Trip Highlight
 • แพ็กเกจนี้รวม : ตั๋วเครื่องบิน + ที่พัก 2 คืน + อาหารเช้า + ตั๋วรถไฟความเร็วสูง + มีไกด์พาเที่ยว แลนด์มาร์กยอดฮิต + รถตู้ส่วนตัวในการเดินทางเที่ยว + ประกันเดินทาง
 • เริ่มต้น 4 ท่านเดินทางได้เลย โดยไม่ต้องรอกรุ๊ป (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
 • เปิดประสบการณ์นั่งรถไฟความเร็วสูงลาว-จีน จากเวียงจันทน์ไปวังเวียง
 • พักหลวงพระบาง 1 คืนและเวียงจันทน์ 1 คืน ให้ท่านเลือก 3-4 ดาว
 • พาเที่ยวสถานที่ยอดฮิตของหลวงพระบางและเวียงจันทน์ โดยรถตู้ส่วนตัว พร้อมไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทยนำเที่ยว
Details
ประเทศ: ลาว
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
รวมมื้ออาหาร: 7 มื้อ
สายการบิน: Lao Airlines
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: วันนี้ - 31 มีนาคม 2567
รหัสสินค้า: PKLPQVTEQV003

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ (BKK-LPQ QV634 10.20-12.20) - หลวงพระบาง - น้ำตกกวงซี - พระธาตุพูสี - ตลาดมืดหลวงพระบาง
พักที่หลวงพระบาง
2 ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้าหลวงพระบาง - วัดวิชุนราช - พระราชวังเก่า - วัดเชียงทอง - เวียงจันทน์(โดยรถไฟความเร็วสูง)
พักที่เวียงจันทน์
3 เวียงจันทน์ - หอพระแก้ว - วัดสีสะเกด – วัดสีเมือง - พระธาตุหลวง - ประตูชัย - สนามบินวัตไต (VTE-BKK QV445 18.35-19.35) - กรุงเทพฯ -

เลือกโรงแรม

โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

กำหนดการดินทาง คณะ 4 ท่าน
ท่านละ
คณะ 6 ท่าน
ท่านละ
คณะ 8 ท่าน
ท่านละ  

พักเดี่ยว
ท่านละ 

วันนี้ - 31 มีนาคม 2567

19,900.-

17,900.-

16,900.-

2,500.-

โรงแรม Muang Thong Hotel, หลวงพระบาง 1 คืน

โรงแรม Vientiane golden sun hotel, เวียงจันทน์ 1 คืน

*หมายเหตุ : อัตราค่าบริการนี้ ไม่สามารถใช้ในช่วงเทศกาลหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ กรุณาเช็คกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

กำหนดการดินทาง คณะ 4 ท่าน
ท่านละ
คณะ 6 ท่าน
ท่านละ
คณะ 8 ท่าน
ท่านละ  

พักเดี่ยว
ท่านละ 

วันนี้ - 31 มีนาคม 2567

20,900.-

18,900.-

17,900.-

3,500.-

โรงแรม Muang Thong Hotel, หลวงพระบาง 1 คืน

โรงแรม ดอนจัน พาเลซเวียงจันทน์ 1 คืน

*หมายเหตุ : อัตราค่าบริการนี้ ไม่สามารถใช้ในช่วงเทศกาลหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ กรุณาเช็คกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง


เปิดประสบการณ์นั่งรถไฟความเร็วสูงลาว-จีน หลวงพระบาง-เวียงจันทน์

[Group&Go 4 คนขึ้นไปเดินทาง] เที่ยวลาว เวียงจันทน์ วังเวียง(พักเวียงจันทน์ 1 คืน/วังเวียง 1 คืน) 3วัน 2คืน

เดินทางแบบส่วนตัว โดยรถตู้ปรับอากาศ


ตารางการเดินทาง

วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินหลวงพระบาง - น้ำตกกวงซี - พระธาตุพูสี -  ตลาดมืดหลวงพระบาง

