ค้นหาบทความ:

มาตรการของสายการบิน สำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ

มาตรการของสายการบิน สำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ

ในการเดินทางภายในประเทศนั้น หากเป็นเส้นทางที่ต้องเดินทางไกลข้ามจังหวัดเป็นเวลานานหลายชั่วโมง การเดินทางโดยเครื่องบินจึงเป็นวิธีที่สะดวกและรวดเร็วที่สุด โดยเฉพาะผู้เดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ เช่น ผู้พิการทางสายตา บกพร่องทางการได้ยิน หรือผู้ที่จำเป็นต้องใช้รถเข็นสำหรับเดินทาง การย่นระยะเวลาในการเดินทางก็จะช่วยให้ถึงจุดหมายได้เร็วยิ่งขึ้น แต่เงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่จะมารองรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษก็มีแตกต่างกันไป เราจึงได้รวบรวมข้อมูลมาสรุปให้เข้าใจง่าย เพื่อประกอบการพิจารณาเลือกสายการบินสำหรับเดินทางต่อไป

สายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร์ (Thai Vietjet Air)

สายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร์ (Thai Vietjet Air)

 • WCHR: ผู้โดยสารที่ต้องการรถเข็นสำหรับนั่งบนทางลาด รับได้สูงสุดเที่ยวบินละ 4 คน
 • WCHS: ผู้โดยสารที่ต้องนั่งรถเข็น สำหรับขึ้นลงบันได รับได้ 2 คน และจำนวน WCHR + WCHS รับได้สูงสุดเที่ยวบินละ 4 คน
 • WCHC: ผู้โดยสารที่ต้องใช้เก้าอี้ล้อเลื่อนในห้องโดยสาร สายการบินไม่อนุญาตให้ใช้การอุปกรณ์สำหรับรถเข็นบนเที่ยวบิน หากต้องการให้สมัครเป็น WCHS
 • BLND/DEAF: ผู้โดยสารที่บกพร่องทางสายตา/บกพร่องทางการได้ยิน รับได้สูงสุดเที่ยวบินละ 5 คน
 • ผู้โดยสารที่มีความบกพร่องในการเคลื่อนที่และขอรับบริการพิเศษ จะต้องแจ้งสายการบินหรือ Call Center ของสายการบินอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางเ พื่อจัดเตรียมอุปกรณ์ช่วยเหลือพิเศษตามคำขอ สายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการพิเศษแก่ผู้โดยสาร ที่ได้แจ้งการขอรับบริการพิเศษ ที่ทางสายการบินสามารถจัดหาได้เท่านั้น หากไม่ได้รับการแจ้งล่วงหน้า ทางสายการบินจะพยายามจัดสรรการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้โดยสารให้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการบริการพิเศษนั้นๆว่าสามารถจัดหาให้ได้หรือไม่ ณ เวลาดังกล่าว
 • สายการบินอาจจะต้องพิจารณาร้องขอให้มีผู้เดินทางร่วม เนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย หรือ ในกรณีที่ผู้โดยสารที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในกรณีฉุกเฉิน หรือ ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าใจในการสาธิตด้านความปลอดภัยบนเที่ยวบิน อนึ่งผู้โดยสารที่เดินทางร่วมจะต้องมีอายุมากกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และมีสุขภาพที่แข็งแรงพอที่จะดูแลผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือได้

สายการบินนกแอร์ (Nok Air)

สายการบินนกแอร์ (Nok Air)

ผู้โดยสารที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

 • ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือในระหว่างเที่ยวบินหรือระหว่างการเดินทาง แต่ยังสามารถเดินเข้าเครื่องบินด้วยตนเองได้
 • หากจำเป็นต้องใช้รถเข็นเพื่อความสะดวก ทางสายการบินจะจัดเตรียมให้และส่งให้เดินเข้าเครื่องบินด้วยตนเองหน้าประตูเครื่อง
 • จำกัดผู้โดยสาร 1 คน ต่อ 1 แถวที่นั่งเท่านั้น และจำกัดจำนวนต่อเที่ยวบิน เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย
 • ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือที่ต้องการบริการรถเข็นต้องแจ้งให้บริษัทฯทราบขณะที่ทำการจองบัตรโดยสาร เพื่อบริษัทฯจะได้เตรียมบริการ (ในกรณีที่ทำการจองตั๋วผ่านทางเว็บไซต์นั้น ผู้โดยสารจะต้องทำการติดต่อกลับมาทางสายการบินอย่างน้อย 48 ชั่วโมง ก่อนเวลาการเดินทาง) มิฉะนั้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความไม่สะดวก หรือ ความเสียหายทุกประการ

