ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

Highlight
 • เที่ยวพม่า ตามรอยเจ้าจันทร์ผมหอม นมัสการ 3 ใน 5 มหาสถานศักดิ์สิทธิ์ของประเทศพม่า พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอร์ดอร์(พระธาตุมุเตา) นั่งรถขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน
 • ร่วมทำบุญ ตักบาตร เสริมสิริมงคล พระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย ถือเป็นวัดที่มีความสำคัญและโด่งดังในพม่า
 • นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียง พระนอนที่งดงามที่สุดในประเทศพม่า นับเป็นปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์อันดับสองรองจาก พระธาตุชเวมอดอร์ (ไจท์มุเตา) ของเมืองหงสาวดี
 • เที่ยวชม พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น เจดีย์ที่อายุมากกว่า 500 ปี พระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ 4 องค์ 4 ทิศ สร้างขึ้นโดยศิลปะแบบพม่า
 • สักการะเจดีย์โปว์ตาทาวน์ เจดีย์ทรงระฆังสูง 40 เมตร อนุสรณ์กว่า 2,000 ปี ซึ่งอัญเชิญพระบรมธาตุไว้ในผอบทองคำและประดิษฐาน "พระเกศาธาตุ" ที่เจดีย์โปว์ตาทาวน์ เมืองย่างกุ้ง  
 • ขอพรเทพศักดิ์สิทธิ์ "เทพทันใจ" ขอเรื่องใดได้สมใจดั่งใจปรารถนา และขอพร "เทพกระซิบ" ธิดาพญานาค กระซิบขออะไรได้ดั่งใจ เทพศักดิ์สิทธิ์ชาวพม่า
 • เยือนวัดพระหินอ่อน ประดิษฐานองค์พระพุทธรูปหินอ่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลก มหัศจรรย์พระหินอ่อน ประทานพรเรื่องความเจริญรุ่งเรือง อายุเก่าแก่กว่า 1,200 ปี 
 • ลิ้มรสเมนูพิเศษ! อาทิ เป็ดปักกิ่ง , สลัดกุ้งมังกร , กุ้งแม่น้ำหงสา ถือเป็นอาหารขึ้นชื่อ เมื่อได้ไปพม่าต้องได้ลองสักครั้ง
 • เดินทางสู่พม่าโดยสายการบิน Myanmar Airways สายการบินแห่งชาติประเทศพม่า บริการแบบ Full Service พร้อมอาหารและเครื่องดื่มเสิร์ฟบนเครื่องบิน
 • 10 คนเดินทางได้ไม่มีหัวหน้าทัวร์ โดยไม่ต้องรอกรุ๊ป
Details
ประเทศ: พม่า
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
รวมมื้ออาหาร: 7 มื้อ
สายการบิน: Myanmar Airways
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: สงกรานต์ 14,900.-
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
13,900
จากราคาปกติ 18,999 บาท/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว)

