Trip Highlight
 • เดินทางโดยสายการบิน Greater Bay Airlines
 • ที่พัก Disney Explorers Lodge 1 คืน 
 • พักโรงแรมระดับ 4 ดาวในเมือง 2 คืน
 • เที่ยวดินแดนแห่งจินตนาการ สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (รวมบัตร 2 วัน)
 • วางแผนท่องเที่ยวแบบอิสระ เที่ยว กิน ช้อป ได้ตามความต้องการ
 • รถรับ-ส่ง สนามบินสู่โรงแรม เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว เฉพาะครอบครัว หรือ แก๊งค์เพื่อน
Details
ประเทศ: ฮ่องกง
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 1 มื้อ + อิสระ 8 มื้อ
สายการบิน: เกรทเตอร์ เบย์ แอร์ไลน์ส
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: ธ.ค.65 - มี.ค.66
รหัสสินค้า: HKDIS4D3NHB01

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง - โรงแรมในดิสนีย์ แลนด์
Disney Explorers Lodge
2 สวนสนุกฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน) รวมบัตรสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 2 วัน
BP International Hotel
3 อิสระเลือกเที่ยวตามที่ต้องการ
BP International Hotel
4 อิสระตามอัธยาศัย – สนามบินฮ่องกง – กรุงเทพฯ -

วันแรก กรุงเทพฯ –ฮ่องกง - โรงแรม Disney Explorers Lodge

 • 09.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบิน Greater Bay Airlines
 • 11.25 น. ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน Greater Bay Airlines เที่ยวบินที่ HB682

 • 15.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็ค เลป ก๊อก (Cheak Lap Kok) (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านออกจากสนามบิน ณ ทางออก Exit B พบไกด์ท้องถิ่นรอรับท่านบริเวณประตูทางออก หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • ***(อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย)***
 • ที่พัก : Disney Explorers Lodge หรือเทียบเท่า

  


วันที่สอง สวนสนุกฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน) รวมบัตรสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 2 วัน

 • นำท่านเข้าสู่ดินแดนแห่งความฝัน ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (HONGKONG DISNEYLAND)
  เป็นสวนสนุกแห่งที่ 5 ของดิสนีย์แลนด์ทั่วโลกและเป็นสวนสนุกแห่งที่ 11 ของดิสนีย์ เพียบพร้อมด้วยกิจกรรมและความสนุกสนานมากมายเป็นสวนสนุกและรีสอร์ตระดับโลกที่ถูกเนรมิตขึ้นบนเกาะลันเตา
 • ชมไฮไลท์!! ชมการแสดงพลุไฟ Momentous มหัศจรรย์เเสงสีเเห่งราตรีชุดใหม่ช่วงค่ำคืนที่แสนตระการตาที่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ การแสดงแสงสีแสนวิเศษที่ทุกคนรอคอยจะทำให้ท้องฟ้ายามค่ำคืนสว่างไสวด้วยเสียงเพลงเป็นเวลากว่า 20 นาที และช่วงเวลาที่น่าประทับใจในการเดินทางครั้งยิ่งใหญ่
 • ***อิสระอาหารเช้า, กลางวันและอาหารค่ำตามอัธยาศัย***
 • จากนั้นเข้าสู่ที่พัก BP International Hotel หรือเทียบเท่า 4 ดาว

  


วันที่สาม  อิสระเลือกเที่ยวตามที่ต้องการ 

***ไม่มีรถและไกด์บริการ***

***อิสระอาหารเช้า, กลางวันและอาหารค่ำตามอัธยาศัย***

 • อิสระท่านท่องเที่ยวในฮ่องกงตามอัธยาศัยฮ่องกงเป็นอีกประเทศที่เดินทางสะดวกเนื่องจากมีรถไฟฟ้าMTR ครอบคลุมทั้งเกาะท่านสามารถท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นไหว้พระ ช้อปปิ้งน้ำหอม, รองเท้า, สินค้าแบรนด์เนมหรือสินค้าของฮ่องกงตามอัธยาศัย
 • ที่พัก : BP International Hotel หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่สี่ อิสระตามอัธยาศัย – สนามบิน – กรุงเทพฯ 

