กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292
Trip Highlight

 • ดำน้ำตื้นสำรวจแนวปะการังใกล้ชิดธรรมชาติ ชื่นชมความงามของโลกใต้ท้องทะเล ณ เกาะฮอมดำ
 • สัมผัสความงามท่ามกลางธรรมชาติ ลำธารสวยตราง หรือ ลำธารภาพเขียน น้ำตกที่สวยที่สุดบนเกาะฟู้โกว๊ก
 • ชมเที่ยว วัดดิงชาว สักการะศาลเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์ ตั้งอยู่บนโขดหินกลางทะเล หนึ่งในสัญลักษณ์ของเกาะแห่งนี้
 • เที่ยว ช้อป ชิม กับหลากหลายร้านค้ากว่า 100 ร้าน เรียงรายตลอดแนวถนน ณ ตลาดกลางคืนดิงเกา
 • ย้อนรอยอดีตชมประวัติศาสตร์ที่เรือนจำที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาใต้ "เรือนจำฟู้โกว๊ก"
 • FREE WIFI ON BUS สนุก สะดวก สบาย ตลอดการเดินทาง
Details
ประเทศ: เวียดนาม
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
รวมมื้ออาหาร: 5 มื้อ
สายการบิน: Bangkok Airways
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: ต.ค. - ธ.ค.61
รหัสสินค้า: VNPQCPQCPG01

BOOKING

Seat Available Month Period Depart Return Airline Price Booking
0 November 9-11Nov 2018 PG991
11:30-13:15
PG992
13:35-15:45
12,900 THB เต็ม
0 November 16-18Nov 2018 PG991
11:30-13:15
PG992
13:35-15:45
12,900 THB เต็ม
0 November 23-25Nov 2018 PG991
11:30-13:15
PG992
13:35-15:45
12,900 THB เต็ม
0 November 30 Nov 2018-2 Dec 2018 PG991
11:30-13:15
PG992
13:35-15:45
12,900 THB เต็ม
5 December 7-9Dec 2018 PG991
11:30-13:15
PG992
13:35-15:45
12,900 THB จอง
5 December 9-11Dec 2018
(วันรัฐธรรมนูญ)
PG991
11:30-13:15
PG992
13:35-15:45
13,900 THB จอง
5 December 14-16Dec 2018 PG991
11:30-13:15
PG992
13:35-15:45
12,900 THB จอง
5 December 21-23Dec 2018 PG991
11:30-13:15
PG992
13:35-15:45
12,900 THB จอง
5 December 28-30Dec 2018 PG991
11:30-13:15
PG992
13:35-15:45
17,900 THB จอง
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ - เกาะฟู้โกว๊ก - วัดดิงชาว - น้ำตกเสือยแจง – ตลาดฟู้โกว๊กไนท์มาเก็ต
Phu Van Resort
2 ดำน้ำตื้นเกาะฮอมดำ – ชมเครื่องประดับไข่มุก – เรือนจำฟู้โกว๊ก - ฟาร์มผึ้ง ไร่พริกไท – ซิมไวน์ - หาดเยืองดอง
Phu Van Resort
3 เมืองเยืองดอง – หมู่บ้านชาวประมงฮามนิง - กรุงเทพฯ -

วันแรก : กรุงเทพฯ - เกาะฟู้โกว๊ก - วัดดิงชาว - น้ำตกเสือยแจง – ตลาดฟู้โกว๊กไนท์มาเก็ต

 • 08.30 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ F โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ (ระหว่างรอขึ้นเครื่อง ท่านสามารถใช้บริการ เล้าจน์ ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ได้ มีอาหารว่าง และน้ำดื่มบริการ)
 • 11.30 น. ออกเดินทางสู่ เกาะฟู้โกว๊ก โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS เที่ยวบินที่ PG991
  (บนเครื่องมีบริการอาหาร และเครื่องดื่ม)
 • 13.10 น. เดินทางถึง สนามบินฟู้โกว๊ก ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
 • นำท่านเดินทางเดินทางสู่ “ฟู้โกว๊ก” เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม ตั้งอยู่ในอ่าวไทย โดยอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดเกียนซาง พื้นที่ 574 ตารางกิโลเมตร
 • ท่านเดินทางสู่ วัดดิงชาว (DinhCau Temple) ศาลเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์ตั้งอยู่บนโขดหินกลางทะเลเนื่องจากอาชีพหลักของชาวฟู้โกว๊กคืออาชีพการทำประมง ดังนั้นก่อนที่ชาวบ้านจะออกไปหาปลาจะต้องไหว้เทพเจ้าแห่งท้องทะเลก่อน เพื่อให้การออกไปจับปลาแต่ละครั้งเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยดี ไม่มีอันตรายใดใดทั้งสิ้น 
 • จากนั้นเดินทางต่อไปยัง ลำธารสวยตราง หรือ ลำธารภาพเขียน (SuoiTranhStream) ทางตอนใต้ของเกาะฟู้โกว๊กน้ำตกที่สวยที่สุดของเกาะแห่งนี้ 
 • รับประทานอาหารค่ำ    ภัตตาคาร

 • เดินทางไปชอปปิ้ง ณ ตลาดกลางคืนดิงเกา (DinhCau Night Market) เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองไว้เป็นของฝากหรือเป็นของที่ระลึก ชิมอาหารท้องถิ่นรสชาติแสนอร่อย
 • ที่พักโรงแรม Phu Van Resort หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว


วันที่สอง : ดำน้ำตื้นเกาะฮอมดำ – ชมเครื่องประดับไข่มุก – เรือนจำฟู้โกว๊ก - ฟาร์มผึ้ง ไร่พริกไท – ซิมไวน์ - หาดเยืองดอง

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 • ต่อมานำท่าน ออกเดินทางสู่ท่าเรือซาว นำท่านล่องเรือทะเล เดินทางสู่จุดดำน้ำตื้นชมปะการังที่สวยงามที่สุดบนเกาะฟู้โกว๊ก
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 • นำท่านเดินทางสู่ Long Beach Center นำท่านชมไข่มุกสินค้าขึ้นชื่อที่เกาะแห่งนี้ 
 • , จากนั้นนำท่านชม เรือนจำฟู้โกว๊ก ตั้งอยู่ในหมู่บ้าน เกยเหยื่อ ต.อานเท้ย ซึ่งเดิมนั้นเป็นเรือนจำที่นักล่าเมืองขึ้นฝรั่งเศสสร้างขึ้นเพื่อคุมขังชาวเวียดนามที่รักชาติ  ถึงปี1967 ทางการไซ่ง่อนได้ทำการก่อสร้างเรือนจำเกยเหยื่อใหม่ โดยเรียกว่า เรือนจำเชลยสงครามฟู้โกว๊ก
 • ต่อมาเดินทางสู่ ฟาร์มผึ้ง และไร่พริกไท 
 • จากนั้นนำท่านไปชิม “ซิมไวน์” (Sim Wine) ลักษณะของลูกซิมจะมีขนาดเท่ากับลูกมะกอก สีออกม่วง มีรสชาติหวานอมเปรี้ยว ชาวบ้านที่นี่จึงนำลูกซิมมาหมักเป็นไวน์
 • นำท่านเดินทางสู่ หาดเยืองดอง
 • รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
 • ที่พัก โรงแรม Phu Van Resort หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว


วันที่สาม : เมืองเยืองดอง – หมู่บ้านชาวประมงฮามนิง - กรุงเทพฯ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่เมืองเยืองดอง หมู่บ้านชาวประมงฮาม นิง (Ham Ninh Fishing Village) ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านไปเพลินๆ นำท่านสักการะ เจดีย์ร้อยล้าน วัดแห่งใหม่ที่พึ่งสร้างขึ้นบนเกาะแห่งนี้ ตั้งตระหง่านอยู่บนเขาอันเขียนชะอุ่ม ท่านจะเห็นวิวทิวทัศน์ของอ่าวไทย 
 • ได้เวลาอันสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ Phu Quoc International Airport (สนามบินฟู้โกว๊ก) 
 • 13.35 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS เที่ยวบินที่ PG992
 • 15.45 น. คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นนักท่องเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อจะต้องไม่เกินจำนวนวันจำนวนคนและมีค่าใช้จ่ายที่ทางสายการบินกำหนด)
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 20 กก.(Air Asia, Bangkok Airways)
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 • ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า 
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

ประกันเสริมสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพ

      ** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล  เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ ** 

     เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
     เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
     ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี
     [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
     ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
     [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง(PASSPORT)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิเช่นค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ(มินิบาร์, น้ำดื่ม, บุหรี่, เหล้า, เบียร์ ฯลฯ), ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่ากำหนด, ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทางเป็นต้น
  ค่าห้องพักเดี่ยวตามอัตรา
 • ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทิปพนักงานขับรถ (วันละ 200 บาท ต่อท่าน) ทิปหัวหน้าทัวร์ (ตามความประทับใจ)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

RELATED ARTICLES

เที่ยวเวียดนาม สัมผัสความงามจากเหนือจรดใต้

เวียดนาม เป็นประเทศที่มีธรรมชาติสวยๆ เยอะมากจริงๆ และด้วยภูมิประเทศที่ทอดตัวยาวลงมาตั้งแต่เหนือจรดใต้ ทำให้มีความหลากหลายทางธรรมชาติ ที่บางทีอาจจะนึกไม่ถึงเลยว่าทั้งหมดนี้อยู่ในประเทศเดียวกัน และนอกจากธรรมชาติแล้ว ยังมีสถาปัตยกรรมงดงามน่าชมมากมาย

Happy Family พาแม่เที่ยววันแม่กันเถอะ

Happy Family พาแม่เที่ยววันแม่กันเถอะ ถือเป็นช่วงเวลาดีๆ ที่เราจะพาแม่ พ่อ และคนในครอบครัวไปเที่ยวกระชับความสัมพันธ์กันมากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้เลยที่เราจะพาแม่เที่ยววันแม่ ตามไปเที่ยวพร้อมๆ กันเลย

พิชิตยอดเขาฟานซีปัน หลังคาแห่งอินโดจีน

พิชิตยอดเขาฟานซีปัน หลังคาแห่งอินโดจีน ฟานซีปัน(Fansipan) พิเศษยังไง ทำไมถึงต้องไป พิเศษตรงที่มีความสูงถึง 3,143 เมตรจากระดับน้ำทะเล หรือว่าสูงที่สุดในอินโดจีน ซึ่งก็คือประเทศ ลาว เวียดนาม และกัมพูชานั่นเอง

คุณเป็นนักท่องเที่ยวแบบไหนกันนะ?

ใครๆ ก็อยากออกไปท่องเที่ยวและท่องโลกดูสักครั้ง แต่ลองสำรวจดูตัวเองบ้างหรือเปล่า ว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวแบบไหน ลองไปหาคำตอบกัน

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!