แชร์ สินค้านี้

BOOKING

Booking Seat Available Month Period Depart Return Airline Price
จอง 20 April 13-15Apr 2017
(วันสงกรานต์)
8M336
10:15-11:00
8M331
16:30-18:15
14,900 THB
จอง 20 April 14-16Apr 2017
(วันสงกรานต์)
8M336
10:15-11:00
8M331
16:30-18:15
14,900 THB
จอง 20 April 21-23Apr 2017 8M336
10:15-11:00
8M331
16:30-18:15
13,900 THB
จอง 20 April 28-30Apr 2017 8M336
10:15-11:00
8M331
16:30-18:15
13,900 THB
จอง 20 April 29 Apr 2017-1 May 2017
(วันแรงงานฯ)
8M336
10:15-11:00
8M331
16:30-18:15
14,900 THB
เต็ม 0 May 5-7May 2017
(วันฉัตรมงคล)
8M336
10:40-13:05
8M331
16:30-18:15
13,900 THB
จอง 20 May 12-14May 2017 8M336
10:40-13:05
8M331
16:30-18:15
13,900 THB
จอง 20 May 19-21May 2017 8M336
10:40-13:05
8M331
16:30-18:15
13,900 THB
จอง 20 May 26-28May 2017 8M336
10:40-13:05
8M331
16:30-18:15
13,900 THB
จอง 20 June 2-4Jun 2017 8M336
10:40-13:05
8M331
16:30-18:15
13,900 THB
จอง 20 June 9-11Jun 2017 8M336
10:40-13:05
8M331
16:30-18:15
13,900 THB
จอง 20 June 16-18Jun 2017 8M336
10:40-13:05
8M331
16:30-18:15
13,900 THB
จอง 20 June 23-25Jun 2017 8M336
10:40-13:05
8M331
16:30-18:15
13,900 THB
จอง 20 July 7-9Jul 2017
(วันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา)
8M336
10:40-13:05
8M331
16:30-18:15
13,900 THB
จอง 20 July 8-10Jul 2017
(วันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา)
8M336
10:40-13:05
8M331
16:30-18:15
14,900 THB
จอง 20 July 9-11Jul 2017
(วันเข้าพรรษา)
8M336
10:40-13:05
8M331
16:30-18:15
14,900 THB
จอง 20 July 14-16Jul 2017 8M336
10:40-13:05
8M331
16:30-18:15
13,900 THB
จอง 20 July 21-23Jul 2017 8M336
10:40-13:05
8M331
16:30-18:15
13,900 THB
จอง 20 July 28-30Jul 2017 8M336
10:40-13:05
8M331
16:30-18:15
13,900 THB
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง - หงสาวดี - วัดไจ๊คะวาย - พระธาตุมุเตา - พระธาตุอินทร์แขวน
YO YOLAY HOTEL
2 หงสาวดี - พระราชวังบุเรงนอง - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียง - เจดีย์ไจ๊ปุ่น - วัดบารมี - เจดีย์ชเวดากอง
ORCHID HOTEL
3 เจดีย์โปตาทาวน์ - พระเทพทันใจ - พระพุทธไสยยาสน์เจาทัตจี - วัดพระหินอ่อน - ช็อปปิ้งตลาดสก็อต - กรุงเทพฯ -

วันแรก : กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง - หงสาวดี - วัดไจ๊คะวาย - พระธาตุมุเตา - พระธาตุอินทร์แขวน
DAY1 : Bangkok - Yangon - Kyaik Kawai Monestary - Swe Mawdaw Pagoda Kyaikhteeyo Hill Pagoda

 • พระธาตุมุเตา   เป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในหงสาวดีสัญลักษณ์ยืนยันความเจริญรุ่งเรืองอีกทั้งยังเป็นเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองของกรุงหงสาวดีมาช้านาน
 • ที่พัก YO YOLAY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ***


วันที่สอง : หงสาวดี – พระราชวังบุเรงนอง – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียง – เจดีย์ไจ๊ปุ่น - เจดีย์ชเวดากอง
DAY2 : Baying Nyaung Palace – Swe Thar Lyaung – Kyaik Pun Pagoda – Scort Market

 • หงสาวดี   เมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรมอญโบราณที่มีอายุมากกว่า 400 ปีและสัมผัส ชีวิตชาวเมืองหงสาวดี
 • พระราชวังบุเรงนอง   ปัจจุบันกรมศิลปากรพม่าได้ทำการขุด ค้นฐานของพระราชวังแล้วก่อสร้างตัวอาคารจำลองบรรยากาศของพระราชวังในสมัยก่อน
 • พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลยีง  กราบนมัสการพระพุทธรูปนอนที่ที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ
 • เจดีย์ไจ๊ปุ่น   มีพระพุทธรูปปางประทับนั่ง โดยรอบทั้ง 4 ทิศ ประกอบด้วยองค์สมเด็จพระสมณะโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า (ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ) กับ พระพุทธเจ้าในอดีต สามพระองค์คือ พระพุทธเจ้ามหากัสสปะ (ทิศตะวันตก) 
 • เจดีย์ชเวดากอง   พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่าที่มีอายุกว่า 2,500 ปี เป็นที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุ 8 เส้น ของพระพุทธเจ้าองค์
 • ที่พัก ORCHID HOTEL เทียบเท่าระดับ 3 ***


