ค้นหาบทความ:

Q&A ถาม-ตอบ เกี่ยวกับ Non-Immigrant Visa B

Q&A ถาม-ตอบ เกี่ยวกับ Non-Immigrant Visa B

สำหรับ Visa Non-B หรือ Non-Immigration Visa Business เป็นประเภทใบอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพื่อทำงาน เรามาดูกันว่ามีกฎเกณฑ์อย่างไรบ้าง ที่ชาวต่างชาติสามารถเดินทางเข้ามาที่ประเทศไทยเพื่อทำงานได้อย่างถูกต้อง 

Wonderful Package มีคำถาม-คำตอบ เพื่อไขข้อสงสัยเกี่ยวกับ Visa Non-B ให้ดังนี้

Q : ผู้ขอ Visa Non-B ต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นอย่างไร?

A : 1.ชาวต่างชาติ ต้องมีบริษัทนายจ้าง โดยได้ทำสัญญาจ้างแล้ว และได้เงินเดือนตามที่กฎหมายกำหนด
2.บริษัท ต้องมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท
3.บริษัท ต้องมีความมั่นคงทางธุรกิจ และต้องมีการประกอบการจริงและต่อเนื่อง
4.บริษัท ต้องมีอัตราส่วน จำนวนคนต่างด้าว กับพนักงานคนไทย 1 ต่อ 4 คน
5.ชาวต่างชาติ ต้องได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigration)

Q : คนต่างชาติได้ขอวีซ่า ประเภท  Non-Immigrant  Type “B” เพื่อเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยแล้ว แต่ยังไม่มี Work Permit จะต้องดำเนินการอย่างไร

A : แนะนำให้ติดต่อขอคำแนะนำเรื่องการขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) จากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เพราะมีกฎหมายและระเบียบต่างๆ กำหนดไว้สำหรับการทำงานของคนต่างชาติ
สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากเว็บไซต์ www.doe.go.th หรือสอบถามข้อมูลบริการยื่นขอใบอนุญาตทำงาน กับเจ้าหน้าที่ Wonderful Package

Q : สามารถยื่นเรื่องขออยู่ต่อ หรือต่ออายุวีซ่าทำงาน (Non-B Visa Extension) ได้ก่อนวีซ่าหมดอายุกี่วัน?

A : ในการขอต่ออายุวีซ่าทำงานครั้งแรก เจ้าหน้าที่จะพิจารณาวีซ่าอยู่ในประเทศไทยได้ 30 วัน เพื่อรอการพิจารณาอนุมัติวีซ่าทำงานเป็นเวลา 1 ปี ดังนั้นเมื่อใกล้ครบกำหนดการอนุญาต 30 วัน ให้นำหนังสือเดินทางไปฟังผลการพิจารณาอีกครั้ง ถ้าผลการพิจารณาเสร็จสิ้นแล้วท่านจะได้รับวีซ่าทำงาน 1 ปี แต่หากผลการพิจารณายังไม่เสร็จ เจ้าหน้าที่ก็จะต่อวีซ่าให้อีก 30 วัน จนกว่าผลการพิจารณาจะเสร็จสิ้น

Q : ชาวต่างชาติถือวีซ่า Covid สามารถเปลี่ยนเป็นวีซ่า Non-B และขอ Work permit ได้หรือไม่?

A : สามารถทำได้สำหรับ ผู้ที่ถือวีซ่าเดิมในบางประเภท เช่น TR, Non-B ทั้งนี้ ต้องขอดูเอกสารวีซ่าเดิมก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นวีซ่า Covid ของชาวต่างชาติ ว่าเป็นวีซ่าประเภทใด จากนั้นทางเจ้าหน้าที่จะประเมินให้ว่าจะต้องทำแบบใดและค่าใช้จ่ายเท่าไหร่

Q : ชาวต่างชาติที่มีวีซ่า Non-Immigrant เข้ามาติดตั้งเครื่องจักรในประเทศไทย ถ้างานยังไม่เสร็จภายในกำหนดวีซ่าต้องทำอย่างไร?

A : สามารถยื่นขออยู่ต่อได้ โดยต้องได้รับการรับรองและร้องขอจากองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Q : หากทำการยื่นต่อวีซ่าไว้แล้ว มีการนัดฟังผลวีซ่าต้องมาฟังด้วยตนเองหรือไม่ ?

A : ไม่จำเป็น กรณีที่ยื่นคำร้องขออยู่ต่อในราชอาณาจักรและเจ้าหน้าที่นัดให้มาฟังผลการพิจารณาชาวต่างชาติอาจมาด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นนำหนังสือเดินทางมาดำเนินการแทนได้

Q : กรณีชาวต่างชาติทำงานสถานทูต ในประเทศไทย หากต้องการขออยู่ต่อ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ?

