ค้นหาบทความ:

อยากไปเที่ยวนิวซีแลนด์ ต้องขอวีซ่าท่องเที่ยวยังไง??

วีซ่าท่องเที่ยวนิวซีแลนด์

นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่มีเสน่ห์ด้านภูมิประเทศที่สวยงาม วัฒนธรรมที่หลากหลาย สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่เงียบสงบ บ้านเมืองสะอาดปลอดภัย ผู้คนเป็นกันเอง แหล่งท่องเที่ยวของนิวซีแลนด์เป็นการเที่ยวชมธรรมชาติเสียเป็นส่วนใหญ่ และยังมีอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่กำลังเติบโตในปัจจุบัน ทำให้มีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนิยมไปเยี่ยมชม รวมทั้งคนไทยที่ชอบไปท่องเที่ยวและไปศึกษาต่อ

สำหรับคนไทยที่กำลังจะไปเที่ยวนิวซีแลนด์ อย่าลืมที่จะขอวีซ่าท่องเที่ยวก่อนไปนะคะ Wonderful Package ขอแนะนำข้อมูลดีๆ สำหรับนักท่องเที่ยวให้ได้ทราบกันค่ะ

วีซ่าท่องเที่ยวหรือเยี่ยมเยียน (Visitor Visa)

เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวในวันหยุด เยี่ยมเยียนครอบครัวหรือเพื่อน เรียนหลักสูตรระยะสั้น ต่ำกว่า 3 เดือน

คุณสมบัติของผู้ขอวีซ่าท่องเที่ยว

 • ผู้ขอวีซ่าจะต้องแสดงเจตนาให้เห็นว่า มีวัตถุประสงค์การเดินทางเพื่อเยี่ยมเยียนชั่วคราวเท่านั้น เช่น เพื่อการพักผ่อน การท่องเที่ยว การเยี่ยมครอบครัวญาติพี่น้องหรือเพื่อน การเรียนหลักสูตรระยะสั้น
 • ผู้ขอวีซ่าจะต้องแสดงเจตนาให้เห็นว่า วางแผนที่จะอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์เป็นการชั่วคราวตามที่ได้ระบุไว้ ไม่ได้มีเจตนาจะอาศัยอยู่ถาวร โดยมีการระบุช่วงระยะเวลาอาศัยอยู่ให้ชัดเจน
 • ผู้ขอวีซ่าจะต้องแสดงหลักฐานการเงินว่ามีเพียงพอต่อการใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นระหว่างที่อยู่ในประเทศ

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว

เอกสารสำคัญ

 1. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
 2. สำเนา วีซ่าทุกหน้าที่มีประวัติการเดินทางของประเทศในกลุ่มเชงเก้น ในรอบ 3 ปี (ถ้ามี)
 3. รูปถ่ายสี ขนาด 3.5x4.5 ซม. จำนวน 2 รูป (พื้นหลังสีขาว)
 4. สำเนา ทะเบียนบ้าน
 5. สำเนา บัตรประชาชน
 6. สำเนา สูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี)
 7. เอกสารอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ทะเบียนสมรส ใบหย่า ฯลฯ

เอกสารเพิ่มเติม (เจ้าหน้าที่จะคืนให้หลังยื่น)

 1. แผนการเดินทาง กำหนดให้ชัดเจนว่าจะเดินทางไปเที่ยวที่ไหน เมืองอะไร พักที่ไหน
 2. หลักฐานแสดงรายได้ ได้แก่ หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank Certificate) และรายการเดินบัญชี หรือสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ย้อนหลัง 3 เดือน (Bank Statement) อายุเอกสารไม่เกิน 15 วัน นำเล่มบัญชีจริงมาด้วย
 3. ผลการศึกษา หรือหนังสือรับรองจากสถานศึกษา อายุเอกสารไม่เกิน 30 วัน (กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา)
 4. หนังสือรับรองการทำงาน อายุเอกสารไม่เกิน 30 วัน (กรณีเป็นพนักงานบริษัท)
 5. หนังสือรับรองบริษัท และหนังสือรับรองจดทะเบียนการค้า อายุเอกสารไม่เกิน 90 วัน (กรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ)
 6. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตั๋วรถไฟหรือตั๋วเครื่องบินภายใน (กรณีเดินทางหลายประเทศในกลุ่มเชงเก้น)
 7. ใบจองโรงแรมที่พัก ระบุชื่อผู้เข้าพักทุกคน (ชื่อ-นามสกุล จะต้องตรงกับหนังสือเดินทาง)
 8. เอกสารประกันการเดินทาง

