กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292

Trip Highlight
 • เที่ยวเป็นกลุ่มส่วนตัวเดินทางได้ตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป
 • เดินทาง 4-5 คนโดยรถ TOYOTA ALPHARD , เดินทาง 6-10 คนโดยรถ TOYOTA COMUTER
 • พิเศษ!!!บริการไกด์ท้องถิ่นพูดไทยได้คอยดูแลให้คำแนะนำบริการตลอด 2 วันเต็ม
 • ที่พักระดับ 3 ดาว 1 คืน ใจกลางเมืองย่างกุ้ง พร้อมอาหารเช้า 1 มื้อ ที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • สักการะ 3 ใน 5 มหาสถานศักดิ์สิทธิ์ ของประเทศพม่า ได้แก่ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอร์ดอร์(พระธาตุมุเตา) และพระธาตุอินทร์แขวน
 • สุดยอดการไปขอพรที่พม่า ต้องไปสักการะขอพรเทพทันใจ ณ เจดีย์โปว์ตาทาวน์
Details
ประเทศ: พม่า
ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน
รวมมื้ออาหาร: 4 มื้อ
สายการบิน: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: วันนี้ - พ.ค.62

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง - เจดีย์ชเวดากอง - เจดีย์โปตาทาวน์ - เทพทันใจ - พระธาตุอินทร์แขวน
YO YOLAY HOTEL/ KYAIKHTO HOTEL / MOUNTAIN TOP HOTEL
2 พระธาตุอินทร์แขวน - หงสาวดี - พระราชวังบุเรงนอง - วัดไจ๊ปุ่น - พระธาตุมุเตา - กรุงเทพฯ -

อัตราค่าบริการ (บาท/ท่าน)

เดินทาง

ผู้ใหญ่ 
พักห้องละ 2-3 ท่าน

เด็ก อายุ 2-12 ปี

  พักเดี่ยว   

พักกับ 1 ผู้ใหญ่

พักกับ 2 ผู้ใหญ่มีเตียง

พักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง

ตุลาคม 2561- พฤษภาคม 2562

7,900

7,900

6,900

5,900

3,500


แพลนการเดินทาง (แพคเกจไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

วันแรก : กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง– เจดีย์ชเวดากอง – เจดีย์โปตาทาวน์ – เทพทันใจ– พระธาตุอินทร์แขวน

 • เดินทางสู่ กรุงย่างกุ้ง โดยเที่ยวบินที่ท่านเลือก
 • นำท่าน นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่าที่มีอายุกว่า 2,500 ปี
 • ชม เจดีย์โปตาทาวน์ นมัสการพระพุทธรูปทองคำ ขอพร พระเทพทันใจ
 • ออกเดินทางสู่ คิมปูนแค้มป์ (เชิงเขาไจ้ก์โท) เปลี่ยนรถเป็นรถแบบท้องถิ่น ขึ้นบนภูเขาไจ้ทิโย เพื่อเดินทางสู่ที่พัก (นั่งรถท้องถิ่น ขึ้นไปจนถึงบนสุดยอดเขาไจ่ทิโย ที่เป็นที่ตั้งของพระธาตุอินทร์แขวน )
 • เชิญท่านสักการะ พระธาตุอินทร์แขวน หรือท่านจะไปนั่งสมาธิหรือ สวดมนต์ได้ตลอดคืน สำหรับท่านที่ต้องการนมัสการกลางแจ้งเป็นเวลานาน ที่บริเวณระเบียงที่ยื่นสู่พระเจดีย์ไจ้ ท่านควรเตรียมเสื้อกันหนาว หรือกันลมหรือผ้าห่ม ผ้าพันคอ เบาะรองนั่งเนื่องจากบริเวณพื้นที่นั้นมีความเย็นมาก  
 • ที่พัก YO YOLAY HOTEL// KYAIKHTO HOTEL // MOUNTAIN TOP HOTEL หรือเทียบเท่า

เดินทาง 4-5 คนโดยรถ TOYOTA ALPHARD

เดินทาง 6-10 คนโดยรถ TOYOTA COMUTER


วันที่สอง : พระธาตุอินทร์แขวน - หงสาวดี - พระราชวังบุเรงนอง - วัดไจ๊ปุ่น - พระธาตุมุเตา - กรุงเทพฯ

 • 04.30 น.เชิญท่านสักการะ พระธาตุอินทร์แขวน หรือท่านจะเลือกทำบุญด้วยการถวายระฆังเพื่อเป็นสิริมงคล
 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 • ออกเดินทางกลับพร้อมนำท่านเดินทางสู่ กรุงหงสาวดี เมืองบะโค หรือหงสาวดี
 • ชมสถานที่ซึ่งมีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ของไทยคือ บริเวณที่เคยเป็น พระราชวังของพระเจ้าบุเรงนอง
 • สมควรแก่เวลานำท่านชม เจดีย์ไจ๊ปุ่น มีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบ ทั้ง 4 ทิศ
 • จากนั้นนำชม เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือเราเรียกกันว่าพระธาตุมุเตาที่ตั้งตระหง่านโดดเด่นอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี
 • สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเม็งกะลาดง
 • เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินที่ท่านเลือก…..พร้อมความประทับใจและความเป็นสิริมงคล