วันที่สาม : เจดีย์โปตาทาวน์ – พระเทพทันใจ – พระพุทธไสยยาสน์เจาทัตจี – วัดพระหินอ่อน - ช็อปปิ้งตลาดสก็อต – กรุงเทพฯ
DAY3 : Botadaung Pagoda – Chawhtutgyi – White Elephant – Bangkok 

 • พระเทพทันใจ   เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทยที่นิยมมากราบไหว้ขอพรและเพื่อความเป็นสิริมงคล
 • ช็อปปิ้งตลาดสก็อต   เลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองราคาถูก

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ ย่างกุ้ง หงสา ไปกับ WonderfulPackage

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กก.
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางจำนวน 1 ท่าน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท ชับป์ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ยกเลิกค่าธรรมเนียมวีซ่า สามารถอยู่ได้ไม่เกิน 14 วัน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ ค่าทิปไกด์ และหัวหน้าทัวร์ ตลอดการเดินทาง ประมาณ 600 บาท/ท่าน

RELATED PRODUCTS

ทัวร์พม่า สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 6 วัน 5 คืน

เที่ยวครบทุกความยิ่งใหญ่แห่งพระพุทธศาสนา พาไปสักการะทั้ง 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งพม่า มหาเจดีย์ชเวดากอง, เจดีย์ชเวซิกอง, เจดีย์ชเวมอดอร์, พระมหามัยมุนี, พระธาตุอินทร์แขวน ชมทะเลเจดีย์ สักการะพระบัวเข็ม

เริ่มต้น 40,900 บาท/ท่าน

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน ราคาพิเศษ โดยสายการบิน THAI LION AIR

ตั๋วเครื่องบิน Low cost ราคาดีที่สุด ไทย ไลอ้อน แอร์ จองได้แล้ววันนี้ที่ วันเดอร์ฟูลแพ็คเกจ

เริ่มต้น 725 บาท/ท่าน

โปรโมชั่นจองตั๋วเครื่องบินราคาถูก : พม่า

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินพม่า ราคาพิเศษ โดยสายการบินชั้นนำ จองผ่านคอลล์เซ็นเตอร์วันนี้ ที่วันเดอร์ฟูลแพ็กเกจ

เริ่มต้น 1,960 บาท/ท่าน

Group&Go ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน

Group & Go 6 คนออกเดินทางได้เลย เที่ยวสบายๆ 2 วัน 1 คืน หยุดแค่เสาร์-อาทิตย์ ก็เที่ยวได้แล้ว ชมเมืองย่างกุ้ง กับความยิ่งใหญ่ของเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ พักโรงแรมย่านใจกลางเมือง

เริ่มต้น 9,900 บาท/ท่าน

RELATED ARTICLES

เที่ยวประเทศเพื่อนบ้าน ใกล้ๆ ไม่ง้อวีซ่า

ใครที่อยากไปเที่ยวต่างประเทศ แต่ก็ยังแพลนที่เที่ยวไม่ได้ซักที จะไปกันทีก็ปุบปับแบบไม่กี่วันออกเดินทางแล้ว เราแนะนำว่าลองไปประเทศเพื่อนบ้านใกล้ๆ กันดีกว่า เพราะว่าไม่ต้องเสียเวลาขอวีซ่า แถมยังเดินทางได้ง่ายๆ ไม่เสียเวลานาน บางทีหยุดแค่เสาร์-อาทิตย์ยังไปเที่ยวกันได้เลยนะ

เยือนมนต์เสน่ห์แห่ง พุกาม มัณฑะเลย์

พุกาม มัณฑะเลย์ อีกสถานที่หนึ่งแห่งพม่าที่ยังคงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม พร้อมด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรค่าแก่การสักการะบูชา เป็นอีกหนึ่งมนต์เสน่ห์แห่งพม่าที่ต้องหาโอกาสไปเยือนให้ได้สักครั้งในชีวิต

