สิ่งอำนวยความสะดวกในรีสอร์ท
Trip Highlight
 • Group & Go เดินทาง 2 คนขึ้นไป มีไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษชำนาญเส้นทางนำเที่ยว ไม่ต้องรอครบกรุ๊ป
 • ชมความสวยงามที่ “วัดอูลูวาตู” วัดศักดิ์สิทธิ์ของชาวบาหลี ที่ตั้งอยู่ริมหน้าผาสูง
 • ชิมอาหารทะเลสไตล์บาหลี กับบรรยากาศสุดโรแมนติกยามพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า ณ ชายหาดจิมบารัน
 • ตื่นตากับรูปปั้น Garuda Wisnu Kencana ที่สูงตระหง่าน หนึ่งในสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของบาหลี
 • เก็บภาพประทับใจมุมยอดฮิตที่ ประตูสวรรค์ วัดเล็มปูยัง
 • ชมความสวยงามของ ตีร์ตา กังกาหรือพระราชวังน้ำ และ พระราชวังกลางน้ำ Taman Ujung 
Details
ประเทศ: อินโดนีเซีย
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
รวมมื้ออาหาร: 5 มื้อ
สายการบิน: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: วันนี้ - 30 กันยายน 2567
รหัสสินค้า: GGBALILEMPUYANGD04

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ – บาหลี – สวนการูด้าวิษณุ – วิหารอูลูวาตู – หาดจิมบารัน
ตามโรงแรมที่ท่านเลือก
2 วัดเล็มปูยัง (ประตูสวรรค์) – พระราชวังน้ำ(Tirta Gangga) – พระราชวังกลางน้ำ ทามัน อูจุง
ตามโรงแรมที่ท่านเลือก
3 อิสระตามอัธยาศัย – สนามบินบาหลี – กรุงเทพฯ -

อัตราค่าบริการเริ่มต้น/ท่าน (พักห้องละ 2 ท่าน) ***ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน***

โรงแรม

ระดับดาว หรือเทียบเท่า 

คณะ 2ท่าน
ท่านละ(บาท)

คณะ 4 ท่าน
ท่านละ(บาท)

คณะ 6 ท่าน
ท่านละ(บาท)

คณะ 8 ท่าน
ท่านละ(บาท)

พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ

1.Zia Hotel Kuta

2.Fave Kartika PlazaHotel

3.Kuta Bex Hotel

3
      

         

12,900.-

               

11,900.-

10,900.-

9,900.-

4,500.-

1.THE 1O1 Bali Fontana Seminyak

2.J4 Hotels Legian Bali

3.Harper Kuta Hote

4
    

13,900.-

12,900.-

11,900.-

10,900.-

5,500.-

1.Kuta Paradiso Hotel

2.Aryaduta Hotel

3.Kuta Beach Heritge Hotel

5

14,900.-

13,900.-

12,900.-

11,900.-

6,500.-

*** ช่วงวันที่่ 01 กรกฏาคม - 31 สิงหาคม 2567 เพิ่มท่านละ 1,500 บาท***

หมายเหตุ :

 • กรุณาเช็คห้องว่างกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง ก่อนทำการจอง
 • ราคานี้ยกเว้นการเข้าพักช่วงเทศกาลและวันหยุดนักขัตฤกษ์


รถนำเที่ยว สำหรับเดินทาง 2-4 ท่าน

รถนำเที่ยว สำหรับเดินทาง 5-8 ท่าน


ตารางการเดินทาง

วันแรก : กรุงเทพฯ - บาหลี - สวนการูด้าวิษณุ - วิหารอูลูวาตู - หาดจิมบารัน

 • xx.xx น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ หรือสนามบินดอนเมือง
 • xx.xx น. ออกเดินทางสู่ เดนพาซาร์ โดยเที่ยวบินที่....
 • xx.xx น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร เกาะบาหลี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง“บาหลี” บาหลีเป็นเกาะเกาะหนึ่งของประเทศอินโดนีเซีย ที่มีความสวยงามด้วยธรรมชาติที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวกับวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งได้สืบทอดต่อกันมาเป็นเวลานับพันปี มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเป็นจำนวนมาก
 • นำท่านแวะชม สวนการูด้าวิษณุ (Garuda Wisnu Kencana) สถานที่ท่องเที่ยวที่สร้างขึ้นเพื่อแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของพระวิษณุ
 • นำท่านเดินทางสู่ วิหารอูลูวาตู เป็นวัดหลักประจำท้องทะเลที่โดยมีความสูง 70 เมตร วัดอูลูวาตูตั้งอยู่บนไหล่เขา ริมหน้าผาทางใต้สุดของเกาะบาหลี
  ได้เวลาอันสมควรคณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เพื่อเดินทางไปร้านอาหาร
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ริมชายหาดจิมบารัน (Jimbaran Beach) บริการท่านด้วยอาหารทะเลเลิศรสพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด ท่ามกลางบรรยากาศอันแสนโรแมนติก ยามพระอาทิตย์ตกดิน
 • ที่พัก ตามโรงแรมที่ลูกค้าเลือก


