Trip Highlight
 • แพ็กเกจนี้รวม : ตั๋วเครื่องบิน + ที่พัก 3 คืน + อาหารเช้า + ตั๋วรถไฟความเร็วสูง + มีไกด์พาเที่ยว แลนด์มาร์กยอดฮิต + รถตู้ส่วนตัวในการเดินทางเที่ยว + ประกันเดินทาง
 • เริ่มต้น 4 ท่านเดินทางได้เลย โดยไม่ต้องรอกรุ๊ป (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
 • เปิดประสบการณ์นั่งรถไฟความเร็วสูงลาว-จีน จากเวียงจันทน์ไปวังเวียง
 • พักหลวงพระบาง 2 คืนและเวียงจันทน์ 1 คืน ให้ท่านเลือก 3-4 ดาว
 • พาเที่ยวสถานที่ยอดฮิตของหลวงพระบางและเวียงจันทน์ โดยรถตู้ส่วนตัว พร้อมไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทยนำเที่ยว
Details
ประเทศ: ลาว
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 10 มื้อ
สายการบิน: Lao Airlines
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: วันนี้ - 31 มีนาคม 2567
รหัสสินค้า: PKLPQVTEQV004

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ (BKK-LPQ QV634 10.20-12.20) - หลวงพระบาง - น้ำตกกวงซี - พระธาตุพูสี - ตลาดมืดหลวงพระบาง
พักที่หลวงพระบาง
2 ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้าหลวงพระบาง - ล่องเรือแม่น้ำโขง - บ้านซ่างไห - ถ้ำติ่ง - พระราชวังเก่า - วัดเชียงทอง
พักที่หลวงพระบาง
3 วัดวิชุนราช - บ้านผานม - สถานีรถไฟความเร็วสูงหลวงพระบาง - เวียงจันทน์
พักที่เวียงจันทน์
4 หอพระแก้ว - วัดสีสะเกด – วัดสีเมือง - พระธาตุหลวง - ประตูชัย - สนามบินวัตไต (VTE-BKK QV445 18.35-19.35) - กรุงเทพฯ -

เลือกโรงแรม

โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

กำหนดการดินทาง คณะ 4 ท่าน
ท่านละ
คณะ 6 ท่าน
ท่านละ
คณะ 8 ท่าน
ท่านละ  

พักเดี่ยว
ท่านละ 

วันนี้ - 31 มีนาคม 2567

22,900.-

21,900.-

20,900.-

3,500.-

โรงแรม Muang Thong Hotel, หลวงพระบาง 2 คืน

โรงแรม Vientiane golden sun hotel, เวียงจันทน์ 1 คืน

*หมายเหตุ : อัตราค่าบริการนี้ ไม่สามารถใช้ในช่วงเทศกาลหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ กรุณาเช็คกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

กำหนดการดินทาง คณะ 4 ท่าน
ท่านละ
คณะ 6 ท่าน
ท่านละ
คณะ 8 ท่าน
ท่านละ  

พักเดี่ยว
ท่านละ 

วันนี้ - 31 มีนาคม 2567

23,900.-

21,900.-

20,900.-

4,500.-

โรงแรม Muang Thong Hotel, หลวงพระบาง 2 คืน

โรงแรม ดอนจัน พาเลซเวียงจันทน์ 1 คืน

*หมายเหตุ : อัตราค่าบริการนี้ ไม่สามารถใช้ในช่วงเทศกาลหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ กรุณาเช็คกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง


เปิดประสบการณ์นั่งรถไฟความเร็วสูงลาว-จีน หลวงพระบาง-เวียงจันทน์

[Group&Go 4 คนขึ้นไปเดินทาง] เที่ยวลาว เวียงจันทน์ วังเวียง(พักเวียงจันทน์ 1 คืน/วังเวียง 1 คืน) 3วัน 2คืน

เดินทางแบบส่วนตัว โดยรถตู้ปรับอากาศ


ตารางการเดินทาง

วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินหลวงพระบาง - น้ำตกกวงซี - พระธาตุพูสี -  ตลาดมืดหลวงพระบาง

