ค้นหาบทความ:

ใบอนุญาตทำงานสูญหาย หรือชำรุด ต้องทำอย่างไร??

ใบอนุญาตทำงานหาย

ชาวต่างชาติที่มาทำงานในประเทศไทย จะต้องมีใบอนุญาตทำงานจึงจะทำงานได้ เมื่อรู้ว่าใบอนุญาตทำงานสูญหาย หรือชำรุด จะต้องรีบดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดของกรมการจัดหางาน Wonderful Package จึงขอแนะนำข้อมูลและขั้นตอนการยื่นขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ทราบกันค่ะ

ใบอนุญาตทำงานเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย เพราะเป็นเอกสารที่กำหนดลักษณะการทำงาน ระยะเวลาการจ้างงาน และข้อมูลพื้นฐานของผู้ที่ทำงาน เช่น ทำงานบริษัทไหน ทำเกี่ยวกับอะไร พักอยู่ที่ไหน เป็นต้น หากทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานถือว่าผิดกฎหมาย ดังนั้น เมื่อคุณรู้ว่าใบอนุญาตทำงานชำรุดหรือสูญหาย จะต้องรีบดำเนินการยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงานใหม่ทันที ไม่เกิน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ทราบ

เอกสารประกอบการยื่นขอรับใบแทนใบอนุญาตทํางาน มี 2 กรณี ดังนี้

1. กรณีสูญหาย

 • แบบคำขอ ตท.4 https://bit.ly/3ewqWlH
 • หลักฐานการรับแจ้งความใบอนุญาตทํางานสูญหาย จากสถานีตํารวจ
 • รูปถ่าย ขนาด 3x4 ซม. จำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 • หนังสือเดินทาง หรือใบสําคัญถิ่นที่อยู่และใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว พร้อมสําเนา
 • สําเนา ใบอนุญาตทํางาน (ถ้ามี)
 • หนังสือมอบอํานาจจากคนต่างชาติ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท พร้อมสําเนา บัตรประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ (กรณีที่ไม่ได้ไปยื่นเอง)
 • ค่าธรรมเนียมใบรับคำขอ 100 บาท และใบแทนใบอนุญาต 150 บาท

2. กรณีชํารุดในสาระสําคัญ

 • แบบคำขอ ตท.4 https://bit.ly/3ewqWlH
 • ใบอนุญาตทํางานเล่มที่ชํารุด พร้อมสําเนา
 • รูปถ่าย ขนาด 3x4 ซม. จำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 • หนังสือมอบอํานาจจากคนต่างชาติ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท พร้อมสําเนา บัตรประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ (กรณีที่ไม่ได้ไปยื่นเอง)
 • ค่าธรรมเนียมใบรับคำขอ 100 บาท และใบแทนใบอนุญาต 150 บาท

ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ

 1. แจ้งความใบอนุญาตทำงานสูญหาย ณ สถานีตำรวจในท้องที่ โดยระบุหมายเลขใบอนุญาตทำงานที่หายในใบแจ้งความ
 2. เตรียมเอกสารประกอบการยื่นขอรับใบแทนใบอนุญาตให้พร้อม
 3. ติดต่อเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานในเขตพื้นที่ทำงานของตนเอง
 4. เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดคำขอว่าถูกต้องสมบูรณ์ และมีใบแจ้งความร้องทุกข์ ก็จะดำเนินการออกใบแทนใบอนุญาตทำงานให้

ข้อควรระวังสำหรับคนต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย

 • ต้องพกใบอนุญาตทำงานติดตัวไว้ในระหว่างทำงาน เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลา (ผู้ใดฝ่าฝืน มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท)
 • ต้องทำงานตามที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น หากต้องการทำงานอื่น หรือเปลี่ยนท้องที่ หรือสถานที่ในการทำงาน จะต้องได้รับอนุญาตก่อน (ผู้ใดฝ่าฝืน มีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท)
 • ก่อนที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ หากยังต้องทำงานต่อ ให้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อน จึงจะทำงานได้ (ผู้ใดฝ่าฝืน มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท)
 • หากใบอนุญาตชำรุดหรือสูญหายต้องยื่นขอใบแทนใบอนุญาต ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทราบ (ผู้ใดฝ่าฝืน มีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท)
 • คนต่างด้าวที่ได้รับการขยายระยะเวลาการทำงาน ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนหรือตามกฎหมายอื่น ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้ (ผู้ใด ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท)
 • หากทำงานโดยที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน (ผู้ใดฝ่าฝืน จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 2,000-100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ดูข้อมูลได้จาก https://bit.ly/2XEfMVi

เพียงแค่ท่านทำตามขั้นตอนที่กระทรวงแรงงานและกรมการจัดหางานกำหนด ก็สามารถทำงานที่ประเทศไทยได้อย่างไร้กังวล
หากต้องการปรึกษาหรือขอคำแนะนำ ติดต่อ Wonderful Package สิคะ ทางเราพร้อมให้บริการทุกท่านตลอดเวลาค่ะ


ขอบคุณข้อมูลจาก :

บริการ Work Permit & VISA


If lost a Work Permit or is damaged, what to do?

工作许可证丢失或损坏,该怎么办?

