Trip Highlight
 • บริการทัวร์ส่วนตัวเดินทางได้ตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป พร้อมไกด์ท้องถิ่นดูแลให้บริการ
 • พักโรงแรมสุดหรูระดับ 3-5 ดาว
 • อิสระกับการไดร์ฟกอล์ฟ ออกรอบ 18 หลุมท่ามกลางทิวทัศน์ที่สวยงามกับสนามกอล์ฟขึ้นชื่อของดานัง - บาน่าฮิลล์
Details
ประเทศ: เวียดนาม
ระยะเวลา: 4
รวมมื้ออาหาร: 7 มื้อ + อิสระ 2 มื้อ
เดินทางโดย: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
จุดนัดพบ: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: ตุลาคม - ธันวาคม 2563
รหัสสินค้า: GGVIETNAMGOLF05

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ – ดานัง - บาน่าฮิลล์
MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS
2 GOLF COURSE @ BA NA HILLS GOLF CLUB
NOVOTEL DANANG HOTEL
3 GOLF COURSE @ BRG DANANG GOLF RESORT (DUNES)
NOVOTEL DANANG HOTEL
4 ดานัง - กรุงเทพฯ -

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรกของการเดินทาง       กรุงเทพฯ –  ดานัง -  บาน่าฮิลล์

 • 09.00 น. พร้อมคณะที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ F สายการบินบางกอก แอร์เวย์ (PG) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
 • 11.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดย สายการบินบางกอก เที่ยวบินที่ PG 947 (ใช้เวลาบิน 1 ชั่วโมง 35 นาที)
 • 12.35 น. (เวลาท้องถิ่นเท่ากับประเทศไทย) เดินทางถึงสนามบินเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าเดินทางและกอล์ฟเซ็ต ผ่านพิธีการศุลกากร
 • 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • 14.30 น. นำท่านเดินทางสู่ บาน่าฮิลล์ (BA NA HILLS) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง )
 • 15.30 น. ถึง บาน่าฮิลล์ (BA NA HILLS) สถานตากอากาศที่ดีที่สุดในเวียดนามกลางได้ค้นพบในสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองเวียดนาม และได้สร้างถนนอ้อมขึ้นไปบนภูเขาเพื่อสร้างโรงแรมและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ
 • นำท่านนั่ง กระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ ซึ่งได้รับการบันทึกสถิติโลกโดย World Record ว่าเป็นกระเช้าไฟฟ้าที่ยาวที่สุดแบบ Non Stop โดยไม่หยุดแวะ มีความยาว 5,042 เมตรและเป็นกระเช้าที่สูงที่สุดที่ 1,294 เมตร สู่จุดสูงสุดของบานา ฮิลล์ ที่ความสูง 1,467 เมตร (ใช้เวลาประมาณ 15 นาที)
 • เชิญท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกบริเวณจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพอันงดงามของประเทศเวียดนาม

 • 15.45 น. นำเข้าสู่ที่พัก ... เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • ที่พัก MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS 


วันที่สองของการเดินทาง ออกรอบที่สนาม BANA HILLS GOLF CLUB - บาน่า ฮิลล์ - ดานัง

 • เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 • เชิญท่านออกรอบที่สนาม BANA HILLS GOLF CLUB
 • สนามกอล์ฟ BA NA HILLS เป็นสนามแรกในเอเชียและสนามในโลกที่ด้รับการออกแบบโดยอดีตนักกอล์ฟมือหนึ่งของโลกชาวอังกฤษ ลุ๊ค โดนัลด์ โดยมีทีมงาน IMG เป็นผู้บริหารจัดการสนามซึ่งการันตีได้ถึงคุณภาพของสนามและการบริการ สนามกอล์ฟแห่งนี้เป็นสนามน้องใหม่ของเมืองดานังซึ่งทำการเปิดตัวเมื่อต้นปี 2016 มีที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาเขียวขจีที่รอบล้อมไปผืนป่าและทุ่งหญ้า
 • RANKING: 33th OF ASIA AND 89TH GREATEST GOLF COURSE IN THE WORLD
 • DESIGNER: LUKE DONALD in association with IMG Golf Design
 • COURSE DATA: 18 Hole / Par 72 Championship Golf Course / Length 7857
 • STYLE: Tree-Lined and Open Parkland

 • เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวันที่คลับเฮ้าส์
 • บ่าย เชิญท่านออกรอบต่อ
 • 15.00 น. นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองดานัง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
 • 16.00 น. เดินทางถึง ดานัง เมืองใหญ่อันดับ 4 ของประเทศเวียดนามที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของประเทศ และเป็น 1 ใน 3 ศูนย์กลางของวัฒนธรรมที่อยู่อาศัยที่เป็นที่รู้จักของโลก มีท่าเรือและสนามบินนานาชาติที่ตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้ำหาน และอยู่ติดกับอ่าวดานัง
 • นำท่านแวะชม วัดลินอึง หรือ หลินอึ๋ง วัดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง และเป็นที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมและเทพที่ศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของกลุ่มประเทศอาเซียน ที่มีความสูงประมาณ 67 เมตร หรือเท่ากับอาคาร 30 ชั้นประทับยืนบนฐานบัว ถือแจกันโปรยน้ำทิพย์ประทานพรให้ชาวประมงและชาวบ้านทั่วไปปลอดภัย

 • นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก NOVOTEL DANANG HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่สามของการเดินทาง ออกรอบที่สนาม BRG DANANG GOLF RESORT (DUNES) 

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่สนาม BRG DANANG GOLF RESORT (DUNES COURSE)
 • สนามกอล์ฟ BRG DANANG GOLF RESORT ออกแบบโดย “ฉลามขาว” GREG NORMAN ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 2010 และได้กลายเป็นสนามกอล์ฟใหม่ที่ดีที่สุดติดอันดับท็อป 15 ของโลก โดยมีหนังสือ USA GOLF MAGAZINE เป็นผู้จัดอันดับ สนามนี้ยังเป็นเจ้าของรางวัลอื่นๆอีกมากมาย อาทิเช่น สนามที่ดีที่สุดในเอเชียในปี 2011, 2012 และ 2013 จัดอันดับโดยผู้อ่านของหนังสือ ASIAN GOLF MONTHLY ในปี 2012 ได้รับรางวัลสนามกอล์ฟที่ดีที่สุดในเวียดนามจาก USA GOLF DIGEST ท้ายสุดได้รับรางวัล IAGTO DIAMOND AWARD เมื่อปี 2014
 • RANKING: Best Golf Course in Vietnam 2017
 • DESIGNER: GREG NORMAN
 • COURSE DATA: 18 Hole / Par 72 Championship Course / Length 7160
 • STYLE: Link Course

 • เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวันที่คลับเฮ้าส์
 • บ่าย เชิญท่านออกรอบต่อ
 • 15.00 น. นำท่านชม สะพานมังกร Dragon Bridge แหล่งเช็คอินแห่งใหม่ของดานัง สะพานมังกรไฟสัญลักษณ์ความสำเร็จแห่งใหม่ของเวียดนาม ที่มีความยาว 666 เมตร เป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นคืนประเทศ และเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ

 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก NOVOTEL DANANG HOTEL หรือระดับเดียวกัน 

วันที่สี่ของการเดินทาง   ดานัง - กรุงเทพฯ

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • 10.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินดานัง เพื่อตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ
 • 13.35 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินบางกอก เที่ยวบินที่ PG 948 (ใช้เวลาบินประมาณ 1.20 ชั่วโมง)
 • 15.55 น. เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

***** ขอบคุณที่ใช้บริการ *****

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าบริการทัวร์พร้อมไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษ (ไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย)
 • ค่ารถนำเที่ยวแบบส่วนตัว พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • โรงแรมตามที่ระบุในรายการ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุในรายการ


อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ / ค่าภาษีสนามบิน และภาษีน้ำมัน / ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ
 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าเครื่องดื่ม และอาหาร นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม / ค่าทิปพนักงานขับรถ / ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

แชร์ สินค้านี้

TRIP INFORMATION

Group Size:

4คน

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!