สิ่งอำนวยความสะดวกในรีสอร์ท
Trip Highlight
 • เที่ยวเมืองเว้ เมืองเก่าของเวียดนาม เต็มอิ่มกับวัฒนธรรมเวียดนามแท้ๆ
 • ล่องเรือมังกรชมวิวทิวทัศน์แม่น้ำน้ำหอม
 • สัมผัสประสบการณ์นั่งกระเช้าไปฟ้าที่ยาวที่สุดในโลก
 • เพลิดเพลินไปกับความสนุกสนานบนบาน่าฮิลล์
 • นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่วัดหลินอึ๋ง 
 • สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษ ให้ลูกค้าสนุกสนานไปกับกิจกรรม!! นั่งเรือกระด้ง
Details
ประเทศ: เวียดนาม
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 9 มื้อ
สายการบิน: สายการบินไทยเวียดเจ็ท
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: ม.ค.-มี.ค.63
รหัสสินค้า: VNDADDADVZGO01

BOOKING

Booking Seat Available Month Period Depart Return Airline Price
เต็ม 0 February 21-24Feb 2020 VZ960
10:50-12:30
VZ961
13:15-14:55
12,900 THB
เต็ม 0 March 1-4Mar 2020 VZ960
10:50-12:30
VZ961
13:15-14:55
11,900 THB
เต็ม 0 March 3-6Mar 2020 VZ960
10:50-12:30
VZ961
13:15-14:55
11,900 THB
เต็ม 0 March 9-12Mar 2020 VZ960
10:50-12:30
VZ961
13:15-14:55
11,900 THB
เต็ม 0 March 10-13Mar 2020 VZ960
10:50-12:30
VZ961
13:15-14:55
11,900 THB
เต็ม 0 March 13-16Mar 2020 VZ960
10:50-12:30
VZ961
13:15-14:55
12,900 THB
จอง 1 March 14-17Mar 2020 VZ960
10:50-12:30
VZ961
13:15-14:55
12,900 THB
จอง 5 March 15-18Mar 2020 VZ960
10:50-12:30
VZ961
13:15-14:55
11,900 THB
เต็ม 0 March 23-26Mar 2020 VZ960
10:50-12:30
VZ961
13:15-14:55
10,900 THB
จอง 5 March 26-29Mar 2020 VZ960
10:50-12:30
VZ961
13:15-14:55
12,900 THB
จอง 5 April 9-12Apr 2020
(วันสงกรานต์)
VZ960
10:50-12:30
VZ961
13:15-14:55
13,900 THB
จอง 5 April 18-21Apr 2020 VZ960
10:50-12:30
VZ961
13:15-14:55
13,900 THB
จอง 5 April 25-28Apr 2020 VZ960
10:50-12:30
VZ961
13:15-14:55
13,900 THB
จอง 5 May 21-24May 2020 VZ960
10:50-12:30
VZ961
13:15-14:55
13,900 THB
จอง 5 May 23-26May 2020 VZ960
10:50-12:30
VZ961
13:15-14:55
13,900 THB
จอง 5 May 29 May 2020-1 Jun 2020 VZ960
10:50-12:30
VZ961
13:15-14:55
13,900 THB
จอง 5 June 6-9Jun 2020 VZ960
10:50-12:30
VZ961
13:15-14:55
13,900 THB
จอง 5 June 11-14Jun 2020 VZ960
10:50-12:30
VZ961
13:15-14:55
13,900 THB
จอง 5 June 20-23Jun 2020 VZ960
10:50-12:30
VZ961
13:15-14:55
13,900 THB
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - ดานัง (สนามบินดานัง) - เมืองเว้ - วัดเทียนมู่ -ตลาดดองบา - ล่องเรือแม่น้ำหอม (VZ960 : 10.50-12.30)
MODIAL HOTEL หรือเทียบเท่า
2 เมืองเว้ - พระราชวังไดโน้ย - บานาฮิลล์ - กระเช้าลอยฟ้า - สวนสนุก THE FANTASY PARK - สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR - สะพานโกลเด้นบริดจ์ - พักบนบานาฮิลล์
MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS หรือเทียบเท่า
3 นั่งกระเช้าลงบานาฮิลล์ - เมืองดานัง - วัดหลินอึ๋ง - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - เมืองฮอยอัน - หมู่บ้านกั๊มทาน - นั่งเรือกระด้ง - สะพานญี่ปุ่น - บ้านเลขที่ 101 - เมืองโบราณฮอยอัน - เมืองดานัง
LAVENDER HOME HOTEL หรือเทียบเท่า
4 เมืองดานัง - สะพานมังกร - ตลาดฮาน - ดานัง (สนามบินดานัง) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (VZ961 : 13.15-14.55) -

วันแรก    กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - ดานัง (สนามบินดานัง) - เมืองเว้ - วัดเทียนมู่ -ตลาดดองบา - ล่องเรือแม่น้ำหอม (VZ960 : 10.50-12.30)

