ค้นหาบทความ:

ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าทำงานในประเทศไทย มีกี่ประเภท  มีอะไรบ้าง?

ปัจจุบันประเทศไทยมีวีซ่าประเภทต่าง ๆมากมายเพื่อตอบสนองความต้องการและคุณสมบัติของนักธุรกิจแต่ละราย ซึ่งรวมถึงประเภทวีซ่าธุรกิจ B ประเภทวีซ่าธุรกิจที่ได้รับอนุมัติ B-A และประเภทวีซ่าเพื่อการลงทุนและธุรกิจ IB ผู้ถือวีซ่าประเภทนี้ที่ต้องการจะทำงานในประเทศไทยจะต้องได้รับใบอนุญาตทำงาน หรือ Work permit ก่อน
สำหรับชาวต่างชาติที่สนใจเข้ามาทำงานในประเทศไทย แต่ไม่รู้ว่าจะต้องทำวีซ่าประเภทไหน Wonderful Package ขอแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับ Visa Non-B ประเภทต่างๆ ดังนี้ค่ะ

*** ประเภทวีซ่า Non-Immigrant “B” 

1. วีซ่าประเภท Non-Immigrant ประเภท “B” (วีซ่าธุรกิจ) ออกให้สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาในประเทศไทยเพื่อทำงานหรือประกอบธุรกิจ

ชาวต่างชาติที่ต้องการทำงานในประเทศไทยจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้

 • หนังสือเดินทางหรือเอกสารการเดินทางที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • กรอกแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า
 • รูปถ่ายขนาดหนังสือเดินทาง (4 x 6 ซม.) ล่าสุดของผู้สมัครภายใน 6 เดือนที่ผ่านมา
 • หลักฐานวุฒิการศึกษา และประวัติการทำงาน
 • หลักฐานการเงินที่เพียงพอ (20,000 บาทต่อคนและ 40,000 บาทต่อครอบครัว)
 • หนังสือรับรองจากกระทรวงแรงงาน (ในการขอรับจดหมายฉบับนี้ นายจ้างของผู้สมัครในไทย จะต้องส่งแบบฟอร์ม ตท.3 ที่สำนักงานแรงงานต่างด้าวกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานหรือที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดในจังหวัดนั้น ๆ)
 • สำเนาใบอนุญาตทำงานที่ออกโดยกระทรวงแรงงาน (Work Permit) และภาษีเงินได้บุคคลต่างด้าวหรือ ภ.ง.ด. 91 (เฉพาะในกรณีที่ผู้สมัครเคยทำงานในประเทศไทยมาก่อน)
 • เอกสารของบริษัทที่ว่าจ้างในประเทศไทย ได้แก่:
  1) การจดทะเบียนธุรกิจและใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
  2) รายชื่อผู้ถือหุ้น (บจ 5)
  3) ข้อมูลบริษัท
  4) รายละเอียดการดำเนินธุรกิจ
  5) รายชื่อแรงงานต่างชาติที่ระบุชื่อสัญชาติและตำแหน่ง
  6) แผนที่ระบุที่ตั้งของบริษัท
  7) งบดุลงบกำไรขาดทุนและภาษีธุรกิจ (ภ.ง.ด. 50 และ ภ.พ. 30 ของปีล่าสุด)
  8) การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)

2. วีซ่าประเภท Non-Immigrant ประเภท “B”  ออกให้สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการประกอบธุรกิจในประเทศไทยจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้

 • หนังสือเดินทางหรือเอกสารการเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • กรอกแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า
 • รูปถ่ายขนาดหนังสือเดินทางล่าสุด (4 x 6 ซม.) ของผู้สมัครที่ถ่ายในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา
 • หลักฐานการเงินที่เพียงพอ (20,000 บาทต่อคนและ 40,000 บาทต่อครอบครัว) ตลอดระยะเวลาที่พำนักในประเทศไทย
 • จดหมายจาก บริษัท ของผู้สมัครที่ระบุตำแหน่งของผู้สมัครอายุงานเงินเดือนและวัตถุประสงค์ในการมาเยือนประเทศไทย
 • เอกสารแสดงการติดต่อกับพันธมิตรทางธุรกิจในประเทศไทย
 • หลักฐานแสดงฐานะการเงินในกรณีที่ผู้สมัครประกอบอาชีพอิสระ
 • จดหมายเชิญจากการค้าหรือหุ้นส่วน / บริษัทร่วมในประเทศไทย
 • เอกสารของ บริษัทคู่ค้าหรือบริษัท ที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยเช่น
  1) การจดทะเบียนธุรกิจและใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
  2) รายชื่อผู้ถือหุ้น
  3) ข้อมูล บริษัท
  4) รายละเอียดการดำเนินธุรกิจ
  5) แผนที่ระบุที่ตั้งของ บริษัท
  6) งบดุลงบภาษีเงินได้และภาษีธุรกิจ (ภ.ง.ด. 50 และ ภ.ง.ด. 30) ของปีล่าสุด
  7) ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)