หากต้องการซื้อตั๋วเครื่องบินเพิ่ม แนะนำสายการบิน

สายการบิน เส้นทาง Route เที่ยวบิน เวลา เช็คราคา

Myanmar Airways (8M)

ขาไป สุวรรณภูมิ - ย่างกุ้ง
BKK - RGN
8M336 10.40-13.05 เช็คราคา
ขากลับ ย่างกุ้ง - สุวรรณภูมิ
RGN - BKK
8M331 16.30-18.15

Myanmar National Airlines (UB)

ขาไป สุวรรณภูมิ - ย่างกุ้ง
BKK - RGN
UB020 11.00-11.30 เช็คราคา
ขากลับ ย่างกุ้ง - สุวรรณภูมิ
RGN - BKK
UB017 17.50-19.20

Bangkok Airways (PG)

ขาไป สุวรรณภูมิ - ย่างกุ้ง
BKK - RGN
PG710 08.45-09.40 เช็คราคา
ขากลับ ย่างกุ้ง - สุวรรณภูมิ
RGN - BKK
PG704 18.20-20.15

Thai Airways (TG)

ขาไป สุวรรณภูมิ - ย่างกุ้ง
BKK - RGN
TG303 08.00-08.45 เช็คราคา
ขากลับ ย่างกุ้ง - สุวรรณภูมิ
RGN - BKK
TG306 19.45-21.40

Nok Air (DD)

ขาไป ดอนเมือง- ย่างกุ้ง
DMK - RGN
DD4230 06.30-07.05 เช็คราคา
ขากลับ ย่างกุ้ง - ดอนเมือง
RGN - DMK
DD4239 21.00-22.45

Thai Lion Air (SL)

ขาไป ดอนเมือง- ย่างกุ้ง
DMK - RGN
SL200 09.05-10.00 เช็คราคา
ขากลับ ย่างกุ้ง - ดอนเมือง
RGN - DMK
SL207 19.45-21.30

Air Asia (FD)

ขาไป ดอนเมือง- ย่างกุ้ง
DMK - RGN
FD251 07.15-08.00 เช็คราคา
ขากลับ ย่างกุ้ง - ดอนเมือง
RGN - DMK
FD254 17.50-19.35

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าที่พัก 1 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า 1 มื้อ ที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • ค่ารถนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าอาหาร ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 • บริการซิตี้ทัวร์ แบบส่วนตัว 2 วัน
 • ค่าเข้าชมสถานที่

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทิปคนขับรถ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

ข้อควรทราบ

 • บริการ Private Tour ไม่มีหัวหน้าทัวร์, มีไกด์ท้องถิ่น
 • กรุณาจดจำสถานที่และจุดนัดหมาย เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับไกด์ท้องถิ่นและทีมฯ
 • ก่อนเดินทาง เราจะแจ้งชื่อไกด์ท้องถิ่น พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้แก่ท่าน
 • วันแรกที่เดินทางไปถึงสนามบินย่างกุ้ง ไกด์ท้องถิ่นจะถือป้ายชื่อของท่านเพื่อรอรับท่านและเพื่อนๆ

RELATED ARTICLES

เที่ยวไหว้พระ ขอพรทุกสิ่ง ได้สมปรารถนา

ปีจอ...ขอให้ได้ เที่ยวไหว้พระขอพรทุกสิ่ง ได้สมปรารถนา คัดมาเน้นๆ วัดดังของแต่ละประเทศที่ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง ใครไปเยือนประเทศนั้นก็ต้องแวะเวียนไป ถือเป็นจุดหมายปลายทางหลักของการไหว้สักการะเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต

ครั้งแรกในพม่าต้องไป 10 วัดและสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งพม่า

ครั้งหนึ่งในชีวิต ควรไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต สำหรับมือใหม่ที่ยังไม่เคยไปเที่ยวพม่า แนะนำเส้นทางไหว้พระพม่า ที่เดินทางง่ายๆ และสามารถเก็บได้ครบทั้ง 10 แห่งสำคัญๆ ในทริปเดียว ต้องไปตามนี้

MYANMAR WEEKEND เที่ยวพม่าสบายๆ เที่ยววันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ไปได้

เที่ยวพม่าสบายๆ เที่ยววันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ไปได้ อยากไปเที่ยวแต่ไม่อยากลางาน สองวันหนึ่งคืนกำลังดี แนะนำเที่ยวพม่า ประเทศเพื่อนบ้านใกล้ๆ แบบไม่ต้องขอวีซ่า แถมยังบินไม่นาน แป๊บเดียวถึง เที่ยววันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้เก็บกระเป๋าไปได้ชิวๆ

Happy Family พาแม่เที่ยววันแม่กันเถอะ

Happy Family พาแม่เที่ยววันแม่กันเถอะ ถือเป็นช่วงเวลาดีๆ ที่เราจะพาแม่ พ่อ และคนในครอบครัวไปเที่ยวกระชับความสัมพันธ์กันมากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้เลยที่เราจะพาแม่เที่ยววันแม่ ตามไปเที่ยวพร้อมๆ กันเลย

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!