กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292
Trip Highlight
 • บินภายใน 2 ขา มอสโคว์ – มูร์มันสค์ // มูร์มันสค์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ***
 • เข้าชม “พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่” ซึ่งรวบรวมสมบัติที่ล้ำค่าในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19
 • เข้าชมโบราณวัตถุล้ำค่าและภาพวาดมากมาย ณ พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
 • สัมผัสความงดงามทางธรรมชาติ ของแสงเหนือ ณ เมืองมูร์มันสค์
 • สนุกสนานกับการขับสโนว์โมบิลตะลุยหิมะ // สัมผัสประสบการณ์นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน
 • พิเศษ ท่องเที่ยวไม่ย้อนเส้นทาง กับ 3 เมือง ของรัสเซีย กรุงมอสโคว์ เมืองมูร์มันสค์ และเมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก
Details
ประเทศ: รัสเซีย
ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน
รวมมื้ออาหาร: 17 มื้อ + อิสระ 2 มื้อ
สายการบิน: Qatar Airways
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: พ.ย. 62 - มี.ค. 63

BOOKING

Booking Seat Available Month Period Depart Return Airline Price
จอง 5 November 7-14Nov 2019 QR837
01:20-05:25
QR832
07:05-17:45
69,900 THB
จอง 5 November 21-28Nov 2019 QR837
01:20-05:25
QR832
07:05-17:45
69,900 THB
จอง 5 December 5-12Dec 2019
(วันพ่อแห่งชาติ)
QR837
01:20-05:25
QR832
07:05-17:45
72,900 THB
จอง 5 December 9-16Dec 2019
(วันรัฐธรรมนูญ)
QR837
01:20-05:25
QR832
07:05-17:45
72,900 THB
จอง 5 December 26 Dec 2019-2 Jan 2020
(วันหยุดปีใหม่)
QR837
01:20-05:25
QR832
07:05-17:45
77,900 THB
จอง 5 December 30 Dec 2019-6 Jan 2020
(วันหยุดปีใหม่)
QR837
01:20-05:25
QR832
07:05-17:45
77,900 THB
จอง 5 January 9-16Jan 2020 QR837
01:20-05:25
QR832
07:05-17:45
69,900 THB
จอง 5 January 23-30Jan 2020 QR837
01:20-05:25
QR832
07:05-17:45
69,900 THB
จอง 5 February 6-13Feb 2020 QR837
01:20-05:25
QR832
07:05-17:45
69,900 THB
จอง 5 February 20-27Feb 2020 QR837
01:20-05:25
QR832
07:05-17:45
69,900 THB
จอง 5 March 12-19Mar 2020 QR837
01:20-05:25
QR832
07:05-17:45
69,900 THB
จอง 5 March 26 Mar 2020-2 Apr 2020 QR837
01:20-05:25
QR832
07:05-17:45
69,900 THB
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -
2 โดฮา – มอสโคว์ – ตลาดสินค้าพื้นเมือง – สถานีรถไฟใต้ดิน
MILAN HOTEL
3 มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – จัตุรัสแดง – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
MILAN HOTEL
4 มอสโคว์ – เมืองมูร์มันสค์ – เรือทำลายน้ำแข็ง – อนุสาวรีย์อัลโยวา – ล่าแสงเหนือ
PARK INN BY RADISSON POLIARNIE ZORI MURMANSK HOTEL
5 มูร์มันสค์ – หมู่บ้านซามิ – ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ – นั่งรถเทียมสุนัขลากเลื่อน – รถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน – ทดลองขับสโนว์โมบิล
PARK INN BY RADISSON POLIARNIE ZORI MURMANSK HOTEL
6 มูร์มันสค์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค (ด้านนอก)
PARK INN BY RADISSON PRIBALTIYSKAYA HOTEL
7 เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก – พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – เมืองพุชกิ้น – พระราชวังแคทเธอรีน – โบสถ์หยดเลือด (ด้านนอก)
PARK INN PRE BALTIC SKAYA HOTEL
8 เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – ป้อมปีเตอร์และปอล – ช้อปปิ้งถนน NEVSKY PROSPEKT – เอาท์เลทวิลเลจปูลโคโว – สนามบิน - โดฮา -
9 โดฮา - กรุงเทพฯ -

วันที่01 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 • สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ (เคาน์เตอร์ P / Q) เจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง

วันที่02 โดฮา – มอสโคว์ – ตลาดสินค้าพื้นเมือง – สถานีรถไฟใต้ดิน

 • เหินฟ้าสู่ กรุงโดฮา โดยสายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 837
 • เดินทางถึง ประเทศกาตาร์ ให้ท่านแวะพักเปลี่ยนเครื่อง
 • ออกเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ โดยสายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 233
 • เดินทางถึง ท่าอากาศยานโดโมเดโดโว ประเทศรัสเซีย นำท่านผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
 • นำท่านสู่ ตลาดสินค้าพื้นเมือง (IZMAILOVO MARKET) ตลาดที่ใหญ่ที่สุดของมอสโคว์ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด ในราคาย่อมเยา และตัวตลาดเองก็จำลองรูปแบบอาคารสวยงามหลายแห่งของรัสเซีย มาไว้อยู่ในที่เดียวกัน 
 • นำท่านชม “สถานีรถไฟใต้ดิน” (METRO STATION) สถานีรถไฟใต้ดินเป็นสิ่งก่อสร้างที่ชาวรัสเซียสามารถอวดชาวต่างชาติให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ ประวัติศาสตร์ความเป็นชาตินิยมและวัฒนธรรมประเพณีอันสวยงาม สถานีแตกต่างกันด้วยประติมากรรม โคมไฟระย้า เครื่องแก้ว หินแกรนิต หินอ่อนที่สวยงาม
 • บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • ที่พัก : MILAN HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง

วันที่03 มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – จัตุรัสแดง – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่

 • บริการมื้ออาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านชม มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ หรือ มหาวิหารโดมทอง (CATHEDRAL OF CHRIST THE SAVIOUR) (ด้านนอก) (ห้ามถ่ายภาพด้านใน) เป็นมหาวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมอสโคว์ พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 1 โปรดให้สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่พระผู้เป็นเจ้า
 • เดินทางสู่ จัตุรัสแดง (RED SQUARE) ลานกว้างใจกลางเมืองที่เป็นเวทีของเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซีย
 • ชม วิหารเซนต์บาซิล ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอด มีสีสันสวยงามสดใส
 • ชม หอนาฬิกาซาวิเออร์ ตั้งอยู่บนป้อม สปาสกายา เป็นศิลปะโกธิกบนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ที่ทำมาจากทับทิมน้ำหนักกว่า 20 ตัน
 • เก็บภาพประทับใจที่ หอนาฬิกาซาวิเออร์ เป็นศิลปะแบบโกธิค บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ทำมาจากทับทิมหนัก 20 ตัน
 • บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • เดินทางสู่ พระราชวังเครมลิน นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย เริ่มก่อสร้างตามพระบัญชาของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 1 ปัจจุบันเป็นสถานที่รวบรวมทรัพย์สมบัติที่ล้ำค่าในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19
 • นำท่านสู่ จัตุรัสวิหาร ถ่ายรูปกับ โบสถ์อัสสัมชัญ โบสถ์อันนันซิเอชั่น โบสถ์อาร์คแอนเจลไมเคิล หอระฆังอีวาน
 • และเข้าชมด้านใน โบสถ์อัสสัมชัญ ซึ่งเป็นโบสถ์ที่สำคัญใช้ในงานพิธีกรรมที่สำคัญ สร้างในปี ค.ศ.1475-1479
 • จากนั้น ชมระฆังพระเจ้าซาร์ สร้างในสมัยพระนางแอนนาที่ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อ นำไปติดบนหอระฆังแต่เกิดความผิดพลาดระหว่างการหล่อทำให้ระฆังแตก ต่อด้
 • บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • ที่พัก : MILAN HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง

วันที่04 มอสโคว์ – เมืองมูร์มันสค์ – เรือทำลายน้ำแข็ง – อนุสาวรีย์อัลโยวา – ล่าแสงเหนือ