** หมายเหตุ
- เมื่อคนต่างชาติได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa “B”) จากสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่แล้ว เมื่อเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ให้ไปติดต่อกองงานคนต่างชาติ เพื่อยื่นคำร้องขอรับใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) และเมื่อได้รับใบอนุญาตทำงานแล้ว จึงจะสามารถทำงานได้
- สำเนาเอกสารของ บริษัท ต้องลงนามโดยคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจและประทับตรา บริษัท
- อาจขอเอกสารเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น ในกรณีที่ไม่มีเอกสารที่จำเป็นผู้สมัครจะต้องส่งจดหมายอธิบายความไม่พร้อมใช้งานของเอกสารดังกล่าว ผู้สมัครจะต้องรับรองสำเนาเอกสารที่ส่งมาทุกหน้า เอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศต้องได้รับการแปลเป็นภาษาไทยและควรได้รับการรับรองจากหน่วยงานรับรองเอกสารหรือโดยคณะทูตหรือกงสุลไทยในประเทศที่ตนมีถิ่นที่อยู่
- ผู้ถือวีซ่าประเภทนี้มีสิทธิอยู่ในประเทศไทยเป็นระยะเวลาสูงสุด 90 วัน และจะต้องยื่นคำร้องต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ก่อนหมดระยะเวลาอาศัยอยู่ในไทย อย่างน้อย 30 วัน เพื่อให้อยู่ต่อได้อีก 1 ปี
- เอกสารระบุจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ (สำหรับธุรกิจการท่องเที่ยวเท่านั้น) หรือเอกสารระบุธุรกรรมการส่งออกที่ออกโดยธนาคาร (สำหรับธุรกิจส่งออกเท่านั้น)

3. วีซ่าประเภท Non-Immigrant ประเภท “B” ออกให้สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการทำงานกับบริษัทที่ขึ้นกับ BOI
วีซ่าชั่วคราวประเภท Non –Immigrant รหัส “IB”(วีซ่าเพื่อการลงทุนและธุรกิจ) สำหรับชาวต่างชาติที่ทำงานในโครงการลงทุนที่อยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

โครงการดังกล่าวจะต้องเกี่ยวข้องหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศไทยในลักษณะดังต่อไปนี้

 • การส่งเสริมการส่งออก
 • เพิ่มการจ้างงาน
 • ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น
 • โครงการที่มีส่วนร่วมในต่างจังหวัด
 • ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้คนไทย
 • ไม่ขัดขวางธุรกิจในประเทศที่มีอยู่

เอกสารประกอบการพิจารณา

 • หนังสือจากสำนักงานส่งเสริมการลงทุน (BOI) ถึงบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
 • บัญชีรายชื่อคนต่างชาติที่ได้รับอนุมัติ

4. วีซ่าประเภท Non-Immigrant ประเภท“ B” (สำหรัยครู) ออกให้สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการจะเข้ามาทำงานในตำแหน่งอาจารย์โรงเรียนในระดับต่ำกว่าระดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

เอกสารประกอบการพิจารณา

 • หนังสือเดินทางหรือเอกสารการเดินทางที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • กรอกแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า
 • รูปถ่ายขนาดหนังสือเดินทาง (4 x 6 ซม.) ล่าสุดของผู้สมัครภายใน 6 เดือนที่ผ่านมา
 • หลักฐานวุฒิการศึกษา เช่น ประกาศนียบัตร หรือใบรับรองการสอน
 • ประวัติของผู้สมัคร
 • จดหมายตอบรับจากสถาบันการจ้างงานหรือโรงเรียนในประเทศไทย
 • หนังสือรับรองจากหน่วยงานของรัฐเช่นสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ใบอนุญาตโรงเรียนหรือทะเบียนธุรกิจ, รายชื่อผู้ถือหุ้น, และประวัติโรงเรียน
 • ใบรับรองตำรวจที่ยืนยันว่าผู้สมัครไม่มีประวัติอาชญากรรมหรือเทียบเท่าหรือจดหมายที่ออกโดยหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตในประเทศของผู้สมัคร (ข้อกำหนดในการยื่นใบรับรองตำรวจดังกล่าวเป็นทางเลือกผู้ยื่นคำร้องจะต้องยื่นหากเจ้าหน้าที่กงสุลร้องขอให้ดำเนินการข้อกำหนดนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2550)

