สิ่งอำนวยความสะดวกในรีสอร์ท
Trip Highlight
 • ออกเดินทางตั้งแต่ 6 ท่านขึ้นไป ไม่ต้องรอกรุ๊ปใหญ่
 • ตามรอยความรักของเจ้าน้อยศุขเกษม กับสาวแม่ค้าชาวพม่านามมะเมี๊ยะ
 • ชมเจดีย์สำคัญที่เป็นดังสัญลักษณ์ของเมืองพะอัน เจดีย์ไจ๊กะลั๊ตหรือเจดีย์เขาตะปู
 • ชมความอัศจรรย์งดงามของถ้ำกอกูน หรือถ้ำ ถ้ำหมื่นพระ 
 • สักการะ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า ณ เจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา พระธาตุอินทร์แขวน 
 • ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์
 • อิ่มอร่อยกับกุ้งแม่น้ำย่าง
Details
ประเทศ: พม่า
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 10 มื้อ
สายการบิน: Myanmar Airways
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: มี.ค. - มิ.ย.63
รหัสสินค้า: MMRGNRGN8M22

BOOKING

Booking Seat Available Month Period Depart Return Airline Price
จอง 6 May 1-4May 2020
(วันแรงงานฯ)
8M336
10:15-11:00
8M331
16:30-18:15
19,900 THB
จอง 6 May 7-10May 2020 8M336
10:15-11:00
8M331
16:30-18:15
18,900 THB
จอง 6 May 14-17May 2020 8M336
10:15-11:00
8M331
16:30-18:15
18,900 THB
จอง 6 May 21-24May 2020 8M336
10:15-11:00
8M331
16:30-18:15
18,900 THB
จอง 6 May 28-31May 2020 8M336
10:15-11:00
8M331
16:30-18:15
18,900 THB
จอง 6 June 4-7Jun 2020 8M336
10:15-11:00
8M331
16:30-18:15
18,900 THB
จอง 6 June 11-14Jun 2020 8M336
10:15-11:00
8M331
16:30-18:15
18,900 THB
จอง 6 June 18-21Jun 2020 8M336
10:15-11:00
8M331
16:30-18:15
18,900 THB
จอง 6 June 25-28Jun 2020 8M336
10:15-11:00
8M331
16:30-18:15
18,900 THB
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ–ย่างกุ้ง – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – เจดีย์โปตาทาวน์ - หงสาวดี - พระธาตุอินทร์แขวน
Yoe Yoe Lay Hotel
2 พระธาตุอินทร์แขวน – มะละแหม่ง – เจดีย์ไจ๊ตาลาน – วัดยาดานา บอนมิ้นท์
Ngwe Moe Hotel
3 พะอัน – ถ้ำก้อกูน – ถ้ำยาทิเปียน - เจดีย์ Shwe Yin Kyaw – เขาเซกาบิน - เจดีย์ไจ๊กะลั๊ต
Thiri Hpa An Hotel
4 พะอัน – หงสาวดี - พระราชวังบุเรงนอง – พระธาตุมุเตา – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียง – ย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ -

เดินทาง 6-10 คนโดยรถ TOYOTA COMUTER


วันแรก : กรุงเทพฯ–ย่างกุ้ง – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – เจดีย์โปตาทาวน์ - หงสาวดี -  พระธาตุอินทร์แขวน

 • 08.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูที่ 6 เคาว์เตอร์ N สายการบิน MYANMAR AIRWAY (8M) เจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน
 • 10.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงย่างกุ้ง MYANMAR AIRWAY เที่ยวบินที่ 8M336 (เวลาที่พม่าช้ากว่าเมืองไทย 30 นาที)
 • 11.00 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ เม็งกะลาดง เมืองย่างกุ้ง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองย่างกุ้ง
 • บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • จากนั้นนำท่าน นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่าที่มีอายุกว่า 2,500 ปี เป็นที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุ 8 เส้น ของพระพุทธเจ้าองค์พระเจดีย์ สร้างด้วยทองคำหนัก 2 ตันขนาดเท่าไข่ประดับด้วยเพชร 5,548 เม็ด รวมถึงทับทิม ไก่บนยอดเจดีย์ ซึ่งมีทั้งผู้คน ชาวพม่า และชาวต่างชาติมากมายพากันเที่ยวชมและนมัสการทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย

 • นำท่านชม เจดีย์ โปตาทาวน์ สร้างโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รูป ได้นำมาเมื่อ 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดีย์แห่งนี้ถูกระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรเข้ากลางองค์จึงพบโกศทองคำบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องค์ และพบพระพุทธรูปทองเงิน สำริด 700 องค์ และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต้ ต้นแบบภาษาพม่าภายในเจดีย์ที่ประดับด้วยกระเบื้องสีสันงดงาม และมีมุมสำหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดีย์

 • นมัสการพระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทยที่นิยมมากราบไหว้ขอพรและเพื่อความเป็นสิริมงคล

 • จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ คิมปูนแค้มป์ (เชิงเขาไจ้ก์โท) โดยผ่านเส้นทางเมือง หงสาวดี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง ระหว่างทางผ่านชม แม่น้ำสะโตง สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ 
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ คิมปูนแค้มป์ เปลี่ยนรถเป็นรถแบบท้องถิ่น ขึ้นบนภูเขาไจ้ทิโย เพื่อเดินทางสู่ที่พัก (นั่งรถท้องถิ่น ขึ้นไปจนถึงบนสุดยอดเขาไจ่ทิโย ที่เป็นที่ตั้งของพระธาตุอินทร์แขวน ) ระหว่างทางขึ้นเขาให้ท่านชมทัศนียภาพอันสวยงามของสองข้างทางพร้อมสัมผัสความเย็นและอากาศบริสุทธิ์
 • พร้อมนำท่านเข้าสู่ที่พักอยู่ใกล้กับ พระธาตุอินทร์แขวน เดินทางประมาณ 10 นาที เชิญท่านไป นมัสการพระธาตุ ตามอัธยาศัยบริเวณ พระธาตุอินทร์แขวน ซึ่งเป็นเจดีย์ขนาดเล็กสูง 5.5 เมตร ตั้งอยู่บนก้อนศิลาใหญ่ปิดทอง ที่วางหมิ่นเหม่อยู่บนหน้าผา ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ โดยเชื่อว่าถ้าผู้ใดได้มานมัสการพระธาตุอินทร์แขวนนี้ครบ 3 ครั้ง ผู้นั้นจะมีแต่ความสุขความเจริญ พร้อมทั้งขอสิ่งใดก็จะได้สมดั่งปรารถนา

 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารในโรงแรม
 • หลังอาหารค่ำท่าน เชิญท่านสักการะพระธาตุอินทร์แขวน หรือท่านจะไปนั่งสมาธิหรือ สวดมนต์ได้ตลอดคืน สำหรับท่านที่ต้องการนมัสการกลางแจ้งเป็นเวลานาน ที่บริเวณระเบียงที่ยื่นสู่พระเจดีย์ไจ้ ท่านควรเตรียมเสื้อกันหนาว หรือกันลมหรือผ้าห่ม ผ้าพันคอ เบาะรองนั่งเนื่องจากบริเวณพื้นที่นั้นมีความเย็นมาก พระธาตุอินแขวนนี้เปิด ตลอดคืนแต่ประตูเหล็กที่เปิดสำหรับ สุภาพบุรุษ จะเปิดถึงเวลา 22.00 น.

