[ 2 คนเดินทาง ] แพคเกจบาหลี เกาะนูซา เปนิดา 4 วัน 3 คืน

ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

เปิดประสบการณ์สู่เกาะนูซาเปนิดา (Nusa Penida) เกาะเล็กๆ นอกชายฝั่งบาหลี พาท่านถ่ายรูปกับบ้านต้นไม้ ริมหน้าผา


Highlight
 • เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไปแบบส่วนตัว มีไกด์ท้องถิ่นชำนาญเส้นทางนำเที่ยว
 • พาท่านเก็บภาพประทับใจที่ ประตูฮินดู Handara Iconic Gate
 • ชมความสวยงามของหาดทรายขาว น้ำทะเลใส ที่เกาะ นูซาเปนิดา (Nusa Penida)
 • พลาดไม่ได้ที่จุดชมวิวกับบ้านต้นไม้ ที่ตั้งอยู่ริมหน้าผา
 • ชิมอาหารทะเลสไตล์บาหลี กับบรรยากาศสุดโรแมนติกยามพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า ณ ชายหาดจิมบารัน
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292
ราคาเริ่มต้น

19,900

บาท/ท่าน
 • Detail

 • ประเทศ : อินโดนีเซีย
 • รวมมื้ออาหาร : 9 มื้อ
 • ระดับโรงแรม : หรือเทียบเท่า
 • ช่วงเวลาเดินทาง : ก.ค.63 - มี.ค.64
 • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
 • สายการบิน : ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
 • สนามบิน : กรุณาเลือกสนามบิน
 • Group Size : 2 คน

รายละเอียดการเดินทาง

 • วันที่ 1

  กรุงเทพฯ – เดนปาซาร์ – ประตูฮินดู - วัดอูลันดานู

  มื้ออาหาร : 

  - / กลางวัน / เย็น

  โรงแรม : 

  Toraja Bambu Bali (หรือเทียบเท่า)

  กรุงเทพฯ - บาหลี

  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง หรือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อออกเดินทางสู่ บาหลี

  การเดินทาง

  โดยสายการบินที่ท่านเลือก

  ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ ไร เกาะบาหลี

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ ไร เกาะบาหลี

  การเดินทาง

  โดยสายการบินที่ท่านเลือก

  TOYOTA AVANZA

  ไกด์ท้องถิ่นให้การตอนรับ คอยดูแลและบริการท่านตลอดทริป

  การเดินทาง

  รถยนต์ส่วนตัว

  Handara Iconic Gate

  ประตูฮินดู รูปทรงน่าเกรงขาม กับฉากหลังเป็น หมอกสีขาวลอยต่ำๆ และป่าไม้สีเขียวสมแล้วที่ถูกยกย่องให้เป็น one of Bali’s top Instagrammable locations

  การเดินทาง

  รถยนต์ส่วนตัว

  ปุรา อูลัน ดานู บราตัน

  อยู่บริเวณกลางน้ำริมทะเลสาบบราตัน มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟสูงทะมึน บางช่วงถูกคั่นด้วยปุยเมฆสีขาว

  การเดินทาง

  รถยนต์ส่วนตัว

  Toraja Bambu Bali

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Toraja Bambu Bali หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

  การเดินทาง

  รถยนต์ส่วนตัว
 • วันที่ 2

  เกาะนูซา เปนิดา- Angel’s Billabong - Broken Beach - Kelingking Beach

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / กลางวัน / เย็น

  โรงแรม : 

  Pandawa Beach Villas and Resort (หรือเทียบเท่า)

  Broken Beach

  ชมแอ่งที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำทะเลจนเกิดเป็นวิวที่งดงามตระการตา

  การเดินทาง

  เรือสปีดโบ๊ท

  Kelingking Beach

  เป็นหน้าผารูปเหมือนไดโนเสาร์ T.Rex ยื่นออกไปในทะเล โดยจะมีบันไดไม้ไผ่ให้เดินลงไปถึงชายหาดข้างล่างได้

  การเดินทาง

  รถยนต์ส่วนตัว

  Pandawa Beach Villas and Resort

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Pandawa Beach Villas and Resort หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

  การเดินทาง

  รถยนต์ส่วนตัว
 • วันที่ 3

  บ้านต้นไม้ (Rumah Pohon Tree House) – หาดเพชร (Diamond Beach)

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / กลางวัน / เย็น

  โรงแรม : 

  Aston Kuta Hotel And Residence (หรือเทียบเท่า)

  บ้านต้นไม้

  บ้านต้นไม้อยู่ริมหน้าผา เป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกที่น่าตื่นตาตื่นใจ

  การเดินทาง

  รถยนต์ส่วนตัว

  ชายหาดจิมบารัน

  ทานอาหารทะเลเลิศรสพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด ท่ามกลางบรรยากาศยามพระอาทิตย์ตกดิน

  การเดินทาง

  รถยนต์ส่วนตัว

  Aston Kuta Hotel And Residence

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Aston Kuta Hotel And Residence หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

  การเดินทาง

  รถยนต์ส่วนตัว
 • วันที่ 4

  สนามบินเดนปาซาร์ – กรุงเทพฯ

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / - / -

  โรงแรม : 

  -

  เดนพาซาร์ - กรุงเทพฯ

  ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเดนปาซาร์ เพื่อทำการเช็คอินเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

  การเดินทาง

  โดยสายการบินที่ท่านเลือก

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

  การเดินทาง

แพ็กเกจนี้รวมอะไรบ้าง ?


อัตรานี้รวม

 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษคอยดูแลท่าน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท MSIG ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมวีซ่าในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างชาติ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และ คนขับรถ 20 USD ต่อลุกค้า 1 ท่าน

*หมายเหตุ: อัตราค่าบริการนี้ ยกเว้นช่วงเทศกาลปีใหม่และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!