5.Non-Immigrant Visa ประเภท“ B-A” (Business Approved Visa) ออกให้สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการติดต่อธุรกิจหรือเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง บริษัทร่วมของผู้สมัครที่เขาจะลงทุนหรือดำเนินธุรกิจด้วยอาจยื่นขอวีซ่าประเภทนี้ในนามของผู้สมัครที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
เมื่อใบสมัครได้รับการอนุมัติสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะแจ้งสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ที่เกี่ยวข้องผ่านทางกระทรวงการต่างประเทศเพื่อออกวีซ่าให้กับผู้ยื่นคำร้อง ผู้ถือวีซ่าประเภท“ B-A” นี้จะได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่ในไทยเป็นระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่เดินทางเข้ามาในประเทศครั้งแรก

เอกสารประกอบการพิจารณา

 • หนังสือเดินทางหรือเอกสารการเดินทางที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • กรอกแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า
 • รูปถ่ายขนาดหนังสือเดินทางล่าสุด (4 x 6 ซม.) ของผู้สมัครที่ถ่ายในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา
 • จดหมายจากบริษัทของผู้สมัครที่ระบุตำแหน่งของผู้สมัคร, ระยะเวลาการจ้างงาน, เงินเดือนและจุดประสงค์ในการเยี่ยมชมประเทศไทย/จดหมายเชิญจากการค้าขายหรือคู่ค้า/บริษัทที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย
 • เอกสารแสดงการติดต่อกับพันธมิตรทางธุรกิจในประเทศไทย
 • หลักฐานสถานะทางการเงินในกรณีที่ผู้สมัครเป็นเจ้าของกิจการ
 • เอกสารขององค์กรพันธมิตร/บริษัทที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย เช่น
  1) การจดทะเบียนธุรกิจและใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
  2) รายชื่อผู้ถือหุ้น (บจ 5)
  3) รายละเอียดบริษัท, รายละเอียดการดำเนินธุรกิจ
  4) รายชื่อแรงงานต่างชาติที่ระบุชื่อสัญชาติและตำแหน่ง
  5) แผนที่แสดงที่ตั้งของบริษัท
  6) งบดุลงบกำไรขาดทุนและภาษีธุรกิจ (ภ.ง.ด. 50 และ ภ.พ. 30 ของปีล่าสุด)
  7) การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)

** หมายเหตุ
- สำเนาเอกสารของบริษัทจะต้องลงนามโดยคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจลงนามและประทับตราสำคัญของบริษัท
- อาจมีการขอเอกสารเพิ่มเติมตามที่จำเป็น ในกรณีที่ไม่มีเอกสารที่ดังกล่าว ผู้สมัครจะต้องจัดทำจดหมายอธิบาย
- ผู้สมัครจะต้องรับรองสำเนาของเอกสารที่ส่งมาทุกหน้า เอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศจะต้องแปลเป็นภาษาไทยและควรได้รับการรับรองโดยองค์กรทนายความหรือโดยสถานทูต/สถานกงสุลไทยในประเทศที่ตนมีถิ่นที่อยู่
- ผู้ถือวีซ่าประเภทนี้มีสิทธิพำนักอยู่ในประเทศไทยเป็นระยะเวลาสูงสุด 90 วัน ต้องยื่นขอขยายเวลาการพำนักที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ก่อนหมดระยะเวลาพำนัก อย่างน้อย 30 วัน
- เอกสารระบุจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ (สำหรับธุรกิจการท่องเที่ยวเท่านั้น) หรือเอกสารระบุธุรกรรมการส่งออกที่ออกโดยธนาคาร (สำหรับธุรกิจส่งออกเท่านั้น)

บทความที่เกี่ยวข้อง

ขอบคุณข้อมูลจาก

 • กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ 

Work Permit & VISA consultancy


What is the information about work visas in Thailand and how many types?

关于泰国工作签证的信息,可分为哪几种类型

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

เกร็ดความรู้กับการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน หรือ Work Permit

ใครที่มีปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับการต่อใบอนุญาต เช่น ดำเนินการต่อภายในกี่วัน ระหว่างรอผลอนุญาตจะทำงานได้ไหม จะได้รับใบอนุญาตกี่ปี เป็นต้น Wonderful Package มีเกร็ดความรู้มาบอกต่อค่ะ!!

จะขอ Visa Non-B และ Work Permit ต้องใช้แบบฟอร์มอะไรบ้าง?

