ค้นหาบทความ:

ชาวต่างชาติต้องการขอมีถิ่นที่อยู่ในไทย มีหลักเกณฑ์อะไรบ้าง??

หากชาวต่างชาติต้องการขอมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ต้องทำอย่างไร

สำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาพำนักอยู่ในประเทศไทยเป็นระยะเวลานาน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เช่น มาทำงาน ติดตามครอบครัวมาทำงาน และอื่นๆ หากต้องการขอมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย จะต้องดำเนินการอย่างไร?? Wonderful Package มีคำตอบมาให้ท่านค่ะ

การขอมีถิ่นที่อยู่ในไทยนั้นไม่ได้เปิดรับให้ยื่นขอได้ตลอด แต่จะมีประกาศเปิดแจ้งรับตามจำนวนโควต้าที่กำหนด (โควต้าประจำปี) จึงจะดำเนินการขอยื่นได้

ข้อกำหนดจำนวนคนต่างชาติที่จะขอถิ่นที่อยู่ในไทยได้ (อ้างอิงข้อมูลล่าสุดของปี 2563)

 1. คนต่างชาติจะที่มีสัญชาติ จำนวนไม่เกิน 100 คน ของแต่ละประเทศ
 2. คนต่างชาติที่ไร้สัญชาติ จำนวนไม่เกิน 50 คน

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาให้มีถิ่นที่อยู่ในไทย มีอะไรบ้าง

 1. ถือหนังสือเดินทางของประเทศที่ตนถือสัญชาติอยู่ในปัจจุบัน
 2. ได้รับการตรวจลงตรา ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigration Visa)
 3. ผู้ขอยื่นที่มีอายุ 40 ปี ขึ้นไป เจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบประวัติเบื้องก่อน
  - ตรวจสอบว่ามีประวัติกระทำผิดหรือไม่ ด้วยการพิมพ์ลายนิ้วมือและกรอกประวัติ ที่กองทะเบียนประวัติอาชญากร
  - ตรวจสอบหนังสือรับรองประวัติอาชญากรรที่นำมาแสดง
  - ตรวจสอบว่าเป็นบุคคลต้องห้ามตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 หรือไม่
  - ตรวจสอบว่าเป็นบุคคลที่มีหมายจับของตำรวจสากลหรือไม่ ที่กองการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 4. แสดงข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ สินทรัพย์ ความรู้ความสามารถในสาขาวิชาชีพ และฐานะในครอบครัวของคนต่างชาติกับบุคคลที่มีสัญชาติไทย
 5. ต้องพูดและฟังภาษาไทยได้อย่างเข้าใจ

ประเภทในการยื่นคำขอ จะต้องมีเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

 1. ขอเข้ามาเพื่อ "การลงทุน"
 2. ขอเข้ามาเพื่อ "ทำงาน"
 3. ขอเข้ามาเพื่อ "เหตุผลทางมนุษยธรรม" ซึ่งแบ่งตามความสัมพันธ์กับบุคคลสัญชาติไทย หรือมีความสัมพันธ์กับบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่แล้ว ได้แก่
  - เป็นสามี-ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรสแล้ว
  - เป็นบิดา-มารดา ที่มีอายุไม่น้อยกว่า 50 ปี
  - เป็นบุตร ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และยังไม่ได้สมรส
 4. ขอเข้ามาเพื่อเป็น "ผู้เชี่ยวชาญ" มีความรู้ความสามารถพิเศษ และเป็นประโยชน์ต่อประเทศ
 5. ขอเข้ามาเป็น "กรณีพิเศษเฉพาะราย" เช่น เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศไทย

กำหนดวันเปิดรับคำขอวันไหน?

ในแต่ละปีจะเปิดให้คนต่างด้าวยื่นคำขอจำนวน 1 ครั้ง ซึ่งโดยปกติจะเปิดรับคำขอประมาณเดือนธันวาคมของทุกปี และจะสิ้นสุดในวันทำการสุดท้ายของปีนั้น
สำหรับปี 2563 การเปิดยื่นรับคำขอ กำหนดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2563 ในวันและเวลาราชการ

เมื่อรับคำขอแล้ว คนต่างด้าวจะต้องไปยื่นคำของด้วยตนเอง พร้อมเอกสารประกอบตามประเภทการยื่นคำขอ และให้นำหนังสือเดินทางฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

