ค้นหาบทความ:

Q&A ถาม-ตอบ เกี่ยวกับใบอนุญาตทำงาน (Work permit)

สำหรับใครที่กำลังสงสัยเกี่ยวกับใบอนุญาตทำงาน (Work permit) ว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรของการยื่นขอใบอนุญาตทำงาน ต่ออายุวีซ่าทำงาน เปลี่ยนประเภทวีซ่าทำงาน ในประเทศไทย สำหรับคนต่างชาติ วันนี้เรามาตอบทุกความสงสัยและให้คำแนะนำขั้นตอนต่างๆ หวังว่าข้อมูลนี้จะมีประโยชน์กับทุกๆ ท่านนะคะ

Q : คนต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้ว ด้วยวีซ่าประเภท Non-Immigrant Visa "B" แต่ยังไม่มีใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) จะต้องดำเนินการอย่างไร?

A : คนต่างชาติสามารถติดต่อขอคำแนะนำ เรื่องการขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) จากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานได้ เพราะมีกฎหมายและระเบียบต่างๆ กำหนดไว้สำหรับการทำงานของคนต่างชาติ สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากเว็บไซด์ www.doe.go.th และให้รีบดำเนินการยื่นขอใบอนุญาตทำงาน (บต.25) ได้ที่กรมการจัดหางาน หรือสำนักงานจัดหางานเขตพื้นที่ของท่าน ก่อนที่จะเริ่มการทำงาน หากทำงานโดยไม่ได้รับใบอนุญาตทำงานจะถือว่าผิดกฎหมาย และจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางรัฐบาลไทยและกรมการจัดหางานมีการผ่อนปรนเรื่องการขอ Work Permit ให้ยื่นขอภายใน 30 วันหลังจากเข้ามาในราชอาณาจักร และท่านต้องเป็นผู้ที่พ้นจากการกักตัวตามเงื่อนไขของรัฐบาลไทย ทั้งนี้จะต้องมีเอกสารยืนยันจากสถานที่กักตัวและผลตรวจโควิดเป็นลบประกอบการยื่นขอ Work Permit อีกด้วย

Q : หากใบอนุญาตทำงาน (Work permit) ใกล้หมดอายุแล้ว (เหลือต่ำกว่า 30 วัน) แต่เอกสารยังไม่พร้อมสำหรับการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน หรือคนต่างชาติไม่อยู่ในประเทศไทยต้องทำอย่างไร?

A : สำหรับในกรณีนี้ ต้องดำเนินการแจ้งคนต่างชาติออกจากงานภายใน 15 วัน หลังจากในอนุญาตทำงานหมดอายุ หากแจ้งล่าช้าเกิน 15 วัน จะมีโทษปรับ ทั้งนายจ้างและชาวต่างชาติ ไม่สามารถยื่นต่ออายุโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานฉบับจริงได้ทุกกรณี (ยกเว้น กรณีสูญหาย)

Q : ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) มีอายุเท่าใด?

A : ระยะเวลาการอนุญาตทำงานพิจารณาตามความเหมาะสม โดยจะอิงจากเอกสารการจ้างงาน โดยเจ้าหน้าที่จะออกใบอนุญาตทำงานให้ ตั้งแต่ 3 เดือน, 6 เดือน, 1 ปี, 1 ปี 3 เดือน, 1 ปี 6 เดือน หรือสูงสุดไม่เกิน 2 ปีต่อการขอในแต่ละครั้ง โดยระยะเวลาของใบอนุญาตทำงาน อาจจะไม่ตรงกับระยะเวลาของวีซ่าหรือการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร

Q : การต่ออายุใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)ต้องทำอย่างไร และหากใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)หมดอายุแล้ว ต่ออายุได้หรือไม่?

A : คนต่างชาติหรือผู้รับมอบอำนาจต้องยื่นคำขอต่ออายุการอยู่ในราชอาณาจักรไทย (Non-B Visa) จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ก่อนการสิ้นอายุใบอนุญาตทำงาน โดยให้ยื่นตามแบบคำขอ บต.25 และหากใบอนุญาตทำงานหมดอายุไปแล้ว หรือมายื่นล่าช้ากว่ากำหนด ใบอนุญาตทำงานนั้นไม่สามารถทำการต่ออายุได้ คนต่างชาติต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงานฉบับใหม่ตามแบบคำขอ บต25 โดยขณะที่ยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานฉบับใหม่  วีซ่าตัวล่าสุดยังต้องเป็นประเภท Non-Immigrant Visa "B" และยังไม่หมดอายุ

Q : คุณสมบัติของคนต่างชาติที่จะขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)ในประเทศไทยได้?

A : 

  1. คนต่างด้าวที่มีถิ่นฐานอยู่ในราชอาณาจักร หรือได้รับใบอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง(NON-IMMIGRANT) โดยมิใช่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางผ่าน(TOURIST/TRANSIT) ซึ่งจะขออนุญาตทำงานครั้งแรก หรือเมื่อใบอนุญาตเดิมขาดต่ออายุจึงต้องขอใหม่
  2. มีความรู้และความสามารถในการทำงานตามที่ขออนุญาต
  3. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ไม่เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการอันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
  4. ไม่เคยต้องโทษจำคุกในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าวภายในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนวันเข้าขอรับอนุญาตเอกสารสำหรับยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงาน

Q : หากใบอนุญาตทำงานชำรุด หรือสูญหายต้องดำเนินการอย่างไร?

