Trip Highlight
 • ตั๋วเครื่องบินไป - กลับ ฮ่องกง พร้อมน้ำหนักกระเป๋า
 • รถรับส่งสนามบิน - โรงแรม - สนามบิน
 • พักโรงแรมย่านจิมซาจุ่ย Marco Polo Hotel  พร้อมอาหารเช้า
 • บัตรเข้าสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (1 วัน)
Details
ประเทศ: ฮ่องกง
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
รวมมื้ออาหาร: 2 มื้อ
สายการบิน: เกรทเตอร์ เบย์ แอร์ไลน์ส
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: กุมภาพันธ์ - มีนาคม 66

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - โรงแรมที่พัก
Marco Polo Hongkong
2 สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (รถรับ - ส่ง)
Marco Polo Hongkong
3 อิสระตามอัธยาศัย - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ -

วันแรก  กรุงเทพฯ –ฮ่องกง - โรงแรมที่พัก

 • 09.30 น. เช็คอิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ M/N สายการบิน Greater bay Airlines

 • 11.25 น. ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน Greater bay Airlines เที่ยวบินที่ HB 682
 • 15.20 น. เดินทางถึง สนามบิน Chek Lap Kok ประเทศฮ่องกง (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
 • ออกจากสนามบิน ณ ทางออก Exit B พบเจ้าหน้าที่ขับรถ รอรับท่านบริเวณประตูทางออก
 • ***(อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำตามอัธยาศัย)***
 • จากนั้นเข้าสู่ที่พัก Marco Polo Hongkong Hotel หรือเทียบเท่

                    


  วันที่สอง   สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (รถรับ-ส่ง)

  • เช้า รับประทานอาหารเท่า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  • นำท่านเข้าสู่ดินแดนแห่งความฝัน ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (HONGKONG DISNEYLAND)
   เป็นสวนสนุกแห่งที่ 5 ของดิสนีย์แลนด์ทั่วโลกและเป็นสวนสนุกแห่งที่ 11 ของดิสนีย์ เพียบพร้อมด้วยกิจกรรมและความสนุกสนานมากมายเป็นสวนสนุกและรีสอร์ตระดับโลกที่ถูกเนรมิตขึ้นบนเกาะลันเตา
  • ชมไฮไลท์!! ชมการแสดงพลุไฟ Momentous มหัศจรรย์เเสงสีเเห่งราตรีชุดใหม่ช่วงค่ำคืนที่แสนตระการตาที่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ การแสดงแสงสีแสนวิเศษที่ทุกคนรอคอยจะทำให้ท้องฟ้ายามค่ำคืนสว่างไสวด้วยเสียงเพลงเป็นเวลากว่า 20 นาที และช่วงเวลาที่น่าประทับใจในการเดินทางครั้งยิ่งใหญ่
  • **อิสระอาหารกลางวันและค่ำตามอัธยาศัย**

     
  • จากนั้นเข้าสู่ที่พัก  Marco Polo Hongkong Hotel หรือเทียบเท่า

                


  วันที่สาม  อิสระตามอัธยาศัย – สนามบิน – กรุงเทพฯ

  • เช้า รับประทานอาหารเท่า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  • อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
  • ***อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย***
  • ได้เวลาสมควรรับท่าน ณ ล้อบบี้ โรงแรม เพื่อเดินทางสู่ สนามบิน Chek Lap Kok
  • 15.00 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Greater bay Airlines เที่ยวบินที่ HB683
  • 16.55 น. เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

  ^

  เลือกซื้อ Option เสริมจาก Topping ของเรา 

  เงื่อนไขสินค้า

  อัตราค่าบริการนี้รวม :

  • ตั๋วเครื่องบิน และภาษีสนามบิน เส้นทาง กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ 
  • สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กก (1 ใบ) และสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กก (1 ใบ)
  • ที่พักในฮ่องกง 2 คืน หร้อมอาหารเช้า (พักห้องละ 2  ท่าน) 
  • บัตรเข้าสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 1 วัน (รถรับ - ส่ง)
  • รถรับ-ส่งสนามบิน-โรงแรมในฮ่องกงตามรายการระบุ
  • รถรับส่ง  สนามบิน - โรงแรม - สนามบิน (วันแรกและวันกลับ)

  อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม :

  • ค่าอาหารตามรายการระบุ
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
  • ค่าทิปไกด์และคนขับรถท้องถิ่น (ท่านละ 200 HKD)

  ข้อควรทราบ :

  • ควรนัดหมายเวลากับคนขับ เรื่องจุดขึ้นลงรถ และเวลานัดหมายให้ชัดเจน
  • กรุณาจดจำสถานที่และจุดนัดหมาย เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับรถส่วนตัวของท่านและทีมฯ
  • การใช้รถในการรับส่งสนามบิน-โรงแรม-สนามบิน จะให้บริการตามที่ระบุไว้ในเอกสารเท่านั้น
  • หากต้องการเดินทางนอกเหนือจากเส้นทางดังกล่าวต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบก่อนการเดินทาง
  • อัตราค่าบริการนี้สำหรับเดินทาง 6 ท่านขึ้นไป กรณีจำนวนผู้เดินทางมากกว่าที่กำหนด กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง เนื่องจากต้องปรับขนาดของรถซึ่งจะมีค่าบริการเพิ่ม

  แชร์ สินค้านี้

  TRIP INFORMATION

  Group Size:

  6คน

  ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

  รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!