กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292

Trip Highlight
 • แพกเกจรวม : ตั๋วเครื่องบินไปกลับ Thai Airways + ที่พัก 3 คืนพร้อมอาหารเช้า และ Shuttle bus รับส่งกวางเจาแฟร์ + รถรับส่งพร้อมสนามบินและโรงแรม + วีซ่าจีน
 • ราคาเริ่มต้นนี้ สำหรับเดินทางเป็นกรุ๊ปส่วนตัว 2-6 ท่าน ออกเดินทาง
 • เข้าชมงานแสดงสินค้าที่ถูกจับตามองจากนักธุรกิจทั่วโลก (CANTON  FAIR) ครั้งที่ 126th
 • มองหาแนวธุรกิจที่ใหม่ ณ เมืองกวางโจว  ที่ท่านจะได้เพิ่มโอกาสทางธุรกิจที่มากกว่าคำว่าคุ้ม
 • ดูงานกวางเจาแฟร์ 2 วันเต็ม โดย shuttle bus ของทางโรงแรม
 • บริการรถรับส่งไปกลับ ระหว่างสนามบินและที่พักแบบส่วนตัว
 • ที่พัก VIENNA HOTEL 3 คืน หรือเทียบเท่า พร้อมอาหารเช้า 3 มื้อ ที่ห้องอาหารของโรงแรม
Details
ประเทศ: จีน
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 3 มื้อ
สายการบิน: Thai Airways
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: ต.ค. - พ.ย. 62
รหัสสินค้า: CNCANCANTG1016

BOOKING

Booking Seat Available Month Period Depart Return Airline Price
จอง 6 October 24-27Oct 2019
(Phase 2 ราคาสำหรับ 6 ท่านขึ้นไป)
TG668
10:40-14:30
TG679
21:05-23:05
21,900 THB
จอง 6 November 1-4Nov 2019
(Phase 3 ราคาสำหรับ 6 ท่านขึ้นไป)
TG668
10:40-14:30
TG679
21:05-23:05
19,900 THB
จอง 2 November 1-4Nov 2019
(Phase 3 ราคาสำหรับ 2 ท่านขึ้นไป)
TG668
10:40-14:30
TG679
21:05-23:05
26,900 THB
จอง 4 November 1-4Nov 2019
(Phase 3 ราคาสำหรับ 4 ท่านขึ้นไป)
TG668
10:40-14:30
TG679
21:05-23:05
23,900 THB
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ - กวางเจา - รถรับจากสนามบินส่งโรงแรม (ไม่มีไกด์บริการ)
VIENNA HOTEL SHAHEDING
2 รถรับส่ง *** งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 126th *** (ไม่มีไกด์บริการ)
VIENNA HOTEL SHAHEDING
3 รถรับส่ง *** งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 126th *** (ไม่มีไกด์บริการ)
VIENNA HOTEL SHAHEDING
4 รถรับจากโรงแรมส่งสนามบินไป๋หยุ่น - กรุงเทพฯ (ไม่มีไกด์บริการ) -

ตารางการเดินทาง

วันแรก : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ - กวางเจา - รถรับจากสนามบินส่งโรงแรม (ไม่มีไกด์บริการ)

 • 10.40 น.     ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 668
 • 14.30 น.     ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติไป๋หยุ่น เมืองกวางเจา ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง คนขับรถยืนถือป้ายชื่อรอรับบริเวณโถงผู้โดยสารขาเข้า นำท่านเดินทางสู่ที่พักด้วยรถส่วนตัว  
 • เข้าพักที่ โรงแรม VIENNA HOTEL SHAHEDING / หรือเทียบเท่า
  ----------------------------
  ***เพื่อความสะดวกในการทำบัตรเข้าชมงานในวันรุ่งขึ้น รบกวนท่านเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้***
  1.หนังสือเดินทาง , 2.รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป ,  3.นามบัตร


วันที่สอง : รถรับส่ง *** งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 126th *** (ไม่มีไกด์บริการ)

 • รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม 
 • 08.30 น.    เดินทางสู่งานแฟร์โดยรถshuttle bus ของทางโรงแรม(สอบถามเวลาจากทางเคาน์เตอร์อีกครั้ง)
 • เข้างานงานกวางเจาแฟร์ ลูกค้านำเอกสารพร้อมบัตรเชิญเข้างานที่ทางบริษัทเราทำให้ไปยังจุดทำบัตรเข้างาน เพื่อยื่นเอกสารและรับบัตรจริงที่ใช้เข้างานเที่ยวชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 126thชมศูนย์แสดงสินค้านานาชาติแหล่งรวมสินค้าทุกประเภท อาทิ สินค้าทางด้านเทคโนโลยี, การเกษตร, อุตสาหกรรมหนักเบาต่างๆ มากกว่า 100 หมวดหมู่ เป็นงานที่ผู้ผลิตรายใหญ่ออกร้านพบปะกับผู้ประกอบการในแต่ละมณฑลของจีนรวมทั้งนักธุรกิจทั่วโลกให้ความสนใจ ให้ท่านอิสระกับการดูงานตามอัธยาศัย
 • 17.30 น.    เดินทางกลับโรงแรมโดย shuttle bus ของทางโรงแรม 
 • อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็น
 • เข้าพักที่ โรงแรม VIENNA HOTEL SHAHEDING / หรือเทียบเท่า

วันที่สาม : รถรับส่ง *** งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 126th *** (ไม่มีไกด์บริการ)

 • รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม 
 • 08.30 น.    เดินทางสู่งานแฟร์โดยรถshuttle bus ของทางโรงแรม 
 • เที่ยวชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 126thชมศูนย์แสดงสินค้านานาชาติแหล่งรวมสินค้าทุกประเภท อาทิ สินค้าทางด้านเทคโนโลยี, การเกษตร, อุตสาหกรรมหนักเบาต่างๆ มากกว่า 100 หมวดหมู่ เป็นงานที่ผู้ผลิตรายใหญ่ออกร้านพบปะกับผู้ประกอบการในแต่ละมณฑลของจีนรวมทั้งนักธุรกิจทั่วโลกให้ความสนใจ ให้ท่านอิสระกับการดูงานตามอัธยาศัย
 • 17.30 น.    เดินทางกลับโรงแรมโดย  shuttle bus ของทางโรงแรม 
 • อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็น
 • เข้าพักที่ โรงแรม VIENNA HOTEL SHAHEDING / หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ : รถรับจากโรงแรมส่งสนามบินไป๋หยุ่น - กรุงเทพฯ (ไม่มีไกด์บริการ)

 • รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม 
 • เที่ยวตามอัธยาศัย – เช็คเอ้าท์จากโรงแรม
 • 18.00 น.    รถมารับท่านจากโรงแรมเดินทางสู่สนามบินไป๋หวิ๋น – เช็คอินที่เคาน์เตอร์สายการบิน
 • 21.05 น.    เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 679
 • 23.05น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

อัตราค่าบริการนี้รวม :

 • ตั๋วเครื่องบินรวมภาษีไปกลับ กรุงเทพฯ – กวางเจา – กรุงเทพฯ  
 • ค่าที่พัก 3 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า 3 มื้อ ที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • รถรับส่งไปกลับสนามบินไป๋หวิ๋นเมืองกวางเจา-ที่พัก แบบส่วนตัวสำหรับ 2-6 ท่าน
 • เข้างานแฟร์ 2 วันเต็ม   ตามที่ระบุในโปรแกรม โดย shuttle bus ของทางโรงแรม 
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจีน แบบปกติ 1,650 บาท (ใช้เวลาดำเนินการ 5-7 วันทำการ)
 • ค่าทางด่วน, ค่าจอดรถ, ค่าทิป คนขับรถ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม :

 • ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็น
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 

ข้อควรทราบ :

 • บริการ Private Tour ไม่มีไกด์ท้องถิ่นดูแล วันแรกที่เดินทางไปถึงสนามบินกวางเจา คนขับรถจะถือป้ายชื่อของท่านเพื่อรอรับท่านและเพื่อนๆ ไปส่งยังที่พัก
 • ควรนัดหมายเวลากับคนขับรถ (Driver Guide) เรื่องจุดขึ้นลงรถ และเวลานัดหมายให้ชัดเจน
 • กรุณาจดจำสถานที่และจุดนัดหมาย เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับรถส่วนตัวของท่านและทีมฯ
 • ก่อนเดินทาง เราจะแจ้งเลขทะเบียนรถ, ยี่ห้อรถ , ชื่อคนขับ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้แก่ท่าน

*อัตราค่าบริการนี้สำหรับเดินทาง 2-6 ท่าน กรณีจำนวนผู้เดินทางมากกว่าที่กำหนด กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง เนื่องจากต้องปรับขนาดของรถซึ่งจะมีค่าบริการเพิ่ม*

 

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!