 • 08.00 น. คณะพร้อมกันท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ R สายการบินลาวแอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
 • 10.20 น. ออกเดินทางสู่ หลวงพระบาง โดยสายการบินลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ QV634
 • 12.20 น. เดินทางถึง สนามบินหลวงพระบาง หลังผ่านพิธิการตรวจคนเข้าเมือง และรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้วนำท่านออกเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองหลวงพระบาง
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
 • นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกตาดกวงซี
 • นำท่านสักการะ พระธาตุพูสี ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง150 เมตร ใจกลางเมืองหลวงพระบาง
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
 • หลังอาหารค่ำนำท่านเที่ยวชม ตลาดกลางคืน
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก Muang Thong Hotel, หลวงพระบาง ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า


วันที่สอง : ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้าหลวงพระบาง - วัดวิชุนราช - พระราชวังเก่า - วัดเชียงทอง - เวียงจันทน์(โดยรถไฟความเร็วสูง)

 • 05.00 น. นำท่านร่วมทำบุญ ตักบาตรข้าวเหนียว เพื่อเป็นศิริมงคล ซึ่งในตอนเช้าจะมีพระภิกษุออกมาบิณฑบาตรนับร้อยรูป
 • นำท่านชม ตลาดเช้าหลวงพระบาง ท่านจะได้เห็นวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองหลวงพระบาง ชิมกาแฟโบราณประชานิยม ที่หลายคนบอกว่าอร่อยที่สุดของหลวงพระบาง
 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านชม วัดวิชุนราช วัดนี้มีพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่รูปทรงคล้ายแตงโม ชาวลาวเรียกว่า พระธาตุหมากโม
 • ชม วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่เมืองหลวงพระบาง
 • ชม พระราชวังเก่า เจ้ามหาชีวิต อดีตเป็นพระราชวังหลวงซึ่งเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตลาว
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
 • 12.30 น. นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟหลวงพระบาง เพื่อรอขึ้นรถไฟลาว-จีน ไปเวียงจันทน์
 • 13.53 น. ออกเดินทางสู่ สถานีรถไฟวังเวียง โดยรถไฟเที่ยวที่ C81 หลวงพระบาง 13.53 น. - เวียงจันทน์ 15.45 น. ชั้นประหยัด ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามระหว่างสองข้างทาง
 • 15.45 น. เดินทางถึง สถานีรถไฟเวียงจันทน์ นำท่านเดินทางสู่ตัวเมือง เวียงจันทน์ เพื่อเดินทางเช็คอินที่โรงแรมที่พัก
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
 • หลังจากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก ที่เวียงจันทน์ ระดับ 3-4 ดาว หรือเทียบเท่า ให้ท่านเลือก


วันที่สาม : เวียงจันทน์ - หอพระแก้ว - วัดสีสะเกด – วัดสีเมือง - พระธาตุหลวง - ประตูชัย - สนามบินวัตไต - สนามบินสุวรรณภูมิ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
 • นำท่านเดินทางสู่ หอพระแก้ว เป็นอาคารไม้แกะสลักสวยงาม
 • จากนั้นเดินทางสู่ วัดสีสะเกด หรือ วัดสตสหัสสาราม กับหอคำ พระราชวังหลวงของกษัตริย์ลาวสมัยก่อน
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
 • จากนั้นนำท่านสักการะ วัดพระธาตุหลวง ศาสนสถานที่สำคัญที่สุดของประเทศลาวเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติ
 • จากนั้นนำท่านชม อนุสาวรีย์ประตูชัย เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาวที่สละชีวิตในสงครามก่อนหน้าการปฏิวัติพรรคคอมมิวนิสต์ประตูชัยมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า รัยเวย์แนวตั้ง
 • ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินวัดไต
 • 18.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ QV445
 • 19.35 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