 • 08.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูทางเข้าหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน เวียดเจ็ทแอร์ (VZ)
 • 10.50 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินดานัง ประเทศเวียดนาม โดย สายการบิน เวียดเจ็ทแอร์ (VZ) เที่ยวบินที่ VZ960
 • 12.30 น. เดินทางถึง สนามบินดานัง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้วนำท่านรับสัมภาระ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองดานัง เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน (เวลาท้องถิ่นประเทศเวียดนามเหมือนกับเวลาท้องถิ่นประเทศไทย)
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเว้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็นเมืองเก่าของเวียดนามในสมัยที่ปกครองด้วยกษัตริย์
 • นำท่านเดินทางสู่ วัดเทียนมู่ วัดชื่อดังของเมืองดานัง โดดเด่นด้วยเจดีย์ทรงเก๋ง 8 เหลี่ยมแบบจีน สูงลดหลั่นกันลงมาทั้งหมด 7 ชั้น

Cr.Chris Sammis/Flickr

 • นำท่านเดินทางสู่ ตลาดดองบา ตลาดขายสินค้าขนาดใหญ่ชื่อดังของเมืองเว้ รวบรวมสินค้าเวียดนามมากมาย
 • นำท่าน ล่องเรือมังกร หรือเรือสำราญมังกรเสมือนเรือพระที่นั่งในอดีต ไปตามแม่น้ำเฮืยงยางหรือแม่น้ำหอม ให้ท่านไปชมวิวทิวทัศน์ของสองฝั่งแม่น้ำที่เต็มไปด้วยบ้านเรือนแบบเวียดนามสมัยก่อนที่ยังคงเอกลักษณ์รูปแบบเดิมไว้


 • นำท่านพักที่โรงแรม MODIAL HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สอง เมืองเว้ - พระราชวังไดโน้ย - บานาฮิลล์ - กระเช้าลอยฟ้า - สวนสนุก THE FANTASY PARK - สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR - สะพานโกลเด้นบริดจ์ - พักบนบานาฮิลล์

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พระราชวังไดโน้ย (DAI NOI) สร้างตามความเชื่อแบบจีน จำลองแบบมาจากพระราชวังกู้กงหรือพระราชวังต้องห้ามที่ยิ่งใหญ่ของกรุงปักกิ่งประเทศจีน 

 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร - เมนู SEAFOOD
 • นำท่านสู่เมืองตากอากาศขึ้นชื่อแห่งดานัง บานาฮิลล์ ตั้งห่างจากเมืองดานังออกไปประมาณ 40 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 40-50 นาที บานาฮิลล์เป็นหล่งท่องเที่ยวตากอากาศมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 จุดเด่นคือสะพานถูกทอดผ่านอุ้งมือหินขนาดยักษ์สองมือ ผู้ออกแบบจะทำให้รู้สึกราวกับว่ากำลังเดินอยู่บนเส้นด้ายสีทองที่ทอดอยู่ในหัตถ์ของเทพ อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพและชมวิวทิศทัศน์

 • ผจญภยัที่ สวนสนุก THE FANTASY PARK (ราคาทัวร์รวมค่าเครื่องเล่นภายในสวนสนุกทุกเครื่องเล่น ยกเว้นพิพิธภัณและเครื่องเล่นที่ใชร้ะบบหยอด
  เรียญ)

Cr.banahills.sunworld.vn

 • หลังจากนั้นเดินเที่ยวชมโซน สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไมส้ ไตลฝ์รั่งเศส ที่มีดอกไม้หลากหลายพันธุ์ถูกจัดเป็นสัดส่วนอย่าง
  สวยงาม ที่มีมุมถ่ายรูปน่ารักๆ ให้ท่านได้เลือกถ่ายได้ตามใจชอบ

Cr.banahills.sunworld.vn

 • เดินชม สะพานโกลเด้นบริดจ์ (GOLDEN BRIDGE) สะพานสีทองลอยฟ้าในอุ้งมือยักษ์ไฮไลท์ของบาน่าฮิลล์

Cr.banahills.sunworld.vn

 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร - INTER BUFFET
 • นำท่านพักที่โรงแรม MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
  หมายเหตุ : กรณีพัก 3 ท่านบนบานาฮิลล์ ใช้ห้องแบบ FAMILY BUNK (เตียง 2 ชั้น / 2 เตียง) คิดเพิ่มท่านละ 300 บาท


วันที่สาม นั่งกระเช้าลงบานาฮิลล์ - เมืองดานัง - วัดหลินอึ๋ง - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - เมืองฮอยอัน - หมู่บ้านกั๊มทาน - นั่งเรือกระด้ง - สะพานญี่ปุ่น - บ้านเลขที่ 101 - เมืองโบราณฮอยอัน - เมืองดานัง

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่าน นั่งกระเช้าลงจากบานาฮิลล์ จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองดานัง ตั้งอยู่ในโซนภาคกลางของ ประเทศเวียดนาม

Cr.Banahills.sunworld.vn

 • นำท่านเดินทางสู่ วัดหลินอึ๋ง (Linh Ung Temple) นมัสการเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋งแกะสลักด้วยหินอ่อนสูงใหญ่ยืนโดดเด่นสูงที่สุดในเวียดนาม

