ค้นหาบทความ:

Visa on Arrival (VOA) และ Free Visa (ผ.30) มีความเหมือนและแตกต่างกันยังไง?

VOA ผ.30

ในปัจจุบันประเทศไทยอนุญาตให้นักท่องเที่ยวหลายประเทศเดินทางเข้ามาเที่ยวไทยได้โดยที่ไม่ต้องขอวีซ่าและไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา เพียงแค่มีหนังสือเดินทางและเงินเท่านั้น ทำให้หลายคนมีคำถามสงสัยว่า Visa on Arrival และ Free Visa มีความแตกต่างกันยังไง ประเทศไหนบ้างที่ได้สิทธิ์นี้ แล้วต้องดำเนินการอย่างไร Wonderful Package มีคำตอบที่จะไขข้อข้องใจของใครหลายๆ คนให้ได้ทราบกันค่ะ

Visa on Arrival (VOA) และ Free Visa (ผ.30) คืออะไร??

 • Visa on Arrival (VOA) คือ วีซ่าที่ผู้ถือหนังสือเดินทางสามารถขอได้ ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองในประเทศ เพื่อการท่องเที่ยวเป็นระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน โดยที่ไม่ต้องทำวีซ่าล่วงหน้า (ทำวีซ่าเมื่อถึงไทย) ซึ่งประเทศที่ได้รับสิทธิการขอวีซ่าประเภทนี้ มีสัญชาติ 18 ประเทศ และ 1 เขตเศรษฐกิจ เท่านั้น

 • Free Visa (ผ.30) คือ ผู้ถือหนังสือเดินทางจะได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราในการเข้าประเทศ เพื่อการท่องเที่ยวเป็นระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน ซึ่งประเทศที่ได้รับสิทธิการยกเว้นตรวจลงตรา มีทั้งหมด 56 ประเทศ

ความแตกต่างระหว่าง Visa on Arrival และ Free Visa มีดังนี้

ประเภท วิธีการ ระยะเวลาพำนัก ข้อดี
1. Visa on Arrival ขอวีซ่าตรวจลงตราที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ไม่เกิน 15 วัน ไม่ต้องเผื่อเวลาในการขอวีซ่าล่วงหน้า
2. Free Visa ไม่ต้องขอวีซ่า เดินผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเข้าไทยได้เลย ไม่เกิน 30 วัน เข้าประเทศได้เลยไม่ต้องขอวีซ่า

ทั้งนี้ ความเหมือนของวีซ่าทั้ง 2 ประเภท คือ มีวัตถุประสงค์สำหรับการท่องเที่ยวเท่านั้น ห้ามทำงานและห้ามอยู่เกินกำหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต หากอยู่เกินกำหนดระยะเวลาอนุญาต (Overstay) จะเสียค่าปรับในอัตรา 500 บาท/วัน แต่ไม่เกิน 20,000 บาท และจะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทย

คุณสมบัติทั่วไปของผู้ขอยื่นวีซ่าเข้าไทย

1. ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่ถูกต้องสมบูรณ์ และมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
2. มีหลักฐานแสดงว่าจะเดินทางออกจากประเทศไทยหลังจากสิ้นสุดการพำนักในไทย เช่น ตั๋วเครื่องบิน และมีวีซ่าหรือหลักฐานว่าสามารถเดินทางกลับประเทศที่มีถิ่นพำนัก หรือเดินทางต่อไปยังประเทศอื่นได้ (ในกรณีขอเดินทางผ่าน)
3. ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามเข้าราชอาณาจักร ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522


ประเทศใดบ้างที่สามารถขอรับการตรวจลงตรา Visa on Arrival และ Free Visa ในประเทศไทย

VOA ผ.30

** ผู้ถือหนังสือเดินทาง ทูต ราชการ และธรรมดาของทั้ง 3 ประเทศ (ประเทศบราซิล สาธารณรัฐเกาหลี และเปรู) จะได้รับยกเว้นการตรวจลงตรา และอนุญาตให้พำนักในไทยได้ไม่เกิน 90 วัน (แทนที่จะพำนักได้ 30 วันตามประกาศกระทรวงมหาดไทย)


เกร็ดความรู้ : 

 • แนะนำว่าให้ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนการเดินทาง เนื่องจากเป็นการอนุญาตของประเทศปลายทางซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได
 • ชาวต่างชาติบางคนอาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศ หากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีลักษณะหรือพฤติการณ์เป็นบุคคลต้องห้ามเข้าราชอาณาจักรตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
 • การพิจารณาอนุญาตให้อยู่ต่อของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จะพิจารณาตามวัตถุประสงค์ของการพำนักและเหตุผลความจำเป็น รวมถึงสัญชาติของผู้ขอ รายละเอียดตามคำสั่ง สตช. ที่ 606/2549 ในกรณีของการไม่อนุญาตให้อยู่ต่อ ในทางปฏิบัติ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จะให้พำนักอยู่ต่ออีก 7 วัน สำหรับการเตรียมตัวเดินทางออก

