ค้นหาบทความ:

Q&A ถาม-ตอบ เกี่ยวกับใบอนุญาตทำงาน (Work permit)

สำหรับใครที่กำลังสงสัยเกี่ยวกับใบอนุญาตทำงาน (Work permit) ว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรของการยื่นขอใบอนุญาตทำงาน ต่ออายุวีซ่าทำงาน เปลี่ยนประเภทวีซ่าทำงาน ในประเทศไทย สำหรับคนต่างชาติ วันนี้เรามาตอบทุกความสงสัยและให้คำแนะนำขั้นตอนต่างๆ หวังว่าข้อมูลนี้จะมีประโยชน์กับทุกๆ ท่านนะคะ

Q : คนต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้ว ด้วยวีซ่าประเภท Non-Immigrant Visa "B" แต่ยังไม่มีใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) จะต้องดำเนินการอย่างไร?

A : คนต่างชาติสามารถติดต่อขอคำแนะนำ เรื่องการขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) จากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานได้ เพราะมีกฎหมายและระเบียบต่างๆ กำหนดไว้สำหรับการทำงานของคนต่างชาติ สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากเว็บไซด์ www.doe.go.th และให้รีบดำเนินการยื่นขอใบอนุญาตทำงาน (บต.25) ได้ที่กรมการจัดหางาน หรือสำนักงานจัดหางานเขตพื้นที่ของท่าน ก่อนที่จะเริ่มการทำงาน หากทำงานโดยไม่ได้รับใบอนุญาตทำงานจะถือว่าผิดกฎหมาย และจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางรัฐบาลไทยและกรมการจัดหางานมีการผ่อนปรนเรื่องการขอ Work Permit ให้ยื่นขอภายใน 30 วันหลังจากเข้ามาในราชอาณาจักร และท่านต้องเป็นผู้ที่พ้นจากการกักตัวตามเงื่อนไขของรัฐบาลไทย ทั้งนี้จะต้องมีเอกสารยืนยันจากสถานที่กักตัวและผลตรวจโควิดเป็นลบประกอบการยื่นขอ Work Permit อีกด้วย

Q : หากใบอนุญาตทำงาน (Work permit) ใกล้หมดอายุแล้ว (เหลือต่ำกว่า 30 วัน) แต่เอกสารยังไม่พร้อมสำหรับการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน หรือคนต่างชาติไม่อยู่ในประเทศไทยต้องทำอย่างไร?

A : สำหรับในกรณีนี้ ต้องดำเนินการแจ้งคนต่างชาติออกจากงานภายใน 15 วัน หลังจากในอนุญาตทำงานหมดอายุ หากแจ้งล่าช้าเกิน 15 วัน จะมีโทษปรับ ทั้งนายจ้างและชาวต่างชาติ ไม่สามารถยื่นต่ออายุโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานฉบับจริงได้ทุกกรณี (ยกเว้น กรณีสูญหาย)

Q : ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) มีอายุเท่าใด?

A : ระยะเวลาการอนุญาตทำงานพิจารณาตามความเหมาะสม โดยจะอิงจากเอกสารการจ้างงาน โดยเจ้าหน้าที่จะออกใบอนุญาตทำงานให้ ตั้งแต่ 3 เดือน, 6 เดือน, 1 ปี, 1 ปี 3 เดือน, 1 ปี 6 เดือน หรือสูงสุดไม่เกิน 2 ปีต่อการขอในแต่ละครั้ง โดยระยะเวลาของใบอนุญาตทำงาน อาจจะไม่ตรงกับระยะเวลาของวีซ่าหรือการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร

Q : การต่ออายุใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)ต้องทำอย่างไร และหากใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)หมดอายุแล้ว ต่ออายุได้หรือไม่?

