ค้นหาบทความ:

"นักลงทุนต่างชาติ" จะขอถิ่นที่อยู่ในไทย ต้องทำอย่างไร??

นักลงทุนต่างชาติจะขอถิ่นที่อยู่ในไทย

นักลงทุนหรือนักธุรกิจต่างชาติที่ต้องการขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย จะต้องมีคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณา อย่างไร? ใช้เอกสารอะไรบ้าง? Wonderful Package มีคำตอบมาให้ท่านที่ต้องการขอถิ่นที่อยู่ในไทยค่ะ

ก่อนอื่นเลย การขอมีถิ่นที่อยู่ในไทยนั้นไม่ได้เปิดรับให้ยื่นขอได้ตลอด แต่จะมีประกาศเปิดแจ้งรับตามจำนวนโควต้าที่กำหนด (โควต้าประจำปี) จึงจะดำเนินการขอยื่นได้

ข้อจำกัด "จำนวนคนต่างชาติ" ที่จะขอถิ่นที่อยู่ฯ (ข้อมูลล่าสุดของปี 2562 / ปี 2563 ยังไม่มีประกาศ)

 1. คนต่างชาติจะที่มีสัญชาติ จำนวนไม่เกิน 100 คน ของแต่ละประเทศ
 2. คนต่างชาติที่ไร้สัญชาติ จำนวนไม่เกิน 50 คน

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้มีสิทธิที่ได้รับการพิจารณาให้มีถิ่นที่อยู่ฯ

 1. ถือหนังสือเดินทางของประเทศที่ตนถือสัญชาติอยู่ในปัจจุบัน
 2. ได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) และได้รับอนุญาตให้อยู่ไทยเป็นปีแล้ว โดยมีรอบเวลาพำนักไม่น้อยกว่า 3 ปี นับจากวันที่ยื่นคำขอ
 3. กรณ๊ที่ผู้ขอยื่นมีอายุ 40 ปี ขึ้นไป เจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบประวัติเบื้องก่อน
  - ตรวจสอบว่ามีประวัติกระทำผิดหรือไม่ ด้วยการพิมพ์ลายนิ้วมือและกรอกประวัติ ที่กองทะเบียนประวัติอาชญากร
  - ตรวจสอบหนังสือรับรองประวัติอาชญากรรที่นำมาแสดง
  - ตรวจสอบว่าเป็นบุคคลต้องห้ามตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 หรือไม่
  - ตรวจสอบว่าเป็นบุคคลที่มีหมายจับของตำรวจสากลหรือไม่ ที่กองการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 4. แสดงข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ สินทรัพย์ ความรู้ความสามารถในสาขาวิชาชีพ และฐานะในครอบครัวของคนต่างชาติกับบุคคลที่มีสัญชาติไทย
 5. พูดและฟัง ภาษาไทยได้อย่างเข้าใจ

หลักเกณฑ์การพิจารณาการยื่นคำขอประเภท "เข้ามาเพื่อลงทุน"

 1. เงินลงทุนที่นำเข้ามา จะต้องไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท โดยมีหนังสือรับรองจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ซึ่งแสดงหลักฐานการโอนเงินจากต่างประเทศเข้ามาในไทย
 2. การลงทุนจะต้องมีลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ
  - ลงทุนในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด โดยแสดงเอกสารหลักฐานการลงทุนที่รับรองโดยหน่วยงานของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง หรือ
  - ลงทุนซื้อพันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ที่กระทรวงการคลังหรือธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ค้ำประกัน โดยแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรนั้น หรือ
  - ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ เช่น หุ้นสามัญ หุ้นกู้ หรือหน่วยลงทุน ฯลฯ ที่ได้รับอนุมัติหรือรับรองจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยแสดงหลักฐานใบหลักทรัพย์ดังกล่าว
 3. หลังจากวันที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ฯ คนต่างด้าวจะต้องแสดงหลักฐานการถือครองการลงทุน ต่อคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ภายในเดือนกันยายนของแต่ละปี เป็นระยะเวลา 3 ปี ติดต่อกัน
 4. ทางกรรมการ เลขานุการ คณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย จะตรวจสอบการลงทุนว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้หรือไม่ แล้วรายงานต่อคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมืองทราบ ภายในเดือนพฤศจิกายนของแต่ละปี
 5. หากตรวจสอบภายหลังว่า คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ฯ ขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมืองได้กำหนดไว้ ทางกรรมการ เลขานุการ คณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมือง จะรายงานต่อคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมือง และให้เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อสั่งเพิกถอนการอนุญาตได้

เอกสารประกอบการขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประเภทต่างๆ มีดังนี้

เอกสารสำคัญ :

 1. แบบคำขอ ตม.9 เพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
 2. สำเนา หนังสือเดินทางที่แสดงว่าได้รับอนุญาตให้อยู่ต่อมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี (ทุกเล่ม ทุกหน้า)
 3. สำเนา เอกสารแสดงคุณวุฒิการศึกษาของผู้ยื่นคำขอ โดยผ่านการรับรองจากกงสุลไทยในประเทศนั้นๆ หรือผ่านการรับรองจากกงสุลของประเทศนั้นๆ ในประเทศไทย พร้อมแปลเป็นภาษาไทย และผ่านการรับรองจากกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
 4. หนังสือรับรองประวัติการทำงานจากสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางานและสำเนาใบอนุญาตทำงานทุกเล่ม ทุกหน้า
 5. หนังสือรับรองเงินเดือนจากกิจการที่ผู้ยื่นคำขอทำงานอยู่ ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามในกิจการนั้น ย้อนหลัง 2 ปี และใบสมัครงานพร้อมสัญญาการจ้าง (ถ้ามี)
 6. สำเนา ภ.ง.ด.91 หรือ ภ.ง.ด.90 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของผู้ยื่นคำขอ พร้อมหลักฐานการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิ จำนวน 3 ปี ก่อนหน้าปีที่ยื่นคำขอ ซึ่งรับรองสำเนาโดยเจ้าหน้าที่ของสรรพากร พร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงิน
 7. สำเนา ภ.ง.ด.1 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือนก่อนหน้าที่ยื่นคำขอ ซึ่งรับรองสำเนาโดยเจ้าหน้าที่ของสรรพากร พร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี)
 8. แผนที่แสดงสถานที่พำนักอาศัยและสถานที่ทำงาน แผนที่แสดงสถานที่พำนักอาศัย และสถานที่ทำงาน
 9. แบบข้อมูลบุคคล และภาพถ่ายคนต่างด้าวภายนอก สถานที่ทำงาน (คนเดียว) ภายในสถานที่ทำงานกับพนักงาน ภายนอกโรงงาน (คนเดียว) ภายในโรงงานกับคนงาน เครื่องจักร และสินค้า (ถ้ามี) ภาพถ่ายคนต่างด้าว ภายนอกที่พักอาศัย ภายในที่พักอาศัย พร้อมครอบครัว (ถ้ามี) จำนวน 10 ภาพ ขนาดโปสการ์ดทุกภาพติดบนกระดาษหัวบริษัท ขนาด A4 พร้อมคำบรรยายใต้ภาพ
 10. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐบาล (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 11. หนังสือรับรองว่าไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมจากประเทศที่ตนมีภูมิลำเนา โดยผ่านการรับรองจากกงสุลไทยในประเทศนั้นๆ หรือผ่านการรับรองจากกงสุลของประเทศนั้นๆ ในประเทศไทย พร้อมแปลเป็นภาษาไทย และผ่านการรับรองจากกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

เอกสารเพิ่มเติม :

