กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292
Trip Highlight
 • พาท่านลิ้มรสอาหารพื้นเมืองบาหลี “Crispy duck”
 • ชมทัศนียภาพที่งดงามจับตายามอาทิตย์ลับขอบฟ้า ณ “วิหารทานาล็อต”
 • ชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของบาหลี “บาร็อง แดนซ์” การต่อสู้ระหว่างความชั่วและความดี
 • ชมความสวยงามและความอลังการของ มัสยิด Omar Ali Saiffuddien
 • ชมวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของหมู่บ้านลอยน้ำ “Kampong Ayer” และชม”ลิงจมูกยาว” ซึ่งเป็นสัตว์ที่หาดูได้ยากในปัจจุบัน!
 • ชมความยิ่งใหญ่อลังการของมัสยิดทองคำ “Jame Asr Hassanil Bolkiah Mosque”

Details
ประเทศ: บรูไน
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
รวมมื้ออาหาร: 11 มื้อ
สายการบิน: ROYAL BRUNEI
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: ธ.ค.61-มี.ค.62
รหัสสินค้า: BNBWNBWNBI01

BOOKING

Seat Available Month Period Depart Return Airline Price Booking
4 March 12-16Mar 2019 BI514
13:30-17:15
BI513
10:55-12:40
22,900 THB จอง
4 March 19-23Mar 2019 BI514
13:30-17:15
BI513
10:55-12:40
22,900 THB จอง
4 March 26-30Mar 2019 BI514
13:30-17:15
BI513
10:55-12:40
22,900 THB จอง
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – บรูไน - สะพานสมเด็จพระราชินีรายา อิสตรี เป็งงีรัน อานะก์ ฮัจญะห์ สเลฮา
THE CENTREPOINT HOTEL หรือระดับเทียบเท่าL
2 บรูไน – พระราชวัง Istana Nurul Iman – มัสยิด Omar Ali Saiffuddien – พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia – หมู่บ้านกลางน้ำ+ล่องเรือชมลิงจมูกยาว – พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีมาเลย์ - มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah – บาหลี
FONTANA HOTEL OR B HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว
3 บาร็อง แดนซ์ – ศูนย์ผ้าบาติก - หมู่บ้านคินตามานี ภูเขาไฟบาตูร์ (ภูเขาไฟคินตามานี) – วัดตัมปะก์ซีริง - ตลาดปราบเซียน – อูบุด
FONTANA HOTEL OR B HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว
4 วัดเม็งวี – เบดูกัลป์ – ทะเลสาบบราตัน –วัดอูลันดานู – วิหารตานะห์ ล็อต – จิมบารัน
FONTANA HOTEL OR B HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว
5 บาหลี - บรูไน – กรุงเทพฯ -

วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ – บรูไน - สะพานสมเด็จพระราชินีรายา อิสตรี เป็งงีรัน อานะก์ ฮัจญะห์ สเลฮา

 • 11.30 น. เช็คอินสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U สายการบิน รอยัล บรูไน(Royal Brunei)
 • 13.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงบันดาเสรีเบกาวัน โดยสายการบิน รอยัล บรูไน(Royal Brunei) เที่ยวบินที่ BI514
 • 17.15 น. เดินทางถึงสนามบิน Brunei International Airport ประเทศบรูไน เวลาท้องถิ่นเร็วกว่า ประเทศไทย 1 ชั่วโมง
 • เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
 • หลังจากนั้นนำท่านถ่ายภาพภูมิทัศน์อันงดงามของทั้งสองฝั่งของแม่น้ำบรูไน สะพานสมเด็จพระราชินีรายา อิสตรี เป็งงีรัน อานะก์ ฮัจญะห์ สเลฮา (Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha Bridge) หรือสะพานหมู่บ้านน้ำ (Water Village Bridge) ซึ่งเป็นสะพานขึงแห่งแรกของประเทศบรูไน
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ THE CENTREPOINT HOTEL หรือระดับเทียบเท่า


วันที่สอง : บรูไน – พระราชวัง Istana Nurul  Iman – มัสยิด Omar Ali Saiffuddien – พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia – หมู่บ้านกลางน้ำ+ล่องเรือชมลิงจมูกยาว – พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีมาเลย์ - มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah – บาหลี