ขอบคุณข้อมูลจาก

 • สถานทูตและสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ : www.thaiembassy.org
 • กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ : www.consular.go.th
 • สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง : www.immigration.go.th


ไขข้อสงสัย วิธีใช้สิทธิ ผ.30 และวีซ่าประเภทอื่น :

กรณีชาวต่างชาติได้รับสิทธิ ผ.30 (ผ่อนผันให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักรไทยได้ 30 วัน) และได้ขอรับการตรวจลงตราประเภทท่องเที่ยว (TR) แบบ 1 ครั้ง (Single Re-entry) เมื่อเดินทางถึงประเทศไทยจะไม่ใช้วีซ่า (TR) แต่จะใช้สิทธิ ผ.30 ก่อน เพื่อสำรองวีซ่าที่ได้สำหรับการเดินทางกลับมาประเทศไทยในครั้งต่อไปนั้น

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) แจ้งว่าการกระทำดังกล่าวไม่สามารถทำได้ เพราะเมื่อคนต่างชาติได้รับการตรวจลงตราเข้ามาแล้ว ก็จะต้องใช้สิทธิ์ตามที่ขอนั้น โดยจะอ้างว่าตนมีสิทธิ์เลือกใช้อันใดอันหนึ่งก่อนได้นั้น ถือว่าเป็นความเข้าใจผิด เพราะไม่ว่ากรณีใดย่อมถือว่าประเทศไทยเป็นผู้ให้สิทธิ์นั้นๆ และสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการตรวจลงตราหรือไม่ เมื่อใดก็ได้

หากต้องการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรมากกว่า 1 ครั้ง ผู้ร้องจะต้องดำเนินการตรวจลงตราตามจำนวนครั้งที่ตนต้องการ (Multiple Re-entry) แต่ไม่ควรเกิน 3 ครั้ง 

อย่างไรก็ดี สตม. จะพิจารณาอนุญาตให้ผู้เดินทางสามารถใช้สิทธิ์ ผ.30 สำหรับการเข้าประเทศไทยครั้งแรกเป็นกรณีๆ ไป เมื่อมีหลักฐานชัดเจนว่าเป็นการเข้ามาในระยะสั้นไม่เกิน 1-2 วัน เพื่อเปลี่ยนเครื่องบินก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังจุดหมายอื่น แล้ว จึงจะเดินทางกลับมาในประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยวอีกครั้ง ในกรณีเช่นนี้ผู้เดินทางจะต้องนำบัตรโดยสารเครื่องบิน ใบจองที่พัก/หรือนำใบจองรถเช่ามายืนยัน จึงจะได้รับอนุญาตจาก สตม.

วิธีขอ Re-entry ดูได้จาก https://bit.ly/3f25xBc

ขอบคุณข้อมูลจาก

 • สถานทูตและสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ : https://bit.ly/36uFzTT


ข่าวสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบัน

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ระบาด เพื่อลดโอกาสเสี่ยงของการแพร่ระบาดในอนาคต ประเทศไทยจึงยกเลิก Visa on Arrival 18 ประเทศ และ Free Visa 3 ประเทศในกลุ่มเสี่ยงเป็นการชั่วคราว โดยมีผลตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 กันยายน 2563 

ประเทศที่ถูกยกเลิก Visa on Arrival (VOA) และ Free Visa (ผ.30) 

ยกเลิกชั่วคราว VOA ผ.30

 • ตามคำสั่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ 1/2563 เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขในการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
 • คำสั่งระงับนี้ใช้กับหนังสือเดินทางธรรมดา และ เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางเท่านั้น 
 • หากนักท่องเที่ยวจากประเทศดังกล่าวต้องการเดินทางเข้ามาประเทศไทยจะต้องไปติดต่อสถานทูตไทยในแต่ละประเทศ
 • เป็นการระงับการเดินทางเฉพาะสิทธิ Visa on arrival และ ผ.30 (3 ประเทศ) เท่านั้น ซึ่งบางประเทศมีสิทธิการเดินทางเข้าประเทศไทยได้ 2 สิทธิ ทำให้ยังสามารถใช้สิทธิที่เหลือเข้ามาได้ เช่น รัสเซีย มี 2 สิทธิ คือ Visa on arrival และ ผผ.30 ตามคำสั่งระงับแค่ Visa on arrival ไม่ได้ระงับ ผผ.30 ทำให้คนรัสเซียก็ยังเข้ามาประเทศไทยได้ โดยใช้สิทธิ ผผ.30

ท่านสามารถดูข้อมูลอัพเดทประเทศที่ถูกยกเลิก Visa on Arrival และ Free Visa ชั่วคราว ได้จาก www.mcot.net

ขอบคุณข้อมูลจาก 

 • Government Contact Center

บริการ Work Permit & VISA


How is different between Visa on Arrival (VOA) and Free Visa?
落地签证和30天内免签证,有何异同呢?