แนะนำทริปเดินทางท่องเที่ยวลาว

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด และค่าภาษีสนามบิน ค่าภาษีน้ำมัน เส้นทางตามระบุในโปรแกรม/ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง 20 kg.
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 10 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าตั๋วรถไฟความเร็วสูง ชั้นประหยัด
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันการเดินทาง คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลตามจริงสูงสุด 500,000 บาท (รวมถึงการรักษาพยาบาลจากการติดเชื้อโควิด-19) คุ้มครองผลประโยชน์จากการเสียชีวิต /เสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท และคุ้มครองเที่ยวบิน-กระเป๋าล่าช้า

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม และร้านอาหาร
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น มาตรฐานวันละ 200x3 = 600 บาท/ท่าน ตลอดการเดินทาง
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ข้อควรทราบ :

 • กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษัทถือว่าท่าน รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัท
 • บริการ Private Tour โดยมีไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทยให้บริการ จะไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย, คนขับรถพูดภาษาท้องถิ่นเท่านั้น
 • ควรนัดหมายเวลากับไกด์ท้องถิ่น (Local Guide) เรื่องจุดขึ้นลงรถ เวลานัดหมายให้ชัดเจน เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับคนขับรถของท่านและทีมฯ
 • ก่อนเดินทาง เราจะแจ้ง ชื่อคนขับ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ และใบ Confirmation ให้แก่ท่าน
 • วันแรกที่เดินทางไปถึงสนามบิน ไกด์ท้องถิ่นจะถือป้ายชื่อของท่านเพื่อรอรับท่าน
 • สำหรับท่านที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนทำการออกตั๋ว ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิด
 • ชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 เงื่อนไขการเดินทาง

 • อัตราค่าบริการที่แสดงข้างต้น ต้องมีผู้เดินทาง 4 ท่านขึ้นไป กรณีจำนวนผู้เดินทางน้อยกว่าหรือมากกว่าที่กำหนด กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอันเนื่องมาจากการล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิด กฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระมาแล้ว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงเท่านั้น เช่น, ค่าวางมัดจำห้องพัก ฯลฯ

การสำรองที่นั่งและชำระเงิน

 • ยืนยันการสำรองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง
 • ชำระเงินยอดเต็มภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับการยืนยันการสำรอง
 • กรณีราคารวมตั๋วเครื่องบินชำระเงิน 70 % หลังจากยืนยันการจอง และค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระล่วงหน้า 21 วันก่อนเดินทาง
 • หากท่านไม่ชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามกำหนดวันดังกล่าว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
 • หลังจากสำรองที่นั่งเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะนัดวัน-เวลา ไปรับหนังสือเดินทางและเอกสารอื่นที่แจ้งไว้ในโปรแกรม เพื่อดำเนินการยื่นขอวีซ่า (สำหรับประเทศที่ต้องทำวีซ่า)

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์

 • หากมีการยกเลิกการเดินทาง หลังจากได้ชำระเงินมัดจำในครั้งแรกไปแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ
 • อนึ่งเมื่อท่านได้ยืนยันให้ทางบริษัทฯ กระทำการออกบัตรโดยสารแล้ว หรือยืนยันการสำรองห้องพักให้กับโรงแรมแล้วหากมีการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการเดินทางในภายหลังบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ และค่าตั๋วเครื่องบินไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีตั๋วที่สามารถทำรีฟันด์ได้ผู้เดินทางต้องรอเงินค่ารีฟันด์ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 90 วัน) ทางสายการบินจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกทุกครั้ง จำนวนเงินขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน
 • หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่านั้น ทั้งนี้ต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขตั๋วที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ และไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร
 • หากเป็นกรุ๊ปราคาโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินเป็นราคาแบบซื้อขาด ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น เมื่อท่านตกลงจองทัวร์โดยจ่ายเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้