 1. หนังสือรับรองการโอนเงินเข้ามาในราชอาณาจักรจากธนาคารในประเทศไทย เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท
 2. หลักฐานการลงทุนในนามของผู้ยื่นคำขออย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกันไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท ในกรณีดังนี้
  (1) ลงทุนในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ทั้งนี้ ต้องถือครองการลงทุนเป็นระยะเวลา 3 ปี ติดต่อกัน นับแต่วันที่ได้รับใบสำคัญถิ่นที่อยู่ และต้องยื่นเอกสาร ดังนี้
        - หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ฉบับคัดสำเนาจากกระทรวงพาณิชย์ และมีอายุไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ยื่นคำขอ)
        - บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ฉบับคัดสำเนาจากกระทรวงพาณิชย์ และมีอายุไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ยื่นคำขอ)
        - สำเนา ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ เช่น ภ.พ.01 ภ.พ.09 และ ภ.พ.20
        - สำเนา งบการเงิน (งบดุล และงบกำไรขาดทุน) พร้อมแบบ ภ.ง.ด.50 และใบเสร็จรับเงิน จำนวน 3 ปี ก่อนหน้าปีที่ยื่นคำขอ ซึ่งรับรองสำเนาโดยเจ้าหน้าที่ของสรรพากร
  (2) ลงทุนซื้อพันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ ห้ามโอนกรรมสิทธิ์ จำนวนพันธบัตร หรือจำนวนสิทธิ์ เป็นระยะเวลา 3 ปี ติดต่อกัน นับแต่วันที่ได้รับใบสำคัญถิ่นที่อยู่ และต้องยื่นเอกสาร ดังนี้
        - หนังสือรับรองการซื้อพันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจดังกล่าวจากธนาคารในประเทศไทย
        - สำเนาพันธบัตรรัฐบาล หรือ พันธบัตรรัฐวิสาหกิจดังกล่าว พร้อมนำต้นฉบับมาแสดง
  (3) ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ เช่น หุ้นสามัญ หุ้นกู้ หรือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุมัติหรือรับรองจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ห้ามโอนหุ้น โอนกรรมสิทธิ์ จำนวนพันธบัตร หรือจำนวนสิทธิ์ เป็นระยะเวลา 3 ปี ติดต่อกัน นับแต่วันที่ได้รับใบสำคัญถิ่นที่อยู่ และต้องยื่นเอกสาร ดังนี้
        - หนังสือรับรองการซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าว และหลักฐานการลงทุนดังกล่าว พร้อมนำต้นฉบับมาแสดง
 3. เอกสารอื่นๆ ที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นสมควรเรียกเพิ่มเติม

หมายเหตุ :

 • เอกสารส่วนตัว คนต่างด้าวเป็นผู้เซ็นรับรองสำเนา
 • เอกสารบริษัท หรือนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือรับรอง เป็นผู้เซ็นรับรองพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท
 • หากเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศ จะต้องผ่านการรับรองจากกงสุลของประเทศนั้นๆ ในประเทศไทย พร้อมแปลเป็นภาษาไทยด้วย โดยระบุรายละเอียดของผู้แปลที่สามารถตรวจสอบได้ และผ่านการรับรองการแปลจากกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

หากต้องการปรึกษาขอคำแนะนำ ติดต่อได้ที่ Wonderful Package ทางเรามีทีมงานพร้อมให้คำแนะนำและบริการค่ะ

บทความแนะนำ :

บริการแนะนำ :

ขอบคุณข้อมูลจาก

 • สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

What to do if foreign investors would like to request a residence permit in Thailand?

“外国投资者”将在泰国申請居留权该怎么办?

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

จะขึ้นเครื่องบิน แต่ลืมบัตรประชาชน ทำอย่างไร?

กำลังจะออกเดินทางขึ้นเครื่องบินกันแล้ว แต่ดันลืมบัตรประชาชนซะนี่ จะให้กลับไปเอาก็คงต้องตกเครื่องแน่ๆ แล้วจะทำยังไงดีนะ? ใจเย็นๆ เรามาช่วยกันคิดหาวิธีกันค่ะ

เที่ยวใกล้กรุง 10 จุดเช็คอินในชลบุรี

เสาร์อาทิตย์ว่างๆ ทำอะไรดี ไปเที่ยวใกล้กรุงที่ชลบุรีกันดีกว่า อย่างที่รู้ๆ กันอยู่ว่าชลบุรีใกล้กรุงเทพแค่นิดเดียว ขับรถไปแป๊บๆ ก็ถึงละ แต่นอกจากหาดพัทยาแล้วยังที่เที่ยวในชลบุรีที่ไหนน่าไปเช็คอินบ้าง เราจัดมาให้พร้อมพิกัด 10 จุดเช็คอินในชลบุรี

