Trip Highlight
 • บริการทัวร์ส่วนตัวเดินทางได้ตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป พร้อมไกด์ท้องถิ่นดูแลให้บริการ
 • พักโรงแรมสุดหรูระดับ 3-5 ดาว
 • อิสระกับการไดร์ฟกอล์ฟ ออกรอบ 18 หลุมท่ามกลางทิวทัศน์ที่สวยงามกับสนามกอล์ฟขึ้นชื่อของเวียงจันทน์ (ลาว)
Details
ประเทศ: ลาว
ระยะเวลา: 3
รวมมื้ออาหาร: 6 มื้อ + อิสระ 2 มื้อ
สายการบิน: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: สิงหาคม - ธันวาคม 2563
รหัสสินค้า: GGLAOSGOLF01

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ – เวียงจันทน์ – สักการะหอพระแก้ว – เที่ยวชมเมือง
-
2 ออกรอบที่สนาม LONG THANH VIENTAINE GOLF CLUB
-
3 ออกรอบที่สนาม LAKE VIEW GOLF CLUB - ตลาดนัดเวียงจันทน์ - กรุงเทพฯ -

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – เวียงจันทน์ – สักการะหอพระแก้ว – ผ่านชมเมือง 

 • ..... คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ .... เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ รอให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนการเดินทาง
 • ..... เดินทางสู่ เวียงจันทน์ ประเทศลาว โดยสายการบิน .....
 • ..... เดินทางถึง สนามบินเวียนจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าเดินทางและอุปกรณ์กอล์ฟ จากนั้นผ่านพิธีการศุลกากร
 • 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • 13.00 น. นำท่านสักการะ หอพระแก้ว ตั้งอยู่บนถนนเชษฐาธิราช ติดกับทำเนียบประธานประเทศ แต่เดิมเป็นวัดหลวงประจำราชวงศ์ของลาว พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2108 เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต ที่อัญเชิญมาจากล้านนา ปัจจุบันเป็นหอพิพิธภัณฑ์ จัดแสดงพระแท่นราชบัลลังก์ปิดทองจารึกพระไตรปิฎกภาษาขอมและกลองสำริดประจำราชวงศ์ของลาว และรวบรวมศิลปะโบราณวัตถุล้ำค่าของลาว
 • ท่านผ่านชม อนุสาวรีย์ประตูชัย อนุสรณ์สถานที่ก่อสร้างแบบสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างศิลปะล้านช้างกับประเทศฝรั่งเศสเข้าด้วยกัน เพื่อระลึกถึงประชาชนลาวที่สละชีวิตในสงครามก่อนหน้าการปฏิวัติพรรคคอมมิวนิสต์ ประตูชัยมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า รันเวย์แนวตั้ง เพราะการก่อสร้างนี้ใช้ปูนซีเมนต์จากอเมริกาที่ซื้อมาเพื่อสร้างสนามบินใหม่ในกรุงเวียงจันทน์ระหว่างสงครามอินโดจีน แต่ลาวได้พ่ายเสียก่อนจึงได้นำมาสร้างประตูชัยแทน

 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่สองของการเดินทาง ออกรอบที่สนาม LONG THANH VIENTIANE GOLF CLUB

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ สนาม LONG THANH VIENTIANE GOLF CLUB (ระยะทาง 16 กม. / ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที)
 • รายละเอียดสนาม
 • DESIGNER: KN GROUP
 • COURSE INFORMATION: 36 HOLE (27/9), PAR 108, LENGTH 7538 YARDS.

 • 12.00น. อิสระอาหารกลางวันที่คลับเฮ้าส์
 • บ่าย ออกรอบต่อ
 • 15.00 น. นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • 18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่สามของการเดินทาง ออกรอบที่สนาม LAKEVIEW GOLF CLUB VIENTIANE – ตลาดเวียงจันทน์ – เวียงจันทน์ – กรุงเทพฯ

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ สนาม LAKEVIEW GOLF CLUB VIENTIANE 
 • Lakeview Vientiane Golf Club เป็นสนามกอล์ฟที่ทันสมัยตั้งอยู่ภายในเมืองเวียงจันทน์ นักออกแบบได้ใช้เนินดินและกำแพงแปลงพื้นที่ราบให้กลายเป็นสนามกอล์ฟที่น่าตื่นเต้นและท้าทาย
 • รายละเอียดสนาม
 • DESIGNER: NELSON & HAWORTH
 • COURSE INFORMATION: 18 HOLE, PAR 72, LENGTH 7153 YARDS

 • 12.00น. อิสระอาหารกลางวันที่คลับเฮ้าส์ 
 • บ่าย ออกรอบต่อ
 • 15.00 น. นำเที่ยวชม ตลาดเวียงจันทน์ เชิญท่านเดินเล่นชมตลาดท้องถิ่นที่มีสินค้าที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองมากมายมาจำหน่ายในราคาที่สามารถต่อรองราคาได้
 • 17.30 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเวียงจันทน์ เพื่อเตรียมตัวกลับประเทศไทย
 • ..... นำท่านออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ..... 
 • ..... เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

********** ขอบพระคุณที่ใช้บริการ **********

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าบริการทัวร์พร้อมไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษ (ไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย)
 • ค่ารถนำเที่ยวแบบส่วนตัว พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • โรงแรมตามที่ระบุในรายการ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุในรายการ


อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ / ค่าภาษีสนามบิน และภาษีน้ำมัน / ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ
 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าเครื่องดื่ม และอาหาร นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม / ค่าทิปพนักงานขับรถ / ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

แชร์ สินค้านี้

TRIP INFORMATION

Group Size:

4คน

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!