วันที่สอง : วัดเล็มปูยัง (ประตูสวรรค์) - พระราชวังน้ำ(Tirta Gangga) - พระราชวังกลางน้ำ ทามัน อูจุง

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมที่พัก
 • นำท่านเดินทางสู่ วัดเล็มปูยัง (Lempuyang Temple) ศาสนสถานตามความเชื่อพราหมณ์-ฮินดูที่มีความสำคัญและโด่งดังระดับท็อป เป็นขวัญใจช่างภาพ และชาวโซเชียลมีเดียที่ชอบเที่ยวบาหลีที่สุดอีกแห่งก็ไม่ผิดนัก เพราะประตูสวรรค์ หรือซุ้มประตูของวัดที่สะท้อนผืนน้ำราวกับกระจกนำไปสู่สรวงสรรค์
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านชม ตีร์ตา กังกาหรือพระราชวังน้ำ สร้างขึ้นเมื่อ ปีค.ศ. 1974 โดยรายาอัมลาปุระซึ่งทรงโปรดน้ำมากบริเวณถูกออกแบบอย่างสวยงามทั้งสระน้ำและสระว่ายน้ำที่เชื่อมกับน้ำพุตามธรรมชาติ รายล้อมทิวทัศน์ของนาขั้นบันไดสีเขียวขจี
 • นำท่านชม พระราชวังกลางน้ำ ทามัน อูจุง (Taman Ujung) พระราชวังแห่งนี้ตั้งอยู่ริมทะเลอันสวยงามเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางตอนใต้ของเมืองอัมลาปุระ (Amlapura) และอยู่ทางตะวันออกของบาหลี
 • ที่พัก ตามโรงแรมที่ลูกค้าเลือก


วันที่สาม : อิสระตามอัธยาศัย - สนามบินบาหลี - กรุงเทพฯ 

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมที่พัก
 • จากนั้นให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสุ่สนามบิน
 • xx.xx น. ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร เกาะบาหลี โดยสายการบินที่ท่านเลือก สู่กรุงเทพ เที่ยวบินที่ ....
 • xx.xx น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

แนะนำทริปเดินทางท่องเที่ยวบาหลี อินโดนีเซีย

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าบริการ Private Tour พร้อมไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษ (ไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย)
 • ค่ารถนำเที่ยวแบบส่วนตัวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าประกันการเดินทาง คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลตามจริงสูงสุด 500,000 บาท (รวมถึงการรักษาพยาบาลจากการติดเชื้อโควิด-19) คุ้มครองผลประโยชน์จากการเสียชีวิต /เสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท และคุ้มครองเที่ยวบิน-กระเป๋าล่าช้า

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ / ค่าภาษีสนามบิน และภาษีน้ำมัน / ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ
 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม และร้านอาหาร
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น มาตรฐานวันละ USD 5 x 3 วัน = USD 15 /ลูกค้า 1 ท่าน ตลอดการเดินทาง
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

RELATED ARTICLES

วิวทะเลหลักล้าน วิหารอูลูวาตู (Uluwatu) บาหลี

เที่ยวชมวัดฮินดู พร้อมชมวิวทะเลสุดอลังการ ที่ วัดอูลูวาตู (Uluwatu Temple) เป็นหนึ่งใน 6 วัดใหญ่ในบาหลีที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงริมหน้าผา ล้อมรอบไปด้วยทะเล เป็นวัดที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพแห่งท้องทะเล มีสถาปัตยกรรมสวยงามตามสไตล์บาหลี

15 Best Bali Instagram Spots จุดถ่ายรูปบาหลีลง IG แบบพีคๆ

บาหลี หนึ่งในจุดหมายปลายทางการเดินทางที่ใครๆ ก็อยากไป และสิ่งสำคัญก็คือการได้เก็บภาพสวยๆ ถ่ายรูปลง Instagram และโซเชียลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสายถ่ายรูปเซลฟี่ หรือสาย Landscape ต้องไม่พลาด และนี่คือ 15 จุดถ่ายรูปสวยที่เราคัดมาแล้วเน้นๆ

วัดอูลันดานูบราตัน (Pura Ulun Danu Bratan) วิหารกลางทะเลสาบ สวยสุดในบาหลี

หากการมาเที่ยวบาหลี คือการได้เห็นมุมมองใหม่ๆ ที่สวยงามและแปลกตาไปจากเดิม วัดอูลันดานูบราตัน(Pura Ulun Danu Bratan) คือหนึ่งในคำตอบนั้น คุณจะได้เห็นความงดงามที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติที่ลงตัวที่สุด และเป็นสถานที่สำคัญในบาหลีที่คุณควรไปเยือนสักครั้ง

วิวสุดว้าวว เกาะไดโนเสาร์ นูซา เปนิดา (Nusa Penida Island) อินโดนีเซีย

อินโดนีเซีย เป็นประเทศที่มีเกาะน้อยใหญ่มากมายนับพันเกาะ และหนึ่งในเกาะสวยที่ควรต้องมาชมความงามด้วยตาตัวเองสักครั้งก็คือ เกาะนูซาเปนิดา เกาะเล็กๆ แต่วิวไม่เล็ก เพราะมีแต่ความว้าวไปทั่วทุกอณู

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!