[Group&Go 4 คนเดินทาง] ทัวร์ครอบครัวส่วนตัว อินโดนีเซีย สุราบาย่า โบรโม่ 4 วัน 3 คืน

Garuda Indonesia

เดินทาง 4 คนขึ้นไป (ตั๋วเครื่องบินไปกลับ Garuda Indonesia น้ำหนักกระเป๋า 20 กก. + ที่พัก 3 คืน + มื้ออาหาร 8 มื้อ + รถรับส่งพร้อม City Tour เดินทางโดยรถปรับอากาศนำเที่ยว + ประกันการเดินทาง)


Highlight

รถนำเที่ยวสำหรับเดินทาง 4 ท่านขึ้นไป 


 • ออกเดินทางได้ตั้งแต่ 4 คน ไม่ต้องรอกรุ๊ป
 • ชมเมือง “สุราบายา” เมืองแห่งความอัศจรรย์ของธรรมชาติ
 • พิชิตยอดภูเขาไฟโบรโม่ อัญมณีแห่งชวาตะวันออก
 • ชมความงามยามพระอาทิตย์ขึ้น สาดส่องกับปากปล่องภูเขาไฟ สัมผัสลมหายใจ ของโบรโม่อย่างใกล้ชิด
 • ชมและลอง “มวนใบยาสูบ” เพื่อเป็นซิการ์ ที่โรงงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะชวา
 • เดินทางโดยสายการบินการูด้า ได้รับรางวัลสายการบินระดับ 5 ดาว และรางวัลที่นั่งชั้นประหยัดที่ดีที่สุด

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292
ราคาเริ่มต้น

30,900

บาท/ท่าน
 • Detail

 • ประเทศ : อินโดนีเซีย
 • รวมมื้ออาหาร : 8 มื้อ
 • ระดับโรงแรม : หรือเทียบเท่า
 • ช่วงเวลาเดินทาง : ก.ค.- ธ.ค.63
 • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
 • สายการบิน : Garuda Indonesia
 • สนามบิน : สนามบินสุวรรณภูมิ
 • Group Size : 4 คน

รายละเอียดการเดินทาง

 • วันที่ 1

  กรุงเทพฯ - จาการ์ต้า - สุราบายา

  มื้ออาหาร : 

  - / - / เย็น

  โรงแรม : 

  HOTEL ARIA CENTRA (หรือเทียบเท่า)

  สนามบินสุวรรณภูมิ

  เดินทางสู่จาการ์ต้า โดยสายการบิน การ์รูด้า อินโดนีเซีย

  การเดินทาง

  การเดินทาง

  เมืองสุราบายา

  เมืองสุราบายา เป็นเมืองที่มีความสำคัญสูงสุด ของจังหวัดชวาตะวันออก คู่กับเมือง จาการ์ต้า เมืองหลวงของอินโดนีเซีย “สุราบายา” ได้ชื่อว่าเมืองแห่งวีระชน

  การเดินทาง

  การเดินทาง
 • วันที่ 2

  สุราบายา - โรงงานผลิตซิกก้า - โบรโม่

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / กลางวัน / เย็น

  โรงแรม : 

  LAVA VIEW LODGE HOTEL (หรือเทียบเท่า)

  โรงงานผลิตซิกก้า

  สถานที่ บ่มใบยาสูบและม้วนใบยาสูบเป็นซิการ์ SAMPOERNA HOUSE (CIGARETTE MUSEUM) ที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะชวา

  การเดินทาง

  หมู่บ้านเซโมโร ลาวัง

  หมู่บ้านที่ใกล้ลมหายใจเทพเจ้า โดยเดินทางผ่านหมู่บ้านต่างๆ ให้ท่านได้สัมผัสวิถีชีวิต และวัฒนธรรมชนพื้นเมืองตลอดเส้นทาง

  การเดินทาง

 • วันที่ 3

  ภูเขาไฟโบรโม่ - โรงงานผลิตเครื่องหนัง - สุราบายา - ไชน่าทาวน์ - วัดจีน Hong Tiek Hian Temple

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / กลางวัน / เย็น

  โรงแรม : 

  HOTEL ARIA CENTRA (หรือเทียบเท่า)

  ภูเขาไฟโบรโม่

  ยอดเขาพีนาจากัน ที่มีความสูง 2,700 เมตร จุดชมวิวที่มีชื่อเสียงที่สุด สามารถเห็นภาพที่งดงามและน่าตื่นเต้นเมื่อยามพระอาทิตย์ขึ้น

  การเดินทาง

  วัดจีน Hong Tiek Hian Temple

  วัดจีนที่เก่าแก่ที่สุดในสุราบายา HONG TIEK HIAN TEMPLE ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณไชน่าทาวน์

  การเดินทาง

 • วันที่ 4

  สุราบายา - จาการ์ต้า - กรุงเทพฯ

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / - / -

  โรงแรม : 

  -

  สนามบินสุราบาย่า

  เดินทางจากสุราบาย่า โดยสายการบินการูด้า อินโดนีเซีย สู่สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพ

  การเดินทาง

  การเดินทาง

แพ็กเกจนี้รวมอะไรบ้าง ?


อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมือง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท MSIG ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม 

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น มาตรฐานวันละ 5 USD.x 4 วัน =  20 USD./ท่าน

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!