GROUP&GO กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 135  5 วัน 4 คืน

Trip Highlight
 • แพกเกจรวม : ที่พัก 4 คืนพร้อมอาหารเช้า และ Shuttle bus รับส่งกวางเจาแฟร์ + รถรับส่งพร้อมสนามบินและโรงแรม
 • ราคาเริ่มต้นนี้ สำหรับเดินทางเป็นกรุ๊ปส่วนตัว 2-8 ท่าน ออกเดินทาง
 • เข้าชมงานแสดงสินค้าที่ถูกจับตามองจากนักธุรกิจทั่วโลก (CANTON FAIR) ครั้งที่ 135
 • มองหาแนวธุรกิจที่ใหม่ ณ เมืองกวางโจว ที่ท่านจะได้เพิ่มโอกาสทางธุรกิจที่มากกว่าคำว่าคุ้ม
 • ดูงานกวางเจาแฟร์ 3 วันเต็ม โดย shuttle bus ของทางโรงแรม
 • บริการรถรับส่งไปกลับ ระหว่างสนามบินและที่พักแบบส่วนตัว
 • ที่พัก VIENNA CLASSIC HOTEL 4 คืน หรือเทียบเท่า พร้อมอาหารเช้า 4 มื้อ ที่ห้องอาหารของโรงแรม
Details
ประเทศ: จีน
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
รวมมื้ออาหาร: 4 มื้อ
สายการบิน: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: 14 เมษายน - 05 พฤษภาคม 2567
รหัสสินค้า: GGCANTON01

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

อัตราค่าบริการสำหรับคณะเดินทาง 2-8 ท่าน เป็นราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 
เดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน – 05 พฤษภาคม 2567

ช่วงวันเดินทาง
ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
(บาท/ท่าน)
เด็กอายุต่ำกว่า12 ปี
มีเตียงและไม่มีเตียง
(บาท/ท่าน)
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่มท่านละ

PHASE 1 เดินทางช่วง วันที่ 14-20 เมษายน 2567

เดินทาง 5 วัน 4 คืน

13,900 13,900 8,000

PHASE 1 เดินทางช่วง วันที่ 14-20 เมษายน 2567

เดินทาง 4 วัน 3 คืน 

12,900 12,900

6,000

PHASE 1 เดินทางช่วง วันที่ 14-20 เมษายน 2567

เดินทาง 3 วัน 2 คืน 

11,900 11,900 5,000

ช่วงวันเดินทาง
ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
(บาท/ท่าน)
เด็กอายุต่ำกว่า12 ปี
มีเตียงและไม่มีเตียง
(บาท/ท่าน)
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่มท่านละ

PHASE 2 เดินทางช่วง วันที่ 21-29 เมษายน 2567

เดินทาง 5 วัน 4 คืน 

11,900 11,900 7,000

PHASE 2 เดินทางช่วง วันที่ 21-29 เมษายน 2567

เดินทาง 4 วัน 3 คืน 

10,900 10,900

5,000

PHASE 2 เดินทางช่วง วันที่ 21-29 เมษายน 2567

เดินทาง 3 วัน 2 คืน 

9,900 9,900 4,000

ช่วงวันเดินทาง
ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
(บาท/ท่าน)
เด็กอายุต่ำกว่า12 ปี
มีเตียงและไม่มีเตียง
(บาท/ท่าน)
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่มท่านละ

PHASE 3 เดินทางช่วง วันที่ 30 เมษายน -05 พฤษภาคม2567

เดินทาง 5 วัน 4 คืน 

10,900 10,900 6,000

PHASE 3 เดินทางช่วง วันที่ 30 เมษายน -05 พฤษภาคม2567

เดินทาง 4 วัน 3 คืน 

9,900 9,900

5,000

PHASE 3 เดินทางช่วง วันที่ 30 เมษายน -05 พฤษภาคม2567

เดินทาง 3 วัน 2 คืน 

8,900 8,900 4,000

หมายเหตุ :

*อัตราค่าบริการนี้สำหรับเดินทาง 2-8 ท่าน   (2-4ท่าน ใช้รถ 7 ที่นั่ง ,6-8 ท่าน ใช้รถ 14 ที่นั่ง )

*กรณีจำนวนผู้เดินทางมากกว่าที่กำหนด กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง เนื่องจากต้องปรับขนาดของรถซึ่งจะมีค่าบริการเพิ่ม*