 • บริการมื้ออาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อทำการเช็คอินสัมภาระ
 • ….. น. ออกเดินทางสู่ เมืองมูร์มันสค์ โดยสายการบิน................. เที่ยวบินที่ ............. (ใช้เวลาบินประมาณ 2.30 ช.ม.) (โปรแกรมและเมืองที่พัก อาจมีการสลับปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับเวลาของเที่ยวบิน และ สภาพอากาศ)
 • ….. น. ถึง สนามบินมูร์มันสค์ หลังจากรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
 • บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร (หรือแบบกล่อง เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือเวลาบินของเที่ยวบินภายในประเทศ)
 • เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ เมืองมูร์มันสค์ (MURMANSK) ซึ่งเป็นเมืองท่าของรัฐมูร์มันสค์ อ๊อบ-ลาสต์ ตั้งอยู่บริเวณอ่าวโคลา “KOLA BAY” โดยมีแหลมโคลายื่นไปในมหาสมุทร เป็นเมืองที่อยู่ติดกับประเทศฟินแลนด์ และนอร์เวย์
 • เข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ (NUCLEAR POWERED ICEBREAKERS) รุ่น LENIN ซึ่งเป็นเรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์รุ่นแรก เปิดตัวเมื่อปี ค.ศ. 1957 และได้ปลดประจำการแล้ว ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ได้ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชม
 • จากนั้นนำท่านชม อนุสาวรีย์อโลชา (ALYOSHA MEMORIAL) ที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเหล่าทหารกองทัพของโซเวียตที่สามารถตรึงกองกำลังเพื่อหยุดยั้งการรุกคืบจากกองทัพเยอรมัน เป็นรูปปั้นขนาดสูงถึง 35.5 เมตร สูงเป็นอันดับสองของรัสเซียและมีน้ำหนักกว่า 5,000 ตัน
 • บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก นัดหมายทุกท่าน ณ ล็อบบี้ของโรงแรมเพื่อนำท่านเดินทางชมแสงเหนือ
  เมืองมูร์มังสค์ เดือนธันวาคม อุณหภูมิโดยเฉลี่ย ประมาณ -5 ถึง -11
  เดือนมกราคม อุณหภูมิโดยเฉลี่ย ประมาณ -7 ถึง -14
  เดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิโดยเฉลี่ย ประมาณ -2 ถึง -13
  เดือนมีนาคม อุณหภูมิโดยเฉลี่ย ประมาณ -2 ถึง -9
 • 20.00 น. นำท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ (NORTHERN LIGHTS) หรือ แสงออโรร่า (AURORA BOREALIS) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้น ซึ่งแสงออโรร่า (AURORA BOREALIS) จะปรากฎเป็นแสงสีเขียวที่พาดผ่านท้องฟ้ายามค่ําคืน
 • *** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถกำหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสําคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม***
 • ที่พัก: PARK INN BY RADISSON POLIARNIE ZORI MURMANSK HOTEL หรือระดับใกล้เคียง

วันที่05 มูร์มันสค์ – หมู่บ้านซามิ – ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ – นั่งรถเทียมสุนัขลากเลื่อน – รถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน – ทดลองขับสโนว์โมบิล

 • บริการมื้ออาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ เมืองโลโวซีโร่ (LOVOZERO) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองมูร์มันสค์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านซามิ (ใช้เวลาในการเดินทาง 2 ชั่วโมง 30 นาที)
 • เดินทางเข้าสู่ หมู่บ้านซามิ (SAMI VILLAGE) ท่านจะได้สัมผัสถึงวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการแต่งกายของชาวพื้นเมืองซามิที่ใช้ชีวิตอาศัยอยู่ตั้งแต่บรรพบุรุษในแถบตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาและคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย
 • จากนั้นให้ท่านได้ สัมผัสการนั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน (REINDEER SLEDDING) แบบชาวพื้นเมืองซามิ
 • และสนุกสนานกับการ ขับรถสโนว์โมบิล (SNOW MOBILE) ตะลุยหิมะ ท่านสามารถขับสโนว์โมบิล ไปบนหิมะ ซึ่งเป็นประสบการณ์สุดสนุกและเร้าใจเป็นอย่างยิ่ง
 • บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านสู่ ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ (HUSKY FARM) ชมความน่ารักและสุนัขแสนรู้ พร้อมเก็บภาพตามอัธยาศัย
 • จากนั้น ให้ท่านได้ สัมผัสกับประสบการณ์ นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน (HUSKY SLEDDING) ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองมูร์มันสค์
 • บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • 20.00 น. นําท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ (NORTHERN LIGHTS) หรือ แสงออโรร่า (AURORA BOREALIS) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้น ซึ่ง แสงออโรร่า (AURORA BOREALIS) จะปรากฎเป็นแสงสีเขียวที่พาดผ่านท้องฟ้ายามค่ําคืน
 • *** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถกำหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสําคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม***
 • ที่พัก: PARK INN BY RADISSON POLIARNIE ZORI MURMANSK HOTEL หรือระดับใกล้เคียง

วันที่06 มูร์มันสค์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค (ด้านนอก)