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมที่พัก 
 • นำท่านผ่านชมและถ่ายรูปด้านนอก พระราชวัง Istana Nurul Iman เป็นที่ประทับของสุลต่านและพระราชวงศ์แห่งบลูไน สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1987 และมีมูลค่ากว่า 1.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในของพระราชวังถูกตกแต่งอย่างประณีตด้วยวัสดุชั้นดี และประกอบไปด้วย 1,788 ห้อง, ห้องน้ำ 257 ห้อง และ 5 สระน้ำ นอกจากนี้ ยังมีห้องจัดเลี้ยงขนาดใหญ่ซึ่งบรรจุได้ถึง 5,000 คนเลยทีเดียว ที่สำคัญยังพร้อมไปด้วยเครื่องอำนวยความสะดวกมากมาย
 • หลังจากนั้นนำท่านผ่านชมและถ่ายรูปด้านนอก มัสยิด Omar Ali Saiffuddien เป็นมัสยิด เก่าแก่ศูนย์รวมจิตใจและเป็นสถานที่สำคัญที่สุดของศาสนาอิสลามในบรูไน ตั้งอยู่กลางกรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน เมืองหลวงและเมืองท่าที่สำคัญของประเทศ เป็นสถาปัตยกรรมที่วิจิตรงดงามเลอค่าจนได้ชื่อว่าเป็นมินิทัชมาฮาล สุลต่านโอมาร์ อาลีไซฟุดดิน ที่ 3 พระราชบิดาของสุลต่านองค์ปัจจุบันเป็นผู้ออกแบบและดูแลการก่อสร้างด้วย พระองค์เอง มัสยิดแห่งนี้มีความสูง 52 เมตรโดมทรงกลมบนหลังคาสร้างจากทองบริสุทธิ์ พื้นด้านในปูด้วยหินอ่อน ภายในสุเหร่าปูพื้นด้วยหินอ่อนจากอิตาลี และพรมที่สั่งทอพิเศษผืนใหญ่มหึมา ความโดดเด่นของมัสยิดโอมาร์ อาลี ไซฟัดดิน คือความสวยสง่าเสมือนเป็น มัสยิดศักดิ์สิทธ์บนเกาะเล็กๆและจะมีทางเดินเชื่อม ไปยังเรือที่อยู่กลางน้ำ นำท่าน
 • ชม พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia (รอยัลเรกกาเลีย) ตั้งอยู่ใจกลางกรุงบันดาร์ เสรี เบกาวันได้รับการยกย่องว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีสมบัติล้าค่าและน่าชมที่สุดแห่งหนึ่งของทวีปเอเชีย เป็นสถานที่รวบรวมข้าวของและเครื่องใช้ซึ่งล้วนแล้วแต่หาค่ามิได้ของสุลต่านองค์ปัจจุบัน มีทั้งราชรถทองคำ ฉลองพระองค์ทองคำ เครื่องทรงทองคำ อาวุธทองคำล้วนเป็นทองคำไปทุกสิ่งอย่าง รวมทั้งมีการแสดงพระราชประวัติขององค์สุลต่านและเครื่องราชบรรณาการจากนานาประเทศ ที่มีความวิจิตรงดงามสูงค่าแบบหาดูได้ยาก เช่น คริสตัล หยก งาช้าง และยังมีพระที่นั่งจำลองมาให้ได้ชมกัน ไฮไลท์ของที่นี่ ได้แก่ ห้องเล็ก ๆ ที่จำลองขบวนพาเหรดและการตกแต่งอันสวยงาม เนื่องในวโรกาสครบรอบ 25 ปีที่องค์ สุลต่านขึ้นครองราชย์
