ค้นหาบทความ:

"นักลงทุนต่างชาติ" จะขอถิ่นที่อยู่ในไทย ต้องทำอย่างไร??

นักลงทุนต่างชาติจะขอถิ่นที่อยู่ในไทย

นักลงทุนหรือนักธุรกิจต่างชาติที่ต้องการขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย จะต้องมีคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณา อย่างไร? ใช้เอกสารอะไรบ้าง? Wonderful Package มีคำตอบมาให้ท่านที่ต้องการขอถิ่นที่อยู่ในไทยค่ะ

ก่อนอื่นเลย การขอมีถิ่นที่อยู่ในไทยนั้นไม่ได้เปิดรับให้ยื่นขอได้ตลอด แต่จะมีประกาศเปิดแจ้งรับตามจำนวนโควต้าที่กำหนด (โควต้าประจำปี) จึงจะดำเนินการขอยื่นได้

ข้อจำกัด "จำนวนคนต่างชาติ" ที่จะขอถิ่นที่อยู่ฯ (ข้อมูลล่าสุดของปี 2563)

 1. คนต่างชาติจะที่มีสัญชาติ จำนวนไม่เกิน 100 คน ของแต่ละประเทศ
 2. คนต่างชาติที่ไร้สัญชาติ จำนวนไม่เกิน 50 คน

สำหรับปี 2563 การเปิดยื่นรับคำขอ กำหนดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2563 ในวันและเวลาราชการ

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้มีสิทธิที่ได้รับการพิจารณาให้มีถิ่นที่อยู่ฯ

 1. ถือหนังสือเดินทางของประเทศที่ตนถือสัญชาติอยู่ในปัจจุบัน
 2. ได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) และได้รับอนุญาตให้อยู่ไทยเป็นปีแล้ว โดยมีรอบเวลาพำนักไม่น้อยกว่า 3 ปี นับจากวันที่ยื่นคำขอ
 3. กรณ๊ที่ผู้ขอยื่นมีอายุ 40 ปี ขึ้นไป เจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบประวัติเบื้องก่อน
  - ตรวจสอบว่ามีประวัติกระทำผิดหรือไม่ ด้วยการพิมพ์ลายนิ้วมือและกรอกประวัติ ที่กองทะเบียนประวัติอาชญากร
  - ตรวจสอบหนังสือรับรองประวัติอาชญากรรที่นำมาแสดง
  - ตรวจสอบว่าเป็นบุคคลต้องห้ามตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 หรือไม่
  - ตรวจสอบว่าเป็นบุคคลที่มีหมายจับของตำรวจสากลหรือไม่ ที่กองการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 4. แสดงข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ สินทรัพย์ ความรู้ความสามารถในสาขาวิชาชีพ และฐานะในครอบครัวของคนต่างชาติกับบุคคลที่มีสัญชาติไทย
 5. พูดและฟัง ภาษาไทยได้อย่างเข้าใจ

หลักเกณฑ์การพิจารณาการยื่นคำขอประเภท "เข้ามาเพื่อลงทุน"

 1. เงินลงทุนที่นำเข้ามา จะต้องไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท โดยมีหนังสือรับรองจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ซึ่งแสดงหลักฐานการโอนเงินจากต่างประเทศเข้ามาในไทย
 2. การลงทุนจะต้องมีลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ
  - ลงทุนในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด โดยแสดงเอกสารหลักฐานการลงทุนที่รับรองโดยหน่วยงานของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง หรือ
  - ลงทุนซื้อพันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ที่กระทรวงการคลังหรือธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ค้ำประกัน โดยแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรนั้น หรือ
  - ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ เช่น หุ้นสามัญ หุ้นกู้ หรือหน่วยลงทุน ฯลฯ ที่ได้รับอนุมัติหรือรับรองจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยแสดงหลักฐานใบหลักทรัพย์ดังกล่าว
 3. หลังจากวันที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ฯ คนต่างด้าวจะต้องแสดงหลักฐานการถือครองการลงทุน ต่อคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ภายในเดือนกันยายนของแต่ละปี เป็นระยะเวลา 3 ปี ติดต่อกัน
 4. ทางกรรมการ เลขานุการ คณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย จะตรวจสอบการลงทุนว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้หรือไม่ แล้วรายงานต่อคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมืองทราบ ภายในเดือนพฤศจิกายนของแต่ละปี
 5. หากตรวจสอบภายหลังว่า คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ฯ ขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมืองได้กำหนดไว้ ทางกรรมการ เลขานุการ คณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมือง จะรายงานต่อคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมือง และให้เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อสั่งเพิกถอนการอนุญาตได้

เอกสารประกอบการขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประเภทต่างๆ มีดังนี้

เอกสารสำคัญ :

 1. แบบคำขอ ตม.9 เพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
 2. สำเนา หนังสือเดินทางที่แสดงว่าได้รับอนุญาตให้อยู่ต่อมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี (ทุกเล่ม ทุกหน้า)
 3. สำเนา เอกสารแสดงคุณวุฒิการศึกษาของผู้ยื่นคำขอ โดยผ่านการรับรองจากกงสุลไทยในประเทศนั้นๆ หรือผ่านการรับรองจากกงสุลของประเทศนั้นๆ ในประเทศไทย พร้อมแปลเป็นภาษาไทย และผ่านการรับรองจากกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
 4. หนังสือรับรองประวัติการทำงานจากสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางานและสำเนาใบอนุญาตทำงานทุกเล่ม ทุกหน้า
 5. หนังสือรับรองเงินเดือนจากกิจการที่ผู้ยื่นคำขอทำงานอยู่ ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามในกิจการนั้น ย้อนหลัง 2 ปี และใบสมัครงานพร้อมสัญญาการจ้าง (ถ้ามี)
 6. สำเนา ภ.ง.ด.91 หรือ ภ.ง.ด.90 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของผู้ยื่นคำขอ พร้อมหลักฐานการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิ จำนวน 3 ปี ก่อนหน้าปีที่ยื่นคำขอ ซึ่งรับรองสำเนาโดยเจ้าหน้าที่ของสรรพากร พร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงิน
 7. สำเนา ภ.ง.ด.1 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือนก่อนหน้าที่ยื่นคำขอ ซึ่งรับรองสำเนาโดยเจ้าหน้าที่ของสรรพากร พร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี)
 8. แผนที่แสดงสถานที่พำนักอาศัยและสถานที่ทำงาน แผนที่แสดงสถานที่พำนักอาศัย และสถานที่ทำงาน
 9. แบบข้อมูลบุคคล และภาพถ่ายคนต่างด้าวภายนอก สถานที่ทำงาน (คนเดียว) ภายในสถานที่ทำงานกับพนักงาน ภายนอกโรงงาน (คนเดียว) ภายในโรงงานกับคนงาน เครื่องจักร และสินค้า (ถ้ามี) ภาพถ่ายคนต่างด้าว ภายนอกที่พักอาศัย ภายในที่พักอาศัย พร้อมครอบครัว (ถ้ามี) จำนวน 10 ภาพ ขนาดโปสการ์ดทุกภาพติดบนกระดาษหัวบริษัท ขนาด A4 พร้อมคำบรรยายใต้ภาพ
 10. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐบาล (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 11. หนังสือรับรองว่าไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมจากประเทศที่ตนมีภูมิลำเนา โดยผ่านการรับรองจากกงสุลไทยในประเทศนั้นๆ หรือผ่านการรับรองจากกงสุลของประเทศนั้นๆ ในประเทศไทย พร้อมแปลเป็นภาษาไทย และผ่านการรับรองจากกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

เอกสารเพิ่มเติม :