ทั้งนี้ เอกสารทุกฉบับที่ยื่นขอวีซ่าจะต้องเป็นภาษาอังกฤษ หากเอกสารเป็นภาษาไทยจะต้องแนบเอกสารแปลภาษาอังกฤษมาด้วย


การยื่นคำร้องขอวีซ่านิวซีแลนด์มี 2 ช่องทาง

 1. ยื่นผ่านระบบออนไลน์ เป็นการยื่นตรงกับหน่วยงาน Immigration ของประเทศนิวซีแลนด์ www.immigration.govt.nz ระยะเวลาในการอนุมัติ 20 วัน
 2. ยื่นเอกสารที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า ระยะเวลาในการอนุมัติ 25 วัน

ขั้นตอนการขอวีซ่าท่องเที่ยว

1. ยื่นผ่านระบบออนไลน์

 • สร้างบัญชีผู้ใช้ (กรณีที่ยังไม่เคยลงทะเบียน)
 • กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ www.immigration.govt.nz เลือก Visitor Visa
 • ลงชื่อเข้าใช้และสร้าง Form "Create New Visitor Visa Application" โดยกรอกข้อมูลอย่างละเอียดและถูกต้อง (เป็นภาษาอังกฤษ) พร้อม Submit
 • อัพโหลดไฟล์เอกสารที่จำเป็นในการพิจารณาเป็น PDF ยกเว้นรูปถ่ายเป็น JPG
 • ตรวจสอบข้อมูลเมื่อครบถ้วนแล้วให้ยืนยันการยื่นคำร้องเพื่อส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบตรวจสอบของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนิวซีแลนด์
 • ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต Visa / MasterCard หรือ UnionPay
 • หลังชำระเงินจะได้รับหลักฐานยืนยันการรับคำร้องและที่อยู่ในการจัดส่งหนังสือเดินทาง ให้พิมพ์ออกมาเก็บไว้แนบกับหนังสือเดินทาง
 • ระบบจะส่งอีเมลล์ยืนยันการยื่นคำร้องให้ภายใน 1 วัน
 • ส่งหนังสือเดินทางและใบยืนยันการรับคำร้องที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่านิวซีแลนด์
 • รอผลอนุมัติวีซ่าทางอีเมลล์ ประมาณ 20 วัน
 • เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว ให้ดาวน์โหลด "Letter from Immigration New Zealand" เก็บไว้ เพื่อใช้ยื่นผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองนิวซีแลนด์
 • รับหนังสือเดินทางคืนทางไปรษณีย์หรือเดินทางไปรับด้วยตนเอง

หมายเหตุ :

 • ควรตรวจสอบความถูกต้องก่อนชำระค่าธรรมเนียมขอวีซ่า หากชำระผิดประเภท จะไม่สามารถทำการนัดหมายวันเวลาได้
 • ข้อดีของการยื่นออนไลน์ คือ อนุมัติเร็วกว่า 5 วัน ประหยัดกระดาษช่วยลดภาวะโลกร้อน ประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ต้องเดินทางไปเองด้วย
 • ผู้ขอวีซ่าทำการนัดหมาย และเปลี่ยนแปลงวันนัดหมายได้ไม่เกิน 3 ครั้ง
 • หากเปลี่ยนแปลงวันนัดหมายเกิน 3 ครั้ง ผู้ขอวีซ่าจะต้องชำระค่าธรรมเนียมขอวีซ่าใหม่


2. ยื่นเอกสารที่ศูนย์รับคำร้อง

 • กรอกแบบฟอร์ม คำร้องขอวีซ่าตามประเภทการเดินทาง อย่างละเอียดและถูกต้อง (เป็นภาษาอังกฤษ)
  Visitor Visa (INZ1017)  จุดประสงค์เดินทางท่องเที่ยวรายบุคคลหรือครอบครัว โดยพำนักได้นานสุด 9 เดือน
  Tourist/Business Visa (INZ1189) จุดประสงค์เดินทางเฉพาะทางธุรกิจและท่องเที่ยว พำนักได้นานสุด 6 เดือน
  Group Visa (INZ1021) เป็นการยื่นคำร้องขอวีซ่าแบบกลุ่ม โดยทุกคนกรอกแบบฟอร์ม INZ1017 หรือ INZ1189 จากนั้น นำรายชื่อกรอกในแบบฟอร์ม เพื่อยืนยันการเดินทางแบบหมู่คณะ โดยประทับตราวีซ่าในแบบฟอร์มนี้เท่านั้น
 • ส่งหนังสือเดินทางและเอกสารประกอบการพิจารณาทั้งหมดที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่านิวซีแลนด์
 • รอผลอนุมัติวีซ่าทางอีเมลล์ ประมาณ 25 วัน
 • เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว ให้ดาวน์โหลด "Letter from Immigration New Zealand" เก็บไว้ เพื่อใช้ยื่นผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองนิวซีแลนด์
 • รับหนังสือเดินทางคืนทางไปรษณีย์หรือเดินทางไปรับด้วยตนเอง