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านล่องเรือชม หมู่บ้านกลางน้ำ “Kampong Ayerกัมปงไอเยอร์” หมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชมศิลปะการสร้างบ้านเรือนนับพันบริเวณปากแม่น้ำบรูไน และการคมนาคมอันแปลกตา ชาวยุโรปใรยุคแรกที่เข้ามาที่บรูไน เรียกขานหมู่บ้านกลางน้ำนี้ว่า เวนิซแห่งตะวันออก หมู่บ้านกลางน้ำ ซึ่งจัดได้ว่าเป็นชุมชนกลางน้ำที่ใหญ่แห่งหนึ่งบนโลก โดยมีทั้งสิ้น42หมู่บ้าน ประชากรอาศัยร่วม30,000กว่าคน การสัญจรไปมานั้นจะมีเรือสปี๊ดโบ๊ทแบบบรูไน(ก็คือเรือไม้ติดเครื่องยนต์)คอยให้บริการ เนื่องด้วยชุมชนกลางน้ำแห่งนี้ จัดเป็นชุมชนกลางน้ำที่ใหญ่แห่งนึงบนโลก บนชุมชนก็เลยมี สถานีดับเพลิง สถานีตำรวจ มัสยิด นอกจากนี้ยังมีโรงเรียน โรงพยาบาล ร้านอาหาร เหมือนชุมชนบนฝั่ง และสะพานที่ทอดยาวสู่ชุมชนกลางน้ำ
 • จากนั้นนำท่านล่องเรือชม ลิงจมูกยาว “ลิงโพรบอสซิส” ลิงที่มีจมูกใหญ่และยื่นยาวประหลาดกว่าลิงชนิดใด และพบเฉพาะบนเกาะบอร์เนียวเท่านั้น อาศัยอยู่ในป่าชายเลนหรือป่าติดริมแม่น้ำของอุทยานแห่งชาติบาโก ลิงจมูกยาว มีชื่อเรียกในภาษาถิ่นของชนพื้นเมืองว่า "ออรัง เบลันดา" (Orang Belanda) หมายถึง "ชาวดัตช์" (Orang-คน, มนุษย์; Belanda-ชาวดัตช์) อันเนื่องจากจมูกที่ใหญ่โตเหมือนกับดั้งจมูกของชาวดัตช์ หลังจากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์ Malay Technologyชมการจำลองรูปแบบการใช้ชีวิต และจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ในอดีตของชาวบรูไน
  จากนั้นนำท่านชม มัสยิดJame Asr Hassanil Bolkiahสร้างขึ้นในโอกาสฉลอง 25 ปี แห่งการครองราชย์ของสุลต่านองค์ปัจจุบัน มัสยิดทองคำแห่งนี้เป็นมัสยิดแห่งชาติของบรูไน และมีสถาปัตยกรรมสวยงามที่สุดในบรูไน โดยมีการนำเข้าวัสดุในการก่อสร้างและตกแต่งมาจากทั่วโลก เริ่มก่อสร้างในปี 1987 แล้วเสร็จในปี 1994
 • เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
 • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน Brunei International Airport
 • 20.25 น. เดินทางต่อสู่ เดนพาร์ซ่า ประเทศอินโดนีเซีย โดยเที่ยวบินที่ BI757
 • 22.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ ไร เกาะบาหลี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง“บาหลี” ตั้งอยู่เกือบกึ่งกลางของหมู่เกาะอินโดนีเซีย บาหลีเป็นเกาะเกาะหนึ่งของประเทศอินโดนีเซีย ที่มีความสวยงามด้วยธรรมชาติที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวกับวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งได้สืบทอดต่อกันมาเป็นเวลานับพันปี มีแหล่งท่องเที่ยวทาง8วัฒนธรรมเป็นจำนวนมาก
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ FONTANA HOTEL OR B HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