 • สมควรแก่เวลากลับสู่ที่พัก Yoe Yoe Lay Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันที่สอง : พระธาตุอินทร์แขวน – มะละแหม่ง – เจดีย์ไจ๊ตาลาน – วัดยาดานา บอนมิ้นท์

 • 04.30 น. เชิญท่านสักการะ พระธาตุอินทร์แขวน หรือท่านจะเลือกทำบุญด้วยการ ถวายระฆัง เพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวท่านเอง สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับที่พัก

 • 06.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม และจัดเก็บสัมภาระเพื่อเดินทางกลับ
 • 07.00 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองมะละแหม่ง หรือที่คนท้องถิ่นเรียกว่า “เมาะลำไย” ตามรอยความรักของเจ้าน้อยศุขเกษมกับสาวแม่ค้าชาวพม่านามมะเมี๊ยะ มะละแหม่งตั้งอยู่บนปากแม่น้ำที่บรรจบกันของแม่น้ำใหญ่ 3 สายได้แก่ แม่น้ำสาละวิน (Thanlwin) แม่น้ำไจ (Kyaik) และแม่น้ำอัตตรัน (Attran) ก่อนไหลลงสู่ทะเลอันดามันที่อ่าวเมาะตะมะ
 • จากนั้นนำท่านนมัสการ เจดีย์ไจ๊ตาลาน (Kyaikthanlan) หรือเจดีย์สยามพ่าย ตั้งโดดเด่นอยู่บนเนินเขาที่ มองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองมะละแหม่งได้ 360 องศาที่สวยงาม เจดีย์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1418 เป็นสถานที่บรรจุพระเกศาธาตุและพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า ตามตำนานเล่าว่าเดิม เจดีย์นี้ชื่อ “เจดีย์ไจ๊ชานลาน” แปลว่า “เจดีย์สยามพ่าย” เนื่องมาจากในครั้งที่สยามไปตีพม่า แล้วเกิดท้าทายให้สร้างเจดีย์แข่งกัน พม่าใช้โครงไม้ไผ่หุ้มผ้าขาวหลอกทหารไทยจนทหารไทย พ่ายแพ้ต้องถอยทัพกลับเมืองไทย เจดีย์ที่กองทัพไทยสร้างค้างเอาไว้แค่ครึ่งองค์นั้นต่อมาพม่า ได้กลับมาบูรณะจนเสร็จสมบูรณ์เหมือนในปัจจุบัน

Cr.Adam Jones/Flick

 • เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
 • จากนั้นนำท่านนมัสการ พระมหามุนี ที่ วัด ยาดานา บอน มิ้นท์ หรือที่ชาวมะละแหม่งเรียกว่า “วัดเส่งด่ง” (Sein Don) เพราะเคยเป็นที่ประทับของพระนาง Sein Don Mibaya-gyi หนึ่งในพระมเหสีของพระเจ้ามินดง กษัตริย์พม่าแห่งมัณฑะเลย์ พระนางมีพระราชหฤทัยระลึกถึงพระพุทธรูปมหามุนีที่เมืองมัณฑะเลย์จึงรับสั่งให้สร้างองค์จำลองขึ้นในปี ค.ศ. 1904 ที่วัดแห่งนี้ยังเป็นที่รู้จักกันดีในงานแกะสลักไม้อย่างสวยงามเหมือนพระตำหนักที่เมืองมัณฑะเลย์โดยเฉพาะอาสนบัลลังก์ที่แกะสลักไม้และเครื่องประดับอย่างสวยงาม

 • จากนั้นนำท่านชมพระอาทิตย์ตกยามเย็น ณ ถนน Strand Road
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก Ngwe Moe Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันที่สาม : พะอัน – ถ้ำก้อกูน – ถ้ำยาทิเปียน - เจดีย์ Shwe Yin Kyaw – เขาเซกาบิน - เจดีย์ไจ๊กะลั๊ต