ข้อควรรู้ :

 • ควรยื่นขอวีซ่าก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 1 เดือน
 • หากยื่นในช่วงใกล้เทศกาลที่มีวันหยุด จะได้รับอนุมัติช้าลง
 • เอกสารที่ยื่นจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด
 • เอกสารและข้อมูล ใช้ยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสถานทูต
 • หากยื่นเอกสารขอวีซ่าไม่ครบถ้วนในวันนัดหมาย จะไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า
 • หลังจบการสัมภาษณ์ และยื่นเอกสาร หากวีซ่าของบุคคลใดผ่านได้รับการอนุมัติ วีซ่าจะถูกส่งไปตามที่อยู่ที่ผู้ขอวีซ่าได้ระบุไว้
 • ทางสถานทูตจะพิจารณาการอนุมัติวีซ่าเป็นรายบุคคล จะผ่านหรือไม่ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ภายใต้การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นขอวีซ่าตามกฎหมายของประเทศนิวซีแลนด์
 • หากไม่ได้รับอนุมัติหรือยกเลิกการขอวีซ่า จะไม่มีการคืนเงินค่าธรรมเนียมวีซ่าทุกกรณี


สถานที่ยื่นขอวีซ่านิวซีแลนด์

 • New Zealand Visa Application Centre (TT Aviation Co Ltd.)
  ที่อยู่ 140/41 (19 D) อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
  วันและเวลาเปิดทำการ : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.

 • VFS Global
  อาคารจามจุรี สแควร์ ชั้นที่ 4 ยูนิตที่ 404 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  วันและเวลาเปิดทำการ : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.

วันหยุดประจำปี 2563 ศูนย์รับยื่นคำร้องวีซ่านิวซีแลนด์

 • เดือนกุมภาพันธ์ วันที่ 10,
 • เดือนเมษายน วันที่ 6, 13, 14, 15
 • เดือนพฤษภาคม วันที่ 1, 04
 • เดือนมิถุนายน วันที่ 3
 • เดือนกรกฎาคม วันที่ 28
 • เดือนสิงหาคม วันที่ 12
 • เดือนตุลาคม วันที่ 13, 23
 • เดือนธันวาคม วันที่ 7, 10, 31

การขอวีซ่านิวซีแลนด์ค่อนข้างละเอียดแต่ก็ไม่ยาก เพียงแค่คุณตอบคำถามตามความจริงและตรงกับเงื่อนไขที่กำหนด ก็สามารถได้รับวีซ่าท่องเที่ยวง่ายๆ 

หากมีข้อสงสัยต้องการคำแนะนำ ปรึกษา Wonderful Package สิคะ ทางเรามีทีมงานพร้อมให้คำแนะนำและยินดีบริการทุกท่านค่ะ

บทความที่เกี่ยวข้อง :


บริการที่แนะนำ :


ขอบคุณข้อมูลจาก

 • สถานทูตนิวซีแลนด์กรุงเทพฯ ประเทศไทย  www.mfat.govt.nz
 • สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ประเทศนิวซีแลนด์  www.immigration.govt.nz

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

RELATED PRODUCTS

บริการยื่นวีซ่านักเรียนนิวซีแลนด์ ออนไลน์

เริ่มต้น 12,000 บาท/ท่าน
*ปกติ 15,400 บาท/ท่าน

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

TOP 10 ที่เที่ยวเด็ด ที่คนภูเก็ตบอกต่อ

การมาเที่ยวเกาะภูเก็ต ที่มีทั้ง หาดทราย ชายทะเล จุดชมวิว ที่สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่มีประวัติยาวนาน เชื่อว่าการเดินทางมาภูเก็ตในหนึ่งครั้งก็คงเที่ยวได้ไม่ทั่วเกาะ เรามาดูกันว่าสถานที่ไหนในภูเก็ต ที่คนภูเก็ตบอกต่อ ว่าควรต้องไป

World Citizenship Report 2022 Top 10 ประเทศที่น่าอยู่ที่สุดในโลก

ส่องประเทศที่มีความน่าอยู่ที่สุดในโลก World Citizenship Report 2022 โดยเป็นผลจากคะแนนตัวชี้วัด 5 อย่าง คือ ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาสทางเศรษฐกิจ ด้านคุณภาพชีวิต ด้านการบริหารจัดการ และ ด้านอิสระทางการเงิน ซึ่งอันดับ 1 ในปีนี้ได้แก่ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

นิวซีแลนด์ พร้อมเปิดประเทศรับต่างชาติ เม.ย. นี้ รับต่างชาติอีกครั้ง!