 • บริการมื้ออาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อทำการเช็คอินสัมภาระ
 • ….. น. ออกเดินทางสู่ เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยสายการบิน................. เที่ยวบินที่ ............. (ใช้เวลาบินประมาณ 2.30 ช.ม.) (โปรแกรมและเมืองที่พัก อาจมีการสลับปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับเวลาของเที่ยวบิน และ สภาพอากาศ)
 • ….. น. ถึง สนามบินเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก หลังจากรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
 • บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • เข้าชม พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (HERMITAGE MUSEUM) หรือพระราชวังฤดูหนาว แรกเริ่มในปี ค.ศ.1764 พระนางแคทเธอรีนได้ทรงซื้อภาพเขียนจากยุโรปกว่า 250 ชิ้น จึงต้องสร้างห้องสำหรับเก็บและแสดงภาพส่วนพระองค์ขึ้นโดยที่พระนางเรียกห้องแสดงภาพนี้ว่าเฮอร์มิเทจ และได้เปิดพิพิธภัณฑ์แห่งแรกที่ให้คนทั่วไปเข้าชมได้ ปัจจุบันมีสิ่งของต่างๆ ที่ทรงคุณค่าจัดแสดงอยู่เกือบ 3 ล้านชิ้น
 • นำท่านชม มหาวิหารเซนต์ไอแซค (ด้านนอก) (ST.ISAAC’S CATHEDRAL) ที่ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิหารที่สวยงามที่สุด ใหญ่เป็นลำดับ 4 ของโลก เป็นต้นแบบของที่ทำการรัฐบาลกรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ด้านหลังของมหาวิหารเซนต์ไอแซค จะมีรูปปั้นของพระเจ้านิโคลัสที่ 1 ทรงม้ากับฐานที่มีรูปปั้นพระมเหสี
 • บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • ที่พัก : PARK INN BY RADISSON PRIBALTIYSKAYA HOTEL หรือระดับใกล้เคียง

วันที่07 เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก – พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – เมืองพุชกิ้น – พระราชวังแคทเธอรีน – โบสถ์หยดเลือด (ด้านนอก)

 • บริการมื้ออาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ เมืองปีเตอร์ฮอฟ (PETRODVORETS) ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของอ่าวฟินแลนด์ รู้จักเมืองนี้กันอย่างแพร่หลายว่าเป็นศูนย์รวมของสวนแห่งเมืองปีเตอร์ฮอฟ
 • นำท่านสู่ พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส พระตำหนักชายฝั่งของกษัตริย์รัสเซียเพื่อใช้พักผ่อนและล่าสัตว์ในฤดูร้อนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลก ประกอบด้วยพระราชวัง น้ำพุ สวนตอนล่าง สวนตอนบน เป็นหนึ่งในบรรดาสุดยอดสถาปัตยกรรมของโลก
 • บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • เดินทางสู่ เมืองพุชกิ้น (PUSHKIN) นำท่านเก็บภาพกับ โบสถ์เชสมี (CHESME CHURCH) โบสถ์แห่งการประสูติของเซนต์จอห์นเดอะแบปทิสต์ถูกสร้างขึ้นโดยสถาปนิกของรัสเซีย YURY FELTEN ในปี ค.ศ. 1780 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะของกองทัพเรือรัสเซียเหนือกองทัพเรือรัสเซียเหนือกองทัพตุรกี ที่อ่าวเชสมีในทะเลอีเจียน
 • เข้าชม พระราชวังฤดูร้อนแคทเธอรีน (CATHERINE PALACE) ที่เริ่มสร้างในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราชให้เป็นที่พักผ่อนของมเหสีองค์โปรด พระนางแคทเธอรีนที่ 1 ต่อมาก็ยกให้พระธิดา อลิซาเบธ ในปี 1741 ได้ตกแต่งทำให้พระราชวังหรูหรามากขึ้นและสมัยพระนางแคทเธอรีนมหาราชก็ตกแต่งเพิ่มเติมขึ้นอีก ภายในเป็นอาคาร 2 ชั้น มีห้องพักผ่อน 50 ห้อง 
 • จากนั้น นำชม โบสถ์หยดเลือด (ด้านนอก) (CHURCH OF THE SAVIOR ON SPILLED BLOOD) โบสถ์แห่งหยดเลือด สร้างเพื่อเป็นเกียรติแห่งพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 2 ในปี ค.ศ. 1881 ซึ่งถูกลอบปลงพระชนม์ เป็นโบสถ์ที่สวยงาม ตั้งอยู่ข้างคลอง GRIBOYEDOV ใ
 • บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • ที่พัก: PARK INN PRE BALTIC SKAYA HOTEL หรือระดับใกล้เคียง

