กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292
Trip Highlight

 • ออกเดินทางตั้งแต่ 6 ท่านขึ้นไป ไม่ต้องรอกรุ๊ปใหญ่
 • ชมความอัศจรรย์งดงามของถ้ำกอกูน หรือถ้ำหมื่นพระ
 • สักการะ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า ณ เจดีย์ชเวดากอง,พระธาตุอินทร์แขวน,พระธาตุมุเตา
 • ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์
 • อิ่มอร่อยกับกุ้งแม่น้ำย่าง
Details
ประเทศ: พม่า
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
รวมมื้ออาหาร: 7 มื้อ
สายการบิน: Myanmar Airways
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: ส.ค.62 - มี.ค.63
รหัสสินค้า: MMRGNRGN8M21

BOOKING

Booking Seat Available Month Period Depart Return Airline Price
จอง 6 October 4-6Oct 2019 8M336
10:40-11:25
8M331
16:30-18:15
15,900 THB
จอง 6 October 12-14Oct 2019 8M336
10:40-11:25
8M331
16:30-18:15
16,900 THB
จอง 6 October 18-20Oct 2019 8M336
10:40-11:25
8M331
16:30-18:15
15,900 THB
จอง 6 October 25-27Oct 2019 8M336
10:40-11:25
8M331
16:30-18:15
15,900 THB
จอง 6 November 1-3Nov 2019 8M336
10:40-11:25
8M331
16:30-18:15
15,900 THB
จอง 6 November 8-10Nov 2019 8M336
10:40-11:25
8M331
16:30-18:15
15,900 THB
จอง 6 November 15-17Nov 2019 8M336
10:40-11:25
8M331
16:30-18:15
15,900 THB
จอง 6 November 22-24Nov 2019 8M336
10:40-11:25
8M331
16:30-18:15
15,900 THB
จอง 6 November 29 Nov 2019-1 Dec 2019 8M336
10:40-11:25
8M331
16:30-18:15
15,900 THB
จอง 6 December 5-7Dec 2019 8M336
10:40-11:25
8M331
16:30-18:15
16,900 THB
จอง 6 December 8-10Dec 2019 8M336
10:40-11:25
8M331
16:30-18:15
16,900 THB
จอง 6 December 20-22Dec 2019 8M336
10:40-11:25
8M331
16:30-18:15
15,900 THB
จอง 6 December 29-31Dec 2019 8M336
10:40-11:25
8M331
16:30-18:15
16,900 THB
จอง 6 December 30 Dec 2019-1 Jan 2020 8M336
10:40-11:25
8M331
16:30-18:15
16,900 THB
จอง 6 January 10-12Jan 2020 8M336
10:40-11:25
8M331
16:30-18:15
15,900 THB
จอง 6 January 17-19Jan 2020 8M336
10:40-11:25
8M331
16:30-18:15
15,900 THB
จอง 6 January 24-26Jan 2020 8M336
10:40-11:25
8M331
16:30-18:15
15,900 THB
จอง 6 January 31 Jan 2020-2 Feb 2020 8M336
10:40-11:25
8M331
16:30-18:15
15,900 THB
จอง 6 February 8-10Feb 2020 8M336
10:40-11:25
8M331
16:30-18:15
16,900 THB
จอง 6 February 14-16Feb 2020 8M336
10:40-11:25
8M331
16:30-18:15
15,900 THB
จอง 6 February 21-23Feb 2020 8M336
10:40-11:25
8M331
16:30-18:15
15,900 THB
จอง 6 February 28 Feb 2020-1 Mar 2020 8M336
10:40-11:25
8M331
16:30-18:15
15,900 THB
จอง 6 March 6-8Mar 2020 8M336
10:40-11:25
8M331
16:30-18:15
15,900 THB
จอง 6 March 13-15Mar 2020 8M336
10:40-11:25
8M331
16:30-18:15
15,900 THB
จอง 6 March 20-22Mar 2020 8M336
10:40-11:25
8M331
16:30-18:15
15,900 THB
จอง 6 March 27-29Mar 2020 8M336
10:40-11:25
8M331
16:30-18:15
15,900 THB
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – เจดีย์ชเวดากอง - เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) – พะอัน
THIRI HPA AN HOTEL หรือเทียบเท่า
2 เขาเซกาบิน - เจดีย์ไจ๊กะลั๊ต - ถ้ำก้อกูน – ถ้ำยาทิเปียน - ถ้ำสองพี่น้อง - พระธาตุอินทร์แขวน
YOE YOE LAY HOTEL หรือเทียบเท่า
3 หงสาวดี– พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียง – พระราชวังบุเรงนอง – พระธาตุมุเตา -เจดีย์ไจ๊ปุ่น – กรุงเทพฯ -

