กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292
Trip Highlight
 • ออกเดินทาง 4 ท่าน ได้โดยไม่ต้องรอกรุ๊ป (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
 • พิเศษ! บริการไกด์ท้องถิ่น (ภาษาไทย) คอยดูแลให้คำแนะนำบริการตลอด 3 วัน
 • นมัสการพระบัวเข็ม เพื่อเป็นสิริมงคล ที่วัดพองดออู
 • ชมวิถีชีวิตของชาวอินตา ที่ทะเลสาบอินเล
 • สักการะ 1 ใน 5 มหาสถานศักดิ์สิทธิ์ ของประเทศพม่า พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
 • สักการะเจดีย์โปว์ตาทาวน์ พร้อมขอพรศักดิ์สิทธิ์ กับเทพทันใจ
Details
ประเทศ: พม่า
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
รวมมื้ออาหาร: 7 มื้อ
สายการบิน: Myanmar Airways
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: พ.ย.62 - มี.ค.63
รหัสสินค้า: MMRGNRGN8M09

BOOKING

Booking Seat Available Month Period Depart Return Airline Price
จอง 4 December 8-10Dec 2019 8M336
10:40-11:25
8M331
16:30-18:15
24,900 THB
จอง 4 January 10-12Jan 2020 8M336
10:40-11:25
8M331
16:30-18:15
23,900 THB
จอง 4 January 17-19Jan 2020 8M336
10:40-11:25
8M331
16:30-18:15
23,900 THB
จอง 4 January 24-26Jan 2020 8M336
10:40-11:25
8M331
16:30-18:15
23,900 THB
จอง 4 January 31 Jan 2020-2 Feb 2020 8M336
10:40-11:25
8M331
16:30-18:15
23,900 THB
จอง 4 February 8-10Feb 2020 8M336
10:40-11:25
8M331
16:30-18:15
24,900 THB
จอง 4 February 14-16Feb 2020 8M336
10:40-11:25
8M331
16:30-18:15
23,900 THB
จอง 4 February 21-23Feb 2020 8M336
10:40-11:25
8M331
16:30-18:15
23,900 THB
จอง 4 February 28 Feb 2020-1 Mar 2020 8M336
10:40-11:25
8M331
16:30-18:15
23,900 THB
จอง 4 March 6-8Mar 2020 8M336
10:40-11:25
8M331
16:30-18:15
23,900 THB
จอง 4 March 13-15Mar 2020 8M336
10:40-11:25
8M331
16:30-18:15
23,900 THB
จอง 4 March 20-22Mar 2020 8M336
10:40-11:25
8M331
16:30-18:15
23,900 THB
จอง 4 March 27-29Mar 2020 8M336
10:40-11:25
8M331
16:30-18:15
23,900 THB
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ–ย่างกุ้ง -วัดพระหินอ่อน– ช้างเผือก - เมืองเฮโฮ ( บินภายใน ) + ทะเลสาปอินเล
Hupin cottage Hotel
2 อินเล – ทะเลสาบอินเล – พระบัวเข็ม – หมู่บ้านทอผ้าอินปอขอม
Best Western Green Hill Yangon
3 พระเทพทันใจ – พระพุทธไสยยาสน์เจาทัตจี - ช็อปปิ้งตลาดสก็อต กรุงเทพฯ -

เดินทาง 6-10 คนโดยรถ TOYOTA COMUTER


วันแรก : กรุงเทพฯ–ย่างกุ้ง  -วัดพระหินอ่อน– ช้างเผือก - เมืองเฮโฮ ( บินภายใน ) + ทะเลสาปอินเล 

 • 08.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูที่ 6 เคาว์เตอร์ N สายการบิน MYANMAR AIRWAY (8M) เจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน
 • 10.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงย่างกุ้ง โดยเที่ยวบินที่ 8M 336 (เวลาที่พม่าช้ากว่าเมืองไทย 30 นาที)*** บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง***
 • 11.00 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ เม็งกะลาดง เมืองย่างกุ้ง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองย่างกุ้ง
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านชม วัดพระหินอ่อน (พระมหาลาภ) ซึ่งเป็นวัดที่มีพระพุทธรูปทำจากหินอ่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 • นำท่านชมความน่ารักแสนรู้ของ ช้างเผือก ที่มีลักษณะทั้ง 9 ประการตรงตามตำราโบราณ ซึ่งหาชมได้ยากในปัจจุบัน
 • นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเม็งกะลาดง เมืองย่างกุ้ง
 • ออกเดินทางสู่ เมืองเฮโฮ โดยสายการบินภายใน AIR KBZ เที่ยวบินที่.....
 • เดินทางถึง สนามบินเมืองเฮโฮ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ทะเลสาบอินเล
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • เข้าสู่ที่พัก Hupin cottage Hotel หรือเทียบเท่า