โรงแรมและห้องพัก

 • ห้องพักในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพักขึ้นอยู่กับการวางรูปแบบของแต่ละโรงแรม กรณีผู้ร่วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอื่น ๆ อาจทำให้ไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ
 • โดยทั่วไป โรงแรมอนุญาตให้มีผู้เข้าพักใน 1 ห้องมากที่สุด คือ 3 คนเท่านั้น
 • โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจำนวนจำกัด บางโรงแรมอาจจัดเป็นห้องพักคู่ และเพิ่มเตียงเสริมให้ (Extra Bed)
 • หากโรงแรมไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให้ ท่านจำเป็นต้องแยกเป็นพักห้องเดี่ยว และต้องชำระค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่มด้วย
 • ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่าง ๆ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัวจากราคาต้นทุนที่คิดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายไปพักเมืองใกล้เคียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม

RELATED ARTICLES

เล่าที่มาของประตูไซ (Patuxai) แห่งเมืองเวียงจันทน์ แลนด์มาร์กสำคัญเมื่อไป สปป.ลาว

วันนี้เราจะพาไปชมและเรียนรู้ประวัติศาสตร์กับ ประตูไซ (Patuxai) ของประเทศลาวกันค่ะ สถานที่แห่งนี้เป็นจุดไฮไลต์ของเมืองเวียงจันทน์ ถ้ามีโอกาสได้ไปเที่ยวประเทศลาวแล้วยังไม่ได้ไปเยือนที่ ประตูไซ (Patuxai) ถือว่ายังไปไม่ถึงนะคะทุกคน เพราะมีทั้งเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ และการตกแต่งที่นำเอาศาสนามาผสมผสานให้ออกมามีความสวยงามอลังการ คนลาวจึงมีความภูมิใจนำเสนออย่างมาก บอกเลยว่าประวัติของประตูไซน่าสนใจ ไม่แพ้เสาชิงช้าบ้านเราเลย ถ้าได้อ่านแล้วทุกคนต้องอยากให้ด้วยตาตัวเองแน่นอนค่ะ

เที่ยวลาว 2023 เมืองมรดกโลก หอพระบาง หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง

หอพระบาง ตั้งอยู่ใน หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง ซึ่งเคยเป็น พระราชวังหลวงเก่า ที่ประทับของ เจ้ามหาชีวิตหลวงพระบาง โดยสร้างเมื่อ พ.ศ.2447 ในสมัย สมเด็จพระเจ้าศรีสว่างวงศ์ และสืบทอดต่อมาถึงสมัย สมเด็จพระเจ้าศรีสว่างวัฒนา พระมหากษัตริย์องค์สุดท้ายของลาวค่ะ

น้ำตกตาดกวางสี หลวงพระบาง - ลาว ความงดงามของธรรมชาติ ที่ต้องไปสัมผัสด้วยตัวเอง

หลวงพระบาง ที่เที่ยวของประเทศลาว หนึ่งในเมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองมรดกโลก เต็มไปด้วยธรรมชาตที่สมบูรณ์ และศิลปะวัฒนธรรมอันมีค่า โดยเฉพาะน้ำตกตาดกวางสี (Kuang Si Waterfall) เป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในหลวงพระบาง เราจะพาทุกคนเที่ยวไปพร้อมๆกัน เริ่มกันเลยดีกว่า

ไฮสปีดรถไฟความเร็วสูง พร้อมแล้ว ลาว-คุนหมิง 480 บาท เริ่ม 2 ธ.ค. นี้

รถไฟความเร็วสูง สปป. ลาว-จีน ก่อสร้างเสร็จพร้อมให้บริการแล้ว 100% โดยทางการจีน ร่วมกับ สปป.ลาว ได้ทดสอบการเดินรถจาก นครเวียงจันทน์ ถึง คุนหมิง มณฑลยูนนาน ระยะทางรวม 417 กม. โดยกำหนดราคาค่าโดยสาร ตลอดเส้นทาง จากเวียงจันทน์-คุนหมิง เพียง 480 บาท

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!