ผู้โดยสารไม่สามารถเดินทางโดยลำพัง

 • ผู้โดยสารที่ต้องให้ผู้อื่นช่วยเหลือในการเดินทาง และ/หรือ ขึ้นลงเครื่องบิน และ/หรือ ไม่สามารถเดินทางโดยลำพังได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ
 • ต้องมีผู้ร่วมเดินทางด้วย โดยผู้ร่วมเดินทางมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้โดยสารตลอดการขึ้นลงเครื่องบิน และในระหว่างเที่ยวบิน
 • จำกัดผู้โดยสาร 1 คน ต่อ 1 แถวที่นั่งเท่านั้น และจำกัดจำนวนต่อเที่ยวบิน เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย
 • ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษต้องแจ้งให้บริษัทฯทราบถึงการต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ในขณะที่ทำการจองบัตรโดยสาร (ในกรณีที่ทำการจองตั๋วผ่านทางเว็บไซต์นั้น ผู้โดยสารจะต้องทำการติดต่อกลับมาทางสายการบินอย่างน้อย 48 ชั่วโมง ก่อนเวลาการเดินทาง) และ ต้องแจ้งชื่อผู้โดยสารซึ่งจะเป็นผู้ร่วมเดินทาง ( Escort/Accompany) โดยผู้ร่วมเดินทางจะต้องเดินทาง เคียงข้างไปในเที่ยวบินเดียวกัน มิฉะนั้นบริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธ มิให้ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษขึ้นเครื่อง โดยบริษัทฯ ยินดีคืนค่าโดยสารในกรณีดังกล่าว


สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (Thai Lion Air)

สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (Thai Lion Air)

ผู้โดยสารเด็กที่เดินทางโดยลำพัง (YPTA)

 • อายุต่ำกว่า 8 ปี: สายการบินขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการเดินทาง
 • อายุระหว่าง 8 -12 ปี: สายการบินขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการเดินทาง
 • อายุระหว่าง 12 -16 ปี: สายการบินยอมรับการเดินทางโดยไม่มีเจ้าหน้าที่สายการบินดูแล

ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ

 • ผู้โดยสารที่มีอาการทางการแพทย์ ต้องมอบใบรับรองแพทย์ที่ถูกต้องโดยลงวันที่ไม่เกิน 7 วันนับจากวันที่เดินทาง เพื่อยืนยันว่าผู้โดยสารสามารถเดินทางโดยเครื่องบินได้ (Fit to fly) และอาจจำเป็นต้องมีผู้ร่วมเดินทางไปด้วย
 • ผู้โดยสารต้องการความช่วยเหลือพิเศษจะไม่ได้รับอนุญาตให้นั่งในแถวทางออกฉุกเฉิน หรือบริเวณปีกแถวทางออกฉุกเฉิน เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านสุขภาพ สายการบินจะจัดที่นั่งให้ตามความเหมาะสม
 • ผู้โดยสารที่มีข้อกำหนดเฉพาะที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ และผู้โดยสารที่มีอาการ หรือ ความเจ็บป่วยทางการแพทย์ ซึ่งรวมถึงผู้ที่อาจต้องการการจัดการ หรือนำยาประจำตัวหรือ เข็มฉีดยาขึ้นเครื่อง ติดต่อสายการบินหรือคอลเซ็นเตอร์ อย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางที่กำหนด เพื่อจัดการประเภทของความช่วยเหลือที่จำเป็นล่วงหน้า


สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส (Bangkok Airways)

สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส (Bangkok Airways)

 • หากผู้โดยสารต้องการใช้บริการรถเข็นนั่ง สามารถแจ้งกับพนักงานในวันที่ท่านทำการสำรองที่นั่งได้ โดยแจ้งล่วงหน้า 24 ชั่วโมง ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ แต่ต้องสามารถดูแลตัวเองได้ระหว่างการเดินทาง หากไม่สามารถดูแลตนเองได้ระหว่างการเดินทาง จำเป็นต้องมีผู้ร่วมเดินทางไปด้วย
 • ในวันเดินทาง สายการบินจะให้บริการโดยการพาไปยังประตูเครื่อง หรือที่นั่งบนเครื่อง และช่วยเหลือผู้โดยสารหากมีความต้องการจะเข้าห้องน้ำ
 • เมื่อถึงจุดหมายปลายทาง จะมีพนักงานพาผู้โดยสารไปยังจุดรับสัมภาระ และช่วยผู้โดยสารรับกระเป๋า เพื่อไปยังทางออก
 • หากผู้โดยสารวางแผนที่จะนำรถเข็นส่วนตัวไปเอง กรุณาแจ้ง 48 ชั่วโมงล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง และแจ้งประเภท ขนาดและน้ำหนักของรถเข็นของท่านในวันที่ทำสำรองที่นั่ง เพื่อสายการบินฯ จะได้จัดพื้นที่ไว้สำหรับโหลดรถเข็น และนำกลับมาให้ ณ จุดรับสัมภาระ อย่างไรก็ตามสายการบินฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณารับรถเข็นส่วนตัว หากรถเข็นนั้นมีประเภท ขนาดและน้ำหนักไม่เป็นไปตามที่สายการบินกำหนด
 • สายการบินอนุญาตให้ผู้โดยสารนำรถเข็นส่วนตัวไปได้หนึ่งคันโดยไม่มีค่าบริการ กรณีที่มีมากกว่าหนึ่งคันจะต้องชำระค่าธรรมเนียมตามน้ำหนักสัมภาระเกินกำหนดโดยน้ำหนักของรถเข็นจะไม่รวมกับน้ำหนักสัมภาระของผู้โดยสาร