วันที่08 เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – ป้อมปีเตอร์และปอล – ช้อปปิ้งถนน NEVSKY PROSPEKT – เอาท์เลทวิลเลจปูลโคโว – สนามบิน - โดฮา

 • บริการมื้ออาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านชม ป้อมปีเตอร์และปอล (PETER AND PAUL FORTRESS) สิ่งก่อสร้างแรกสุดของเมืองเพื่อเป็นอนุสรณ์ชัยชนะสงครามเหนือสวีเดนด้วยศิลปะบารอก ตั้งอยู่บนเกาะวาซิลเยฟสกี้ บนเกาะมีวิหารปีเตอร์และปอล ซึ่งเป็นที่เก็บพระศพของราชวงศ์โรมานอฟ
 • เดินเที่ยวชม ถนน NEVSKY PROSPEKT เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะถนนประวัติศาสตร์ ศูนย์กลางของนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ความยาวของถนน 4.5 กิโลเมตร เริ่มต้นที่หน้าพระราชวังฤดูหนาว สิ้นสุดที่สถานีรถไฟมอสโก 
 • เดินทางสู่ เอาท์เลทวิลเลจปุกคาวา (OUTLET VILLAGE PULKOVO) เอาท์เลทแห่งแรกของเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก มีสินค้าหลากหลายแบรนด์ อาทิ ADIDAS , CALVIN KLEIN , FURLA , GEOX , GUESS , LACOSTE , NIKE , PUMA , SAMSONITE , SWATCH อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
 • อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็นเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
 • ได้เวลาอันสมควร นำทุกท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานปูลโกโว นำคณะท่านเช็คอิน
 • เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงโดฮา โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 282

วันที่09 โดฮา - กรุงเทพฯ

 • ถึงสนามบินกรุงโดฮา รอเปลี่ยนเครื่อง ประมาณ 1 ชั่วโมง 25 นาที
 • เหิรฟ้ากลับสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 832
 • เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขสินค้า

หมายเหตุ

 • โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การล่าช้าของสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความเหมาะ และความปลอดภัยในการเดินทาง บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้น ทั้งนี้การตัดสินใจ จะคำนึงถึงความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ
 • กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษัทถือว่าท่าน รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัท
 • สำหรับท่านที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนทำการออกตั๋ว ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย์ , ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-มอสโคว์ // เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-กรุงเทพฯ
 • ค่าตั๋วเครื่องบินภายใน จากมอสโคว์-มูร์มันสค์ // มูร์มันสค์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน
 • โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรรม์) /หากผู้เดินทางอายุเกิน 75ปี หรือไม่ได้เดินทางไปและกลับพร้อมคณะ (ต้องซื้อประกันเพิ่ม)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • น้ำดื่มบนรถ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในโรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสำหรับทุกท่าน)
 • หากท่านลืมสัมภาระไว้ในห้องพัก มีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งคืน และอาจเกิดความล่าช้าหรือสูญหายได้
 • ทิปพนักงานขับรถและไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 50 ยูเอสดอลล่าร์ต่อท่าน
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลกท่านละ 100 บาทต่อวัน

RELATED ARTICLES

25 จุดหมายปลายทางที่ดีที่สุดในปี 2018 จาก Tripadvisor

Tripadvisor หนึ่งในเว็บไซต์ข้อมูลดีๆ ที่รวบรวมความคิดเห็นจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก ได้สรุปออกมาแล้วว่า 25 จุดหมายปลายทางที่ดีที่สุด ที่ควรค่าแก่การเดินทางไปเที่ยวมากที่สุดในปี 2018 นั้น คือที่ใดบ้างมาดูกันเลย

ประวัติศาสตร์มอสโคว์

กรุงมอสโควถูกสร้างขึ้นบนเนินเขาริมแม่น้ำมอสควา (Moskva) โดยเจ้าชายยูริ โดลการูคิน

10 สถานที่เที่ยวต่างประเทศใน instragram ที่คน Hashtag มากที่สุด ปี 2014

นับว่าเป็นกระแสโซเชียลเน็ตเวิร์คที่มาแรงไม่เลิกเลยทีเดียว สำหรับ instragram มาดูกันว่า 10 อันดับสถานที่ที่คน hashtag มากที่สุดประจำปี 2014 จะเป็นที่ใดบ้าง

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!