 1. หนังสือรับรองการโอนเงินเข้ามาในราชอาณาจักรจากธนาคารในประเทศไทย เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท
 2. หลักฐานการลงทุนในนามของผู้ยื่นคำขออย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกันไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท ในกรณีดังนี้
  (1) ลงทุนในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ทั้งนี้ ต้องถือครองการลงทุนเป็นระยะเวลา 3 ปี ติดต่อกัน นับแต่วันที่ได้รับใบสำคัญถิ่นที่อยู่ และต้องยื่นเอกสาร ดังนี้
        - หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ฉบับคัดสำเนาจากกระทรวงพาณิชย์ และมีอายุไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ยื่นคำขอ)
        - บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ฉบับคัดสำเนาจากกระทรวงพาณิชย์ และมีอายุไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ยื่นคำขอ)
        - สำเนา ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ เช่น ภ.พ.01 ภ.พ.09 และ ภ.พ.20
        - สำเนา งบการเงิน (งบดุล และงบกำไรขาดทุน) พร้อมแบบ ภ.ง.ด.50 และใบเสร็จรับเงิน จำนวน 3 ปี ก่อนหน้าปีที่ยื่นคำขอ ซึ่งรับรองสำเนาโดยเจ้าหน้าที่ของสรรพากร
  (2) ลงทุนซื้อพันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ ห้ามโอนกรรมสิทธิ์ จำนวนพันธบัตร หรือจำนวนสิทธิ์ เป็นระยะเวลา 3 ปี ติดต่อกัน นับแต่วันที่ได้รับใบสำคัญถิ่นที่อยู่ และต้องยื่นเอกสาร ดังนี้
        - หนังสือรับรองการซื้อพันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจดังกล่าวจากธนาคารในประเทศไทย
        - สำเนาพันธบัตรรัฐบาล หรือ พันธบัตรรัฐวิสาหกิจดังกล่าว พร้อมนำต้นฉบับมาแสดง
  (3) ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ เช่น หุ้นสามัญ หุ้นกู้ หรือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุมัติหรือรับรองจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ห้ามโอนหุ้น โอนกรรมสิทธิ์ จำนวนพันธบัตร หรือจำนวนสิทธิ์ เป็นระยะเวลา 3 ปี ติดต่อกัน นับแต่วันที่ได้รับใบสำคัญถิ่นที่อยู่ และต้องยื่นเอกสาร ดังนี้
        - หนังสือรับรองการซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าว และหลักฐานการลงทุนดังกล่าว พร้อมนำต้นฉบับมาแสดง
 3. เอกสารอื่นๆ ที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นสมควรเรียกเพิ่มเติม

หมายเหตุ :

 • เอกสารส่วนตัว คนต่างด้าวเป็นผู้เซ็นรับรองสำเนา
 • เอกสารบริษัท หรือนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือรับรอง เป็นผู้เซ็นรับรองพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท
 • หากเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศ จะต้องผ่านการรับรองจากกงสุลของประเทศนั้นๆ ในประเทศไทย พร้อมแปลเป็นภาษาไทยด้วย โดยระบุรายละเอียดของผู้แปลที่สามารถตรวจสอบได้ และผ่านการรับรองการแปลจากกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

หากต้องการปรึกษาขอคำแนะนำ ติดต่อได้ที่ Wonderful Package ทางเรามีทีมงานพร้อมให้คำแนะนำและบริการค่ะ

บทความแนะนำ :

บริการแนะนำ :

ขอบคุณข้อมูลจาก

 • สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

What to do if foreign investors would like to request a residence permit in Thailand?

“外国投资者”将在泰国申請居留权该怎么办?

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

วิธีขอพรไอ้ไข่วัดเจดีย์ นครศรีธรรมราช

นาทีนี้ไม่ต้องพูดถึงเสียงร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์และความแม่นในการให้โชคลาภของไอ้ไข่วัดเจดีย์ ทั้งเรื่องขอหวย หรือขอให้ค้าขายร่ำรวย รวมไปถึงการเช่าไปบูชาไปอีก วันนี้เราเลยจะมาแนะวิธีขอพรไอ้ไข่วัดเจดีย์ นครศรีธรรมราช ว่าเขาทำกันอย่างไร จะได้ทำได้อย่างถูกต้อง

จะขอ Visa Non-B และ Work Permit ต้องใช้แบบฟอร์มอะไรบ้าง?