ขั้นตอนการดำเนินการหลังจากรับคำขอแล้ว

 1. เจ้าหน้าที่จะประทับตราอนุญาตให้อยู่ฟังผลรอพิจารณา ครั้งแรก 180 วัน ครั้งต่อไปครั้งละ 180 วัน จนกว่าจะทราบผลการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมือง
 2. รับใบนัดหมาย ให้ชาวต่างชาติและผู้เกี่ยวข้องมาสัมภาษณ์ โดยมีการทดสอบความสามารถพูดภาษาไทย และฟังภาษาไทย เข้าใจได้ (จะต้องมาตรงตามวันที่นัดหมาย หากไม่มาตามที่นัดหมายโดยไม่มีเหตุผลอันควร จะถือว่าสละสิทธิ์การยื่นคำขอดังกล่าว)
 3. ชาวต่างชาติ ที่มีอายุกว่า 40 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นคำขอ จะต้องได้รับการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม จากพนักงานเจ้าหน้าที่ ดังนี้
  - พิมพ์ลายนิ้วมือชาวต่างชาติ ส่งไปตรวจประวัติที่กองทะเบียนประวัติอาชญากร เพื่อตรวจสอบว่ามีประวัติการกระทำผิดในประเทศไทยหรือไม่
  - ตรวจสอบหนังสือเดินทางจากบัญชีเฝ้าดู (Black List) ว่าเป็นบุคคลต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 หรือไม่
  - ตรวจสอบว่าเป็นบุคคลที่มีหมายจับต่างประเทศ (หมายแดง) จากกองการตรวจต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือไม่

หลักการพิจารณาเป็นอย่างไร??

 1. พิจารณาโดยคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมือง ประกอบด้วยผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สำนักงานอัยการสูงสุด คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สภาความมั่นคงแห่งชาติ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 2. หลักเกณฑ์การพิจารณาจะคำนึงถึง รายได้ สินทรัพย์ ความรู้ ความสามารถในด้านวิชาชีพ และฐานะในครอบครัวคนต่างชาติกับบุคคลสัญชาติไทย รวมถึงเงื่อนไขเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ บุคลิกภาพ สุขภาพ ความเข้าใจภาษาไทย และเงื่อนไขอื่นๆ ตามความเหมาะสมที่สอดคล้องกับสภาพสังคม และนโยบายของรัฐบาล
 3. ระยะเวลาในการพิจารณาแต่ละปีกำหนดระยะเวลาไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับนโยบายของคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมืองและกระทรวงมหาดไทย

หมายเหตุ :

 • ชาวต่างชาติที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข คณะกรรมการจะพิจารณาจากคุณสมบัติของการยื่นคำขอแต่ละประเภท นับจากวันที่ยื่นคำขอ
 • ชาวต่างชาติมีคุณสมบัติครบถ้วนและมีจำนวนเกินกำหนด (เกินโควต้า) คณะกรรมการจะพิจารณาโดยการแบ่งสัดส่วนจำนวนการอนุญาต ตามประเภทการยื่นคำขอกับจำนวนของผู้ที่มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ทั้งหมดของคนต่างชาตินั้นๆ
 • แม้ว่าจะมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด แต่หากพิจารณาถึงความมั่นคงทางด้านเศษฐกิจ การเมือง และสังคมของไทยแล้ว ทางคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมืองหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจที่จะพิจารณาไม่อนุญาต หรือไม่เห็นชอบให้ชาวต่างชาติผู้นั้นเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรได้

ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ มีค่าธรรมเนียมเท่าไหร่?

 1. การยื่นคำขอ มีค่าธรรมเนียม 7,600 บาท แม้ว่าจะได้รับอนุญาตหรือไม่ก็ตาม ท่านจะไม่ได้รับเงินค่าธรรมเนียมนี้คืน
 2. หากได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ จะต้องชำระค่าธรรมเนียมใบสำคัญถิ่นที่อยู่ ฉบับละ 191,400 บาท
 3. หากชาวต่างชาติที่เป็นคู่สมรส พ่อแม่ หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและมีความเกี่ยวพันธ์กับบุคคลที่มีสัญชาติไทย ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ จะต้องชำระค่าธรรมเนียมใบสำคัญ ฉบับละ 95,700 บาท

สถานที่ยี่นคำขออยู่ที่ไหน?

 • กรุงเทพ : ณ กองกำกับการ 1 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 (งานขอมีถิ่นที่อยู่) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี อาคารบี (ชั้น 2 ด้านทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ 7 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
 • ส่วนภูมิภาค : ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองในท้องที่ที่ตนอยู่
 • หากท้องที่นั้นไม่มีที่ทำการตรวจคนเข้าเมือง ให้ยื่นคำขอ ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองที่ใกล้เคียง

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีคุณสมบัติตรงกับหลักเกณฑ์ในการขอมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย อย่าพลาดที่จะดำเนินการยื่นขอ เมื่อได้รับใบสำคัญถิ่นที่อยู่แล้ว ก็ไม่ต้องคอยต่ออายุวีซ่าอยู่ตลอดเวลา

มีข้อสงสัยหรือต้องการปรึกษา ติดต่อกับ Wonderful Package สิคะ ทางเรามีทีมงานพร้อมให้คำแนะนำและบริการทุกท่านค่ะ

บทความแนะนำ

บริการแนะนำ

ขอบคุณข้อมูลจาก

 • สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง Immitgration

What are the criteria to apply for a residence permit in Thailand?

外国人想在泰国拥有居留权,是有哪些规矩??

