สิ่งอำนวยความสะดวกในรีสอร์ท
Trip Highlight
 • เที่ยวเป็นกลุ่มส่วนตัวเดินทางได้ตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป
 • พิเศษ!!!บริการไกด์ท้องถิ่น (ภาษาไทย) คอยดูแลให้คำแนะนำบริการตลอด 3 วัน
 • ที่พัก MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANAHILLS พร้อมอาหารเช้า
 • นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลกชมวิวบน ภูเขาบาน่าฮิลล์
 • ชมสะพานมือทองหรือ GOLDEN BRIDGE สุดอลังการ
 • อลังการแห่งการผจญภัยที่ FANTASY  PARK 
 • เที่ยวชมเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมืองโบราณฮอยอัน
 • สนุกสนานไปกับกิจกรรม นั่งเรือกระด้ง

Details
ประเทศ: เวียดนาม
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
รวมมื้ออาหาร: 6 มื้อ
สายการบิน: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: วันนี้ - 30 กันยายน 2567
รหัสสินค้า: VNDADGROUPGO01

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ – ดานัง – วัดลินห์อึ๋ง – บาน่าฮิลล์ - สะพานมือทอง – สวนดอกไม้แห่งความรัก – Fantasy Park
MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANAHILLS
2 ดานัง – เมืองโบราณฮอยอัน – เรือกระด้ง - ดานัง – ตลาดฮาน
MERRY DANANG HOTEL
3 สะพานมังกร – สนามบินดานัง – กรุงเทพฯ -

อัตราค่าบริการ (ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

กำหนดการดินทาง คณะ 4 ท่าน
ท่านละ
คณะ 6 ท่าน
ท่านละ
คณะ 8 ท่าน
ท่านละ
พักเดี่ยว
    ท่านละ    
BOOK NOW

วันนี้ - 30 กันยายน 2567 

12,900.-

11,900.-

10,900.-

4,500.-

จองทางไลน์ โทรจอง

**ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาเพิ่ม กรณีเดินทางช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดเทศกาล และวันหยุดปีใหม่


พาเที่ยวและเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว เฉพาะครอบครัว หรือ แก๊งค์เพื่อน

เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว 4 ท่านขึ้นไป โดยรถ FORD TRANSIT


แพลนการเดินทาง 

วันแรก : กรุงเทพฯ – ดานัง – วัดลินห์อึ๋ง – บาน่าฮิลล์  - สะพานมือทอง –  สวนดอกไม้แห่งความรัก – Fantasy Park 

 • …… น. คณะเดินทางเช็คอิน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง หรือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 • …… น. ออกเดินทางสู่ เมืองดานัง โดยสายการบิน และเที่ยวบินที่ท่านเลือก
 • …… น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติดานัง เมืองดานัง ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (เวลาท้องถิ่นเท่ากับประเทศไทย) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่ศุลกากรแล้ว ไกด์ท้องถิ่น (พูดภาษาไทย) ให้การต้อนรับท่าน
 • นำท่านชม วัดลินห์อึ๋ง วัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่รวบรวมความเชื่อ ความศรัทธา ของธาตุทั้งห้าและจิตใจของผู้คนอยู่ในที่นี้
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านนั่งกระเช้าขึ้นสู่ บาน่าฮิลล์ ความสูง 1,467 เมตร เปรียบเสมือนปอดของภาคกลาง อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี อยู่ที่ 20-25 องศา ที่นี่ถูกค้นพบในสมัยที่ฝรั่งเศสปกครองเวียดนาม ได้มีการสร้างถนนอ้อมขึ้นไปบนภูเขา สร้างที่พักโรงแรม สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ปัจจุบันมีการสร้างกระเช้าไฟฟ้า เพื่ออำนวยความสะดวกและประหยัดเวลาในการเดินทาง รวมทั้งชมวิว เมืองดานัง
 • นำท่านชม สะพานมือทอง มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,400 เมตร ความยาว 150 เมตร ทางเดินแบ่งออกเป็น 8 ช่วง โค้งไปตามแนวเขา สิ่งที่สะดุดตานักท่องเที่ยวมากที่สุดคงจะเป็น อุ้งมือหินขนาดยักษ์ ที่แบกรับสะพานสีเหลืองทองนี้เอาไว้ สร้างความแตกต่างจากสะพานอื่นทั่วไปได้ดีเยี่ยม
 • จากนั้นนำท่านชม สวนดอกไม้แห่งความรัก LE JARDIN D' AMOUR สวนสไตล์ยุโรปกับบรรยากาศแสนโรแมนติก
 • ให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจ กับความอลังการแห่งการผจญภัยที่ Fantasy Park พบกับเครื่องเล่นหลากหลายรูปแบบ (รวมค่าเครื่องเล่นบนสวนสนุก ยกเว้น พิพิธภัณฑ์สามมิติที่ไม่รวมให้ในรายการ)
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANAHILLS หรือเทียบเท่า 4 ดาว

