Trip Highlight
 • บริการทัวร์ส่วนตัวเดินทางได้ตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป พร้อมไกด์ท้องถิ่นดูแลให้บริการ
 • พักโรงแรมสุดหรูระดับ 4-5 ดาว
 • อิสระกับการไดร์ฟกอล์ฟ ออกรอบ 18 หลุมท่ามกลางทิวทัศน์ที่สวยงามกับสนามกอล์ฟขึ้นชื่อของฮานอย
Details
ประเทศ: เวียดนาม
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
รวมมื้ออาหาร: 7 มื้อ
เดินทางโดย: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
จุดนัดพบ: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564
รหัสสินค้า: GGVIETNAMGOLF02

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ – ฮานอย - GOLF COURSE @ VAN TRI GOLF CLUB
LA CASA HANOI HOTEL, HANOI
2 GOLF COURSE @ CHI LINH STAR GOLF & COUNTRY CLUB
LA CASA HANOI HOTEL, HANOI
3 ฮานอย ซิตี้ทัวร์ ชม จัตุรัสบาดิงห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี - บ้านพักโฮจิมินห์ – วัดเจดีย์เสาเดียว - ฮานอย - กรุงเทพฯ
-

อัตราค่าบริการ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
(โรงแรมระดับ 4 ดาว)
บริการเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศ 16 ที่นั่ง

กำหนดการเดินทาง

คณะ 4-5 ท่าน
ราคาท่านละ

คณะ 6-7 ท่าน
ราคาท่านละ

คณะ 8 ท่าน
ราคาท่านละ

พักเดี่ยว

ท่านละ

ต.ค. 63 – มี.ค. 64
(จันทร์-พฤหัสบดี)

23,000

22,500

22,000

2,500

ต.ค. 63 – มี.ค. 64
(ศุกร์-อาทิตย์)

24,000

23,500

23,000

2,500

หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาเพิ่ม กรณีเดินทางในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดเทศกาลของเวียดนาม และช่วงคริสต์มาส


รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก: กรุงเทพฯ – ฮานอย – ออกรอบตีกอล์ฟที่สนาม VAN TRI GOLF CLUB

 • ..... คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก ประตู ..... เคาน์เตอร์สายการบิน..... 
 • ..... ออกเดินทางสู่ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน ..... (ใช้ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 50 นาที)
 • ..... (เวลาท้องถิ่นประเทศเวียดนามเท่ากับเวลาประเทศไทย) เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
 • นำท่านเดินทางสู่ ตัวเมืองฮานอย ฮานอย แปลว่า “เมืองที่มีแม่น้ำไหลผ่าน” ซึ่งหมายถึงแม่น้ำแดงที่ไหลผ่านตัวเมืองฮานอย ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่ทางเหนือของประเทศ มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี
 • เดินทางสู่ สนามกอล์ฟ VAN TRI GOLF CLUB เป็นสนามที่คลาสสิค โดดเด่นไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตาม สนาม Van Tri แห่งนี้มีความวิจิตรงดงาม ผสมผสานองค์ประกอบต่างๆได้อย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็นสีสัน พื้นผิวที่สมบูรณ์ และความสูงของหินประดับ แหล่งน้ำ หลุมทราย หญ้า และต้นไม้ที่มีอยู่รอบๆ ทำให้แต่ละหลุมมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ที่ต่างกันไปในแบบเฉพาะของตัวเอง
 • รายละเอียดสนาม
  Designer: Architects by Peter Rousseau (P+Z Designs)
  Par 72, Length 7208 Yard, Slope 145

 • 11.00 น. อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ณ CLUB HOUSE ภายในสนามกอล์ฟ
 • Tee Time: 12.30 – 13.00 น.
 • 17.00 น. จบเกมส์สำหรับสนามที่ 1
 • 17.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • 18.30 น. เดินทางเข้าสู่ที่พัก 

วันที่สอง: ออกรอบตีกอล์ฟที่สนาม CHI LINH STAR GOLF & COUNTRY CLUB

 • เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 • 08.00 น. นำเดินทางสู่ สนามกอล์ฟ CHI LINH STAR GOLF & COUNTRY CLUB, “The most challenge golf course in Vietnam” (ระยะทาง 45 กิโลเมตร / ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) สนามที่ถูกออกแบบมาอย่างดีและท้าทาย บรรยากาศชวนเพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์อันงดงาม
 • รายละเอียดสนาม
 • Designer: Independent Golf Course Services (Australia)
 • Par 72/36, Length 7038 Yard
 • Tee Time: 09.30 น. – 10.00 น.