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

ชมวิวทะเล อิงแอบธรรมชาติ Soneva Kiri เกาะกูด

ความหรูหรามีระดับกับการพักผ่อนแนบชิดธรรมชาติแบบขั้นสุด บินสู่ที่พักด้วยเครื่องบินส่วนตัว ที่ Soneva Kiri รีสอร์ทหรูสุด Luxury ที่เกาะกูด จังหวัดตราด รีสอร์ทที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์ สูดอากาศสดชื่นให้เต็มปอดในทั่วทุกอณูที่อยู่ที่นี่

มารู้จัก ภงด.90 และ ภงด.91 กันดีกว่า

ผู้ที่ต้องชำระภาษี จะต้องมีการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อเป็นการแสดงหลักฐานการเสียภาษีตามกฎหมาย สำหรับแบบยื่นภาษีนั้น เราจะเรียกว่า "ภ.ง.ด." ย่อมาจาก ภาษีเงินได้ ซึ่งการยื่นแบบภาษีแต่ละชนิด จะมีรูปแบบที่แตกต่างกัน

ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ใบขออนุญาตทำงานใกล้หมดอายุแล้ว แต่ผู้ขอยื่นยังอยู่ต่างประเทศต้องทำอย่างไร

จากเหตุการณ์ปิดประเทศทั่วโลกเพราะโควิด-19 ระบาด รวมถึงประเทศไทยด้วย ชาวต่างชาติที่ต้องการต่ออายุ Work Permit และ Non-B Visa เพราะใกล้หมดอายุ แต่ตอนนี้ยังอยู่ต่างประเทศไม่สามารถเข้าประเทศไทยได้จะทำอย่างไรดี?

ชาวต่างชาติมีเฮ! ใบอนุญาตทำงาน ที่ไทย และ วีซ่าธุรกิจ มีคนช่วยทำแล้ว

ชาวต่างชาติมีเฮ! ใบอนุญาตทำงาน ที่ไทย และ วีซ่าธุรกิจ มีคนช่วยทำแล้ว ทำ Work Permit & Visa Non-B ของประเทศไทยยากไหม? Wonderful Package มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำแนะนำและมีบริการ บริษัทรับทำ Work Permit & Visa Non-B ให้กับทุกท่าน

มารู้จักชื่อเรียกต่างๆ ที่เกี่ยวกับ Passport, Visa, Work Permit กันดีกว่า..

หลายคนเคยสงสัยและสับสนกับวิธีเรียกชื่อประเภทต่างๆ ของ Passport, Visa, Work Permit ไม่ว่าจะเป็นทั้งชาวต่างชาติหรือคนไทย ซึ่งรู้ไหมว่าแต่ละตัวมีหลายประเภทมากเลย ใช้งานก็แตกต่างกัน แถมยังมีหลายชื่อเรียกอีกต่างหาก แล้วชาวต่างชาติที่อยากเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยจะต้องใช้วีซ่าประเภทไหน

เกร็ดความรู้กับการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน หรือ Work Permit

ใครที่มีปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับการต่อใบอนุญาต เช่น ดำเนินการต่อภายในกี่วัน ระหว่างรอผลอนุญาตจะทำงานได้ไหม จะได้รับใบอนุญาตกี่ปี เป็นต้น Wonderful Package มีเกร็ดความรู้มาบอกต่อค่ะ!!

The World's Best Airports of 2022 สนามบินที่ดีที่สุดในโลก จาก SKYTRAX

แพลนเดินทางกันล่วงหน้า เช็ครายชื่อสนามบินกันก่อน เป็นการจัดลำดับเป็นประจำทุกปีจาก SKYTRAX ที่จะมาบอกว่าสนามบินใดเป็นสนามบินที่ดีที่สุดในโลก โดยได้รับการโหวตจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก ซึ่งในปี 2022 นี้จะมีอันดับปรับเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง มาดูกัน

Q&A ถาม-ตอบ เกี่ยวกับใบอนุญาตทำงาน (Work permit)

สำหรับใครที่กำลังสงสัยเกี่ยวกับใบอนุญาตทำงาน (Work permit) ว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรของการยื่นขอใบอนุญาตทำงาน ต่ออายุวีซ่าทำงาน เปลี่ยนประเภทวีซ่าทำงาน ในประเทศไทยสำหรับคนต่างชาติ

จะขอ Visa Non-B และ Work Permit ต้องใช้แบบฟอร์มอะไรบ้าง?

เคยไหม.. อยากได้ Visa Non-B และ Work Permit แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดี หากูเกิ้ลก็แล้ว พันทิปก็แล้ว มีหลายแบบฟอร์มให้เลือกกรอกเยอะแยะมากมาย..ดูจนตาลาย ไม่รู้จะใช้แบบฟอร์มถูกไหม เชิญทางนี้ค่ะ Wonderful Package ได้รวบรวมข้อมูลและสรุปเป็นตารางมาให้ทุกท่านเลือกใช้

วิธีขอพรไอ้ไข่วัดเจดีย์ นครศรีธรรมราช

นาทีนี้ไม่ต้องพูดถึงเสียงร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์และความแม่นในการให้โชคลาภของไอ้ไข่วัดเจดีย์ ทั้งเรื่องขอหวย หรือขอให้ค้าขายร่ำรวย รวมไปถึงการเช่าไปบูชาไปอีก วันนี้เราเลยจะมาแนะวิธีขอพรไอ้ไข่วัดเจดีย์ นครศรีธรรมราช ว่าเขาทำกันอย่างไร จะได้ทำได้อย่างถูกต้อง

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!