เดือนแห่งวันแม่แบบนี้ พาครอบครัวไปเที่ยวไหนดี

เดือนแห่งวันแม่แบบนี้ น่าจะมีโอกาสได้พาคนในครอบครัวไปเที่ยวต่างประเทศกันพร้อมหน้าพร้อมตา ว่าแต่จะพาครอบครัวไปเที่ยวไหนดีนะ ไปดูกัน

UPDATE! 29 ประเทศที่คนไทยไม่ต้องขอวีซ่า

เป็นที่รู้กันแล้วว่ทางไต้หวันได้ยกเว้นวีซ่าสำหรับผู้ที่เดินทางจากประเทศไทยไปไต้หวันเป็นระยะเวลา 1 ปี เพราะฉะนั้น ณ ปัจจุบันนี้จะมีประเทศที่เราสามารถเดินทางเข้าประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่ารวมทั้งหมด 29 ประเทศด้วยกัน มาอัพเดทกันชัดๆ อีกครั้ง ในแต่ละภูมิภาคมีประเทศใดบ้าง

พระธาตุอินทร์แขวน ก้อนหินแห่งศรัทธา

พระธาตุอินทร์แขวน ก้อนหินสีทองขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงชันอย่างหมิ่นเหม่ คล้ายว่าจะหล่นลงมา แต่กลับไม่มีทีท่าว่าจะตกลงมาแต่อย่างใด จึงเป็นความอัศจรรย์ที่เชื่อกันว่า เป็นหินที่พระอินทร์นำมาแขวนเอาไว้ และยังมีเจดีย์ที่สร้างไว้บนก้อนหิน ที่จำลองให้เป็นพระเกศแก้วจุฬามณี ซึ่งเป็นพระธาตุประจำปีจอ ที่ใครเกิดปีนี้ต้องหาโอกาสไปนมัสการสักครั้งหนึ่งในชีวิต

เที่ยวพม่า ชมประเพณีแห่พระบัวเข็ม พลังแห่งศรัทธา ณ ทะเลสาบอินเล

ไปเที่ยวพม่า ร่วมเทศกาลพระบัวเข็ม พลังแห่งศรัทธาที่ปิดทองจนไม่เห็นองค์พระ มีประเพณีแห่พระบัวเข็มที่ทะเลสาบอินเลเป็นประจำทุกปี

อัพเดทล่าสุด 28 ประเทศที่คนไทยเข้าได้ไม่ต้องใช้วีซ่า

อัพเดทล่าสุด 28 ประเทศที่คนไทยเข้าได้ไม่ต้องใช้วีซ่า จะเป็นที่ไหนบ้างนั้น ไปดูกันเลย

ขั้นตอนและวิธีการ...สักการะเจดีย์ชเวดากองแห่งพม่า

ชวนกันไปไหว้พระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมสิริมงคลให้กับชีวิตที่ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์คู่บ้านคู่เมืองของพม่า พาไปชมวิธีการไหว้และสักการะเจดีย์รวมถึงบริเวณโดยรอบ ว่าต้องทำอย่างไรกันบ้าง

ทัวร์พม่า รู้จักกับ 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดแห่งพม่า

ทัวร์พม่า หากจะไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า ต้องไม่ลืม 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดแห่งพม่า เจดีย์ชเวดากอง, เจดีย์ชเวดอมอหรือพระธาตุมุเตา, พระธาตุอินทร์แขวน, เจดีย์ชเวสิกอง และ พระมหามัยมุนี

Best in Travel 2017 Top 10 Countries by Lonely Planet

10 ประเทศน่าเที่ยวประจำปี 2017 จาก Lonely Planet จะเป็นประเทศในใจใครหลายคนหรือเปล่าต้องตามไปดู บอกเลยว่าปีนี้มีประเทศใหม่ๆ ที่อาจจะไม่ใช่ประเทศ Top Destination แต่ว่ามีความน่าสนใจและน่าไปเที่ยวมาก

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!