*หากต้องการล่ามหรือไกด์ในงานกวางเจาเทรดแฟร์ จ่ายเพิ่ม 7000 บาท/วัน *


ตารางการเดินทาง

วันแรก : กรุงเทพฯ - กวางเจา - รถรับจากสนามบินส่งเข้าสู่ที่พัก

 • ออกเดินทางจาก กรุงเทพมหานคร (โดยสายการบินที่ท่านเลือก)
 • เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติไป๋หยุ่น เมืองกวางเจา ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง คนขับรถยืนถือป้ายชื่อรอรับที่สนามบิน
 • เดินทางสู่ที่พักด้วยรถส่วนตัว เข้าพักที่ โรงแรม VIENNA CLASSIC HOTEL หรือเทียบเท่า3*
  เพื่อความสะดวกในการทำบัตรเข้าชมงานในวันรุ่งขึ้น รบกวนท่านเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
  1.หนังสือเดินทาง, 2.รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป, 3.นามบัตร


วันที่สอง : งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 135

 • รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม 
 • 08.30 น.เดินทางสู่ งานแฟร์ โดยรถ shuttle bus ของทางโรงแรม
 • ***เข้างานงานกวางเจาแฟร์ ลูกค้านำเอกสารพร้อมบัตรเชิญเข้างานที่ ทางบริษัทเราทำให้ไปยังจุดทำบัตรเข้างาน เพื่อยื่นเอกสารและรับบัตรจริงที่ใช้เข้างาน
 • เที่ยวชม งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 135 ชมศูนย์แสดงสินค้านานาชาติแหล่งรวมสินค้าทุกประเภท อาทิ สินค้าทางด้านเทคโนโลยี, การเกษตร, อุตสาหกรรมหนักเบาต่างๆ มากกว่า 100 หมวดหมู่ เป็นงานที่ผู้ผลิตรายใหญ่ออกร้านพบปะกับผู้ประกอบการในแต่ละมณฑลของจีนรวมทั้งนักธุรกิจทั่วโลกให้ความสนใจ ให้ท่านอิสระกับการดูงานตามอัธยาศัย
 • 17.30 น.เดินทางกลับโรงแรม โดย shuttle bus ของทางโรงแรม
 • ***อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็นตามอัธยาศัย
 • เข้าพักที่ โรงแรม VIENNA CLASSIC HOTEL หรือเทียบเท่า3*


วันที่สาม : งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 135

 • รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม 
 • 08.30 น.เดินทางสู่ งานแฟร์ โดยรถ shuttle bus ของทางโรงแรม
 • ***เข้างานงานกวางเจาแฟร์ ลูกค้านำเอกสารพร้อมบัตรเชิญเข้างานที่ ทางบริษัทเราทำให้ไปยังจุดทำบัตรเข้างาน เพื่อยื่นเอกสารและรับบัตรจริงที่ใช้เข้างาน
 • เที่ยวชม งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 135 ชมศูนย์แสดงสินค้านานาชาติแหล่งรวมสินค้าทุกประเภท อาทิ สินค้าทางด้านเทคโนโลยี, การเกษตร, อุตสาหกรรมหนักเบาต่างๆ มากกว่า 100 หมวดหมู่ เป็นงานที่ผู้ผลิตรายใหญ่ออกร้านพบปะกับผู้ประกอบการในแต่ละมณฑลของจีนรวมทั้งนักธุรกิจทั่วโลกให้ความสนใจ ให้ท่านอิสระกับการดูงานตามอัธยาศัย
 • 17.30 น.เดินทางกลับโรงแรม โดย shuttle bus ของทางโรงแรม
 • ***อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็นตามอัธยาศัย
 • เข้าพักที่ โรงแรม VIENNA CLASSIC HOTEL หรือเทียบเท่า3*

ทัวร์กวางเจาแฟร์ ครั้งที่ 119 4 วัน 3 คืน


วันที่สี่ : งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 135

 • รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม 
 • 08.30 น.เดินทางสู่ งานแฟร์ โดยรถ shuttle bus ของทางโรงแรม
 • ***เข้างานงานกวางเจาแฟร์ ลูกค้านำเอกสารพร้อมบัตรเชิญเข้างานที่ ทางบริษัทเราทำให้ไปยังจุดทำบัตรเข้างาน เพื่อยื่นเอกสารและรับบัตรจริงที่ใช้เข้างาน
 • เที่ยวชม งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 135 ชมศูนย์แสดงสินค้านานาชาติแหล่งรวมสินค้าทุกประเภท อาทิ สินค้าทางด้านเทคโนโลยี, การเกษตร, อุตสาหกรรมหนักเบาต่างๆ มากกว่า 100 หมวดหมู่ เป็นงานที่ผู้ผลิตรายใหญ่ออกร้านพบปะกับผู้ประกอบการในแต่ละมณฑลของจีนรวมทั้งนักธุรกิจทั่วโลกให้ความสนใจ ให้ท่านอิสระกับการดูงานตามอัธยาศัย
 • 17.30 น.เดินทางกลับโรงแรม โดย shuttle bus ของทางโรงแรม
 • ***อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็นตามอัธยาศัย
 • เข้าพักที่ โรงแรม VIENNA CLASSIC HOTEL หรือเทียบเท่า3*