ทัวร์บาหลี บรูไน 5 วัน 4 คืน


วันที่สาม : บาร็อง แดนซ์ – ศูนย์ผ้าบาติก - หมู่บ้านคินตามานี ภูเขาไฟบาตูร์ (ภูเขาไฟคินตามานี) – วัดตัมปะก์ซีริง - ตลาดปราบเซียน – อูบุด

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมที่พัก
 • จากนั้นนำท่านเดินทางไปชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของบาหลี บาร็อง ด๊านซ์ (BARONG DANCE) เป็นเรื่องราวการต่อสู้ระหว่างความชั่วและความดี บาร็อง คือ ตัวแทน ฝ่ายธรรมะ เป็นสัตว์ในเทพนิยาย มีลักษณะเป็นตัวสิงโตผสมมังกร ว่ากันว่าเคราของบาร็องมีอำนาจในการรักษาโรคต่างๆ ส่วนคู่ปรับของบาร็อง คือ รังดา ราชินีแห่งนรก ซึ่งชาวบาหลีรู้สึกหวาดกลัวและให้ความเคารพพอๆ กัน...
 • นำท่านชม ศูนย์ผ้าบาติก ท่านจะได้ทราบถึงกระบวนการผลิต รูปแบบ และสีสันของผ้า ซึ่งมีความแตกต่างจากผ้าบาติกทั่วไป จากนั้นนำท่านเดินทางขึ้นสู่ หมู่บ้านคินตามานี ที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ท่ามกลางวิวทิวทัศน์อันงดงามของภูเขาไฟบาร์ตูร์ ซึ่งอยู่บริเวณหมู่บ้านคินตามานี ตั้งอยู่บนระดับความสูง 1,717 เมตร ภูเขาไฟกูนุงบาร์ตูร์ เป็นหุบเขาที่งดงาม มีหมอกปกคลุมอย่างสวยงาม บริเวณนี้จะมีอากาศเย็นตลอดทั้งปี ใกล้กับภูเขาไฟ คือ ทะเลสาบบาร์ตูร์ เป็นทะเลสาบซึ่งเกิดจากการยุบตัวของ ภูเขาไฟดาเนา บาร์ตูร์ ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดและตั้งอยู่บนหลุมปล่องภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่น
 • นำท่านสู่ วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ เชื่อกันว่าพระอินทร์ทรงสร้างขึ้นตอนที่เจาะพื้นพิภพเพื่อสร้างบ่อน้ำอมฤตชุบชีวิตนักรบของพระองค์ ว่ากันว่าน้ำในสระมีอำนาจในการรักษาโรคภัยต่างๆ ท่านสามารถผ่านชมบ้านพักของอดีตประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ที่ตั้งอยู่บนเขาใกล้ๆ ตัววิหาร จากนั้นอิสระให้เวลาท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองราคาถูกมากมายเช่น ผ้าพันคอ ผ้าโสร่งพื้นเมือง กระเป๋าหนัง ตุ๊กตาไม้แกะสลัก พวงกุญแจ ฯลฯ ที่ ตลาดปราบเซียน สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับสู่ตัวเมือง ระหว่างทางท่านจะได้พบเห็นชีวิตชาวบาหลีในชนบทตลอดสองข้างทางที่รถแล่นผ่าน ประทับใจไปกับชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายเหมือนเช่นอดีตตลอดสองข้างทาง นำ
 • ท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดอูบุด เป็นศูนย์กลางของงานศิลปะของบาหลีและของฝากราคาถูกมากมาย แบบที่ใครได้มาเยือนเกาะแห่งนี้แล้วต้องไม่พลาดการมาที่นี่
 • ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ FONTANA HOTEL OR B HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

ทัวร์บาหลี บรูไน 5 วัน 4 คืน


วันที่สี่ : วัดเม็งวี – เบดูกัลป์ – ทะเลสาบบราตัน –วัดอูลันดานู – วิหารตานะห์ ล็อต – จิมบารัน

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมที่พัก 
 • นำท่านสู่ วัดเม็งวี (วัด ตามัน อายุน) ที่วัดแห่งนี้เคยเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรเรืองอำนาจ นับย้อนถึงสมัยราชวงศ์เกลเกล จนถึงปี 1891 สร้างในศตวรรษที่ 17 มีคูเมืองล้อมรอบเป็นที่เก็บดวงวิญญาณของ 3 ภพ 3 โลกสวยงามมาก
  นำท่านเดินทางสู่เทือกเขาที่มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี “เทือกเขา เบดูกัล” ผ่านชมไร่ผัก, ผลไม้เมืองหนาว และหมู่บ้าน ที่สวยงามที่ตั้งอยู่บนเทือกเขา ชมสวนดอกไม้นานาชาติ
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านชม ปุรา อูลัน ดานู บราตัน (Pura Ulun Danu Bratan) หรือเรียกสั้นๆ ว่า วัดอูลัน ดานู บราตัน ที่อยู่ในระดับความสูง 4,300 ฟุต จากระดับน้ำทะเล ตั้งอยู่บริเวณกลางน้ำริมทะเลสาบบราตัน มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟสูงทะมึน บางช่วงถูกคั่นด้วยปุยเมฆสีขาว
  ท่านจะได้สัมผัสกับอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ริม ทะเลสาบบราตัน (Lake Bratan) เป็นทะเลสาบที่มีมนต์ขลังฉากหลังคือทุ่งนาขั้นบันไดที่ค่อย ๆ ลาดต่ำลง เป็นทะเลสาบที่มีชื่อเสียง
 • นำท่านเดินทางสู่จุดชมวิวที่งดงามที่สุดของเกาะบาหลี ที่ วิหารตานะห์ ล็อต วัดแห่งนี้ตั้งอยู่เหนือผืนดินบนแท่นหินซึ่งเกิดจากการถูกคลื่นกัดเซาะ หอสีดำและเถาไม้เลื้อยเหนือหน้าผาของตานะห์ ล็อต ชวนให้ระลึกถึงภาพ วาดอันประณีตของจีน
 • ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ริมชายหาดจิมบารัน (Jimbaran Beach) บริการท่านด้วย ด้วยร้านอาหารบรรยากาศสุดพิเศษ อิ่มอร่อยกับเมนูซีฟู้ด อ่อนพร้อมชมวิวท่ามกลางบรรยากาศอันแสนโรแมนติกยามพระอาทิตย์ตกดิน
 • ที่พัก ณ FONTANA HOTEL OR B HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

