กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292
Trip Highlight
 • ออกเดินทางตั้งแต่ 6 ท่านขึ้นไป ไม่ต้องรอกรุ๊ปใหญ่
 • ตามรอยความรักของเจ้าน้อยศุขเกษม กับสาวแม่ค้าชาวพม่านามมะเมี๊ยะ
 • ชมเจดีย์สำคัญที่เป็นดังสัญลักษณ์ของเมืองพะอัน เจดีย์ไจ๊กะลั๊ตหรือเจดีย์เขาตะปู
 • ชมความอัศจรรย์งดงามของถ้ำกอกูน หรือถ้ำ ถ้ำหมื่นพระ 
 • สักการะ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า ณ เจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา พระธาตุอินทร์แขวน 
 • ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์
 • อิ่มอร่อยกับกุ้งแม่น้ำย่าง
Details
ประเทศ: พม่า
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 10 มื้อ
สายการบิน: Myanmar Airways
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: พ.ค.-ต.ค. 62
รหัสสินค้า: MMRGNRGN8M22

BOOKING

Seat Available Month Period Depart Return Airline Price Booking
6 July 14-17Jul 2019 8M336
10:40-11:25
8M331
16:30-18:15
19,900 THB จอง
6 July 20-23Jul 2019 8M336
10:40-11:25
8M331
16:30-18:15
18,900 THB จอง
6 July 26-29Jul 2019 8M336
10:40-11:25
8M331
16:30-18:15
19,900 THB จอง
6 August 1-4Aug 2019 8M336
10:40-11:25
8M331
16:30-18:15
18,900 THB จอง
6 August 9-12Aug 2019 8M336
10:40-11:25
8M331
16:30-18:15
19,900 THB จอง
6 August 15-18Aug 2019 8M336
10:40-11:25
8M331
16:30-18:15
18,900 THB จอง
6 August 22-25Aug 2019 8M336
10:40-11:25
8M331
16:30-18:15
18,900 THB จอง
6 August 29 Aug 2019-1 Sep 2019 8M336
10:40-11:25
8M331
16:30-18:15
18,900 THB จอง
6 September 5-8Sep 2019 8M336
10:40-11:25
8M331
16:30-18:15
18,900 THB จอง
6 September 12-15Sep 2019 8M336
10:40-11:25
8M331
16:30-18:15
18,900 THB จอง
6 September 19-22Sep 2019 8M336
10:40-11:25
8M331
16:30-18:15
18,900 THB จอง
6 September 26-29Sep 2019 8M336
10:40-11:25
8M331
16:30-18:15
18,900 THB จอง
6 October 3-6Oct 2019 8M336
10:40-11:25
8M331
16:30-18:15
18,900 THB จอง
6 October 11-14Oct 2019 8M336
10:40-11:25
8M331
16:30-18:15
19,900 THB จอง
6 October 17-20Oct 2019 8M336
10:40-11:25
8M331
16:30-18:15
18,900 THB จอง
6 October 24-27Oct 2019 8M336
10:40-11:25
8M331
16:30-18:15
18,900 THB จอง
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ–ย่างกุ้ง – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – เจดีย์โปตาทาวน์ - หงสาวดี - พระธาตุอินทร์แขวน
Yoe Yoe Lay Hotel
2 พระธาตุอินทร์แขวน – มะละแหม่ง – เจดีย์ไจ๊ตาลาน – วัดยาดานา บอนมิ้นท์
Ngwe Moe Hotel
3 พะอัน – ถ้ำก้อกูน – ถ้ำยาทิเปียน - เจดีย์ Shwe Yin Kyaw – เขาเซกาบิน - เจดีย์ไจ๊กะลั๊ต
Thiri Hpa An Hotel
4 พะอัน – หงสาวดี - พระราชวังบุเรงนอง – พระธาตุมุเตา – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียง – ย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ -

วันแรก : กรุงเทพฯ–ย่างกุ้ง – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – เจดีย์โปตาทาวน์ - หงสาวดี -  พระธาตุอินทร์แขวน