 • 08.00 น. คณะพร้อมกันท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ R สายการบินลาวแอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
 • 10.20 น. ออกเดินทางสู่ หลวงพระบาง โดยสายการบินลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ QV634
 • 12.20 น. เดินทางถึง สนามบินหลวงพระบาง หลังผ่านพิธิการตรวจคนเข้าเมือง และรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้วนำท่านออกเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองหลวงพระบาง
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
 • นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกตาดกวงซี
 • นำท่านสักการะ พระธาตุพูสี ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง150 เมตร ใจกลางเมืองหลวงพระบาง
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
 • หลังอาหารค่ำนำท่านเที่ยวชม ตลาดกลางคืน
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก Muang Thong Hotel, หลวงพระบาง ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า


วันที่สอง : ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้าหลวงพระบาง - ล่องเรือแม่น้ำโขง - บ้านซ่างไห - ถ้ำติ่ง - พระราชวังเก่า - วัดเชียงทอง

 • 05.00 น. นำท่านร่วมทำบุญ ตักบาตรข้าวเหนียว เพื่อเป็นศิริมงคล ซึ่งในตอนเช้าจะมีพระภิกษุออกมาบิณฑบาตรนับร้อยรูป
 • นำท่านชม ตลาดเช้าหลวงพระบาง ท่านจะได้เห็นวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองหลวงพระบาง ชิมกาแฟโบราณประชานิยม ที่หลายคนบอกว่าอร่อยที่สุดของหลวงพระบาง
 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือบ้านซ่างไห เพื่อลงเรือล่องไปตามลำน้ำโขงมุ่งหน้าสู่ ถ้ำติ่ง
 • นำท่านเดินทางชมวิถีชีวิตของชาวลาวที่ บ้านซ่างไห หมู่บ้านซ่างไห เป็นหมู่บ้านในชนบทที่ตั้งรกรากใช้ชีวิตอยู่ริมแม่น้ำโขงมาเป็นระยะเวลานาน
 • รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือ
 • ชม วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่เมืองหลวงพระบาง
 • ชม พระราชวังเก่า เจ้ามหาชีวิต อดีตเป็นพระราชวังหลวงซึ่งเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตลาว
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
 • หลังจากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก Muang Thong Hotel, หลวงพระบาง ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า


วันที่สาม : วัดวิชุนราช - บ้านผานม - สถานีรถไฟความเร็วสูงหลวงพระบาง - เวียงจันทน์

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านชม วัดวิชุนราช วัดนี้มีพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่รูปทรงคล้ายแตงโม ชาวลาวเรียกว่า พระธาตุหมากโม
 • ชม วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่เมืองหลวงพระบาง
 • ชม พระราชวังเก่า เจ้ามหาชีวิต อดีตเป็นพระราชวังหลวงซึ่งเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตลาว
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
 • 12.30 น. นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟหลวงพระบาง เพื่อรอขึ้นรถไฟลาว-จีน ไปเวียงจันทน์
 • 13.53 น. ออกเดินทางสู่ สถานีรถไฟวังเวียง โดยรถไฟเที่ยวที่ C81 หลวงพระบาง 13.53 น. - เวียงจันทน์ 15.45 น. ชั้นประหยัด ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามระหว่างสองข้างทาง
 • 15.45 น. เดินทางถึง สถานีรถไฟเวียงจันทน์ นำท่านเดินทางสู่ตัวเมือง เวียงจันทน์ เพื่อเดินทางเช็คอินที่โรงแรมที่พัก
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
 • หลังจากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก ที่เวียงจันทน์ ระดับ 3-4 ดาว หรือเทียบเท่า ให้ท่านเลือก


วันที่สี่ : เวียงจันทน์ - หอพระแก้ว - วัดสีสะเกด – วัดสีเมือง - พระธาตุหลวง - ประตูชัย - สนามบินวัตไต - สนามบินสุวรรณภูมิ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
 • นำท่านเดินทางสู่ หอพระแก้ว เป็นอาคารไม้แกะสลักสวยงาม
 • จากนั้นเดินทางสู่ วัดสีสะเกด หรือ วัดสตสหัสสาราม กับหอคำ พระราชวังหลวงของกษัตริย์ลาวสมัยก่อน
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
 • จากนั้นนำท่านสักการะ วัดพระธาตุหลวง ศาสนสถานที่สำคัญที่สุดของประเทศลาวเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติ
 • จากนั้นนำท่านชม อนุสาวรีย์ประตูชัย เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาวที่สละชีวิตในสงครามก่อนหน้าการปฏิวัติพรรคคอมมิวนิสต์ประตูชัยมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า รัยเวย์แนวตั้ง
 • ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินวัดไต
 • 18.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ QV445
 • 19.35 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