ทัวร์บาหลี บรูไน 5 วัน 4 คืน


วันที่ห้า : บาหลี - บรูไน – กรุงเทพฯ

 • เช้า นำท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ ไร เพื่อเดินทางต่อไปยังกรุงบันดาเสรีเบกาวัน บรูไน(อาหารเช้า เป็นBOX SET จากทางโรงแรม)
 • 07.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงบันดาเสรีเบกาวัน โดยสายการบิน รอยัล บรูไน(Royal Brunei) เที่ยวบินที่ BI758
 • 09.40 น. เดินทางต่อสู่สนามบิน Brunei International Airport ประเทศบรูไน (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชม.)
 • 10.55 น. ออกเดินทางจากกรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน โดยสายการบิน รอยัล บรูไน(Royal Brunei)สู่กรุงเทพ เที่ยวบินที่ BI513
 • 12.40น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (ตั๋วเดี่ยว ราคาขึ้นอยู่กับวันที่เดินทาง) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ และค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท MSIGประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ , ไกด์ท้องถิ่น มาตรฐานวันละ 3 USD.x 5 วัน = 15 USD.

RELATED ARTICLES

เที่ยวไหว้พระ ขอพรทุกสิ่ง ได้สมปรารถนา

ปีจอ...ขอให้ได้ เที่ยวไหว้พระขอพรทุกสิ่ง ได้สมปรารถนา คัดมาเน้นๆ วัดดังของแต่ละประเทศที่ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง ใครไปเยือนประเทศนั้นก็ต้องแวะเวียนไป ถือเป็นจุดหมายปลายทางหลักของการไหว้สักการะเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต

เที่ยวบาหลีแบบสุรุ่ยสุร่าย รีวิวทุกสถานที่แบบเรียลลิตี้

เที่ยวบาหลีแบบสุรุ่ยสุร่าย รีวิวทุกสถานที่แบบเรียลลิตี้มากค่ะแก ใส่ชุดสีไหนทาปากสีอะไร ถ่ายรูปมุมไหน ห้ามทำผมทรงไหน พกตังเท่าไหร่ อยากได้คำถามไร อีก งัดมาเลยแก!!! ยินดีตอบ

Happy Family พาแม่เที่ยววันแม่กันเถอะ

Happy Family พาแม่เที่ยววันแม่กันเถอะ ถือเป็นช่วงเวลาดีๆ ที่เราจะพาแม่ พ่อ และคนในครอบครัวไปเที่ยวกระชับความสัมพันธ์กันมากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้เลยที่เราจะพาแม่เที่ยววันแม่ ตามไปเที่ยวพร้อมๆ กันเลย

ทำไมใครๆ ถึงอยากไปเที่ยวบาหลี..อินโดนีเซีย

ทำไมใครๆ ถึงอยากไปเที่ยวบาหลี..อินโดนีเซีย เหตุผลดีๆ ที่จะบอกเราว่าต้องไปแล้วนะ เที่ยวบาหลี มันดีอย่างนี้นี่เอง ไม่ใช่แค่บาหลีนะ เราจะพาไปที่อื่นในอินโดนีเซียด้วย เพราะว่าแต่ละแห่งก็มีเสน่ห์ที่แตกต่างกันออกไป

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!