ค้นหาบทความ:

หากคนต่างชาติต้องการมาอยู่ไทยถาวรหลังแต่งงานจะต้องยื่นเอกสารหรือติดต่อที่ไหนบ้างมาดูกันเลย!!

009_Cover_Thai

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ดีที่สุดที่จะเกษียณจากทำงานและตั้งถิ่นฐาน จึงทำให้ชาวต่างชาติจำนวนมากหลั่งไหลเข้ามายังประเทศไทย ชาวต่างชาติที่ต้องการย้ายมาอยู่ประเทศไทยหลังจากที่จดทะเบียนสมรสกับคนสัญชาติไทยแล้ว สามารถยื่นขออยู่ต่อในประเทศไทยด้วย "วีซ่าประเภทแต่งงาน" หรือที่เรียกว่า วีซ่าติดตาม

Wonderful Package ขออนุญาตแนะนำข้อมูลดีๆ ให้ดังนี้คะ

คนไทยมีภรรยาเป็นชาวต่างชาติ ต้องการให้ย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันในประเทศไทยต้องทำอย่างไร?

สำหรับคนต่างชาติที่มีคู่สมรสเป็นคนไทยและต้องการย้ายมาอยู่ที่ประเทศไทยถาวร จะต้องถือวีซ่าแบบ Non-O หรือ Non-Immigrant Visa "O" (Family)
เมื่อเข้าเมืองไทยครั้งแรกจะได้วีซ่าอายุ 3 เดือน อยู่จนวีซ่าจะครบกำหนดจึงไปยื่นเรื่องต่อวีซ่าปีต่อปี โดยที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของวีซ่าแต่งงานไทย
และเมื่อได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเรียบร้อยแล้ว จะขออยู่ต่อในประเทศไทยได้ครั้งละไม่เกิน 1 ปี

ทั้งนี้ การขออยู่ต่อในแต่ละปีจะต้องแสดงหลักฐานฐานะทางการเงินด้วย หากฝ่ายสามีเป็นคนต่างด้าวที่สมรสกับหญิงไทย จะต้องมีรายได้เฉลี่ยทั้งปีไม่น้อยกว่า เดือนละ 40,000 บาท
หรือมีเงินฝากในธนาคารของประเทศไทยอยู่ในบัญชี ไม่น้อยกว่า 400,000 บาท ตลอดระยะเวลาย้อนหลัง 2 เดือน เพื่อไว้ใช้จ่ายในรอบปี
หลังจากที่ได้รับวีซ่าแล้ว จะต้องไปแสดงตัวทุก 90 วัน ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ขั้นตอนนั้นไม่ยุ่งยากและใช้เวลาไม่นาน หากปฏิบัติตามกฏและเตรียมเอกสารตามที่ สตม.กำหนดไว้ครบถ้วน

จะยื่นคำร้องได้ที่ไหน?

ชาวต่างชาติที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทยอยู่แล้ว สามารถยื่นคำร้องขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประจำเขตพื้นที่นั้นๆ
ซึ่งอายุวีซ่าจะต้องเหลือเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน และต้องไม่เคยมีประวัติอยู่เกินกำหนดมาก่อน จึงจะมีสิทธิในการยื่นคำร้องต่อได้

สำหรับชาวต่างชาติที่ยังไม่เคยเดินทางเข้ามายังประเทศไทย ก็สามารถทำเรื่องขอยื่นวีซ่าจากสถานทูตไทยประจำประเทศนั้นๆ ได้เลยค่ะ

หลักฐานเอกสารประกอบการยื่นมีอะไรบ้างและใช้หลักเกณฑ์อย่างไร

  1. หนังสือเดินทาง (อายุอย่างน้อย 6 เดือน และมีหน้าว่าง 2 หน้า)
  2. รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ (พื้นหลังขาว)
  3. สำเนาทะเบียนสมรส
  4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน
  5. สำเนาแผนที่ของที่อยู่อาศัย ในประเทศไทย
  6. สำเนารูปถ่ายความสัมพันธ์ของครอบครัว และที่อยู่อาศัย (บ้าน บริเวณในบ้านและนอกบ้าน)
  7. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่แสดงเงินในบัญชี 400,000 บาท และฝากไว้อย่างน้อย 3 เดือน ก่อนการยื่นขอวีซ่า หรือ สำเนาแบบแสดงรายได้ 40,000 บาทต่อเดือน
  8. นอกจากนี้ข้อที่ 7 ยังใช้สำหรับชาวต่างชาติที่มีภรรยาคนไทยเท่านั้น