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองพะอัน เมืองหลวงของรัฐกะเหรี่ยง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของแม่น้ำสาละวิน ห่างจากแม่น้ำสาละวินซึ่งไหลลงสู่ทะเลอันดามัน 50 กิโลเมตร พื้นที่โดยรอบเป็นภูมิประเทศ ที่มีความสูงชันยื่นออกมาจากที่ราบ ภูเขาต่าง ๆ ทำให้มีถ้ำจำนวนมาก ซึ่งบางแห่งมีความสำคัญทางศาสนา
 • นำท่านชมความอัศจรรย์งดงามของ ถ้ำก้อกูน(Kaw-goon Cave) หรือถ้ำ ถ้ำหมื่นพระ อยู่ด้านเหนือของแม่น้ำสาละวิน ระหว่างทางเดินท่านจะเห็นพระพุทธรูปด้านข้างของหน้าผาซึ่งเป็นพระพุทธรูปตามแบบศิลปะของมอญประมาณคริสตวรรษที่ 7 โดยสมเด็มพระราชินีแห่งเมาะตะมะ ให้ท่านได้นมัสการพระต่างๆ และชมความอลังการของพระพุทธรูปที่ติดอยู่ตามผนังถ้ำจำนวนมาก นับหมื่นองค์ และแท่งหินแกะสลักโบราณ ถือว่าเป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมืองพะอันที่ทุกคนต้องมาเยือน

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถ้ำยาทิเปียน เป็นถ้ำที่มีความยาวประมาณ 200 เมตร ข้างในถ้ำจะมีพระพุธรูปปางต่างๆ ที่ประดิษฐานมากมายและยังมีภาพเขียนตามฝาผนังถ้ำอย่างงดงาม
 • รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านชม เจดีย์ Shwe yin hmaw เป็นเจดีย์ที่งดงามที่สุดของเมืองพะอัน ตั้งอยู่ใจกลางเมืองริมแม่น้ำสาละวินที่มีวิวทิวทัศน์อันสวยงาม ภาพวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงที่เดินทางด้วยเรือ ชาวประมง และบรรยากาศพระอาทิตย์อัสดงอันแสนงดงามตรึงตราตรึงใจแก่ผู้มาเยือน เป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเมืองพะอันไม่ขาดสาย

Cr.Christophe95 - Own work

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เขาเซกาบิน (Mount Zwekabin) เป็นภูเขาที่งดงามและศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งของพม่าตอนใต้ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองพะอัน, รัฐกะเหรี่ยง บนยอดเขาแห่งนี้ประดิษฐานเจดีย์เซกาบิน ซึ่งพุทธศาสนิกชนชาวพม่าจะเดินขึ้นมาสักการะทุกวัน การเดินขึ้นสู่ยอดเขาเซกาบินนั้น ใช้เวลาประมาณ 2-4 ชั่วโมง โดยมีบันใดทอดยาวตั้งแต่ตีนเขาไปจนถึงยอดเขาที่สูงถึง 723 เมตร และเมื่อขึ้นไปถึงด้านบนนั้นแล้ว เราจะเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองพะอันที่งดงามเกินบรรยาย
 • จากนั้นเดินทางไปยัง เจดีย์ไจ๊กะลั๊ต (Kyauknalatt) หรือ เจดีย์เขาตะปู เจดีย์สำคัญที่เป็นดังสัญลักษณ์ของเมืองพะอัน ล้อมรอบด้วยแม่น้ำและภูเขา ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานศึกษาพระธรรม จากนั้นพาท่านไปที่สวนสาธารณะที่เรียกว่า Chit Thu Myaing Park สวนที่มีสีสันพร้อมวิวภูเขาที่สวยงาม