ทัวร์กวางเจาแฟร์ ครั้งที่ 119 4 วัน 3 คืน


วันที่ห้า : เที่ยวตามอัธยาศัย - รถรับจากโรงแรมส่งสนามบินกวางเจา - กรุงเทพฯ

 • รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • เที่ยวตามอัธยาศัย – เช็คเอ้าท์จากโรงแรม
 • รถมารับท่านจากโรงแรมเดินทางสู่ สนามบินไป๋หวิ๋น เช็คอินเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
 • เดินทางกลับ กรุงเทพฯ (โดยสายการบินที่ท่านเลือก) 

ตารางบินสายการบินที่แนะนำ

THAI AIRWAYTG

ขาไป : ออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

BKK-CAN

TG668

10.40 -14.30

ขากลับ : ออกจากท่าอากาศยานนานาชาติไป๋หยุน

CAN-BKK

TG669

15.45-17.45

 CHINA SOUTHERNCZ

ขาไป : ออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

BKK-CAN

CZ3082

15.55-19.25

ขากลับ : ออกจากท่าอากาศยานนานาชาติไป๋หยุน

CAN-BKK

CZ3081

12.40-14.30

 THAI AIRASIA(FD

ขาไป : ออกจากท่าอากาศยานดอนเมือง

DMK-CAN

FD530

FD532

18.45-22.40

19.10-23.00

ขากลับ : ออกจากท่าอากาศยานนานาชาติไป๋หยุน

CAN-DMK

FD533

FD531

00.05-02.00

23.45-01.40

รายละเอียดสินค้าที่จัดแสดงในงานกวางเจาเทรดแฟร์ (Canton Fair) ครั้งที่ 135th

งานจัดแสดงระหว่างวันที่  15 เมษายน  - 05 พฤษภาคม 2567 กรุณาเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมกับประเภทธุรกิจของท่าน 

สามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลการจัดงานเพิ่มเติมได้ที่  WWW.CANTONFAIR.ORG.CN  หรือสอบถามเพิ่มเติมกับพนักงาน

PHASE 1 

วันที่ 15-19 เมษายน 2567

เวลา 09.30 - 18.00 น.

PHASE 2

วันที่ 23-27เมษายน 2567

เวลา 09.30 - 18.00 น. 

PHASE 3 

 วันที่ 01-05 พฤษภาคม 2567

เวลา 09.30 - 18.00 น. 

1. อุปกรณ์สื่อสาร และ คอมพิวเตอร์

2. เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน

3. สินค้าอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออุปโภคบริโภค

4. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และ เครื่องใช้ไฟฟ้า

5. ยานพาหนะ และ ชิ้นส่วนอะไหล่ยนต์

6. รถจักรยานยนต์ และ จักรยาน

7. ยานพาหนะพลังงานใหม่อัจฉริยะ

8. เครื่องจักรกลขนาดเล็ก และ ขนาดใหญ่

9. เครื่องจักรก่อสร้าง การเกษตร และ แปรรูป

10. ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรมอัจฉริยะ

11. วัสดุและผลิตภัณฑ์เคมี

12. อุปกรณ์ให้แสงสว่างอิเล็กทรอนิกส์

13. ทรัพยากรพลังงาน พลังงานใหม่ โซล่าเซลล์

14. ฮาร์ดแวร์ และ เครื่องมือ

15. อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย

 

1. ผลิตภัณฑ์เซรามิค และ กระจก

2. ของใช้ภายในบ้าน

3. เครื่องครัว และ เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร

4. อุปกรณ์สุขาภิบาลและห้องน้ํา

5. เครื่องแก้ว และ อาร์ตเซรามิก

6. นาฬิกา แว่นตา เลนส์ และ กล้อง

7. ของขวัญ และ ของพรีเมี่ยม

8. วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง และ ตกแต่ง

9. เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน

10. ผลิตภัณฑ์ทำสวน และ ตกแต่ง

11. ผลิตภัณฑ์จากหวาย และ เหล็ก

12. อุปกรณ์จัดงานเทศกาล

13. อุปกรณ์ตกแต่งด้วยหิน เหล็ก และ สปากลางแจ้ง

1. เสื้อผ้าบุรุษ และ สตรี เสื้อผ้าเด็ก

2. ชุดกีฬา ชุดลำลอง ชุดชั้นใน

3. เสื้อผ้าจากขนสัตว์ และ หนังสัตว์

4. สินค้าแฟชั่น และ อุปกรณ์ตกแต่ง

5. สินค้าสิ่งทอภายในบ้าน พรม ผ้าม่าน ผ้าห่ม

6. เครื่องประดับ หมวก ถุงมือ ผ้าพันคอ รองเท้า

7. ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก สตรีมีครรภ์ และ ของเล่น