แนะนำทริปเดินทางท่องเที่ยวลาว

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด และค่าภาษีสนามบิน ค่าภาษีน้ำมัน เส้นทางตามระบุในโปรแกรม/ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง 20 kg.
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 10 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าตั๋วรถไฟความเร็วสูง ชั้นประหยัด
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันการเดินทาง คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลตามจริงสูงสุด 500,000 บาท (รวมถึงการรักษาพยาบาลจากการติดเชื้อโควิด-19) คุ้มครองผลประโยชน์จากการเสียชีวิต /เสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท และคุ้มครองเที่ยวบิน-กระเป๋าล่าช้า

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม และร้านอาหาร
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น มาตรฐานวันละ 200x4 = 800 บาท/ท่าน ตลอดการเดินทาง
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ข้อควรทราบ :

 • กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษัทถือว่าท่าน รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัท
 • บริการ Private Tour โดยมีไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทยให้บริการ จะไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย, คนขับรถพูดภาษาท้องถิ่นเท่านั้น
 • ควรนัดหมายเวลากับไกด์ท้องถิ่น (Local Guide) เรื่องจุดขึ้นลงรถ เวลานัดหมายให้ชัดเจน เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับคนขับรถของท่านและทีมฯ
 • ก่อนเดินทาง เราจะแจ้ง ชื่อคนขับ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ และใบ Confirmation ให้แก่ท่าน
 • วันแรกที่เดินทางไปถึงสนามบิน ไกด์ท้องถิ่นจะถือป้ายชื่อของท่านเพื่อรอรับท่าน
 • สำหรับท่านที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนทำการออกตั๋ว ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิด
 • ชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 เงื่อนไขการเดินทาง

 • อัตราค่าบริการที่แสดงข้างต้น ต้องมีผู้เดินทาง 4 ท่านขึ้นไป กรณีจำนวนผู้เดินทางน้อยกว่าหรือมากกว่าที่กำหนด กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอันเนื่องมาจากการล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิด กฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระมาแล้ว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงเท่านั้น เช่น, ค่าวางมัดจำห้องพัก ฯลฯ

การสำรองที่นั่งและชำระเงิน

 • ยืนยันการสำรองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง
 • ชำระเงินยอดเต็มภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับการยืนยันการสำรอง
 • กรณีราคารวมตั๋วเครื่องบินชำระเงิน 70 % หลังจากยืนยันการจอง และค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระล่วงหน้า 21 วันก่อนเดินทาง
 • หากท่านไม่ชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามกำหนดวันดังกล่าว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
 • หลังจากสำรองที่นั่งเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะนัดวัน-เวลา ไปรับหนังสือเดินทางและเอกสารอื่นที่แจ้งไว้ในโปรแกรม เพื่อดำเนินการยื่นขอวีซ่า (สำหรับประเทศที่ต้องทำวีซ่า)

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์

 • หากมีการยกเลิกการเดินทาง หลังจากได้ชำระเงินมัดจำในครั้งแรกไปแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ
 • อนึ่งเมื่อท่านได้ยืนยันให้ทางบริษัทฯ กระทำการออกบัตรโดยสารแล้ว หรือยืนยันการสำรองห้องพักให้กับโรงแรมแล้วหากมีการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการเดินทางในภายหลังบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ และค่าตั๋วเครื่องบินไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีตั๋วที่สามารถทำรีฟันด์ได้ผู้เดินทางต้องรอเงินค่ารีฟันด์ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 90 วัน) ทางสายการบินจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกทุกครั้ง จำนวนเงินขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน
 • หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่านั้น ทั้งนี้ต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขตั๋วที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ และไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร
 • หากเป็นกรุ๊ปราคาโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินเป็นราคาแบบซื้อขาด ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น เมื่อท่านตกลงจองทัวร์โดยจ่ายเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้