A : คนต่างชาติต้องยื่นเอกสารขอใบแทนใบอนุญาตทำงาน ตามแบบ ตท.4 ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ทราบการชำรุดหรือสูญหาย และต้องดำเนินการยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตทำงานหมดอายุ เนื่องจากใบอนุญาตทำงานที่หมดอายุไปแล้ว ไม่สามารถต่ออายุได้ โดยคนต่างชาติสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นแทนได้ หลังจากยื่นเอกสารครบถ้วนแล้ว จะได้รับใบแทนใบอนุญาตทำงานภายใน 7 วันทำการ และในวันที่รับใบอนุญาตทำงานใหม่ คนต่างชาติจะต้องมาติดต่อขอรับด้วยตนเอง

Q : หากคนต่างชาติต้องการเปลี่ยนนายจ้าง จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง?

A : คนต่างชาติสามารถดำเนินการได้ 2 วิธี ดังนี้

  1. คนต่างชาติจะต้องไปติดต่อที่สำนักงานจัดหางานพื้นที่ที่บริษัทตั้งอยู่ เพื่อแจ้งออกจากงาน จากนั้นทาง สำนักงานจะให้เอกสารแจ้งพ้นหน้าที่มา นำเอกสารฉบับนี้ไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเพื่อขอตรวจลงตราวีซ่า พ้นหน้าที่เดิม และขออยู่ต่อในราชอาณาจักรอีก 7 วัน แล้วให้เร่งรีบดำเนินการยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงานใหม่ตามแบบ บต.25 (ขอรับใบอนุญาตทำงานใหม่) หลังจกได้รับใบอนุญาตทำงานใหม่เรียบร้อยแล้วให้เร่งดำเนินการต่อวีซ่าทำงานก่อนการหมดอายุของวีซ่านั้น
  2. ให้คนต่างชาติเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไปเพื่อขอ Non-Immigrant Visa "B" ใหม่จากสถานทูตไทยประจำประเทศนั้นๆเพื่อเดินทางเข้ามายังประเทศไทย และให้นายจ้างใหม่ดำเนินการขอเอกสาร บต.32 (ยื่นคำขออนุญาตแทนต่างด้าว) จากนั้นเม่ได้รับเอกสาร บต.32 สำนักงานจัดหางานมาเรียบร้อยแล้วนั้น ทางนายจ้างจำเป็นต้องส่งเอกสารฉบับจริงไปให้กับชาวต่างชาติที่ประเทศที่ต่างชาติพำนักอยู่ ชาวต่างชาติที่ถูกว่าจ้างต้องดำเนินการยื่นขอวีซ่า Non-Immigrant Visa "B" ที่สถานทูตไทย ณ ประเทศนั้นๆ หลังจากได้วีซ่าเรียบร้อยแล้วนั้นก็สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ตามขั้นตอนของรัฐบาลไทยได้เลย เมื่อเดินทางมาถึงประเทศแล้ว ให้ท่านนำเอกสาร บต.32 (ยื่นคำขออนุญาตแทนต่างด้าว) ไปยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานได้ภยใน 30 วันและดำเนินการต่อวีซ่าก่อนที่จะหมดอายุ

Q : ตำแหน่งงานแบบไหน? ที่สามารถขอใบอนุญาตทำงาน ที่จัดหางานพื้นที่ต่างๆได้

A : ต้องเป็นตำแหน่ง ที่ไม่ใช่งานต้องห้ามสำหรับคนต่างชาติ สามารถดูวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำได้ที่ https://www.mol.go.th/employee/occupation_prohibited/ และต้องไม่ใช่ตำแหน่งงานเฉพาะทาง เช่น วิศวกร, ช่าง, ผู้เชี่ยวชาญ และแพทย์ เป็นต้น

Q : สำหรับตำแหน่งงานเฉพาะทาง สามารถขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงานได้ที่ไหน?

A : สามารถดำเนินการได้ที่ ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน (One Stop Service Center for Visa and Work Permit: OSS) อาคารจัตุรัสจามจุรี หรือสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ โดยทางบริษัทนายจ้างต้องทำเรื่องขออนุมัติตำแหน่งงานในระบบ BOI ของบริษัทก่อน จากนั้นหากได้รับอนุมัติแล้วก็สามารถขอใบอนุญาตทำงาน และวีซ่าในระบบได้ตามปกติ 