 • 08.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูที่ 6 เคาว์เตอร์ N สายการบิน MYANMAR AIRWAY (8M) เจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน
 • 10.40 น. ออกเดินทางสู่ กรุงย่างกุ้ง MYANMAR AIRWAY เที่ยวบินที่ 8M336 (เวลาที่พม่าช้ากว่าเมืองไทย 30 นาที)
 • 11.25 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ เม็งกะลาดง เมืองย่างกุ้ง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองย่างกุ้ง
 • เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
 • จากนั้นนำท่าน นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่าที่มีอายุกว่า 2,500 ปี เป็นที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุ 8 เส้น ของพระพุทธเจ้าองค์พระเจดีย์ สร้างด้วยทองคำหนัก 2 ตันขนาดเท่าไข่ประดับด้วยเพชร 5,548 เม็ด รวมถึงทับทิม ไก่บนยอดเจดีย์ ซึ่งมีทั้งผู้คน ชาวพม่า และชาวต่างชาติมากมายพากันเที่ยวชมและนมัสการทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย
 • นำท่านชม เจดีย์ โปตาทาวน์ สร้างโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รูป ได้นำมาเมื่อ 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดีย์แห่งนี้ถูกระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรเข้ากลางองค์จึงพบโกศทองคำบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องค์ และพบพระพุทธรูปทองเงิน สำริด 700 องค์ และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต้ ต้นแบบภาษาพม่าภายในเจดีย์ที่ประดับด้วยกระเบื้องสีสันงดงาม และมีมุมสำหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดีย์ นมัสการพระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทยที่นิยมมากราบไหว้ขอพรและเพื่อความเป็นสิริมงคล
 • จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ คิมปูนแค้มป์ (เชิงเขาไจ้ก์โท) โดยผ่านเส้นทางเมือง หงสาวดี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง ระหว่างทางผ่านชม แม่น้ำสะโตง สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่งในอดีตขณะที่ สมเด็จพระนเรศวรกำลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยา ได้ถูกทหารพม่าไล่ตาม สมเด็จพระนเรศวรทรงใช้พระแสงปืนคาบชุดยาวเก้าคืบ ยิงถูกสุรกรรมา แม่ทัพหน้าพม่าเสียชีวิตบนคอช้าง กองทัพของพม่าเห็นขวัญเสีย จึงถอยทัพ กลับกรุงหงสาวดี พระแสงปืนที่ใช้ยิงสุรกรรมาตายบนคอช้างนี้ได้นามปรากฏต่อมาว่า "พระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ำสะโตง" นับเป็นพระแสง อัษฎาวุธ อันเป็นเครื่องราชูปโภค ยังปรากฏอยู่จนถึงทุกวันนี้
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ คิมปูนแค้มป์ เปลี่ยนรถเป็นรถแบบท้องถิ่น ขึ้นบนภูเขาไจ้ทิโย เพื่อเดินทางสู่ที่พัก (นั่งรถท้องถิ่น ขึ้นไปจนถึงบนสุดยอดเขาไจ่ทิโย ที่เป็นที่ตั้งของพระธาตุอินทร์แขวน ) ระหว่างทางขึ้นเขาให้ท่านชมทัศนียภาพอันสวยงามของสองข้างทางพร้อมสัมผัสความเย็นและอากาศบริสุทธิ์
 • พร้อมนำท่านเข้าสู่ที่พักอยู่ใกล้กับ พระธาตุอินทร์แขวน เดินทางประมาณ 10 นาที เชิญท่านไป นมัสการพระธาตุ ตามอัธยาศัยบริเวณ พระธาตุอินทร์แขวน ซึ่งเป็นเจดีย์ขนาดเล็กสูง 5.5 เมตร ตั้งอยู่บนก้อนศิลาใหญ่ปิดทอง ที่วางหมิ่นเหม่อยู่บนหน้าผา ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ โดยเชื่อว่าถ้าผู้ใดได้มานมัสการพระธาตุอินทร์แขวนนี้ครบ 3 ครั้ง ผู้นั้นจะมีแต่ความสุขความเจริญ พร้อมทั้งขอสิ่งใดก็จะได้สมดั่งปรารถนา
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารในโรงแรม
 • หลังอาหารค่ำท่าน เชิญท่านสักการะพระธาตุอินทร์แขวน หรือท่านจะไปนั่งสมาธิหรือ สวดมนต์ได้ตลอดคืน สำหรับท่านที่ต้องการนมัสการกลางแจ้งเป็นเวลานาน ที่บริเวณระเบียงที่ยื่นสู่พระเจดีย์ไจ้ ท่านควรเตรียมเสื้อกันหนาว หรือกันลมหรือผ้าห่ม ผ้าพันคอ เบาะรองนั่งเนื่องจากบริเวณพื้นที่นั้นมีความเย็นมาก พระธาตุอินแขวนนี้เปิด ตลอดคืนแต่ประตูเหล็กที่เปิดสำหรับ สุภาพบุรุษ จะเปิดถึงเวลา 22.00 น.
 • สมควรแก่เวลากลับสู่ที่พัก Yoe Yoe Lay Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว


วันที่สอง : พระธาตุอินทร์แขวน – มะละแหม่ง – เจดีย์ไจ๊ตาลาน – วัดยาดานา บอนมิ้นท์

 • 04.30 น. เชิญท่านสักการะ พระธาตุอินทร์แขวน หรือท่านจะเลือกทำบุญด้วยการถวายระฆังเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวท่านเอง สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับที่พัก
 • 06.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม และจัดเก็บสัมภาระเพื่อเดินทางกลับ
 • 07.00 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองมะละแหม่ง หรือที่คนท้องถิ่นเรียกว่า “เมาะลำไย” ตามรอยความรักของเจ้าน้อยศุขเกษมกับสาวแม่ค้าชาวพม่านามมะเมี๊ยะ มะละแหม่งตั้งอยู่บนปากแม่น้ำที่บรรจบกันของแม่น้ำใหญ่ 3 สายได้แก่ แม่น้ำสาละวิน (Thanlwin) แม่น้ำไจ (Kyaik) และแม่น้ำอัตตรัน (Attran) ก่อนไหลลงสู่ทะเลอันดามันที่อ่าวเมาะตะมะ
 • จากนั้นนำท่านนมัสการ เจดีย์ไจ๊ตาลาน (Kyaikthanlan) หรือเจดีย์สยามพ่าย ตั้งโดดเด่นอยู่บนเนินเขาที่ มองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองมะละแหม่งได้ 360 องศาที่สวยงาม เจดีย์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1418 เป็นสถานที่บรรจุพระเกศาธาตุและพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า ตามตำนานเล่าว่าเดิม เจดีย์นี้ชื่อ “เจดีย์ไจ๊ชานลาน” แปลว่า “เจดีย์สยามพ่าย” เนื่องมาจากในครั้งที่สยามไปตีพม่า แล้วเกิดท้าทายให้สร้างเจดีย์แข่งกัน พม่าใช้โครงไม้ไผ่หุ้มผ้าขาวหลอกทหารไทยจนทหารไทย พ่ายแพ้ต้องถอยทัพกลับเมืองไทย เจดีย์ที่กองทัพไทยสร้างค้างเอาไว้แค่ครึ่งองค์นั้นต่อมาพม่า ได้กลับมาบูรณะจนเสร็จสมบูรณ์เหมือนในปัจจุบัน
 • เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
 • จากนั้นนำท่านนมัสการ พระมหามุนี ที่ วัด ยาดานา บอน มิ้นท์ หรือที่ชาวมะละแหม่งเรียกว่า “วัดเส่งด่ง” (Sein Don) เพราะเคยเป็นที่ประทับของพระนาง Sein Don Mibaya-gyi หนึ่งในพระมเหสีของพระเจ้ามินดง กษัตริย์พม่าแห่งมัณฑะเลย์ พระนางมีพระราชหฤทัยระลึกถึงพระพุทธรูปมหามุนีที่เมืองมัณฑะเลย์จึงรับสั่งให้สร้างองค์จำลองขึ้นในปี ค.ศ. 1904 ที่วัดแห่งนี้ยังเป็นที่รู้จักกันดีในงานแกะสลักไม้อย่างสวยงามเหมือนพระตำหนักที่เมืองมัณฑะเลย์โดยเฉพาะอาสนบัลลังก์ที่แกะสลักไม้และเครื่องประดับอย่างสวยงาม
 • จากนั้นนำท่านชมพระอาทิตย์ตกยามเย็น ณ ถนน Strand Road
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก Ngwe Moe Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว


วันที่สาม : พะอัน – ถ้ำก้อกูน – ถ้ำยาทิเปียน - เจดีย์ Shwe Yin Kyaw – เขาเซกาบิน - เจดีย์ไจ๊กะลั๊ต

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองพะอัน เมืองหลวงของรัฐกะเหรี่ยง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของแม่น้ำสาละวิน ห่างจากแม่น้ำสาละวินซึ่งไหลลงสู่ทะเลอันดามัน 50 กิโลเมตร พื้นที่โดยรอบเป็นภูมิประเทศ ที่มีความสูงชันยื่นออกมาจากที่ราบ ภูเขาต่าง ๆ ทำให้มีถ้ำจำนวนมาก ซึ่งบางแห่งมีความสำคัญทางศาสนา
 • นำท่านชมความอัศจรรย์งดงามของ ถ้ำก้อกูน (Kaw-goon Cave) หรือถ้ำ ถ้ำหมื่นพระ อยู่ด้านเหนือของแม่น้ำสาละวิน ระหว่างทางเดินท่านจะเห็นพระพุทธรูปด้านข้างของหน้าผาซึ่งเป็นพระพุทธรูปตามแบบศิลปะของมอญประมาณคริสตวรรษที่ 7 โดยสมเด็มพระราชินีแห่งเมาะตะมะ ให้ท่านได้นมัสการพระต่างๆ และชมความอลังการของพระพุทธรูปที่ติดอยู่ตามผนังถ้ำจำนวนมาก นับหมื่นองค์ และแท่งหินแกะสลักโบราณ ถือว่าเป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมืองพะอันที่ทุกคนต้องมาเยือน
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถ้ำยาทิเปียน เป็นถ้ำที่มีความยาวประมาณ 200 เมตร ข้างในถ้ำจะมีพระพุธรูปปางต่างๆ ที่ประดิษฐานมากมายและยังมีภาพเขียนตามฝาผนังถ้ำอย่างงดงาม
 • เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านชม เจดีย์ Shwe yin hmaw เป็นเจดีย์ที่งดงามที่สุดของเมืองพะอัน ตั้งอยู่ใจกลางเมืองริมแม่น้ำสาละวินที่มีวิวทิวทัศน์อันสวยงาม ภาพวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงที่เดินทางด้วยเรือ ชาวประมง และบรรยากาศพระอาทิตย์อัสดงอันแสนงดงามตรึงตราตรึงใจแก่ผู้มาเยือน เป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเมืองพะอันไม่ขาดสาย
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เขาเซกาบิน (Mount Zwekabin) เป็นภูเขาที่งดงามและศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งของพม่าตอนใต้ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองพะอัน, รัฐกะเหรี่ยง บนยอดเขาแห่งนี้ประดิษฐานเจดีย์เซกาบิน ซึ่งพุทธศาสนิกชนชาวพม่าจะเดินขึ้นมาสักการะทุกวัน การเดินขึ้นสู่ยอดเขาเซกาบินนั้น ใช้เวลาประมาณ 2-4 ชั่วโมง โดยมีบันใดทอดยาวตั้งแต่ตีนเขาไปจนถึงยอดเขาที่สูงถึง 723 เมตร และเมื่อขึ้นไปถึงด้านบนนั้นแล้ว เราจะเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองพะอันที่งดงามเกินบรรยาย
 • จากนั้นเดินทางไปยัง เจดีย์ไจ๊กะลั๊ต (Kyauknalatt) หรือ เจดีย์เขาตะปู เจดีย์สำคัญที่เป็นดังสัญลักษณ์ของเมืองพะอัน ล้อมรอบด้วยแม่น้ำและภูเขา ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานศึกษาพระธรรม จากนั้นพาท่านไปที่สวนสาธารณะที่เรียกว่า Chit Thu Myaing Park สวนที่มีสีสันพร้อมวิวภูเขาที่สวยงาม
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก Thiri Hpa An Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว


วันที่สี่ : พะอัน – หงสาวดี - พระราชวังบุเรงนอง – พระธาตุมุเตา – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียง – ย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • ออกเดินทางกลับพร้อมนำท่านเดินทางสู่กรุงหงสาวดี เมืองบะโค หรือหงสาวดี เมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรมอญโบราณที่มีอายุมากกว่า 400 ปี และสัมผัสชีวิตชาวเมืองหงสาวดี ชมสถานที่ซึ่งมีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ของไทยคือ บริเวณที่เคยเป็น พระราชวังของพระเจ้าบุเรงนอง ซึ่งปัจจุบันกรมศิลปากรพม่าได้ทำการ ขุดค้นฐานของพระราชวัง ก่อสร้างตัวอาคารจำลองบรรยากาศของพระราชวังในสมัยก่อนด้วย
 • นำท่านชม เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือพระธาตุมุเตา (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในหงสาวดีสัญลักษณ์ยืนยันความเจริญรุ่งเรือง อีกทั้งยังเป็นเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองของกรุงหงสาวดีมาช้านาน ทางด้านทิศใต้ของเจดีย์ชเวมอร์ดอ ท่านจะได้พบกับพระตำหนักของบุเรงนอง และข้างๆกันกันเชื่อว่าเป็นพระตำหนักเรือนไทยของพระนางสุพรรณกัลยา ซึ่งตอนนี้เหลือแต่ซากตอไม้
 • นำท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียง กราบนมัสการพระพุทธรูปนอนที่ที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ ในปี พ.ศ.2524 ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวพม่าทั่วประเทศ และเป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของพม่า อีกทั้งท่านสมารถที่จะเลือกหา เครื่องไม้แกะสลัก ที่มีให้เลือกมากมาย ตลอดสองข้างทาง
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนู กุ้งแม่น้ำหงสา ท่านละ 1 ตัว
 • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเม็งกะลาดง
 • 16.30 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน MYANMAR AIRWAY เที่ยวบินที่ 8M331
 • 18.15 น. คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางจำนวน 1 ท่าน (กรณีกรุ๊ปถึง 15 ท่านขึ้นไป)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท ชับป์ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ยกเลิกค่าธรรมเนียมวีซ่า สามารถอยู่ได้ไม่เกิน 14 วัน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ ค่าทิปไกด์ และหัวหน้าทัวร์ ตลอดการเดินทาง ประมาณ 600 บาท/ท่าน

RELATED ARTICLES

เที่ยวไหว้พระ ขอพรทุกสิ่ง ได้สมปรารถนา

ปีจอ...ขอให้ได้ เที่ยวไหว้พระขอพรทุกสิ่ง ได้สมปรารถนา คัดมาเน้นๆ วัดดังของแต่ละประเทศที่ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง ใครไปเยือนประเทศนั้นก็ต้องแวะเวียนไป ถือเป็นจุดหมายปลายทางหลักของการไหว้สักการะเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต

Happy Family พาแม่เที่ยววันแม่กันเถอะ

Happy Family พาแม่เที่ยววันแม่กันเถอะ ถือเป็นช่วงเวลาดีๆ ที่เราจะพาแม่ พ่อ และคนในครอบครัวไปเที่ยวกระชับความสัมพันธ์กันมากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้เลยที่เราจะพาแม่เที่ยววันแม่ ตามไปเที่ยวพร้อมๆ กันเลย

ครั้งแรกในพม่าต้องไป 10 วัดและสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งพม่า

ครั้งหนึ่งในชีวิต ควรไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต สำหรับมือใหม่ที่ยังไม่เคยไปเที่ยวพม่า แนะนำเส้นทางไหว้พระพม่า ที่เดินทางง่ายๆ และสามารถเก็บได้ครบทั้ง 10 แห่งสำคัญๆ ในทริปเดียว ต้องไปตามนี้

MYANMAR WEEKEND เที่ยวพม่าสบายๆ เที่ยววันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ไปได้

เที่ยวพม่าสบายๆ เที่ยววันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ไปได้ อยากไปเที่ยวแต่ไม่อยากลางาน สองวันหนึ่งคืนกำลังดี แนะนำเที่ยวพม่า ประเทศเพื่อนบ้านใกล้ๆ แบบไม่ต้องขอวีซ่า แถมยังบินไม่นาน แป๊บเดียวถึง เที่ยววันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้เก็บกระเป๋าไปได้ชิวๆ

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!