Trip Highlight
 • บินสู่เกาหลีใต้ กับสายการบิน Greater Bay Airlines ฟรี! น้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม
 • ชมวิวภูเขานัมซาน เช็คอินไฮไลท์เกาหลีสุดฮิต คล้องกุญแจคู่รัก หอคอยโซลทาวเวอร์ 
 • ตามรอยซีรีส์ดัง ใส่ชุดฮันบกชมพระราชวังเคียงบ็อคคุง 
 • ย้อนยุคสู่หมู่บ้านโบราณในสมัยโชซอน หมู่บ้านบุคชอนฮันอก 
 • ถ่ายรูปเช็คอิน ห้องสมุดสุดชิค STARFIELD กลางห้าง COEX 
 • เอาใจคนรัก K-POP กับตุ๊กตาหมีศิลปินดังบนถนนสาย K-Star Road 
 • มีวันว่างสบายๆ ให้เที่ยวเกาหลีแบบจุใจตามแพลนของตัวเอง
 • ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง สยามสแควร์เกาหลี
 • ที่พัก 3 คืน พร้อมอาหารเช้า
 • เดินทางแบบส่วนตัว 4-8 ท่าน พร้อมไกด์ท้องถิ่น (English Speaking Guide)คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
Details
ประเทศ: เกาหลี
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 3 มื้อ
สายการบิน: เกรทเตอร์ เบย์ แอร์ไลน์ส
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: สิงหาคม - ตุลาคม 2567
รหัสสินค้า: GGKRICNHB05Z

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 เช็คอินสนามบินสุวรรณภูมิ -
2 กรุงเทพฯ - ฮ่องกง (แวะต่อเครื่อง) - สนามบินอินชอน - เดินทางภูเขานัมซาน - หอคอยโซลทาวเวอร์ โดยรถ EV SHUTTLE BUS (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์) - เดินทางสู่ที่พัก
MARINA BAY SEOUL/ RAMADA HAN RIVER/ JK BLOSSOM
3 โซล - ใส่ชุดฮันบกชมพระราชวังเคียงบ็อคคุง - หมู่บ้านบุคชอนฮันอก - ศูนย์โสม หรือ ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - คอสเมติก - ห้องสมุดสุดชิค STARFIELD กลางห้าง COEX - ถนน K Star - ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรีและตลาดเมียงดง - เดินทางสู่ที่พัก
MARINA BAY SEOUL/ RAMADA HAN RIVER/ JK BLOSSOM
4 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ไม่มีไกด์และรถบริการ)
MARINA BAY SEOUL/ RAMADA HAN RIVER/ JK BLOSSOM
5 โซล - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - รถรับลูกค้าส่งสนามบินอินชอน - สนามบินฮ่องกง แวะต่อเครื่อง - สนามบินสุวรรณภูมิ -

อัตราค่าบริการ(ราคารวมตั๋วเครื่องบิน)

Booking

วันที่เดินทาง

เดินทาง 4 ท่าน
ท่านละ
เดินทาง 6 ท่าน
ท่านละ
เดินทาง 8 ท่าน
ท่านละ
พักเดี่ยว
ท่านละ

03 - 06 ส.ค.67

21,900

19,900

18,900

7,500

10 - 13 ส.ค.67

21,900

19,900

18,900

7,500

17 - 20 ส.ค.67

21,900

19,900

18,900

7,500

07 - 10 ก.ย.67

21,900

19,900

18,900

7,500

14 - 17 ก.ย.67

21,900

19,900

18,900

7,500

21 - 24 ก.ย.67

21,900

19,900

18,900

7,500

03 - 06 ต.ค.67

21,900

19,900

18,900

7,500

08 - 11 ต.ค.67

21,900

19,900

18,900

7,500

10 - 13 ต.ค.67

24,900

22,900

21,900

7,500

15 - 18 ต.ค.67

21,900

19,900

18,900

7,500

17 - 20 ต.ค.67

21,900

19,900

18,900

7,500

22 - 25 ต.ค.67

24,900

22,900

21,900

7,500

24 - 27 ต.ค.67

21,900

19,900

18,900

7,500

*หมายเหตุ :