วันที่สอง : อินเล – ทะเลสาบอินเล – พระบัวเข็ม – หมู่บ้านทอผ้าอินปอขอม  

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านชม ทะสาบอินเล ที่มีความสวยงามตามธรรมชาติ ด้วยผืนน้ำอันกว้างใหญ่และวิวทิวเขาอันสวยงาม รวมทั้งวิถีชีวิตของชาวอินตาที่เรียบง่าย
 • จากนั้นนำท่านชม วัดพองดออู สร้างในศตวรรษที่ 12 อดีต พระพุทธรูป 5 องค์นี้ (พระบัวเข็ม) ชาวบ้านจะอัญเชิญขึ้นเรือแล้วแห่ไปตามหมู่บ้านต่างๆรอบทะเลสาบ (ซึ่งจะแห่หลังจากเทศกาลออกพรรษา 15 วัน)
 • จากนั้นให้ท่าน นมัสการพระบัวเข็ม เพื่อเป็นสิริมงคล
 • หลังจากนั้นนำท่านชม หมู่บ้านทอผ้าอินปอขอม ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่นำเส้นใยบัวมาทอเป็นเสื้อผ้า, ผ้าพันคอ ฯลฯ
 • ชม วัดแมวกระโดด มีอายุ 200 กว่าปี ที่นี้จะมีพระพุทธรูปเก่าแก่อยู่ และจุดเด่นของที่นี้คือ เสาแต่ละต้นที่ใช้สร้างวัดแห่งนี้
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองอินเล
 • นำท่านออกเดินทางกลับสู่ กรุงย่างกุ้ง โดยเที่ยวบินภายใน AIR KBZ เที่ยวบินที่.....
 • เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ เม็งกะลาดง เมืองย่างกุ้ง
 • จากนั้นนำท่าน นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่าที่มีอายุกว่า 2,500 ปี เป็นที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุ 8 เส้น
  ของพระพุทธเจ้าองค์พระเจดีย์
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • ที่พัก Best Western Green Hill Yangon หรือเทียบเท่า 


วันที่สาม : พระเทพทันใจ – พระพุทธไสยยาสน์เจาทัตจี  - ช็อปปิ้งตลาดสก็อต  กรุงเทพฯ 

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านชม เจดีย์โปตาทาวน์ สร้างโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รูป ได้นำมาเมื่อ 2,000 ปีก่อน
 • นมัสการพระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทยที่นิยมมากราบไหว้ขอพรและเพื่อความเป็นสิริมงคล
 • จากนั้นนำท่านชม พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี นมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55 ฟุต สูง16 ฟุต ซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงามมากโดยเฉพาะดวงตา และพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • จากนั้นนำท่านแวะซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต เลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองราคาถูก เช่น ไม้และงาช้างแกะสลัก พระพุทธรูปไม้หอมแกะสลัก แป้งทานาคา ผ้าปักพื้นเมือง
 • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเม็งกะลาดง
 • 16.30 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน MYANMAR AIRWAY เที่ยวบินที่ 8M 331
 • 18.15 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..พร้อมความประทับใจและความเป็นสิริมงคล

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ ย่างกุ้ง หงสา ไปกับ WonderfulPackage

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์ 
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า 
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก. 
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางจำนวน 1 ท่าน (ในกรณีกรุ๊ปมีผู้เดินทาง ถึง 15 ท่าน )
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท ชับป์ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 
 • ยกเลิกค่าธรรมเนียมวีซ่า สามารถอยู่ได้ไม่เกิน 14 วัน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ ค่าทิปไกด์ และหัวหน้าทัวร์ ตลอดการเดินทาง ประมาณ 600 บาท/ท่าน

RELATED PRODUCTS

RELATED ARTICLES

MYANMAR WEEKEND เที่ยวพม่าสบายๆ เที่ยววันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ไปได้

เที่ยวพม่าสบายๆ เที่ยววันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ไปได้ อยากไปเที่ยวแต่ไม่อยากลางาน สองวันหนึ่งคืนกำลังดี แนะนำเที่ยวพม่า ประเทศเพื่อนบ้านใกล้ๆ แบบไม่ต้องขอวีซ่า แถมยังบินไม่นาน แป๊บเดียวถึง เที่ยววันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้เก็บกระเป๋าไปได้ชิวๆ

เดินทางไปพม่า เที่ยวย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ ไปกับ นิ้วกลม

เดินทางไปพม่าไปกับ นิ้วกลม ชมเมืองพม่ากับวิถีชีวิตที่เรียบง่าย เดินชมตลาด ชวนชิมอาหารเข้าแสนอร่อย บุฟฟเฟ่ต์พม่าอิ่มจุใจ และสัมผัสบรรยากาศอันเงียบสงบ

วิธีขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ ที่พม่า อย่างไรให้ได้ผล?

เทพทันใจและเทพกระซิบ สองเทพแห่งพม่าที่คนไทยเรานิยมเดินทางไปขอพรกัน เชื่อว่าจะช่วยให้สมปรารถนาได้ตามที่ขอ สำหรับใครที่เดินทางไปพม่าอยากจะไปขอพรเทพทันใจ เรามีวิธีการไหว้ขอพรมาฝาก

เที่ยวพม่า ชมประเพณีแห่พระบัวเข็ม พลังแห่งศรัทธา ณ ทะเลสาบอินเล

ไปเที่ยวพม่า ร่วมเทศกาลพระบัวเข็ม พลังแห่งศรัทธาที่ปิดทองจนไม่เห็นองค์พระ มีประเพณีแห่พระบัวเข็มที่ทะเลสาบอินเลเป็นประจำทุกปี

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!