 • ***อิสระอาหารเช้าและกลางวันตามอัธยาศัย***
 • อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย และเช็คเอาท์ออกจากโรงแรม
 • ได้เวลาสมควรเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็ค เลป ก๊อก (สนามบินฮ่องกง)
 • 15.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Greater Bay Airlines เที่ยวบินที่ HB683
 • 16.55 น. เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

^

เลือกซื้อ Option เสริมจาก Topping ของเรา 


เดินทางโดยรถตู้ส่วนตัว ที่นั่งกว้างขวางสะดวกสบาย

Hongkong Toyota Alphard สำหรับนั่ง 4 คน

เงื่อนไขสินค้า

อัตราค่าบริการนี้รวม :

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ เส้นทางกรุงเทพฯ – ฮ่องกง– กรุงเทพฯ
 • ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์บริษัทฯหากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มจากวันดังกล่าวทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม และรวมน้ำหนักกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม
 • โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ารถรับส่ง สนามบิน-โรงแรม
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหว่างวันเดินทางเท่านั้นโดยจะต้องใช้ใบรับรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม :

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทางหรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 • ค่าไกด์นำเที่ยว
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ ค่าทิปไกด์

RELATED ARTICLES

5 ร้านมิชลิน อร่อยขั้นเทพ แห่งเกาะฮ่องกง(Hong Kong)

เป็นที่รู้กันดีในหมู่นักชิมทั้งหลายว่า ฮ่องกง(Hong Kong) นั้นเป็นแหล่งรวมร้านอาหารอร่อยๆ มากมายที่โดดเด่นทั้งการครีเอทเมนู รสชาติที่แปลกใหม่ และเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่เปรียบเหมือนสวรรค์ของนักชิม ต้องบอกเลยว่า ฮ่องกง(Hong Kong) มีร้านอาหารที่ได้ดาวจาก มิชลิน ไกด์(Michelin Guide) เป็นอันดับต้นๆของโลกเลยทีเดียว วันนี้เราได้รวบรวมร้านที่โด่งดัง และเป็นที่นิยมมาให้ 5 ร้าน เริ่มกันเลย

รีวิวคาเฟ่ใหม่ ฮ่องกง(Hong Kong) 2023

มาอัพเดตกันนน ! ฮ่องกงมีคาเฟ่ที่ไหนกันบ้างในปี 2023 เผื่อทุกคนไปเที่ยวฮ่องกงจะได้ไม่ตกเทรน แบบใหม่ แบบสับแน่นอนนนน

ชี้พิกัด10ที่ กิน ● เที่ยว ● ช้อปปิ้ง ยอดฮิต เกาะฮ่องกง เขตเกาลูน(Kowloon)

อย่างที่ทราบกันว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ มักจะเที่ยวในเขตเกาลูน เพราะมีสถานที่ท่องเที่ยวรวมอยู่ใกล้ๆ กัน ทั้งห้าง ร้านค้า ร้านอาหาร ทำให้เดินทางได้สะดวก ใช้เวลาไม่นานก็ไปได้ครบทุกที่ แต่ละที่มีจุดเด่นแตกต่างกัน มาดูว่าแต่ละที่เป็นแบบไหนกันค่ะ

แนะนำ 7 โซนสวนสนุก ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (Hong Kong Disneyland)

ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์(Hong Kong Disneyland) เป็นสวนสนุกชื่อดังติดอันดับต้นๆของโลก มีทั้งเครื่องเล่น การแสดงโชว์ ขบวนพาเหรดของตัวการ์ตูนดีสนีย์ เป็นเหมือนดินแดนมหัศจรรย์ของเด็กๆ แม้แต่ผู้ใหญ่หลายท่านก็ต้องการไปเที่ยวชมเช่นกัน ถ้าได้เข้าไปแล้วบอกเลยว่าอยู่ได้ทั้งวันไม่มีเบื่อเลยละคะ และในตอนค่ำก็จะมีการเปิดไฟและโชว์จุดพลุที่ปราสาทเทพนิยายสวยงามมาก ใครที่เคยเที่ยวที่นี่แล้วน่าจะรู้ว่าฟินแค่ไหนเมื่อได้มาเที่ยวที่ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์(Hong Kong Disneyland) ส่วนใครที่ยังไม่เคยมาเที่ยวก็ดูรีวิวนี้ได้เลย

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!