 • กรุณาเช็คที่นั่งว่างกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง
 • กรณีผู้เดินทางต่ำกว่า 4 ท่าน หรือมากว่า 8 ท่าน สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อเช็คราคาเพิ่มเติมได้


แพลนการเดินทาง

วันแรก :: เช็คอิน สนามบินสุวรรณภูมิ

เช็คอิน สนามบินสุวรรณภูมิ

สนามบินสุวรรณภูมิ

 • 23.50 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ H-J สายการบินเกรทเตอร์เบย์ แอร์ไลน์ (Greater Bay Airlines - HB) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

วันที่สอง :: กรุงเทพฯ - ฮ่องกง (แวะต่อเครื่อง) - สนามบินอินชอน - เดินทางภูเขานัมซาน - หอคอยโซลทาวเวอร์ โดยรถ EV SHUTTLE BUS (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์) - เดินทางสู่ที่พัก

เดินทางสู่ กรุงอินชอน เกาหลีใต้

 • 03.30 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน เกรทเตอร์เบย์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HB298 
 • 07.00 น. เดินทางถึง สนามบินฮ่องกง เพื่อแวะต่อเครื่อง 
 • 09.45 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิ เกรทเตอร์เบย์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HB760 
 • 14.35 น. เดินทางถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาในประเทศเกาหลีเร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง) 
 • พบไกด์รอรับลูกค้า

ภูเขานัมซาน
(Namsan)

ภูเขานัมซาน (Namsan)

ภูเขาแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโซล สูง 274 เมตร

หอคอยโซลทาวเวอร์
(ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์)

หอคอยโซลทาวเวอร์ N Seoul Tower

เดินทางสู่หอคอยโซลทาวเวอร์ โดยรถ EV SHUTTLE BUS 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก มีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ขึ้นไปชมทัศนียภาพของกรุงโซลได้รอบทิศ 360 องศา แล้วคล้องกุญแจคู่รัก Love Key Ceremony โดยเขียนข้อความหรือชื่อของคู่รักไว้บนแม่กุญแจ แล้วคล้องกับรั้วเหล็ก ส่วนลูกกุญแจเค้าจะทิ้งไป ด้วยความเชื่อที่ว่าหากคู่รักคู่ใดได้มาเยือนและคล้องกุญแจคู่รักกันที่นี่จะทำให้ความรักของทั้งคู่ยืนยาวไม่พรากจากกัน

อิสระรับประทานอาหารเย็น

พักโรงแรม MARINA BAY SEOUL/ RAMADA HAN RIVER/ JK BLOSSOM
หรือเทียบเท่า

MARINA BAY SEOUL


วันที่สาม :: โซล - ใส่ชุดฮันบกชมพระราชวังเคียงบ็อคคุง - หมู่บ้านบุคชอนฮันอก - ศูนย์โสม หรือ ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - คอสเมติก - ห้องสมุดสุดชิค STARFIELD กลางห้าง COEX - ถนน K Star - ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรีและตลาดเมียงดง - เดินทางสู่ที่พัก

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

ใส่ชุดฮันบกชมพระราชวังเคียงบ็อคคุง
(Gyeongbokgung Palace)

ใส่ชุดฮันบกชมพระราชวังเคียงบ็อคคุง (Gyeongbokgung Palace)

ใส่ฮันบก เดินชม พระราชวังเคียงบ๊อคคุง เป็นพระราชวังที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในกรุงโซล ภายในบริเวณของพระราชวังแห่งนี้มีสถาปัตยกรรมงดงาม เช่น พระที่นั่งคึนจองวอง (Geunjeongjeon), ศาลาเคียงฮวยรู (Hyangwonjeong) ซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณสระน้ำ เมื่อเดินไปรอบๆจะพบสวนหย่อมที่ให้ความรู้สึกร่มรื่น ถือเป็นพระราชวังที่สวยงามและยิ่งใหญ่ที่สุด ของพระราชวังหลวงทั้งห้าแห่งในกรุงโซล