           


วันที่สอง : ดานัง – เมืองโบราณฮอยอัน – เรือกระด้ง - ดานัง – ตลาดฮาน  

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เที่ยวชมเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO มนต์เสน่ห์อยู่ที่บ้านโบราณซึ่งอายุเก่าแก่กว่า 200 ปี
 • นำท่านชม สะพานญี่ปุ่น ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองฮอยอัน ซึ่งเชื่อว่าถูกสร้างเพื่อเชื่อมคนในชุมชนหลากหลายเชื่อชาติเข้าด้วยกัน ชม พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์วัดกวนอู ศาลเจ้า ชุมชนชาวจีน และบ้านโบราณ อายุยาวนานกว่า 200 ปี ซึ่งสร้างในแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมที่ยังคงเหลือเข้าเมื่อศตวรรษที่ 17
 • นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกั๊มทาน สนุกสนานไปกับกิจกรรม!! นั่งเรือกระด้ง Cam Thanh Water Coconut Village หมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น้ำ
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานัง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำฮาน
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก MERRY DANANG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว


วันที่สาม : สะพานมังกร – สนามบินดานัง – กรุงเทพฯ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
 • นำท่านชม สะพานมังกร เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่ควรพลาด สะพานมังกรเปรียบเสมือนเป็นสะพานแห่งความสำเร็จของประเทศเวียดนาม ซึ่งมีความยาวของสะพานถึง 666 เมตร 
 • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติดานัง
 • …… น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน และเที่ยวบินที่ท่านเลือก

แนะนำทริปเดินทางท่องเที่ยวเวียดนาม

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าบริการ Private Tour พร้อมไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทย (ไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย)
 • ค่ารถนำเที่ยวแบบส่วนตัวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าประกันการเดินทาง คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลตามจริงสูงสุด 500,000 บาท (รวมถึงการรักษาพยาบาลจากการติดเชื้อโควิด-19) คุ้มครองผลประโยชน์จากการเสียชีวิต /เสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท และคุ้มครองเที่ยวบิน-กระเป๋าล่าช้า

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ กรุงเทพฯ-ดานัง / ค่าภาษีสนามบิน และภาษีน้ำมัน / ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ
 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม และร้านอาหาร
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น มาตรฐานวันละ 200 บาท x 3 วัน = 600 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน ตลอดการเดินทาง
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ข้อควรทราบ

 • กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษัทถือว่าท่าน รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัท
 • บริการ Private Tour โดยมีไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทยให้บริการ จะไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย, คนขับรถพูดภาษาท้องถิ่นเท่านั้น
 • ควรนัดหมายเวลากับไกด์ท้องถิ่น (Local Guide) เรื่องจุดขึ้นลงรถ เวลานัดหมายให้ชัดเจน เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับคนขับรถของท่านและทีมฯ
 • ก่อนเดินทาง เราจะแจ้ง ชื่อคนขับ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ และใบ Confirmation ให้แก่ท่าน
 • วันแรกที่เดินทางไปถึงสนามบิน ไกด์ท้องถิ่นจะถือป้ายชื่อของท่านเพื่อรอรับท่าน
 • สำหรับท่านที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนทำการออกตั๋ว ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการเดินทาง

 • อัตราค่าบริการที่แสดงข้างต้น ต้องมีผู้เดินทาง 4 ท่านขึ้นไป กรณีจำนวนผู้เดินทางมากกว่าที่กำหนด กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอันเนื่องมาจากการล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิด กฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระมาแล้ว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงเท่านั้น เช่น, ค่าวางมัดจำห้องพัก ฯลฯ

การสำรองที่นั่งและชำระเงิน

 • ยืนยันการสำรองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง
 • ชำระเงินยอดเต็มภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับการยืนยันการสำรอง
 • กรณีราคารวมตั๋วเครื่องบินชำระเงิน 70 % หลังจากยืนยันการจอง และค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระล่วงหน้า 21 วันก่อนเดินทาง
 • หากท่านไม่ชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามกำหนดวันดังกล่าว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
 • หลังจากสำรองที่นั่งเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะนัดวัน-เวลา ไปรับหนังสือเดินทางและเอกสารอื่นที่แจ้งไว้ในโปรแกรม เพื่อดำเนินการยื่นขอวีซ่า (สำหรับประเทศที่ต้องทำวีซ่า)