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

คุมโอมิครอนได้ เตรียมชง ผ่อนคลาย กลับมาใช้ Test & Go ต่างชาติเข้าไทย

เตรียมชง ศบค. ชุดใหญ่ ผ่อนคลายมาตรการ กลับมาใช้ Test & Go สำหรับชาวต่างชาติ เดินทางเข้าประเทศไทย เนื่องจากสามารถควบคุมระดับความรุนแรงได้ และ ต้องการให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตและดำเนินเศรษฐกิจอย่างได้ปกติ

เปิดประสบการณ์ใหม่สายชิลล์ นั่งรถจักรไอน้ำ เยือนอยุธยา

ไม่อยากจำเจกับการเดินทางแบบเดิมๆ ลองเปลี่ยนบรรยากาศมานั่งรถไฟ เปิดประสบการณ์นั่งรถจักรไอน้ำ เที่ยวกินลมชมวิวไปชิลล์ๆ เยือนกรุงเก่าอยุธยาสักหนึ่งวัน รับรองว่าได้เที่ยวเต็มอิ่มครบทุกรสแน่นอน เรามาดูเส้นทางท่องเที่ยวกันดีกว่า มีอะไรดีๆ ที่รอเราอยู่

Asia’s 50 Best Restaurants 2022 50 ร้านอาหารที่ดีที่สุดในเอเชีย

รายชื่อ 50 ร้านอาหารยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย 2022 (Asia’s 50 Best Restaurants 2022) โดย S.Pellegrino และ Acqua Panna เปิดเผยเมื่อวันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565 ได้มีการหประกาศผลโดย LIVE ผ่าน 3 เมือง ได้แก่ กรุงเทพฯ มาเก๊า และโตเกียว

แนะนำ! โรงแรม Test & Go กรุงเทพฯ

จากที่ทางรัฐบาลได้มีมาตรการ Test & Go ให้ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศสามารถเดินทางเข้าไทยได้โดยไม่กักตัว แต่ต้องรอผลตรวจ RT-PCR โดยต้องพักในโรงแรมที่เข้ามาตรการ Test & Go โรงแรม Test & Go กรุงเทพฯ จะมีที่ไหนบ้างนั้น เราคัดสรรมาให้แล้ว

ประกาศแล้ว!! ร้านอาหารไทยระดับมิชลิน MICHELIN Guide Thailand 2022

ประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการ สำหรับร้านอาหารไทยที่ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลมิชลินไกด์ประเทศไทยประจำปี 2022 ประกอบด้วย 5 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา เชียงใหม่ ภูเก็ต และ พังงา

ข่าวดี กรมการกงสุล แปลเอกสารภาษาอังกฤษ ฟรี! ตลอดเดือน มกราคม 2565

กระทรวงการต่างประเทศ มอบของขวัญปีใหม่ 2565 ให้ประชาชนตลอดเดือนมกราคม 2565 บริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษ ฟรี‼️

Summer Snorkeling 5 ทริปดำน้ำ รับซัมเมอร์

ซัมเมอร์นี้ จัดทริปดำน้ำที่ไหนดี ไปชุ่มฉ่ำกับน้ำทะเลใสๆ ตื่นตาตื่นใจกับโลกใต้ท้องทะเล ดำน้ำดูปะการัง ชมปลาเล็กปลาน้อยสีสันสดใส แนะนำทริปดำน้ำตื้น ที่ไม่ต้องมีประสบการณ์การดำน้ำ ก็สามารถมองลงไปเห็นความงาามของปะการังสวยๆ ได้แบบเต็มอิ่ม

TOP 10 ที่เที่ยวเด็ด ที่คนภูเก็ตบอกต่อ

การมาเที่ยวเกาะภูเก็ต ที่มีทั้ง หาดทราย ชายทะเล จุดชมวิว ที่สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่มีประวัติยาวนาน เชื่อว่าการเดินทางมาภูเก็ตในหนึ่งครั้งก็คงเที่ยวได้ไม่ทั่วเกาะ เรามาดูกันว่าสถานที่ไหนในภูเก็ต ที่คนภูเก็ตบอกต่อ ว่าควรต้องไป

เปิดมาตรการล่าสุด TEST & GO มาตรการเข้า-ออก ประเทศไทย เริ่มลงทะเบียน 1 ก.พ. 65

จากที่ทาง ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้ประกาศมาตรการเข้า-ออกประเทศไทย Test & Go หรือการเดินทางเข้าประเทศโดยไม่ต้องกักตัวเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

โรงแรมภูเก็ตชิคๆ พักสบาย เดินทางสะดวก

อยากไปเที่ยวภูเก็ต แต่ก็ไม่ได้ต้องการพักหรูหราเวอร์วังอะไรขนาดนั้น แต่อยากได้ฟีลนอนสบายๆ กับดีไซน์เก๋ๆ ชิคๆ เดินทางสะดวก ที่สามารถพักผ่อนในวันหยุดเล็กๆ ไม่กี่วัน แนะนำโรงแรมภูเก็ตที่จะทำให้คุณพักผ่อนหลบมุมอันวุ่นวายได้อย่างสบายๆ

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!