หมู่บ้านบุคชอนฮันอก
(Bukchon Hanok Village)

หมู่บ้านบุคชอนฮันอก (Bukchon Hanok Village)

เพลิดเพลินกับการเก็บภาพบรรยากาศย้อนยุค ของหมู่บ้านโบราณเก่าแก่กว่า 600 ปี ที่มีมาตั้งแต่สมัยโชซอน และยังคงรักษาบ้านเรือนแบบสมัยโบราณเอาไว้เป็นอย่างดี มรดกทางวัฒนธรรมของเกาหลีที่ควรต้องไป

ศูนย์โสม หรือ ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - คอสเมติก

 • ศูนย์โสม (GINSENG) เป็นโสมที่รัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสมพร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่ที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่าเพื่อนำไปบำรุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ หรือ ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง (RED PINE) ชมผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากน้ำมันสน มีสรรคุณช่วยบำรุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกายได้เป็นอย่างดี
 • COSMETIC SHOP ศูนย์รวมเครื่องสำอางชื่อดังของเกาหลี อาทิ Rotree, Rojukiss, Dr.Mj ครีม น้ำแตก ครีมหอยทาก และอีกหลากหลายแบรนด์ให้ท่านได้ทดลองและเลือกซื้อ 

STARFIELD LIBRARY

STARFIELD LIBRARY

ห้องสมุดสุดชิคกลางห้าง COEX ใจกลางกรุงโซล แหล่งรวมแฟชั่น อาหาร วัฒนธรรม และความบันเทิงเข้าไว้ด้วยกัน ไฮไลท์ของที่นี่คือพื้นที่บริเวณ ห้องสมุดสตาร์ฟิลด์ (STARFIELD LIBRARY) ที่ชั้นบีหนึ่งที่ตกแต่งด้วยชั้นหนังสือขนาดมหึมาที่มีความสูงราวสองชั้นของห้างและมีพื้นที่กว้างขวางสำหรับเพลินกับหนังสือมากมาย

ถนนเค-สตาร์
(K-Star Road)

ถนนเค-สตาร์ (K-Star Road)

เป็นโปรเจคของย่านคังนัมที่มีขึ้นสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่หลงรักวัฒนธรรมเกาหลีและชื่นชอบศิลปิน “hallyu star” ร้านค้าต่างๆ ที่อยู่บนถนนเส้นนี้จะมีสินค้าของ hallyu star มาวางจำหน่ายเต็มทั้งสองข้างทาง ตลอดเส้นทางจะมีหุ่นตุ๊กตาหมีของศิลปินดัง แต่ละตัวจะมีสไตล์ที่แตกต่างกัน เช่น TVXQ, SNSD, SHINee, EXO, 4 Minute, FT Island, Super Junior, CN Blue, and 2PM นอกจากนี้ยังมีศิลปะบนผนัง graffiti art เท่ห์ๆ ให้เดินเที่ยวถ่ายรูปที่สถานี Apgujeong Rodeo

ช้อปปิ้งแหล่งสินค้าปลอดภาษี (ดิวตี้ฟรี)

ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม อาทิ นาฬิกา, แว่นตา, กระเป๋า, น้ำหอม เครื่องสำอางแบรนด์ชั้นดัง อาทิ SULWHASOO, LANEIGE, SHISEIDO, SKII และกระเป๋าแบรนด์ดัง อาทิ MCM, LOUIS VUITTON, CHANEL เป็นต้น

ช้อปปิ้ง ตลาดเมียงดง

ตลาดเมียงดง

ตลาดเมียงดง หรือ สยามสแควร์เกาหลี แหล่งรวมวัยรุ่นและเป็นจุดนัดพบที่สำคัญของหนุ่มสาวชาวเกาหลี พบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้าแฟชั่นแบบอินเทรนด์ รวมทั้งเครื่องสำอางยี่ห้อดังของเกาหลี เป็นต้น