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

RELATED PRODUCTS

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

Summer Snorkeling 5 ทริปดำน้ำ รับซัมเมอร์

ซัมเมอร์นี้ จัดทริปดำน้ำที่ไหนดี ไปชุ่มฉ่ำกับน้ำทะเลใสๆ ตื่นตาตื่นใจกับโลกใต้ท้องทะเล ดำน้ำดูปะการัง ชมปลาเล็กปลาน้อยสีสันสดใส แนะนำทริปดำน้ำตื้น ที่ไม่ต้องมีประสบการณ์การดำน้ำ ก็สามารถมองลงไปเห็นความงาามของปะการังสวยๆ ได้แบบเต็มอิ่ม

ข่าวดี กรมการกงสุล แปลเอกสารภาษาอังกฤษ ฟรี! ตลอดเดือน มกราคม 2565

กระทรวงการต่างประเทศ มอบของขวัญปีใหม่ 2565 ให้ประชาชนตลอดเดือนมกราคม 2565 บริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษ ฟรี‼️

คุมโอมิครอนได้ เตรียมชง ผ่อนคลาย กลับมาใช้ Test & Go ต่างชาติเข้าไทย

เตรียมชง ศบค. ชุดใหญ่ ผ่อนคลายมาตรการ กลับมาใช้ Test & Go สำหรับชาวต่างชาติ เดินทางเข้าประเทศไทย เนื่องจากสามารถควบคุมระดับความรุนแรงได้ และ ต้องการให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตและดำเนินเศรษฐกิจอย่างได้ปกติ

เปิดประสบการณ์ใหม่สายชิลล์ นั่งรถจักรไอน้ำ เยือนอยุธยา

ไม่อยากจำเจกับการเดินทางแบบเดิมๆ ลองเปลี่ยนบรรยากาศมานั่งรถไฟ เปิดประสบการณ์นั่งรถจักรไอน้ำ เที่ยวกินลมชมวิวไปชิลล์ๆ เยือนกรุงเก่าอยุธยาสักหนึ่งวัน รับรองว่าได้เที่ยวเต็มอิ่มครบทุกรสแน่นอน เรามาดูเส้นทางท่องเที่ยวกันดีกว่า มีอะไรดีๆ ที่รอเราอยู่

เปิดมาตรการล่าสุด TEST & GO มาตรการเข้า-ออก ประเทศไทย เริ่มลงทะเบียน 1 ก.พ. 65

จากที่ทาง ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้ประกาศมาตรการเข้า-ออกประเทศไทย Test & Go หรือการเดินทางเข้าประเทศโดยไม่ต้องกักตัวเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

แนะนำ! โรงแรม Test & Go กรุงเทพฯ

จากที่ทางรัฐบาลได้มีมาตรการ Test & Go ให้ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศสามารถเดินทางเข้าไทยได้โดยไม่กักตัว แต่ต้องรอผลตรวจ RT-PCR โดยต้องพักในโรงแรมที่เข้ามาตรการ Test & Go โรงแรม Test & Go กรุงเทพฯ จะมีที่ไหนบ้างนั้น เราคัดสรรมาให้แล้ว

TOP 10 ที่เที่ยวเด็ด ที่คนภูเก็ตบอกต่อ

การมาเที่ยวเกาะภูเก็ต ที่มีทั้ง หาดทราย ชายทะเล จุดชมวิว ที่สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่มีประวัติยาวนาน เชื่อว่าการเดินทางมาภูเก็ตในหนึ่งครั้งก็คงเที่ยวได้ไม่ทั่วเกาะ เรามาดูกันว่าสถานที่ไหนในภูเก็ต ที่คนภูเก็ตบอกต่อ ว่าควรต้องไป

Asia’s 50 Best Restaurants 2022 50 ร้านอาหารที่ดีที่สุดในเอเชีย

รายชื่อ 50 ร้านอาหารยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย 2022 (Asia’s 50 Best Restaurants 2022) โดย S.Pellegrino และ Acqua Panna เปิดเผยเมื่อวันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565 ได้มีการหประกาศผลโดย LIVE ผ่าน 3 เมือง ได้แก่ กรุงเทพฯ มาเก๊า และโตเกียว

ประกาศแล้ว!! ร้านอาหารไทยระดับมิชลิน MICHELIN Guide Thailand 2022

ประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการ สำหรับร้านอาหารไทยที่ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลมิชลินไกด์ประเทศไทยประจำปี 2022 ประกอบด้วย 5 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา เชียงใหม่ ภูเก็ต และ พังงา

โรงแรมภูเก็ตชิคๆ พักสบาย เดินทางสะดวก

อยากไปเที่ยวภูเก็ต แต่ก็ไม่ได้ต้องการพักหรูหราเวอร์วังอะไรขนาดนั้น แต่อยากได้ฟีลนอนสบายๆ กับดีไซน์เก๋ๆ ชิคๆ เดินทางสะดวก ที่สามารถพักผ่อนในวันหยุดเล็กๆ ไม่กี่วัน แนะนำโรงแรมภูเก็ตที่จะทำให้คุณพักผ่อนหลบมุมอันวุ่นวายได้อย่างสบายๆ

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!