Cr.Jason Eppink / Flick

 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก Thiri Hpa An Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันที่สี่ : พะอัน – หงสาวดี - พระราชวังบุเรงนอง – พระธาตุมุเตา – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียง – ย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • ออกเดินทางกลับพร้อมนำท่านเดินทางสู่กรุงหงสาวดี เมืองบะโค หรือหงสาวดี เมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรมอญโบราณที่มีอายุมากกว่า 400 ปี และสัมผัสชีวิตชาวเมืองหงสาวดี ชมสถานที่ซึ่งมีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ของไทยคือ บริเวณที่เคยเป็น พระราชวังของพระเจ้าบุเรงนอง ซึ่งปัจจุบันกรมศิลปากรพม่าได้ทำการ ขุดค้นฐานของพระราชวัง ก่อสร้างตัวอาคารจำลองบรรยากาศของพระราชวังในสมัยก่อนด้วย
 • นำท่านชม เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือพระธาตุมุเตา(1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในหงสาวดีสัญลักษณ์ยืนยันความเจริญรุ่งเรือง อีกทั้งยังเป็นเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองของกรุงหงสาวดีมาช้านาน ทางด้านทิศใต้ของเจดีย์ชเวมอร์ดอ ท่านจะได้พบกับพระตำหนักของบุเรงนอง และข้างๆกันกันเชื่อว่าเป็นพระตำหนักเรือนไทยของพระนางสุพรรณกัลยา ซึ่งตอนนี้เหลือแต่ซากตอไม้

 • นำท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียง กราบนมัสการพระพุทธรูปนอนที่ที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ ในปี พ.ศ.2524 ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวพม่าทั่วประเทศ และเป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของพม่า อีกทั้งท่านสมารถที่จะเลือกหา เครื่องไม้แกะสลัก ที่มีให้เลือกมากมาย ตลอดสองข้างทาง

 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนู กุ้งแม่น้ำหงสา ท่านละ 1 ตัว
 • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเม็งกะลาดง
 • 16.30 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน MYANMAR AIRWAY เที่ยวบินที่ 8M331
 • 18.15 น. คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางจำนวน 1 ท่าน (กรณีกรุ๊ปถึง 15 ท่านขึ้นไป)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท ชับป์ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ยกเลิกค่าธรรมเนียมวีซ่า สามารถอยู่ได้ไม่เกิน 14 วัน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ ค่าทิปไกด์ และหัวหน้าทัวร์ ตลอดการเดินทาง ประมาณ 600 บาท/ท่าน

RELATED ARTICLES

แม่ยักษ์ อีกหนึ่งความศักดิ์สิทธิ์แห่งเชเวดากอง พม่า

รู้จักกับแม่ยักษ์แห่งชเวดากอง คนพม่าเชื่อว่า แม่ยักษ์ จะช่วยในการตัดกรรมจากเจ้ากรรมนายเวร ช่วยขจัดเคราะห์กรรม ขจัดอุปสรรค ติดขัดต่างๆ ควรมาอธิษฐานขอให้ท่านช่วย ให้ชีวิตของคุณมีแต่ดีขึ้นเรื่อยๆ

'เมียนมา' ยกเลิกวีซ่าต่างชาติ - ระงับเครื่องบินระหว่างประเทศลงจอดเริ่ม 31 มี.ค. นี้

“เมียนมา” ประกาศยกเลิกฟรีทุกประเภทให้กับต่างชาติ และระงับเครื่องบินพาณิชย์ระหว่างประเทศลงจอด ตั้งแต่ 31 มี.ค. - 13 เม.ย.นี้

เที่ยววัดพม่า แต่งตัวอย่างไรให้เหมาะสม

วัดที่พม่ามีเยอะแยะมากมาย ใครๆ ไปพม่าก็ต้องไม่ลืมเข้าวัดสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แต่ต้องเตรียมตัวให้พร้อม เที่ยววัดพม่า แต่งตัวอย่างไรให้เหมาะสม

ไหว้พระประจำวันเกิด ณ ชเวดากอง พม่า

การไปไหว้สักการะองค์มหาเจดีย์ชเวดากองแห่งพม่านั้น ถ้าจะเอาจริงๆ คือสามารถอยู่ได้ทั้งวัน เพราะโดยรอบๆ ก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายให้กราบไหว้ขอพร และอีกหนึ่งสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นชาวพม่าหรือนักท่องเที่ยวอย่างเรานิยมทำกันก็คือ การไหว้พระประจำวันเกิด

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!