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน และอาหารเย็น

พักโรงแรม MARINA BAY SEOUL/ RAMADA HAN RIVER/ JK BLOSSOM
หรือเทียบเท่า

RAMADA HAN RIVER


วันที่สี่ :: อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ไม่มีไกด์และรถบริการ)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ไม่มีไกด์และรถบริการ)

คลองชองกเยชอน (Cheonggyecheon) กรุงโซล

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน และอาหารเย็น

พักโรงแรม MARINA BAY SEOUL/ RAMADA HAN RIVER/ JK BLOSSOM
หรือเทียบเท่า

JK BLOSSOM


วันที่ห้า :: โซล - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - รถรับลูกค้าส่งสนามบินอินชอน - สนามบินฮ่องกง แวะต่อเครื่อง - สนามบินสุวรรณภูมิ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ไม่มีไกด์และรถบริการ)

กรุงโซล

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน

เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

 • สมควรแก่เวลา รถรับท่าน ณ โรงแรมที่พัก นำท่านเดินทางสู่ สนามบินอินชอน (มีรถบริการส่งสนามบิน)
 • 15.40 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เกรทเตอร์เบย์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HB761 
 • 18.35 น. เดินทางถึง สนามบินฮ่องกง เพื่อแวะต่อเครื่อง 
 • 22.40 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เกรทเตอร์เบย์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HB297

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

สนามบินสุวรรณภูมิ

 • 00.45 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

อัตราค่าบริการรวม 

 • ตั๋วเครื่องบินไปกลับชั้นประหยัด รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าภาษีน้ำมันเส้นทาง กรุงเทพฯ –ฮ่องกง – อินชอนฮ่องกง –กรุงเทพฯ รวมน้ำหนักสัมภาระอยู่ที่ 20 กิโลกรัม ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ) และถือขึ้นเครื่องได้อีก Hand Carry ท่านละ 7 กก. ต่อ 1 ใบ 
  (*ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถเปลี่ยนเที่ยวบินไปหรือกลับ และเปลี่ยนวันเดินทางไปหรือกลับ หากผู้โดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเข้าประเทศปลายทาง จากเจ้าหน้าที่แรงงานไทยหรือเจ้าหน้าที่ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศปลายทาง ทางผู้จัด และทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี  ผู้โดยสารอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับที่ประเทศดังกล่าวเรียกเก็บ  ผู้โดยสารต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่นั่งว่างหรือตามวันเดินทางของตั๋วเครื่องบิน หรือ ต้องซื้อตั๋วใบใหม่  ทั้งนี้แล้วแต่ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนและสายการบิน ทางผู้จัด ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
 • ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันออกตั๋วหรือวันเดินทาง)
 • ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน รวมอาหารเช้า ณ โรงแรม ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหาร อาหารเช้า 3 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถนำเที่ยวตลอดเส้นทางตามที่ระบุไว้ใน
 • ค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น (English Speaking Guide)คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพการเดินทางท่องเที่ยว (กรมธรรม์วงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่รักษาพยาบาล 5 แสนบาท*

อัตราค่าบริการไม่รวม 

 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหารเครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ รูมเซอร์วิส มินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าพาสปอร์ตต่างด้าว เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน อุบัติภัยทางธรรมชาติ การประท้วง การจลาจล การนัดหยุดงาน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าธรรมเนียมและค่าบริการลงทะเบียน K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) โดยชำระเพิ่มท่านละ 500 บาท/ครั้ง (ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี)  *ขอสงวนสิทธิ์ผลการพิจารณาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของหน่วยงาน K-ETA  สำหรับผู้ที่มีผู้ที่มีอายุ 17 ปีหรือต่ำกว่า และอายุ 65 ปีขึ้นไป จะได้รับการยกเว้นการลงทะเบียน K-ETA
  • โปรดทราบ!!! ในกรณีที่ยื่นขอ K-ETA ซ้ำเกิน 3 ครั้งภายในระยะเวลา 6 เดือน จะถูกบล็อกจากการยื่นขอเพิ่มเติมได้
  • หากไม่ได้รับอนุญาตอนุมัติ K-ETA จะไม่สามารถเข้าประเทศด้วย K-ETA ได้ ท่านจะต้องเข้าประเทศด้วยวีซ่า โปรดสอบถามเกี่ยวกับวีซ่าได้ที่กับผู้จัดหรือสถานทูตเพื่อรับคำแนะนำ
 • ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถท้องถิ่น 10,000 วอน ต่อวัน ( 10,000*3 วัน = 30,000 วอนต่อทริปต่อท่าน)
 • ค่าสัมภาระที่หนักเกินและ/หรือมีขนาดเกินกว่าที่สายการบินกำหนด