 • 12.30 น. อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ณ CLUB HOUSE ภายในสนามกอล์ฟ
 • 13.30 น. ออกรอบต่อ
 • 15.30 น. จบเกมส์สำหรับสนามที่ 2
 • 16.30 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ ฮานอย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
 • 18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • 19.00 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก โรงแรม…

วันที่สาม: ฮานอย ซิตี้ทัวร์ ชม จัตุรัสบาดิงห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี - บ้านพักโฮจิมินห์ – วัดเจดีย์เสาเดียว - ฮานอย - กรุงเทพฯ

 • เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 • นำท่าน ชม กรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม จะมีอายุครบ 1,000 ปีในปี ค.ศ. 2010 ซึ่งเมืองแห่งนี้ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ได้อย่างเหนียวแน่น ซึ่งท่านได้ชมสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส ตึก อาคารที่สำคัญต่างๆ
 • นำท่านชม จัตุรัสบาดิงห์ สถานที่ที่ท่านโฮจิมินห์ได้อ่านคำประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้นจากฝรั่งเศส ในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. สุสานโฮจิมินห์ ภายในบรรจุศพอาบน้ำยาของโฮจิมินห์ นอนสงบอยู่ในโลงแก้วในห้องปรับอากาศที่ขัดต่อความประสงค์ของท่านที่ต้องการให้เผาศพ (ปิดไม่ให้ เข้าชมด้านในทุกวันจันทร์และวันศุกร์) นักท่องเที่ยวจะเดินเรียงแถวเข้าคิวอย่างเงียบสงบและสำรวม เข้าไปคารวะศพภายในสุสานได้ โดยห้ามนำกล้องถ่ายรูป กระเป๋าสะพาย หรือกระเป๋าถือเข้าไปโดยเด็ดขาด
 • นำท่านชม ทำเนียบประธานาธิบดี ปัจจุบันใช้เป็นที่รับรองแขกบ้านแขกเมือง ทาด้วยสีเหลืองทั้งหลัง มีทหารเฝ้าห้ามเข้าไปใกล้ แต่มีเชือกกั้นให้ถ่ายรูปได้ในระยะไกล

 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านชม บ้านพักโฮจิมินห์ ที่เคยพำนักอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2501-2512 บ้านพักสร้างด้วยไม้ทั้งหลัง ยกพื้นด้วยเสาสูง ชั้นล่างโปร่งไม่มีผนัง เป็นที่พักผ่อนและต้อนรับแขก ชั้นบนสุดเป็นห้องสมุด ห้องทำงาน และห้องนอน บ้านจะเรียบง่าย สะอาด มีขนาดเล็ก สมกับเป็นตัวอย่างที่ดี จนได้รับการยกย่องเป็นบิดาของประเทศเวียดนาม
 • จากนั้นนำท่านชม วัดเจดีย์เสาเดียว เรียกอีกชื่อว่าวัดแห่งรัก สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง เป็นศาลาเก๋งจีนหลังเดียวขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนต้นเสาเดียวปักอยู่ในสระบัวขนาดกลางรูปสี่เหลี่ยม ภายในประดิษฐานรูปเจ้าแม่กวนอิมปางแสดงอภินิหารมี 10 กร แต่ละมือถือของมงคลรวม 8 อย่าง

 • ..... นำท่านเดินทางกลับสู่ สนามบินกรุงฮานอย เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ
 • ..... ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน..... (ใช้ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 5 นาที)
 • ..... ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

************************ขอบคุณที่ใช้บริการ**********************

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าบริการ Private Tour พร้อมไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษ (ไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย)
 • ค่ารถนำเที่ยวแบบส่วนตัวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ราคาแพ็คเกจสนามกอล์ฟ สำหรับการออกรอบ 18 หลุม/สนาม เท่านั้น
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ, ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ / ค่าภาษีสนามบิน และภาษีน้ำมัน / ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ
 • ราคา ไม่รวม แคดดี้ และ รถกอล์ฟ
 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม และร้านอาหาร
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

แชร์ สินค้านี้

TRIP INFORMATION

Group Size:

4คน

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!