วันแรก : กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – เจดีย์ชเวดากอง - เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) – พะอัน

 • 08.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูที่ 6 เคาว์เตอร์ N สายการบิน MYANMAR AIRWAY (8M) เจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน
 • 10.40 น. ออกเดินทางสู่ ย่างกุ้ง โดยสายการบิน MYANMAR AIRWAY เที่ยวบินที่ 8M336
 • 11.25 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองย่างกุ้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นที่เมียนมาร์ช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง)
 • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • จากนั้นนำท่าน นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่าที่มีอายุกว่า 2,500 ปี เป็นที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุ 8 เส้น ของพระพุทธเจ้าองค์พระเจดีย์ สร้างด้วยทองคำหนัก 2 ตันขนาดเท่าไข่ประดับด้วยเพชร 5,548 เม็ด รวมถึงทับทิม ไก่บนยอดเจดีย์ ซึ่งมีทั้งผู้คน ชาวพม่า และชาวต่างชาติมากมายพากันเที่ยวชมและนมัสการทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย
 • จากนั้นนำท่านชม เจดีย์โปตาทาวน์ สร้างโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รูป ได้นำมาเมื่อ 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดีย์แห่งนี้ถูกระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรเข้ากลางองค์จึงพบโกศทองคำบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องค์ และพบพระพุทธรูปทองเงิน สำริด 700 องค์ และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต้ ต้นแบบภาษาพม่าภายในเจดีย์ที่ประดับด้วยกระเบื้องสีสันงดงาม และมีมุมสำหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดีย์ นมัสการพระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทยที่นิยมมากราบไหว้ขอพรและเพื่อความเป็นสิริมงคล
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองพะอัน เมืองหลวงของรัฐกะเหรี่ยง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของแม่น้ำสาละวิน ห่างจากแม่น้ำสาละวินซึ่งไหลลงสู่ทะเลอันดามัน 50 กิโลเมตร พื้นที่โดยรอบเป็นภูมิประเทศ ที่มีความสูงชันยื่นออกมาจากที่ราบ ภูเขาต่าง ๆ ทำให้มีถ้ำจำนวนมาก ซึ่งบางแห่งมีความสำคัญทางศาสนา
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • พักที่ THIRI HPA AN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว


วันที่สอง : เขาเซกาบิน - เจดีย์ไจ๊กะลั๊ต - ถ้ำก้อกูน – ถ้ำยาทิเปียน - ถ้ำสองพี่น้อง - พระธาตุอินทร์แขวน