บทความที่เกี่ยวข้อง

ขอบคุณข้อมูลจาก

  • สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

Work Permit & VISA consultancy


Q&A about Work permit

关于工作许可证問答集Q&A

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

RELATED PRODUCTS

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

Asia’s 50 Best Restaurants 2022 50 ร้านอาหารที่ดีที่สุดในเอเชีย

รายชื่อ 50 ร้านอาหารยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย 2022 (Asia’s 50 Best Restaurants 2022) โดย S.Pellegrino และ Acqua Panna เปิดเผยเมื่อวันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565 ได้มีการหประกาศผลโดย LIVE ผ่าน 3 เมือง ได้แก่ กรุงเทพฯ มาเก๊า และโตเกียว

โรงแรมภูเก็ตชิคๆ พักสบาย เดินทางสะดวก

อยากไปเที่ยวภูเก็ต แต่ก็ไม่ได้ต้องการพักหรูหราเวอร์วังอะไรขนาดนั้น แต่อยากได้ฟีลนอนสบายๆ กับดีไซน์เก๋ๆ ชิคๆ เดินทางสะดวก ที่สามารถพักผ่อนในวันหยุดเล็กๆ ไม่กี่วัน แนะนำโรงแรมภูเก็ตที่จะทำให้คุณพักผ่อนหลบมุมอันวุ่นวายได้อย่างสบายๆ

เปิดประสบการณ์ใหม่สายชิลล์ นั่งรถจักรไอน้ำ เยือนอยุธยา

ไม่อยากจำเจกับการเดินทางแบบเดิมๆ ลองเปลี่ยนบรรยากาศมานั่งรถไฟ เปิดประสบการณ์นั่งรถจักรไอน้ำ เที่ยวกินลมชมวิวไปชิลล์ๆ เยือนกรุงเก่าอยุธยาสักหนึ่งวัน รับรองว่าได้เที่ยวเต็มอิ่มครบทุกรสแน่นอน เรามาดูเส้นทางท่องเที่ยวกันดีกว่า มีอะไรดีๆ ที่รอเราอยู่

ข่าวดี กรมการกงสุล แปลเอกสารภาษาอังกฤษ ฟรี! ตลอดเดือน มกราคม 2565

กระทรวงการต่างประเทศ มอบของขวัญปีใหม่ 2565 ให้ประชาชนตลอดเดือนมกราคม 2565 บริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษ ฟรี‼️

ประกาศแล้ว!! ร้านอาหารไทยระดับมิชลิน MICHELIN Guide Thailand 2022

ประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการ สำหรับร้านอาหารไทยที่ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลมิชลินไกด์ประเทศไทยประจำปี 2022 ประกอบด้วย 5 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา เชียงใหม่ ภูเก็ต และ พังงา

แนะนำ! โรงแรม Test & Go กรุงเทพฯ

จากที่ทางรัฐบาลได้มีมาตรการ Test & Go ให้ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศสามารถเดินทางเข้าไทยได้โดยไม่กักตัว แต่ต้องรอผลตรวจ RT-PCR โดยต้องพักในโรงแรมที่เข้ามาตรการ Test & Go โรงแรม Test & Go กรุงเทพฯ จะมีที่ไหนบ้างนั้น เราคัดสรรมาให้แล้ว

คุมโอมิครอนได้ เตรียมชง ผ่อนคลาย กลับมาใช้ Test & Go ต่างชาติเข้าไทย

เตรียมชง ศบค. ชุดใหญ่ ผ่อนคลายมาตรการ กลับมาใช้ Test & Go สำหรับชาวต่างชาติ เดินทางเข้าประเทศไทย เนื่องจากสามารถควบคุมระดับความรุนแรงได้ และ ต้องการให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตและดำเนินเศรษฐกิจอย่างได้ปกติ

TOP 10 ที่เที่ยวเด็ด ที่คนภูเก็ตบอกต่อ

การมาเที่ยวเกาะภูเก็ต ที่มีทั้ง หาดทราย ชายทะเล จุดชมวิว ที่สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่มีประวัติยาวนาน เชื่อว่าการเดินทางมาภูเก็ตในหนึ่งครั้งก็คงเที่ยวได้ไม่ทั่วเกาะ เรามาดูกันว่าสถานที่ไหนในภูเก็ต ที่คนภูเก็ตบอกต่อ ว่าควรต้องไป

เปิดมาตรการล่าสุด TEST & GO มาตรการเข้า-ออก ประเทศไทย เริ่มลงทะเบียน 1 ก.พ. 65

จากที่ทาง ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้ประกาศมาตรการเข้า-ออกประเทศไทย Test & Go หรือการเดินทางเข้าประเทศโดยไม่ต้องกักตัวเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

Summer Snorkeling 5 ทริปดำน้ำ รับซัมเมอร์

ซัมเมอร์นี้ จัดทริปดำน้ำที่ไหนดี ไปชุ่มฉ่ำกับน้ำทะเลใสๆ ตื่นตาตื่นใจกับโลกใต้ท้องทะเล ดำน้ำดูปะการัง ชมปลาเล็กปลาน้อยสีสันสดใส แนะนำทริปดำน้ำตื้น ที่ไม่ต้องมีประสบการณ์การดำน้ำ ก็สามารถมองลงไปเห็นความงาามของปะการังสวยๆ ได้แบบเต็มอิ่ม

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!