เที่ยวชิลล์แบบไม่ลงทะเล 1 DAY TRIP นั่งรถไฟไปหัวหิน

ถ้าอยากไปเที่ยวหัวหินแต่ไม่ได้อยากลงเล่นน้ำทะเล มีที่เที่ยวที่ไหนให้เราได้ไปชิลล์บ้างนะ ลองเปลี่ยนบรรยากาศไปนั่งรถไฟ มองวิวข้างทางให้ชีวิตหมุนไปช้าๆ แล้วไปหาที่เที่ยวหัวหินในมุมอื่นๆ กันดีกว่า นั่งรถไฟไปหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 1 วันก็ไปได้

กระบี่ไม่ได้มีแค่ทะเล ชี้เป้า 10 ที่เที่ยวทั่วกระบี่

ถ้าบอกว่าไปเที่ยวกระบี่ หลายคนก็คงจะนึกถึงแต่ทะเลกันใช่มั้ยล่ะ แต่จริงๆ แล้วในตัวเมืองกระบี่ยังมีที่เที่ยวที่ไม่ใช่ทะเลอีกหลายจุดน่าสนใจด้วยกัน วันนี้เราเลยจะพาไปเที่ยวกระบี่แบบไม่ลงทะเล กับ 10 ที่เที่ยวทั่วกระบี่

ไปใช้ชีวิตช้าๆ 10 ที่เที่ยวน่าน Slow Life

น่าน จังหวัดเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายล้านนา และธรรมชาติสวยๆ อากาศดีๆ เหมาะกับการไปใช้ชีวิตแบบหมุนช้าๆ จนกลายเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวในภาคเหนืออันดับต้นๆ ไปแล้ว แนะนำ 10 ที่เที่ยวน่าน Slow Life

1 DAY TRIP นั่งรถไฟเที่ยวกาญจนบุรี

กาญจนบุรีมีที่เที่ยวเยอะมาก ถ้าอยากลองเที่ยวกาญจน์ในมุมใหม่ๆ ลองเปลี่ยนบรรยากาศไปนั่งรถไฟไปกาญจนบุรีกันดูมั้ย เที่ยวง่ายๆ แค่วันเดียว ไปเช้าเย็นกลับก็ยังไหว หยุดเสาร์-อาทิตย์ก็ไปได้เลย

เชียงราย เที่ยวชิลล์ วิวสวย

หาเวลาว่างๆ ในวันหยุดพักผ่อนของคุณ ไปใช้ชีวิตสโลวไลฟ์ ไปสูดอากาศให้เต็มปอดในเมืองแห่งธรรมชาติและขุนเขา ไปไปนั่งจิบชาชมวิวให้ผ่อนคลาย ที่นี่..เชียงราย

Best Western Plus The Beachfront พักผ่อนนอนชิลล์วิวทะเลภูเก็ต

กำลังมองหาที่พักในภูเก็ตอยู่หรือเปล่า? อยากไปเที่ยวทะเลภูเก็ตแต่ไม่รู้จะเลือกที่พักภูเก็ตที่ไหนดี เพราะก็มีตัวเลือกให้มากมาย ลองเป็นที่พักระดับ 4 ดาว ที่สวยแบบชิคๆ ในราคาที่ใครๆ ก็เอื้อมถึง Best Western Plus The Beachfront

ปักหมุด 5 จุดเช็คอิน สุราษฏร์ธานี

จากกรุงมุ่งสู่ใต้ไปเที่ยวสุราษฏร์ฯ กันดีกว่า เรื่องทะเลเค้าขึ้นชื่อ แต่ที่อื่นๆ ก็ดีงาม วันนี้เราจะพาไปเที่ยวสุราษฏร์ธานีในหลายๆ จุดสุดอันซีนกับ 5 ที่เที่ยวสุราษฎร์ธานี น่าไปปักหมุดเช็คอิน

เที่ยวไหว้พระ 3 วัดดังในเชียงราย

เชียงราย จังหวัดเหนือสุดของไทย ที่นอกจากจะมีธรรมชาติสวยงาม อากาศดีๆ ยังมีวัดสวยสุดอันซีนที่ความงามติดอันดับโลก ยังมีวัดสวยๆ ในเชียงรายมาแนะนำกันอีก กับ 3 วัดดังในเชียงรายที่ต้องไป!!

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!