Trip Highlight
 • บริการทัวร์ส่วนตัวเดินทางได้ตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป พร้อมไกด์ท้องถิ่นดูแลให้บริการ
 • พักโรงแรมสุดหรูระดับ 3-5 ดาว
 • อิสระกับการไดร์ฟกอล์ฟ ออกรอบ 18 หลุมท่ามกลางทิวทัศน์ที่สวยงามกับสนามกอล์ฟขึ้นชื่อของเกาะบาหลี
Details
ประเทศ: อินโดนีเซีย
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 7 มื้อ + อิสระ 4 มื้อ
เดินทางโดย: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
จุดนัดพบ: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: ติดต่อสอบถาม
รหัสสินค้า: GGBALIGOLF01

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ – เดนปาซาร์ (บาหลี)
-
2 ออกรอบตีกอล์ฟ ณ สนาม NEW KUTA GOLF CLUB – วิหารอูลูวาตู
-
3 ออกรอบตีกอล์ฟ ณ สนาม BALI NATIONAL GOLF CLUB – วัดเม็งวี
-
4 พักผ่อนหรือช้อปปิ้ง – เดนปาซาร์ (บาหลี) – กรุงเทพฯ -

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – เดนปาซาร์ (บาหลี) – วิษณุการูด้า

 • ..... เช็คอินที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู..... เคาน์เตอร์สายการบิน.....
  เจ้าหน้าที่บริษัทฯรอให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
 • ..... ออกเดินทางสู่ บาหลี โดยสายการบิน ..... 
 • ..... (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) เดินทางถึง สนามบินเดนปาซาร์ เกาะบาหลี
  ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง, รับกระเป๋าเดินทาง และผ่านพิธีการศุลกากร
 • 15.30 น. นำท่านแวะชม สวนพระวิษณุ (Garuda Wisnu Kencana) อนุสาวรีย์ขนาดใหญ่ ครึ่งตัวจำลองมาจากรูปสักการะของพระวิษณุ พระผู้ปกป้องโลก และยังมีรูปปั้นครุฑ หรือเทพการูด้า เทพเจ้าแห่งอิสรเสรีของชาวฮินดู และเป็นพาหนะของพระวิษณุ เชิญท่านเดินเล่นชมบรรยากาศและทัศนียภาพอันสวยงามของสวนพระวิษณุ

 • จากนั้นเดินทางเข้าสู่ที่พัก เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่สองของการเดินทาง ออกรอบตีกอล์ฟ สนาม NEW KUTA GOLF CLUB – วิหารอูลูวาตู

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมรับอากาศบริสุทธิ์ยามเช้าที่แสนสดชื่น 
 • 08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามกอล์ฟ NEW KUTA GOLF CLUB (LINK COURSE) (ระยะทาง 19 กม. / ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)
 • NEW KUTA GOLF CLUB เป็นสนามกอล์ฟในเครือของ GOLF LINKS RESORT ผลงานการออกแบบระดับมาสเตอร์พีซของ GOLFPLAN โดย RANALD FREAM ร่วมกับบรรดานักออกแบบสนามกอล์ฟสุดยอดของโลก อาทิ ROBERT TRENT JONES, PETER THOMSON, MARK O’MEARA และ COLIN MONTGOMERY สนามสไตล์ LINK COURSE เลียบไปกับชายฝั่งทะเล 18 หลุม พาร์ 72 ที่ท้าทายนักกอล์ฟฝีมือดี และสนามแห่งนี้ได้รับเลือกให้เป็นสนามแข่งขัน EUROPEAN TOUR รายการ JAKARTA INDONESIA OPEN 2009 ที่ธงชัย ใจดี คว้าแชมป์มาได้อย่างน่าภาคภูมิใจ
 • รายละเอียดสนาม
 • DESIGNERS: RONALD FREAM, DAVID DALE & KEVIN RAMSEY (USA)
 • 18 HOLE / PAR 72 / 7515 YARDS

 • กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ณ คลับเฮ้าส์
 • บ่าย เชิญท่านออกรอบต่อ
 • 15.00 น. นำท่านเดินทางสู่ส่วนแหลมใต้สุดของเกาะบาหลี เพื่อชม วิหารอูลูวาตู (ULUWATU TEMPLE) สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1000 เป็นเทวะสถานทางทะเล 1 ใน 6 แห่งของเกาะบาหลี ซึ่งชาวฮินดูใช้เป็นเทวะสถานเพื่อบูชาเทพเจ้า วิหารนี้ตั้งตระหง่านอยู่บนหน้าผาสูงกว่า 80 เมตรเหนือมหาสมุทรอินเดียที่กว้างไกลสุดสายตา นับเป็นจุดชมวิวและจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามมาก

 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก โรงแรม

วันที่สามของการเดินทาง ออกรอบตีกอล์ฟ สนาม BALI NATIONAL GOLF CLUB – วัดเม็งวี

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมรับอากาศบริสุทธิ์ยามเช้าที่แสนสดชื่น 
 • 08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามกอล์ฟ BALI NATIONAL GOLF CLUB 
 • BALI NATIONAL GOLF CLUB สนามกอล์ฟสุดหรูที่ได้ปรับปรุงต่อเติมใหม่และมีการรักษาสภาพสนามคุณภาพสูงจนได้รับรางวัล GOLF COURSE IN ASIA 2014, อันดับ 3 BEST RENOVATED GOLF COURSE WORLDWIDE 2015 และอันดับ 5 BEST GOLF COURSE IN ASIA PACIFIC 2016
 • สนามแห่งนี้ตั้งอยู่ใน THE MAJ NUSA DUA (NUSA DUA COMPLEX) ที่มีทั้งโรงแรมหรู, คอนแวนชั่นเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่ 2 ศูนย์, ศูนย์การค้า และภัตตาคารมากมาย
 • รายละเอียดสนาม
 • DESIGNERS: NELSON & HAWORTH GOLF COURSE ARCHITECTS
 • 18 HOLE, PAR 72, 7166 YARDS.

 • กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ณ คลับเฮ้าส์
 • 16.00 น. นำท่านเดินทางสู่ วัดทามาอยุน (PURA TAMAN AYUN) หรือ วัดเม็งวี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที) ชมวัดที่เคยเป็นวังเก่าในอดีต ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 เพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมของกษัตริย์ราชวงศ์เม็งวี มีการก่อสร้างกำแพง และประตูวัดด้วยหินสูง และแกะสลักลวดลายวิจิตรบรรจง หลังคาปูด้วยหญ้าและสิ่งก่อสร้างอื่นๆที่ด้านในตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาหลี โดยมีน้ำล้อมรอบเจดีย์

 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • แล้วนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก

วันที่สี่ของการเดินทาง พักผ่อนตามอัธยาศัย – เดนปาซาร์ (บาหลี) – กรุงเทพฯ

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมรับอากาศบริสุทธิ์ยามเช้าที่แสนสดชื่น
 • อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ ขอแนะนำกิจกรรมที่น่าสนใจด้วยการนวดสปา หรือช้อปปิ้ง
 • แนะนำบริการนวด หรือ สปา ของทางโรงแรม (*ราคาไม่รวมในแพคเกจ)
  ผ่อนคลายด้วยบริการสปา ท่านสามารถเลือกใช้บริการนวดกล้ามเนื้อ, นวดสมุนไพร หรือนวดสครับ ฯลฯ จากผู้เชี่ยวชาญ ช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนโลหิต ทำให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลาย

 • แนะนำช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองบาหลี ย่านคูต้าบีช (KUTA BEACH) ที่มีทั้งสินค้าพื้นเมืองที่สวยงาม และสินค้าแบรนด์เนมต่างๆอาทิ ROXY, VERSACE, POLO, ARMANI และอื่นๆอีกมากมาย ในราคาที่คุณพอใจ

 • 11.30 น. เช็คเอาท์ออกจากโรงแรมที่พัก
 • 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • 13.00 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเเดนปาซาร์ เพื่อเตรียมเช็คอินเดินทางกลับกรุงเทพฯ
 • ..... ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน..... 
 • ..... เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


********** ขอบพระคุณที่ใช้บริการ **********

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าบริการทัวร์พร้อมไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษ (ไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย)
 • ค่ารถนำเที่ยวแบบส่วนตัว พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • โรงแรมตามที่ระบุในรายการ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุในรายการ


อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ / ค่าภาษีสนามบิน และภาษีน้ำมัน / ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ
 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าเครื่องดื่ม และอาหาร นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม / ค่าทิปพนักงานขับรถ / ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

แชร์ สินค้านี้

TRIP INFORMATION

Group Size:

4 คน

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!