8. เครื่องใช้สำนักงาน และ ผลิตภัณฑ์สันทนาการ

9. ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ยารักษาโรค อุปกรณ์การแพทย์

10. ผลิตภัณฑ์อาหาร และ เครื่องดื่ม

11. ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยว และ กีฬา

12. ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขอนามัย

13. ผลิตภัณฑ์ภายในห้องน้ำ และ อุปกรณ์อาบน้ำ

14. ผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยง และ อาหารสัตว์

15. ผลิตภัณฑ์ดูแลตัวเอง และ ความสวยความงาม

** รายการจัดแสดงสินค้าข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยผู้จัดงาน **

** สำหรับท่านที่เคยเดินทางไปงานกวางเจาแฟร์แล้ว ** มีบัตรเข้างานกวางเจาแฟร์ ครั้งที่ 104 (ตุลาคม 2552)  จนถึงครั้งล่าสุด หรือบนบัตรเข้างานแฟร์มีเขียนว่า “The badge can be effectively used for running sessions”   กรุณาเตรียมบัตรเข้างานที่ท่านเคยแล้วนี้ไปด้วยเพื่อใช้ในการเข้างานครั้งนี้   เนื่องจากผู้จัดงานจะไม่ทําบัตรเข้างานให้ใหม่ เพราะทางงานแฟร์มีการบันทึกชื่อข้อมูลลูกค้าที่เคยเข้างานไว้ในคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ในกรณีท่านเคยมีบัตรเข้างานแล้วไม่ได้นําไปด้วย หรือ ทําบัตรหาย จะต้องลงทะเบียนทําบัตรเข้างานใหม่  โดยผู้จัดงานมีการเก็บค่าธรรมเนียมในการทําบัตรเข้างานใหม่ ท่านละ 200 หยวน (ชําระโดยตรงกับผู้จัดงานตอนที่ทําบัตร

*** เอกสารที่ต้องเตรียมไปด้วยในวันที่ไปทำบัตรเข้างาน:  1. นามบัตรภาษาอังกฤษ ท่านละ ใบ    2. รูปถ่ายสี 2นิ้ว ท่านละ รูป    3. หนังสือเดินทางเล่มจริง

เงื่อนไขสินค้า

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าที่พัก 2-4 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ) พร้อมอาหารเช้า 2-4 มื้อ ที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • รถรับส่งไปกลับสนามบินไป๋หวิ๋นเมืองกวางเจา-ที่พัก แบบส่วนตัวสำหรับ 2-8 ท่าน
 • เข้างานแฟร์ 2-3 วันเต็ม ตามที่ระบุในโปรแกรม โดย shuttle bus ของทางโรงแรม
 • ค่าทางด่วน, ค่าจอดรถ, ค่าทิป คนขับรถ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ /ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ/ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็น
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจีน แบบปกติ 2,000 บาท (ใช้เวลาดำเนินการ 5-7 วันทำการ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

RELATED ARTICLES

กวางเจาแฟร์ 2024 กับ 5 ขั้นตอนที่คุณต้องรู้ก่อนไป

กวางเจาแฟร์ 2024 กับ 5 ขั้นตอนที่คุณต้องรู้ก่อนไป การวางแผนเตรียมตัวไปงานให้พร้อม จะได้ชมงานให้ทั่ว และใช้เวลาได้คุ้มค่าและเป็นประโยชน์ที่สุด

กวางเจาเทรดแฟร์ และแหล่งช้อปปิ้งค้าส่ง จุดประกายธุรกิจ

เที่ยวกวางเจา กวางเจาเทรดแฟร์ ตื่นตากับศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ แล้วช้อปกระจายไปกับ แหล่งช้อปปิ้งสุดฮิต ถนนปักกิ่ง ถนนซ่างเซี่ยจิ่ว และถนนอิเต๋อลู่

เที่ยวกวางเจา ล่องเรือสบายๆ ที่แม่น้ำจูเจียง

หลายคนมาเที่ยวกวางเจา คงจะได้ไปชมงานกวางเจาเทรดแฟร์กันจนเมื่อยแล้ว ลองมานั่งเรือพักผ่อนสบายๆ และชมบรรยากาศวิวทิวทัศน์สวยๆ ทั่วเมืองกวางเจากันดีกว่า

มองหาโอกาส รู้ทางรวย งานกวางเจาเทรดแฟร์ 2024

กวางเจาเทรดแฟร์ 2024 กับหลายเรื่องน่ารู้ กวางเจาเทรดแฟร์ครั้งที่ 135 คืออะไร จัดที่ไหน เมื่อไหร่ มีกี่เฟส แต่ละเฟสมีอะไรบ้างนะ จะไปชมงานต้องเตรียมตัวยังไง เตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปงานพร้อมๆ กันเลย

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

TRIP INFORMATION

Group Size:

2คน

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!