เงื่อนไขการให้บริการ

 • ชำระเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาทโดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
 • ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (อายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง)
 • กรณีหนังสือเดินทางต่างชาติ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มท่านละ 200 USD ต่อท่าน
 • กรณีท่านที่ใช้หนังสือราชการ (เล่มน้ำเงิน) ในการเดินทางท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก ประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์หรือรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • ตามนโยบายของรัฐบาลเกาหลีใต้ ร่วมกับการท่องเที่ยวเกาหลีใต้เพื่อโปรโมทสินค้าในนามของร้านรัฐบาล คือ สมุนไพรโสม, สมุนไพรฮอกเกนามู, ศูนย์เครื่องสำอาง (คอสเมติค), พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก ,ร้านค้าปลอดภาษี (ดิวตี้ฟรี) และร้านอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงขอเรียนชี้แจงผู้เดินทางทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านทุกท่านจำเป็นต้องเข้าแวะชม หากประสงค์จะซื้อสินค้าหรือไม่ซื้อ ขึ้นอยู่กับความพอใจของท่านเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

*** เนื่องจากโปรแกรมทัวร์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ถ้าหากผู้เดินทางต้องการแยกตัวออกจากคณะทัวร์ หรือ ไม่ลงร้านค้าตามที่ระบุในโปรแกรม ทางบริษัทฯ ต้องคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีก 200 USD ต่อท่าน***

RELATED ARTICLES

เข้าเกาหลีง่ายนิดเดียวด้วย K-ETA ระบบอนุมัติการเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้

สิ้นสุดการรอคอย สำหรับใครที่กำลังรอที่จะเดินทางท่องเที่ยวเกาหลี ตอนนี้เกาหลีเปิดรับนักท่องเที่ยวแล้ว สำหรับประเทศที่สามารถเข้าได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า นั่นหมายความว่าเราสามารถเดินทางเข้าเกาหลีได้แล้ว เพียงแค่กรอกข้อมูลในระบบ K-ETA

ตามรอยซีรีย์ดัง สุดโรแมนติก เกาะนามิ เกาหลี

เกาะนามิ เป็นเกาะสวยสุดโรแมนติกแห่งหนึ่งของเกาหลี ด้วยความโด่งดังจากซีรีย์เกาหลีที่มีเกาะนามิเป็นฉากหลัง และเรื่องราวความรักสุดโรแมนติก ยิ่งทำให้เกาะเล็กๆ แห่งนี้มีเสน่ห์เย้ายวนชวนให้ใครต่อใครอยากมาเที่ยวตามรอยสักครั้ง

แนะนำเที่ยวฮ่องกงด้วยสายการบินใหม่ Greater Bay Airlines

เที่ยวฮ่องกงตอนนี้มีทางเลือกใหม่แล้ว กับสายการบินน้องใหม่ Greater Bay Airlines ใครที่เป็นนักเดินทางสายรอโปรตั๋วเครื่องบิน ชอบจองตั๋วเครื่องบินราคาถูก น่าจะถูกใจมากๆเลยทีเดียว

จับตามอง Greater Bay Airlines สายการบินน้องใหม่ของฮ่องกง ในยุคก้าวข้ามผ่านโควิด

Greater Bay Airlines สายการบินใหม่ของฮ่องกง ได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานออกใบอนุญาตการขนส่งทางอากาศ (ATLA) ในเดือนกุมภาพันธ์ และมีแผนจะบินเที่ยวบินแรก กรุงเทพฯ - ฮ่องกง ในเดือนกรกฎาคมนี้

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!