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะมีข้อกำหนดให้แสดงเอกสารต่อไปนี้ เพื่อพิจารณาการอนุญาตวีซ่าแต่งงานไทย
ทั้งนี้ การจดทะเบียนสมรสกับคนไทย ไม่ได้รับประกันว่าคุณจะได้รับวีซ่าแต่งงานไทย ขึ้นอยู่กับเอกสารที่คุณแสดงตามที่ระบุไว้ด้วย

สำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการทำวีซ่าติดตามภรรยาหรือสามีคนไทย แต่ยังไม่รู้ว่าต้องเริ่มต้นอย่างไร ไม่มีเงินแสดงในบัญชี จะต้องทำยังไง
Wonderful Package ยินดีที่จะให้คำปรึกษากับทางลูกค้าทุกท่านตลอดเวลา ทางเรามีทีมงานคอยให้ช่วยเหลือและพร้อมให้บริการค่ะ

ขอบคุณข้อมูลจาก

ยื่นขอ work permit ไม่ใช่เรื่องยาก คลิกเลย


If foreigners would like to live in Thailand permanently after marriage, where to submit the documents or contact? Let's see!!

如果外国人希望结婚后永久居住在泰国,该在哪里提交文件或联系呢?请来这边看看!!

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

In the COVID-19 situation, a Work Permit is nearly expired but the applicant still abroad, what should to do?

From the global closing border because of the Covid-19 epidemic including Thailand, foreigners wishing to renew their Work Permit and Non-B Visa due to expire but still abroad and cannot enter Thailand. What should they do? Wonderful Package would like to recommend good information so you will not miss renewal a Work Permit.

ครูต่างชาติอยากต่อวีซ่าทำงานในไทย ต้องทำอย่างไร??

ครูต่างชาติที่ยังอยากอยู่ประเทศไทยเพื่อทำงานต่อ แต่วีซ่าทำงานใกล้หมดอายุ จะต้องทำอย่างไร? Wonderful Package ขอแนะนำวิธีการต่ออายุวีซ่าง่ายๆ ให้ได้ทราบกันค่ะ

Getting to know Non-Immigrant Visa O

Whether it is following the husband/wife or following family members working in Thailand, you have to apply for a correct visa type. However, it will be different from coming to work which is called the permission for followers is Non-Immigrant Visa "O".

外国人将旅游签证改为工作签证 该怎么办 ?

如果外国游客喜欢来泰国旅行,并且有兴趣想到泰国来上班或经商,必须先进行申请变更签证类型,从旅游签证(Tourist Visa) 变成非移民类B签证(Non-Immigrant B)

来认识有关续签跟随者的非移民类O签证 (Non-O Visa Extension Services)

无论是跟随丈夫/妻子,或跟随来泰国工作的家庭成员,都必须申请正确的许可证,但是跟来工作的情况会有所不同,我们称其跟随者许可为跟随者的非移民类O签证 (Non-O Visa)

If foreign teachers want to renew their visa Non-B, what should they do?

Foreign teachers want to continue working in Thailand but their Visa Non-B nearly expired, what should they do? Wonderful Package recommends how to apply Non-B Visa Extension.

外国老师想续签工作签证需要怎么办??

外国老师想要继续在泰国工作,可是工作签证快要到期,需要怎么办?? Wonderful Package 要为您介绍签证续签的简单方式

ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ใบขออนุญาตทำงานใกล้หมดอายุแล้ว แต่ผู้ขอยื่นยังอยู่ต่างประเทศต้องทำอย่างไร

จากเหตุการณ์ปิดประเทศทั่วโลกเพราะโควิด-19 ระบาด รวมถึงประเทศไทยด้วย ชาวต่างชาติที่ต้องการต่ออายุ Work Permit และ Non-B Visa เพราะใกล้หมดอายุ แต่ตอนนี้ยังอยู่ต่างประเทศไม่สามารถเข้าประเทศไทยได้จะทำอย่างไรดี?

ชาวต่างชาติเปลี่ยนวีซ่าท่องเที่ยวเป็นวีซ่าทำงาน ต้องทำอย่างไร??

หากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ชื่นชอบการมาเที่ยวประเทศไทย และมีความสนใจอยากจะเข้ามาทำงานหรือประกอบธุรกิจในประเทศไทยด้วย จะต้องดำเนินการยื่นเปลี่ยนประเภทวีซ่า จากวีซ่าท่องเที่ยว (Tourist Visa) เป็น วีซ่าทำงาน (Non-Immigrant B) แทนนะคะ

在2019年新型冠状病毒(COVID-19)期间,工作许可证快到期了,但申请人还在国外需要怎么办?

由于新型冠状病毒(COVID-19)爆发而导致关闭世界各地的国家,包括泰国。想要续签工作许可证和非移民类B签证的外国人,因为即将过期,但现在仍住在国外无法进入泰国,该怎么办? Wonderful Package 为您推荐好信息,以免错过许可续期。

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!