เคยไหม.. อยากได้ Visa Non-B และ Work Permit แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดี หากูเกิ้ลก็แล้ว พันทิปก็แล้ว มีหลายแบบฟอร์มให้เลือกกรอกเยอะแยะมากมาย..ดูจนตาลาย ไม่รู้จะใช้แบบฟอร์มถูกไหม เชิญทางนี้ค่ะ Wonderful Package ได้รวบรวมข้อมูลและสรุปเป็นตารางมาให้ทุกท่านเลือกใช้

The World's Best Airports of 2022 สนามบินที่ดีที่สุดในโลก จาก SKYTRAX

แพลนเดินทางกันล่วงหน้า เช็ครายชื่อสนามบินกันก่อน เป็นการจัดลำดับเป็นประจำทุกปีจาก SKYTRAX ที่จะมาบอกว่าสนามบินใดเป็นสนามบินที่ดีที่สุดในโลก โดยได้รับการโหวตจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก ซึ่งในปี 2022 นี้จะมีอันดับปรับเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง มาดูกัน

เกร็ดความรู้กับการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน หรือ Work Permit

ใครที่มีปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับการต่อใบอนุญาต เช่น ดำเนินการต่อภายในกี่วัน ระหว่างรอผลอนุญาตจะทำงานได้ไหม จะได้รับใบอนุญาตกี่ปี เป็นต้น Wonderful Package มีเกร็ดความรู้มาบอกต่อค่ะ!!

ชมวิวทะเล อิงแอบธรรมชาติ Soneva Kiri เกาะกูด

ความหรูหรามีระดับกับการพักผ่อนแนบชิดธรรมชาติแบบขั้นสุด บินสู่ที่พักด้วยเครื่องบินส่วนตัว ที่ Soneva Kiri รีสอร์ทหรูสุด Luxury ที่เกาะกูด จังหวัดตราด รีสอร์ทที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์ สูดอากาศสดชื่นให้เต็มปอดในทั่วทุกอณูที่อยู่ที่นี่

ชาวต่างชาติมีเฮ! ใบอนุญาตทำงาน ที่ไทย และ วีซ่าธุรกิจ มีคนช่วยทำแล้ว

ชาวต่างชาติมีเฮ! ใบอนุญาตทำงาน ที่ไทย และ วีซ่าธุรกิจ มีคนช่วยทำแล้ว ทำ Work Permit & Visa Non-B ของประเทศไทยยากไหม? Wonderful Package มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำแนะนำและมีบริการ บริษัทรับทำ Work Permit & Visa Non-B ให้กับทุกท่าน

มารู้จัก ภงด.90 และ ภงด.91 กันดีกว่า

ผู้ที่ต้องชำระภาษี จะต้องมีการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อเป็นการแสดงหลักฐานการเสียภาษีตามกฎหมาย สำหรับแบบยื่นภาษีนั้น เราจะเรียกว่า "ภ.ง.ด." ย่อมาจาก ภาษีเงินได้ ซึ่งการยื่นแบบภาษีแต่ละชนิด จะมีรูปแบบที่แตกต่างกัน

Q&A ถาม-ตอบ เกี่ยวกับใบอนุญาตทำงาน (Work permit)

สำหรับใครที่กำลังสงสัยเกี่ยวกับใบอนุญาตทำงาน (Work permit) ว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรของการยื่นขอใบอนุญาตทำงาน ต่ออายุวีซ่าทำงาน เปลี่ยนประเภทวีซ่าทำงาน ในประเทศไทยสำหรับคนต่างชาติ

มารู้จักชื่อเรียกต่างๆ ที่เกี่ยวกับ Passport, Visa, Work Permit กันดีกว่า..

หลายคนเคยสงสัยและสับสนกับวิธีเรียกชื่อประเภทต่างๆ ของ Passport, Visa, Work Permit ไม่ว่าจะเป็นทั้งชาวต่างชาติหรือคนไทย ซึ่งรู้ไหมว่าแต่ละตัวมีหลายประเภทมากเลย ใช้งานก็แตกต่างกัน แถมยังมีหลายชื่อเรียกอีกต่างหาก แล้วชาวต่างชาติที่อยากเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยจะต้องใช้วีซ่าประเภทไหน

ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ใบขออนุญาตทำงานใกล้หมดอายุแล้ว แต่ผู้ขอยื่นยังอยู่ต่างประเทศต้องทำอย่างไร

จากเหตุการณ์ปิดประเทศทั่วโลกเพราะโควิด-19 ระบาด รวมถึงประเทศไทยด้วย ชาวต่างชาติที่ต้องการต่ออายุ Work Permit และ Non-B Visa เพราะใกล้หมดอายุ แต่ตอนนี้ยังอยู่ต่างประเทศไม่สามารถเข้าประเทศไทยได้จะทำอย่างไรดี?

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!