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์

 • หากมีการยกเลิกการเดินทาง หลังจากได้ชำระเงินมัดจำในครั้งแรกไปแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ
 • อนึ่งเมื่อท่านได้ยืนยันให้ทางบริษัทฯ กระทำการออกบัตรโดยสารแล้ว หรือยืนยันการสำรองห้องพักให้กับโรงแรมแล้วหากมีการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการเดินทางในภายหลังบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ และค่าตั๋วเครื่องบินไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีตั๋วที่สามารถทำรีฟันด์ได้ผู้เดินทางต้องรอเงินค่ารีฟันด์ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 90 วัน) ทางสายการบินจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกทุกครั้ง จำนวนเงินขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน
 • หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่านั้น ทั้งนี้ต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขตั๋วที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ และไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร
 • หากเป็นกรุ๊ปราคาโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินเป็นราคาแบบซื้อขาด ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น เมื่อท่านตกลงจองทัวร์โดยจ่ายเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้

โรงแรมและห้องพัก

 • ห้องพักในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพักขึ้นอยู่กับการวางรูปแบบของแต่ละโรงแรม กรณีผู้ร่วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอื่น ๆ อาจทำให้ไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ
 • โดยทั่วไป โรงแรมอนุญาตให้มีผู้เข้าพักใน 1 ห้องมากที่สุด คือ 3 คนเท่านั้น
 • โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจำนวนจำกัด บางโรงแรมอาจจัดเป็นห้องพักคู่ และเพิ่มเตียงเสริมให้ (Extra Bed)
 • หากโรงแรมไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให้ ท่านจำเป็นต้องแยกเป็นพักห้องเดี่ยว และต้องชำระค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่มด้วย
 • ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่าง ๆ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัวจากราคาต้นทุนที่คิดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายไปพักเมืองใกล้เคียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม

RELATED ARTICLES

ที่เที่ยวเวียดนามกลาง 10 จุดเช็คอิน ดานัง เว้ ฮอยอัน

เวียดนามกลาง มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายไม่ว่าจะเป็น ดานัง เว้ ฮอยอัน ให้เราได้สัมผัสกับเสน่ห์ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ในแบบของตัวเองและธรรมชาติที่สวยงาม

5 ที่เที่ยวยอดฮิต เวียดนาม 2023 หลากสไตล์ หลากอารมณ์

เที่ยวเวียดนาม 2023 ไปไหนดี! ใครมีเป้าหมายที่อยากจะลองไปเที่ยวต่างประเทศสักครั้งให้ได้ในชีวิต แต่ยังมีทุนก้อนไม่ใหญ่มาก ประเทศเวียดนาม (Vietnam) ก็อยู่ในลิสต์ที่สามารถจัดทริปที่ทั้งประหยัด เดินทางไม่ไกลมาก อาหารอร่อยถูกปาก และยังได้สัมผัสอากาศดีๆ บอกเลยว่าตอบโจทย์มากเลยทีเดียวคะ ด้วยธรรมชาติที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ อากาศสดชื่นเย็นสบาย วัฒนธรรมแบบเอเชียที่ยังรู้สึกคุ้นเคย เพราะ ประเทศเวียดนาม (Vietnam) มีที่เที่ยวที่รอคอยให้ทุกคนไปเปิดประสบการณ์เที่ยวครบทุกสไตล์เลยค่ะ วันนี้เราจะพามาดู 5 ที่เที่ยวยอดฮิต เวียดนาม 2023 ที่ไม่ควรพลาด!

Marble Mountains ภูเขาหินอ่อน ดานัง

ภูเขาหินอ่อน ดานัง (Marble Mountains) มีลักษณะเป็นยอดเขาสูงตั้งตระหง่านอยู่เหนือพื้นดิน 5 ลูก เป็นความอัศจรรย์ที่ธรรมชาติสร้างขึ้น กลายเป็นทัศนียภาพที่สวยงามมาก พร้อมด้วยตำนานนางฟ้าแห่งภูเขาทั้งห้าลูก

Little Europe at Banahills เมืองยุโรปน้อยๆ ที่บาน่าฮิลล์ เวียดนาม

Little Europe at Banahills เมืองยุโรปน้อยๆ ที่บาน่าฮิลล์

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!