เคยไหม.. อยากได้ Visa Non-B และ Work Permit แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดี หากูเกิ้ลก็แล้ว พันทิปก็แล้ว มีหลายแบบฟอร์มให้เลือกกรอกเยอะแยะมากมาย..ดูจนตาลาย ไม่รู้จะใช้แบบฟอร์มถูกไหม เชิญทางนี้ค่ะ Wonderful Package ได้รวบรวมข้อมูลและสรุปเป็นตารางมาให้ทุกท่านเลือกใช้

มารู้จัก ภงด.90 และ ภงด.91 กันดีกว่า

ผู้ที่ต้องชำระภาษี จะต้องมีการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อเป็นการแสดงหลักฐานการเสียภาษีตามกฎหมาย สำหรับแบบยื่นภาษีนั้น เราจะเรียกว่า "ภ.ง.ด." ย่อมาจาก ภาษีเงินได้ ซึ่งการยื่นแบบภาษีแต่ละชนิด จะมีรูปแบบที่แตกต่างกัน

Q&A ถาม-ตอบ เกี่ยวกับใบอนุญาตทำงาน (Work permit)

สำหรับใครที่กำลังสงสัยเกี่ยวกับใบอนุญาตทำงาน (Work permit) ว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรของการยื่นขอใบอนุญาตทำงาน ต่ออายุวีซ่าทำงาน เปลี่ยนประเภทวีซ่าทำงาน ในประเทศไทยสำหรับคนต่างชาติ

ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ใบขออนุญาตทำงานใกล้หมดอายุแล้ว แต่ผู้ขอยื่นยังอยู่ต่างประเทศต้องทำอย่างไร

จากเหตุการณ์ปิดประเทศทั่วโลกเพราะโควิด-19 ระบาด รวมถึงประเทศไทยด้วย ชาวต่างชาติที่ต้องการต่ออายุ Work Permit และ Non-B Visa เพราะใกล้หมดอายุ แต่ตอนนี้ยังอยู่ต่างประเทศไม่สามารถเข้าประเทศไทยได้จะทำอย่างไรดี?

มารู้จักชื่อเรียกต่างๆ ที่เกี่ยวกับ Passport, Visa, Work Permit กันดีกว่า..

หลายคนเคยสงสัยและสับสนกับวิธีเรียกชื่อประเภทต่างๆ ของ Passport, Visa, Work Permit ไม่ว่าจะเป็นทั้งชาวต่างชาติหรือคนไทย ซึ่งรู้ไหมว่าแต่ละตัวมีหลายประเภทมากเลย ใช้งานก็แตกต่างกัน แถมยังมีหลายชื่อเรียกอีกต่างหาก แล้วชาวต่างชาติที่อยากเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยจะต้องใช้วีซ่าประเภทไหน

ชมวิวทะเล อิงแอบธรรมชาติ Soneva Kiri เกาะกูด

ความหรูหรามีระดับกับการพักผ่อนแนบชิดธรรมชาติแบบขั้นสุด บินสู่ที่พักด้วยเครื่องบินส่วนตัว ที่ Soneva Kiri รีสอร์ทหรูสุด Luxury ที่เกาะกูด จังหวัดตราด รีสอร์ทที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์ สูดอากาศสดชื่นให้เต็มปอดในทั่วทุกอณูที่อยู่ที่นี่

วิธีขอพรไอ้ไข่วัดเจดีย์ นครศรีธรรมราช

นาทีนี้ไม่ต้องพูดถึงเสียงร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์และความแม่นในการให้โชคลาภของไอ้ไข่วัดเจดีย์ ทั้งเรื่องขอหวย หรือขอให้ค้าขายร่ำรวย รวมไปถึงการเช่าไปบูชาไปอีก วันนี้เราเลยจะมาแนะวิธีขอพรไอ้ไข่วัดเจดีย์ นครศรีธรรมราช ว่าเขาทำกันอย่างไร จะได้ทำได้อย่างถูกต้อง

The World's Best Airports of 2022 สนามบินที่ดีที่สุดในโลก จาก SKYTRAX

แพลนเดินทางกันล่วงหน้า เช็ครายชื่อสนามบินกันก่อน เป็นการจัดลำดับเป็นประจำทุกปีจาก SKYTRAX ที่จะมาบอกว่าสนามบินใดเป็นสนามบินที่ดีที่สุดในโลก โดยได้รับการโหวตจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก ซึ่งในปี 2022 นี้จะมีอันดับปรับเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง มาดูกัน

ชาวต่างชาติมีเฮ! ใบอนุญาตทำงาน ที่ไทย และ วีซ่าธุรกิจ มีคนช่วยทำแล้ว

ชาวต่างชาติมีเฮ! ใบอนุญาตทำงาน ที่ไทย และ วีซ่าธุรกิจ มีคนช่วยทำแล้ว ทำ Work Permit & Visa Non-B ของประเทศไทยยากไหม? Wonderful Package มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำแนะนำและมีบริการ บริษัทรับทำ Work Permit & Visa Non-B ให้กับทุกท่าน

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!