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เขาเซกาบิน (Mount Zwekabin) เป็นภูเขาที่งดงามและศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งของพม่าตอนใต้ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองพะอัน, รัฐกะเหรี่ยง บนยอดเขาแห่งนี้ประดิษฐานเจดีย์เซกาบิน ซึ่งพุทธศาสนิกชนชาวพม่าจะเดินขึ้นมาสักการะทุกวัน การเดินขึ้นสู่ยอดเขาเซกาบินนั้น ใช้เวลาประมาณ 2-4 ชั่วโมง โดยมีบันใดทอดยาวตั้งแต่ตีนเขาไปจนถึงยอดเขาที่สูงถึง 723 เมตร และเมื่อขึ้นไปถึงด้านบนนั้นแล้ว เราจะเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองพะอันที่งดงามเกินบรรยาย
 • จากนั้นเดินทางไปยัง เจดีย์ไจ๊กะลั๊ต (Kyauknalatt) หรือ เจดีย์เขาตะปู เจดีย์สำคัญที่เป็นดังสัญลักษณ์ของเมืองพะอัน ล้อมรอบด้วยแม่น้ำและภูเขา ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานศึกษาพระธรรม
 • จากนั้นพาท่านไปที่สวนสาธารณะที่เรียกว่า Chit Thu Myaing Park สวนที่มีสีสันพร้อมวิวภูเขาที่สวยงาม
 • นำท่านชมความอัศจรรย์งดงามของ ถ้ำก้อกูน (Kaw-goon Cave) หรือถ้ำหมื่นพระ อยู่ด้านเหนือของแม่น้ำสาละวิน ระหว่างทางเดินท่านจะเห็นพระพุทธรูปด้านข้างของหน้าผาซึ่งเป็นพระพุทธรูปตามแบบศิลปะของมอญประมาณคริสตวรรษที่ 7 โดยสมเด็มพระราชินีแห่งเมาะตะมะ ให้ท่านได้นมัสการพระต่างๆ และชมความอลังการของพระพุทธรูปที่ติดอยู่ตามผนังถ้ำจำนวนมาก นับหมื่นองค์ และแท่งหินแกะสลักโบราณ ถือว่าเป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมืองพะอันที่ทุกคนต้องมาเยือน
 • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถ้ำยาทิเปียน เป็นถ้ำที่มีความยาวประมาณ 200 เมตร ข้างในถ้ำจะมีพระพุธรูปปางต่างๆ ที่ประดิษฐานมากมายและยังมีภาพเขียนตามฝาผนังถ้ำอย่างงดงาม
 • นำท่านชม ถ้ำสองพี่น้อง ตั้งอยู่บนเส้นทางไปเมืองตะโถ่ง (Thaton) ไม่ได้อยู่ตามแนวเทือกเขาเซกาบินที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของเมืองพะอัน แต่ก็มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวพม่าและชาวต่างชาติแวะมาเยี่ยมเยือนอยู่เป็นประจำ ถ้ำแห่งนี้มีลักษณะคล้ายกับถ้ำทั่วไปในเมืองพะอันที่มีพระพุทธรูปปางต่างๆ และเจดีย์ประดิษฐานไว้ในถ้ำและบริเวณโดยรอบแต่ที่แตกต่างคือไม่มีพระพุทธรูปองค์เล็กติดไว้ตามผนังถ้ำและที่โดดเด่นแตกต่างจากถ้ำอื่นๆ คือมีบ่อน้ำร้อนธรรมชาติอยู่หน้าถ้ำด้วยและมีบ่อน้ำเย็นอยู่ข้างๆ ซึ่งให้ผู้ชายลงไปอาบได้เท่านั้น และปากทางเข้าวัดจะมีซุ้มต้นไม้ให้ความร่มรื่นแก่ผู้มาเยี่ยมชม ผ่านซุ้มต้นไม้จะเห็นวัดตั้งเด่นอยู่หน้าภูเขา ถือเป็นอีกวัดหนึ่งที่มีความงดงามไม่น้อยเลยทีเดียว
 • นำท่านออกเดินทางสู่ คิมปูนแค้มป์ (เชิงเขาไจ้ก์โท) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง ระหว่างทางผ่านชม แม่น้ำสะโตง สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่งในอดีตขณะที่ สมเด็จพระนเรศวรกำลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยา ได้ถูกทหารพม่าไล่ตาม สมเด็จพระนเรศวรทรงใช้พระแสงปืนคาบชุดยาวเก้าคืบ ยิงถูกสุรกรรมา แม่ทัพหน้าพม่าเสียชีวิตบนคอช้าง กองทัพของพม่าเห็นขวัญเสีย จึงถอยทัพ กลับกรุงหงสาวดี พระแสงปืนที่ใช้ยิงสุรกรรมาตายบนคอช้างนี้ได้นามปรากฏต่อมาว่า "พระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ำสะโตง" นับเป็นพระแสง อัษฎาวุธ อันเป็นเครื่องราชูปโภค ยังปรากฏอยู่จนถึงทุกวันนี้
 • เดินทางถึง คิมปูนแค้มป์ เปลี่ยนรถเป็นรถแบบท้องถิ่น ขึ้นบนภูเขาไจ้ทิโย เพื่อเดินทางสู่ที่พัก (นั่งรถท้องถิ่น ขึ้นไปจนถึงบนสุดยอดเขาไจ่ทิโย ที่เป็นที่ตั้งของพระธาตุอินทร์แขวน ) ระหว่างทางขึ้นเขาให้ท่านชมทัศนียภาพอันสวยงามของสองข้างทางพร้อมสัมผัสความเย็นและอากาศบริสุทธิ์ พร้อมนำท่านเข้าสู่ที่พักอยู่ใกล้กับ พระธาตุอินทร์แขวน เดินทางประมาณ 10 นาที เชิญท่านไป นมัสการพระธาตุ ตามอัธยาศัยบริเวณ พระธาตุอินทร์แขวน ซึ่งเป็นเจดีย์ขนาดเล็กสูง 5.5 เมตร ตั้งอยู่บนก้อนศิลาใหญ่ปิดทอง ที่วางหมิ่นเหม่อยู่บนหน้าผา ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ โดยเชื่อว่าถ้าผู้ใดได้มานมัสการพระธาตุอินทร์แขวนนี้ครบ 3 ครั้ง ผู้นั้นจะมีแต่ความสุขความเจริญ พร้อมทั้งขอสิ่งใดก็จะได้สมดั่งปรารถนา
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารในโรงแรม


วันที่สาม : หงสาวดี– พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียง – พระราชวังบุเรงนอง – พระธาตุมุเตา -เจดีย์ไจ๊ปุ่น –  กรุงเทพฯ

 • 04.30 น. เชิญท่านสักการะพระธาตุอินทร์แขวน หรือท่านจะเลือกทำบุญด้วยการถวายระฆังเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวท่านเอง สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับที่พัก
 • 06.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม และจัดเก็บสัมภาระเพื่อเดินทางกลับ
 • 07.00 น. ออกเดินทางกลับพร้อมนำท่านเดินทางสู่กรุงหงสาวดี เมืองบะโค หรือหงสาวดี เมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรมอญโบราณที่มีอายุมากกว่า 400 ปี และสัมผัสชีวิตชาวเมืองหงสาวดี
 • นำท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียง กราบนมัสการพระพุทธรูปนอนที่ที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ ในปี พ.ศ.2524 ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวพม่าทั่วประเทศ และเป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของพม่า อีกทั้งท่านสมารถที่จะเลือกหา เครื่องไม้แกะสลัก ที่มีให้เลือกมากมาย ตลอดสองข้างทาง
 • ชมสถานที่ซึ่งมีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ของไทยคือ บริเวณที่เคยเป็น พระราชวังของพระเจ้าบุเรงนอง ซึ่งปัจจุบันกรมศิลปากรพม่าได้ทำการ ขุดค้นฐานของพระราชวัง ก่อสร้างตัวอาคารจำลองบรรยากาศของพระราชวังในสมัยก่อนด้วย
 • นำท่านชม เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือพระธาตุมุเตา (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในหงสาวดีสัญลักษณ์ยืนยันความเจริญรุ่งเรือง อีกทั้งยังเป็นเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองของกรุงหงสาวดีมาช้านาน ทางด้านทิศใต้ของเจดีย์ชเวมอร์ดอ ท่านจะได้พบกับพระตำหนักของบุเรงนอง และข้างๆกันกันเชื่อว่าเป็นพระตำหนักเรือนไทยของพระนางสุพรรณกัลยา ซึ่งตอนนี้เหลือแต่ซากตอไม้
 • สมควรแก่เวลานำท่านชม เจดีย์ไจ๊ปุ่น ซึ่งบูรณะเมือง พ.ศ.2019 มีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทั้ง 4 ทิศ ประกอบด้วยองค์สมเด็จพระสมณะโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า (ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ) กับพระพุทธเจ้าในอดีต สามพระองค์คือ พระพุทธเจ้ามหากัสสปะ (ทิศตะวันตก) สร้างโดยสี่สาวพี่น้องที่อุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนาสร้างพระพุทธรูปแทนตนเอง และสาบานตนไม่ข้องแวะกับบุรุษเพศ
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนู กุ้งแม่น้ำหงสา ท่านละ 1 ตัว
 • สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินย่างกุ้ง เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
 • 16.30 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน MYANMAR AIRWAY เที่ยวบินที่ 8M331
 • 18.15 น. คณะเดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมด้วยความประทับใจ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางจำนวน 1 ท่าน (กรณีกรุ๊ปถึง 15 ท่านขึ้นไป)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท MSIG ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ยกเลิกค่าธรรมเนียมวีซ่า สามารถอยู่ได้ไม่เกิน 14 วัน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ ค่าทิปไกด์ และหัวหน้าทัวร์ ตลอดการเดินทาง ประมาณ 600 บาท/ท่าน