A : แยกออกเป็น 2 กรณี
1. กรณีเป็นบุคคลที่ได้รับสิทธิตาม ม.15 ของ พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 จะต้องมีหลักฐานดังต่อไปนี้
    1.1 สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ร้องขอ
    1.2 หนังสือรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศ
2. กรณีเป็นบุคคลต่างด้าวยื่นคำขอตาม ม.35 แห่ง พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ใช้เอกสาร ดังนี้
    2.1 ค่าธรรมเนียม 1,900 บาท
    2.2 แบบคำขอ
    2.3 สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ร้องขอ
    2.4 หนังสือรับรองและขออนุญาตให้อยู่ต่อจากส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า"

Q : หากชาวต่างชาติเข้ามาไทยด้วยวีซ่าท่องเที่ยว ด้วย ผ.45 แล้วอยู่ Over stay จะเปลี่ยนประเภทวีซ่า เป็นวีซ่า Non-B ได้หรือไม?

A : ปกติจะไม่สามารถทำได้ต้องเดินทางออกนอกประเทศเท่านั้น ทั้งนี้ สามารถส่งเอกสารมาให้เจ้าหน้าพิจารณาเบื้องต้นก่อนได้

Q : กรณีที่ชาวต่างชาติที่มีความประสงค์จะเดินทางเข้าออกประเทศไทยมากกว่า 1 ครั้ง ควรต้องทำอย่างไร?

A : ควรต่อวีซ่าแบบ Multiple-entry(เข้า-ออก ประเทศได้หลายครั้ง เหมาะกับอายุวีซ่ามากกว่า 3 เดือน) เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปทำ Re-entry Permit ก่อนออกนอกประเทศ 

Q : ชาวต่างชาติที่ขอ Visa Non-B ได้ มีกี่กรณีที่สามารถขอได้ และทำอย่างไร?

A : 1.กรณีที่ยังไม่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย หรือวีซ่าหมดอายุ ให้ดำเนินการขอ Visa NON-B ที่สถานทูตไทยในประเทศนั้นๆ โดยตรวจสอบการเตรียมเอกสารได้ที่สถานกงสุลประเทศนั้นๆ (ขึ้นอยู่กับประเทศที่ขอ)
     2.กรณีที่มีการเดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้ว โดยถือวีซ่านักท่องเที่ยว (Tourist Visa) วีซ่าผ่านทาง (Transit Visa) หรือวีซ่าอื่นๆ ให้ดำเนินการเปลี่ยนประเภทวีซ่าเป็น Visa NON-B ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง แจ้งวัฒนะ
     3.กรณีที่มี Visa Non-B อยู่แล้ว แต่อายุวีซ่าใกล้หมด ให้ดำเนินการต่อวีซ่าเพิ่ม ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง แจ้งวัฒนะ

Q : หากชาวต่างชาติมี Visa Non-B แต่ไม่มี Work Permit สามารถทำงานในประเทศไทยได้หรือไม่ เพราะเหตุใด?

A : ไม่สามารถทำงานได้ เพราะจะต้องมี Work Permit หรือใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยก่อนจึงจะสามารถทำงานได้

 


บทความที่เกี่ยวข้อง

ขอบคุณข้อมูลจาก

  • สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

Work Permit & VISA consultancy


Q&A about Non-Immigrant Visa B

关于非移民类B签证問答集Q&A

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

ชมวิวทะเล อิงแอบธรรมชาติ Soneva Kiri เกาะกูด

ความหรูหรามีระดับกับการพักผ่อนแนบชิดธรรมชาติแบบขั้นสุด บินสู่ที่พักด้วยเครื่องบินส่วนตัว ที่ Soneva Kiri รีสอร์ทหรูสุด Luxury ที่เกาะกูด จังหวัดตราด รีสอร์ทที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์ สูดอากาศสดชื่นให้เต็มปอดในทั่วทุกอณูที่อยู่ที่นี่

ชาวต่างชาติมีเฮ! ใบอนุญาตทำงาน ที่ไทย และ วีซ่าธุรกิจ มีคนช่วยทำแล้ว

ชาวต่างชาติมีเฮ! ใบอนุญาตทำงาน ที่ไทย และ วีซ่าธุรกิจ มีคนช่วยทำแล้ว ทำ Work Permit & Visa Non-B ของประเทศไทยยากไหม? Wonderful Package มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำแนะนำและมีบริการ บริษัทรับทำ Work Permit & Visa Non-B ให้กับทุกท่าน

จะขอ Visa Non-B และ Work Permit ต้องใช้แบบฟอร์มอะไรบ้าง?