Cr.Andrew Magill/Flickr

 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษ ให้ลูกค้าสนุกสนานไปกับกิจกรรม!! นั่งเรือกระด้ง (Cam Thanh Water Coconut Village) ที่ หมู่บ้านกั๊มทาน
 •  
 • นำท่านเดินทางสู่ สะพานญี่ปุ่น ที่สร้างโดยชาวญี่ปุ่น เป็นรูปทรงโค้ง มีหลังคามุงกระเบื้องสีเขียวและเหลืองเป็นลอนคลื่น ตรงกลางสะพานมีเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ซึ่งสร้างเชื่อมเขตชาวญี่ปุ่น กับชาวจีน

 • ชม จั่วฟุกเกี๋ยน บ้านประจำตระกูลที่สร้างขึ้นเมื่อพ.ศ.2335 อยู่บนถนนตรันฝู เป็นที่พบปะของผู้คนที่อพยพมาจากฟุกเกี้ยนที่มีแซ่เดียวกัน

Cr.shankar s./Flick

 • นำท่านเดินทางสู่ บ้านเลขที่ 101 เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน สร้างด้วยไม้ 2 ชั้น ด้วยความประณีต 
 • จากนั้นอิสระให้ท่านเดินชม เมืองโบราณฮอยอัน ซื้อของที่ระลึก ร้านค้าขายของที่ระลึกก็จะตั้งอยู่ในบ้านโบราณ ยิ่งเดินชมเมืองก็จะรู้สึกว่าเมืองนี้มีเสน่ห์มาก
 • นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองดานัง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที)
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร - เมนู SEAFOOD LOBTSER
 • นำท่านพักที่โรงแรม LAVENDER HOME HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว

วันที่สี่ เมืองดานัง - สะพานมังกร - ตลาดฮาน - ดานัง (สนามบินดานัง) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (VZ961 : 13.15-14.55) 

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านผ่านชม สะพานมังกร ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของเมืองดานัง เป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นฟูประเทศและเศรษฐกิจ 

Cr.Bùi Thụy Đào Nguyên - Own work/commons.wikimedia.org

 • นำท่านเดินเที่ยวช้อปปิ้งใน ตลาดฮาน แหล่งรวบรวมสินค้ามากมายเป็นที่นิยมทั้งชาวเวียดนามและชาวไทย
 • นำท่านเดินทางสู่ สนามบินดานัง เพื่อนำท่านเดินทางกลับประเทศไทย
 • รับประทานอาหารกลางวันบนรถบัส - บั๋นหมี่หรือขนมปังเวียดนาม
 • 13.15 น. เดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดย สายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ961
 • 14.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้องดำเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการชำระเงินเพื่ออัพเกรดต้องกระทำที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั้น
 • ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
 • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
  เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [นกสกู๊ต 20 กิโลกรัม / แอร์เอเซียเอกซ์ 20 กิโลกรัม / การบินไทย 30 กิโลกรัม / เจแปนแอร์ไลน์และออลนิปปอน 2 ใบใบละไม่เกิน 23 กิโลกรัม] ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
  เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
  เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
  **ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
  **ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท / ทริป / ท่าน

RELATED PRODUCTS

RELATED ARTICLES

ลัดฟ้าไปหาลุงโฮ ณ โฮจิมินห์ ซิตี้

พาเที่ยวลัดฟ้าไปเวียดนาม ยังโฮจิมินห์ ซิตี้ ชมประวัติความเป็นมาของโฮจิมินห์ และสถาปัตยกรรมอันงดงามที่ได้รับอิทธิพลมาจากฝรั่งเศส

ชวนหลงเสน่ห์...เวียดนามใต้ เมืองสถาปัตยกรรมและธรรมชาติอันน่าหลงใหล

ถ้าจะพูดถึงโฮจิมินห์ หรือเวียดนามใต้ หลายคนคงจะนึกถึงสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสอันงดงาม ที่สามารถหาชมได้โดยไม่ต้องไปไหนไกล แต่นอกจากสถาปัตยกรรมเหล่านี้แล้ว ยังมีธรรมชาติที่งดงามไม่แพ้กัน

รีวิวเวียดนาม ตะลุยเวียดนามใต้ มุยเน่ ดาลัด แบบจัดหนักจัดเต็ม

รีวิวเวียดนาม ตะลุยเวียดนามใต้ มุยเน่ ดาลัด แบบจัดหนักจัดเต็ม เที่ยวไปพร้อมๆ กันกับ WonderfulPackage ที่กลับมาแล้วมีแต่รอยยิ้ม สนุกแค่ไหนตามไปชม...

วันพ่อปีนี้ ชวนครอบครัวเที่ยวไหนดี?

วันพ่อปีนี้ ชวนคนในครอบครัวไปกระชับความสัมพันธ์ให้แนบแน่นกันเถอะ จะเป็นพ่อพาลูกเที่ยว หรือลูกอยากพาพ่อเที่ยวก็ได้ทั้งนั้น หรือถ้าจะให้ดีต้องไปกันทั้งครอบครัว แล้วครอบครัวของคุณเป็นแบบไหนกันนะ

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!