RELATED PRODUCTS

RELATED ARTICLES

วิธีขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ ที่พม่า อย่างไรให้ได้ผล?

เทพทันใจและเทพกระซิบ สองเทพแห่งพม่าที่คนไทยเรานิยมเดินทางไปขอพรกัน เชื่อว่าจะช่วยให้สมปรารถนาได้ตามที่ขอ สำหรับใครที่เดินทางไปพม่าอยากจะไปขอพรเทพทันใจ เรามีวิธีการไหว้ขอพรมาฝาก

เดินทางไปพม่า เที่ยวย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ ไปกับ นิ้วกลม

เดินทางไปพม่าไปกับ นิ้วกลม ชมเมืองพม่ากับวิถีชีวิตที่เรียบง่าย เดินชมตลาด ชวนชิมอาหารเข้าแสนอร่อย บุฟฟเฟ่ต์พม่าอิ่มจุใจ และสัมผัสบรรยากาศอันเงียบสงบ

MYANMAR WEEKEND เที่ยวพม่าสบายๆ เที่ยววันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ไปได้

เที่ยวพม่าสบายๆ เที่ยววันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ไปได้ อยากไปเที่ยวแต่ไม่อยากลางาน สองวันหนึ่งคืนกำลังดี แนะนำเที่ยวพม่า ประเทศเพื่อนบ้านใกล้ๆ แบบไม่ต้องขอวีซ่า แถมยังบินไม่นาน แป๊บเดียวถึง เที่ยววันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้เก็บกระเป๋าไปได้ชิวๆ

พระธาตุอินทร์แขวน ก้อนหินแห่งศรัทธา

พระธาตุอินทร์แขวน ก้อนหินสีทองขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงชันอย่างหมิ่นเหม่ คล้ายว่าจะหล่นลงมา แต่กลับไม่มีทีท่าว่าจะตกลงมาแต่อย่างใด จึงเป็นความอัศจรรย์ที่เชื่อกันว่า เป็นหินที่พระอินทร์นำมาแขวนเอาไว้ และยังมีเจดีย์ที่สร้างไว้บนก้อนหิน ที่จำลองให้เป็นพระเกศแก้วจุฬามณี ซึ่งเป็นพระธาตุประจำปีจอ ที่ใครเกิดปีนี้ต้องหาโอกาสไปนมัสการสักครั้งหนึ่งในชีวิต

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!