เคยไหม.. อยากได้ Visa Non-B และ Work Permit แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดี หากูเกิ้ลก็แล้ว พันทิปก็แล้ว มีหลายแบบฟอร์มให้เลือกกรอกเยอะแยะมากมาย..ดูจนตาลาย ไม่รู้จะใช้แบบฟอร์มถูกไหม เชิญทางนี้ค่ะ Wonderful Package ได้รวบรวมข้อมูลและสรุปเป็นตารางมาให้ทุกท่านเลือกใช้

มารู้จักชื่อเรียกต่างๆ ที่เกี่ยวกับ Passport, Visa, Work Permit กันดีกว่า..

หลายคนเคยสงสัยและสับสนกับวิธีเรียกชื่อประเภทต่างๆ ของ Passport, Visa, Work Permit ไม่ว่าจะเป็นทั้งชาวต่างชาติหรือคนไทย ซึ่งรู้ไหมว่าแต่ละตัวมีหลายประเภทมากเลย ใช้งานก็แตกต่างกัน แถมยังมีหลายชื่อเรียกอีกต่างหาก แล้วชาวต่างชาติที่อยากเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยจะต้องใช้วีซ่าประเภทไหน

มารู้จัก ภงด.90 และ ภงด.91 กันดีกว่า

ผู้ที่ต้องชำระภาษี จะต้องมีการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อเป็นการแสดงหลักฐานการเสียภาษีตามกฎหมาย สำหรับแบบยื่นภาษีนั้น เราจะเรียกว่า "ภ.ง.ด." ย่อมาจาก ภาษีเงินได้ ซึ่งการยื่นแบบภาษีแต่ละชนิด จะมีรูปแบบที่แตกต่างกัน

วิธีขอพรไอ้ไข่วัดเจดีย์ นครศรีธรรมราช

นาทีนี้ไม่ต้องพูดถึงเสียงร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์และความแม่นในการให้โชคลาภของไอ้ไข่วัดเจดีย์ ทั้งเรื่องขอหวย หรือขอให้ค้าขายร่ำรวย รวมไปถึงการเช่าไปบูชาไปอีก วันนี้เราเลยจะมาแนะวิธีขอพรไอ้ไข่วัดเจดีย์ นครศรีธรรมราช ว่าเขาทำกันอย่างไร จะได้ทำได้อย่างถูกต้อง

The World's Best Airports of 2022 สนามบินที่ดีที่สุดในโลก จาก SKYTRAX

แพลนเดินทางกันล่วงหน้า เช็ครายชื่อสนามบินกันก่อน เป็นการจัดลำดับเป็นประจำทุกปีจาก SKYTRAX ที่จะมาบอกว่าสนามบินใดเป็นสนามบินที่ดีที่สุดในโลก โดยได้รับการโหวตจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก ซึ่งในปี 2022 นี้จะมีอันดับปรับเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง มาดูกัน

เกร็ดความรู้กับการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน หรือ Work Permit

ใครที่มีปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับการต่อใบอนุญาต เช่น ดำเนินการต่อภายในกี่วัน ระหว่างรอผลอนุญาตจะทำงานได้ไหม จะได้รับใบอนุญาตกี่ปี เป็นต้น Wonderful Package มีเกร็ดความรู้มาบอกต่อค่ะ!!

Q&A ถาม-ตอบ เกี่ยวกับใบอนุญาตทำงาน (Work permit)

สำหรับใครที่กำลังสงสัยเกี่ยวกับใบอนุญาตทำงาน (Work permit) ว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรของการยื่นขอใบอนุญาตทำงาน ต่ออายุวีซ่าทำงาน เปลี่ยนประเภทวีซ่าทำงาน ในประเทศไทยสำหรับคนต่างชาติ

ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ใบขออนุญาตทำงานใกล้หมดอายุแล้ว แต่ผู้ขอยื่นยังอยู่ต่างประเทศต้องทำอย่างไร

จากเหตุการณ์ปิดประเทศทั่วโลกเพราะโควิด-19 ระบาด รวมถึงประเทศไทยด้วย ชาวต่างชาติที่ต้องการต่ออายุ Work Permit และ Non-B Visa เพราะใกล้หมดอายุ แต่ตอนนี้ยังอยู่ต่างประเทศไม่สามารถเข้าประเทศไทยได้จะทำอย่างไรดี?

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!