นิวซีแลนด์ จะกลับมาเปิดพรมแดนอีกครั้ง เพื่อต้อนรับชาวต่างชาติในเดือน เมษายน นี้ และจะลดมาตรการป้อมปราการ ที่ได้ช่วยควบคุมโรคโควิด-19 ในประเทศในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้เกือบทั้งหมด ตลอดการที่มีการระบาดใหญ่ทั่วโลก

Asia’s 50 Best Restaurants 2022 50 ร้านอาหารที่ดีที่สุดในเอเชีย

รายชื่อ 50 ร้านอาหารยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย 2022 (Asia’s 50 Best Restaurants 2022) โดย S.Pellegrino และ Acqua Panna เปิดเผยเมื่อวันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565 ได้มีการหประกาศผลโดย LIVE ผ่าน 3 เมือง ได้แก่ กรุงเทพฯ มาเก๊า และโตเกียว

เปิดประสบการณ์ใหม่สายชิลล์ นั่งรถจักรไอน้ำ เยือนอยุธยา

ไม่อยากจำเจกับการเดินทางแบบเดิมๆ ลองเปลี่ยนบรรยากาศมานั่งรถไฟ เปิดประสบการณ์นั่งรถจักรไอน้ำ เที่ยวกินลมชมวิวไปชิลล์ๆ เยือนกรุงเก่าอยุธยาสักหนึ่งวัน รับรองว่าได้เที่ยวเต็มอิ่มครบทุกรสแน่นอน เรามาดูเส้นทางท่องเที่ยวกันดีกว่า มีอะไรดีๆ ที่รอเราอยู่

แนะนำ! โรงแรม Test & Go กรุงเทพฯ

จากที่ทางรัฐบาลได้มีมาตรการ Test & Go ให้ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศสามารถเดินทางเข้าไทยได้โดยไม่กักตัว แต่ต้องรอผลตรวจ RT-PCR โดยต้องพักในโรงแรมที่เข้ามาตรการ Test & Go โรงแรม Test & Go กรุงเทพฯ จะมีที่ไหนบ้างนั้น เราคัดสรรมาให้แล้ว

Summer Snorkeling 5 ทริปดำน้ำ รับซัมเมอร์

ซัมเมอร์นี้ จัดทริปดำน้ำที่ไหนดี ไปชุ่มฉ่ำกับน้ำทะเลใสๆ ตื่นตาตื่นใจกับโลกใต้ท้องทะเล ดำน้ำดูปะการัง ชมปลาเล็กปลาน้อยสีสันสดใส แนะนำทริปดำน้ำตื้น ที่ไม่ต้องมีประสบการณ์การดำน้ำ ก็สามารถมองลงไปเห็นความงาามของปะการังสวยๆ ได้แบบเต็มอิ่ม

โรงแรมภูเก็ตชิคๆ พักสบาย เดินทางสะดวก

อยากไปเที่ยวภูเก็ต แต่ก็ไม่ได้ต้องการพักหรูหราเวอร์วังอะไรขนาดนั้น แต่อยากได้ฟีลนอนสบายๆ กับดีไซน์เก๋ๆ ชิคๆ เดินทางสะดวก ที่สามารถพักผ่อนในวันหยุดเล็กๆ ไม่กี่วัน แนะนำโรงแรมภูเก็ตที่จะทำให้คุณพักผ่อนหลบมุมอันวุ่นวายได้อย่างสบายๆ

เปิดมาตรการล่าสุด TEST & GO มาตรการเข้า-ออก ประเทศไทย เริ่มลงทะเบียน 1 ก.พ. 65

จากที่ทาง ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้ประกาศมาตรการเข้า-ออกประเทศไทย Test & Go หรือการเดินทางเข้าประเทศโดยไม่ต้องกักตัวเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

คุมโอมิครอนได้ เตรียมชง ผ่อนคลาย กลับมาใช้ Test & Go ต่างชาติเข้าไทย

เตรียมชง ศบค. ชุดใหญ่ ผ่อนคลายมาตรการ กลับมาใช้ Test & Go สำหรับชาวต่างชาติ เดินทางเข้าประเทศไทย เนื่องจากสามารถควบคุมระดับความรุนแรงได้ และ ต้องการให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตและดำเนินเศรษฐกิจอย่างได้ปกติ

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!