Trip Highlight
 • แพ็กเกจเที่ยวไต้หวันด้วยสายการบิน Tigerair  ออกเดินทางตั้งแต่ 6 ท่าน ได้เลย!
 • วางแผนท่องเที่ยวไต้หวันได้อย่างอิสระ
 • รถรับจากสนามบินส่งโรงแรม 1เที่ยว  เพื่ออำนวยความสะดวกให้ทุกท่านในการเดินทางเข้าเมือง 

 • หากต้องการซื้อ Option เสริม  รถรับส่งสนามบิน ซิตี้ทัวร์เที่ยวไต้หวัน 1 วัน โดยรถยนต์ส่วนตัว สุดคุ้ม! (สำหรับเดินทาง 1-7ท่าน) กดจองได้จากลิงค์นี้https://pass.wonderfulpackage.com/th/activities/taiwan/

 • *ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำคัญ : ราคาพิเศษนี้ *เมื่อทำการจองเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงิน หรือ ยกเลิกได้ทุกกรณี

Details
ประเทศ: ไต้หวัน
ระยะเวลา: 4
รวมมื้ออาหาร: -
สายการบิน: Tigerair Taiwan
ระดับโรงแรม: -
ขึ้นเครื่อง: สนามบินดอนเมือง
ช่วงเวลาเดินทาง: มิถุนายน 2566
รหัสสินค้า: PKTPETPEIT101122

BOOKING

Booking Seat Available Period Depart Return Airline Price
จอง 6 8-11Jun 2023 IT508
22:10-03:00
IT507
18:20-21:10
8,999 THB
จอง 6 9-12Jun 2023 IT508
22:10-03:00
IT507
18:20-21:10
8,999 THB
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

แพลนการเดินทางท่องเที่ยว

Day 1 : กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานดอนเมือง) - ไต้หวัน

 • 22.10 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน โดยสายการบิน Tigerair Taiwan เที่ยวบินที่ IT508

Day 2 : สนามบินเถาหยวน - ที่พัก - อิสระท่องเที่ยวในไต้หวันตามอัธยาศัย 

 • 03.00 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง 
 • รถรับจากสนามบินพาท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พักย่านไทเป  อิสระให้ท่านเช็คอินเก็บสัมภาระ และท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
 • อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำตามอัธยาศัย  ไม่รวมโรงแรมที่พัก 
  สามารถเลือกซื้อ Option ทัวร์เสริม ซิตี้ทัวร์เที่ยวไต้หวัน 1 วัน โดยรถยนต์ส่วนตัว สุดคุ้ม! (สำหรับเดินทาง 1-7 ท่าน) กดจองได้จากลิงค์นี้ ⇒ https://pass.wonderfulpackage.com/th/activities/taiwan/                                                              

Day 3 : อิสระท่องเที่ยวในไต้หวันตามอัธยาศัย 

 • อิสระช้อปปิ้ง กิน เที่ยวตามอัธยาศัย
 • อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำตามอัธยาศัย ไม่รวมโรงแรมที่พัก 
  สามารถเลือกซื้อ Option ทัวร์เสริม ซิตี้ทัวร์เที่ยวไต้หวัน 1 วัน โดยรถยนต์ส่วนตัว สุดคุ้ม! (สำหรับเดินทาง 1-7 ท่าน) กดจองได้จากลิงค์นี้ ⇒ https://pass.wonderfulpackage.com/th/activities/taiwan/      

Day 4 : อิสระท่องเที่ยวในไต้หวันตามอัธยาศัย - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

 • อิสระช้อปปิ้ง กิน เที่ยวตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่สนามบินด้วยตัวเอง 
 • 18.20 น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Tigerair Taiwan เที่ยวบินที่ IT505
 • 21.10 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เดินทางโดยรถตู้ส่วนตัว ที่นั่งกว้างขวางสะดวกสบาย

VolksWagen สำหรับ นั่ง 6 คน


อัตราค่าบริการนี้รวม 

 • ตั๋วเครื่องบินรวมภาษีไปกลับ กรุงเทพฯ - ไต้หวัน - กรุงเทพฯ พร้อมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง 15 กก. สัมภาระถือขึ้นเครื่อง 10 กก.
 • รถรับจากสนามบินส่งโรงแรม 1 เที่ยว เพื่ออำนวยความสะดวกให้ทุกท่านในการเดินทางเข้าเมือง 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม :

 • ค่าโรงแรมที่พัดตลอดการเดินทาง
 • ค่าอาหารกลางวันและอาหารค่ำ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

ข้อควรทราบ :

 • อัตราค่าบริการนี้สำหรับเดินทาง 6 ท่านขึ้นไป กรณีจำนวนผู้เดินทางมากกว่าที่กำหนด กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง เนื่องจากต้องปรับขนาดของรถซึ่งจะมีค่าบริการเพิ่ม
  • ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
  • กรุณาชำระค่าบริการเต็มจำนวน ท่านละ 7,999 บาท และกรุณาส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ต พร้อมเอกสารชำระเงินให้เจ้าหน้าที่
  • **สำคัญ** สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจำนวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3หน้า) กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ***

  ข้อควรระวัง: สำหรับบุคคลที่เดินทางเข้าไต้หวันทางการไต้หวันมีข้อกำหนด ห้ามนำ “ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์จำพวก แฮม กุนเชียง หรืออาหารทุกอย่างที่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์เข้าประเทศไต้หวันโดยเด็ดขาด” หากฝ่าฝืนอาจโดนโทษปรับเงินสูงสุดถึง 1,000,000 เหรียญไต้หวัน (NT)

  เงื่อนไขสินค้า

  หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขของสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

  แชร์ สินค้านี้

  TRIP INFORMATION

  Group Size:

  10คน

  ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

  รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!