สายการบินแอร์เอเชีย (Air Asia)

สายการบินแอร์เอเชีย (Air Asia)

 • คุณสามารถใช้รถเข็นได้จนถึงประตูเครื่องบิน/บันไดขึ้นเครื่อง และหลังจากนั้นพนักงานจะนำเอารถเข็นไปเก็บไว้ใต้ท้องเครื่อง
 • ผู้โดยสารสามารถสำรองบริการความช่วยเหลือพิเศษ (บริการเก้าอี้รถเข็น) เมื่อสำรองตั๋วหรือผ่านทาง จัดการบุ๊คกิ้ง ก่อนเวลาออกเดินทางที่กำหนดอย่างน้อย 4 ชั่วโมง
 • ผู้โดยสารที่มี หมายเลขบัตรผู้พิการ จะได้รับยกเว้นค่าบริการเก้าอี้รถเข็น เมื่อใส่หมายเลขบัตร จะไม่มีการแสดงค่าธรรมเนียม
 • สำหรับเที่ยวบินของแอร์เอเชีย จำกัดจำนวนรถเข็นสูงสุด 4 คัน/เที่ยวบิน, AirAsia X สูงสุด 8 คัน/เที่ยวบิน
 • หากเป็นผู้ทุพพลภาพ, ตาบอด หรือไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ปกติ ควรผู้มีโดยสารมีเพื่อนผู้ร่วมทางที่คอยให้ความช่วยเหลือได้


สายการบินไทยสมายล์ (Thai Smile)

สายการบินไทยสมายล์ (Thai Smile)

 • ไทยสมายล์มีการให้บริการพิเศษแก่ผู้โดยสารที่มีปัญหาด้านการมองเห็น การได้ยิน และทุพพลภาพ โดยท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้กับเจ้าหน้าที่
 • เก้าอี้รถเข็นของผู้โดยสารจำเป็นต้องโหลดใต้ท้องเครื่องเท่านั้น เก้าอี้รถเข็นที่มีลิเธียมแบตเตอรี่ และเก้าอี้รถเข็นที่มีน้ำหนักเกิน 32 กิโลกรัม จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจากทางสายการบิน
 • ผู้โดยสารที่ประสงค์รับบริการรถเข็นเก้าอี้รถเข็นโปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ 02-118-8888 หรือ 1181 อย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง หากไม่มีการแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้า ผู้โดยสารอาจไม่ได้รับบริการพิเศษในทันที ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความไม่สะดวก ตลอดจนต่อความเสียหายทุกประการที่เกิดขึ้นทุกกรณี

ที่มา:

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน เดินทางภายในประเทศ


จะขึ้นเครื่องบิน แต่ลืมบัตรประชาชน ทำอย่างไร?

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

บางกอกแอร์เวย์ส ยกเลิกเที่ยวบินภายในประเทศทุกเส้นทาง ตั้งแต่ 07-30 เม.ย. นี้

บางกอกแอร์เวย์ส ยกเลิกเที่ยวบินภายในประเทศทุกเส้นทางเป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 7-30 เมษายน 2563

แจ้งเส้นทางในประเทศ Bangkok Airways ที่ยังให้บริการอยู่

บางกอกแอร์เวย์ส แจ้งเส้นทางบินภายในประเทศที่ยังคงให้บริการอยู่ เส้นทางที่ให้บริการระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 24 ตุลาคม 2563

ไทยสมายล์ หยุดบินในประเทศทุกเส้นทาง 7-30 เม.ย. นี้

สายการบินไทยสมายล์จึงมีความจำเป็นต้องประกาศยกเลิกเที่ยวบินตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2563 จนถึง วันที่ 30 เมษายน 2563 นี้

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!