โรงแรมและห้องพัก

 • ห้องพักในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพักขึ้นอยู่กับการวางรูปแบบของแต่ละโรงแรม กรณีผู้ร่วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอื่น ๆ อาจทำให้ไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ
 • โดยทั่วไป โรงแรมอนุญาตให้มีผู้เข้าพักใน 1 ห้องมากที่สุด คือ 3 คนเท่านั้น
 • โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจำนวนจำกัด บางโรงแรมอาจจัดเป็นห้องพักคู่ และเพิ่มเตียงเสริมให้ (Extra Bed)
 • หากโรงแรมไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให้ ท่านจำเป็นต้องแยกเป็นพักห้องเดี่ยว และต้องชำระค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่มด้วย
 • ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่าง ๆ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัวจากราคาต้นทุนที่คิดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายไปพักเมืองใกล้เคียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม

RELATED ARTICLES

เล่าที่มาของประตูไซ (Patuxai) แห่งเมืองเวียงจันทน์ แลนด์มาร์กสำคัญเมื่อไป สปป.ลาว

วันนี้เราจะพาไปชมและเรียนรู้ประวัติศาสตร์กับ ประตูไซ (Patuxai) ของประเทศลาวกันค่ะ สถานที่แห่งนี้เป็นจุดไฮไลต์ของเมืองเวียงจันทน์ ถ้ามีโอกาสได้ไปเที่ยวประเทศลาวแล้วยังไม่ได้ไปเยือนที่ ประตูไซ (Patuxai) ถือว่ายังไปไม่ถึงนะคะทุกคน เพราะมีทั้งเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ และการตกแต่งที่นำเอาศาสนามาผสมผสานให้ออกมามีความสวยงามอลังการ คนลาวจึงมีความภูมิใจนำเสนออย่างมาก บอกเลยว่าประวัติของประตูไซน่าสนใจ ไม่แพ้เสาชิงช้าบ้านเราเลย ถ้าได้อ่านแล้วทุกคนต้องอยากให้ด้วยตาตัวเองแน่นอนค่ะ

น้ำตกตาดกวางสี หลวงพระบาง - ลาว ความงดงามของธรรมชาติ ที่ต้องไปสัมผัสด้วยตัวเอง

หลวงพระบาง ที่เที่ยวของประเทศลาว หนึ่งในเมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองมรดกโลก เต็มไปด้วยธรรมชาตที่สมบูรณ์ และศิลปะวัฒนธรรมอันมีค่า โดยเฉพาะน้ำตกตาดกวางสี (Kuang Si Waterfall) เป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในหลวงพระบาง เราจะพาทุกคนเที่ยวไปพร้อมๆกัน เริ่มกันเลยดีกว่า

เที่ยวลาว 2023 เมืองมรดกโลก หอพระบาง หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง

หอพระบาง ตั้งอยู่ใน หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง ซึ่งเคยเป็น พระราชวังหลวงเก่า ที่ประทับของ เจ้ามหาชีวิตหลวงพระบาง โดยสร้างเมื่อ พ.ศ.2447 ในสมัย สมเด็จพระเจ้าศรีสว่างวงศ์ และสืบทอดต่อมาถึงสมัย สมเด็จพระเจ้าศรีสว่างวัฒนา พระมหากษัตริย์องค์สุดท้ายของลาวค่ะ

ไฮสปีดรถไฟความเร็วสูง พร้อมแล้ว ลาว-คุนหมิง 480 บาท เริ่ม 2 ธ.ค. นี้

รถไฟความเร็วสูง สปป. ลาว-จีน ก่อสร้างเสร็จพร้อมให้บริการแล้ว 100% โดยทางการจีน ร่วมกับ สปป.ลาว ได้ทดสอบการเดินรถจาก นครเวียงจันทน์ ถึง คุนหมิง มณฑลยูนนาน ระยะทางรวม 417 กม. โดยกำหนดราคาค่าโดยสาร ตลอดเส้นทาง จากเวียงจันทน์-คุนหมิง เพียง 480 บาท

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!