A : คนต่างชาติหรือผู้รับมอบอำนาจต้องยื่นคำขอต่ออายุการอยู่ในราชอาณาจักรไทย (Non-B Visa) จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ก่อนการสิ้นอายุใบอนุญาตทำงาน โดยให้ยื่นตามแบบคำขอ บต.25 และหากใบอนุญาตทำงานหมดอายุไปแล้ว หรือมายื่นล่าช้ากว่ากำหนด ใบอนุญาตทำงานนั้นไม่สามารถทำการต่ออายุได้ คนต่างชาติต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงานฉบับใหม่ตามแบบคำขอ บต25 โดยขณะที่ยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานฉบับใหม่  วีซ่าตัวล่าสุดยังต้องเป็นประเภท Non-Immigrant Visa "B" และยังไม่หมดอายุ

Q : คุณสมบัติของคนต่างชาติที่จะขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)ในประเทศไทยได้?

A : 

  1. คนต่างด้าวที่มีถิ่นฐานอยู่ในราชอาณาจักร หรือได้รับใบอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง(NON-IMMIGRANT) โดยมิใช่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางผ่าน(TOURIST/TRANSIT) ซึ่งจะขออนุญาตทำงานครั้งแรก หรือเมื่อใบอนุญาตเดิมขาดต่ออายุจึงต้องขอใหม่
  2. มีความรู้และความสามารถในการทำงานตามที่ขออนุญาต
  3. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ไม่เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการอันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
  4. ไม่เคยต้องโทษจำคุกในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าวภายในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนวันเข้าขอรับอนุญาตเอกสารสำหรับยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงาน

Q : หากใบอนุญาตทำงานชำรุด หรือสูญหายต้องดำเนินการอย่างไร?

A : คนต่างชาติต้องยื่นเอกสารขอใบแทนใบอนุญาตทำงาน ตามแบบ ตท.4 ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ทราบการชำรุดหรือสูญหาย และต้องดำเนินการยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตทำงานหมดอายุ เนื่องจากใบอนุญาตทำงานที่หมดอายุไปแล้ว ไม่สามารถต่ออายุได้ โดยคนต่างชาติสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นแทนได้ หลังจากยื่นเอกสารครบถ้วนแล้ว จะได้รับใบแทนใบอนุญาตทำงานภายใน 7 วันทำการ และในวันที่รับใบอนุญาตทำงานใหม่ คนต่างชาติจะต้องมาติดต่อขอรับด้วยตนเอง

Q : หากคนต่างชาติต้องการเปลี่ยนนายจ้าง จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง?

A : คนต่างชาติสามารถดำเนินการได้ 2 วิธี ดังนี้

  1. คนต่างชาติจะต้องไปติดต่อที่สำนักงานจัดหางานพื้นที่ที่บริษัทตั้งอยู่ เพื่อแจ้งออกจากงาน จากนั้นทาง สำนักงานจะให้เอกสารแจ้งพ้นหน้าที่มา นำเอกสารฉบับนี้ไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเพื่อขอตรวจลงตราวีซ่า พ้นหน้าที่เดิม และขออยู่ต่อในราชอาณาจักรอีก 7 วัน แล้วให้เร่งรีบดำเนินการยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงานใหม่ตามแบบ บต.25 (ขอรับใบอนุญาตทำงานใหม่) หลังจกได้รับใบอนุญาตทำงานใหม่เรียบร้อยแล้วให้เร่งดำเนินการต่อวีซ่าทำงานก่อนการหมดอายุของวีซ่านั้น
  2. ให้คนต่างชาติเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไปเพื่อขอ Non-Immigrant Visa "B" ใหม่จากสถานทูตไทยประจำประเทศนั้นๆเพื่อเดินทางเข้ามายังประเทศไทย และให้นายจ้างใหม่ดำเนินการขอเอกสาร บต.32 (ยื่นคำขออนุญาตแทนต่างด้าว) จากนั้นเม่ได้รับเอกสาร บต.32 สำนักงานจัดหางานมาเรียบร้อยแล้วนั้น ทางนายจ้างจำเป็นต้องส่งเอกสารฉบับจริงไปให้กับชาวต่างชาติที่ประเทศที่ต่างชาติพำนักอยู่ ชาวต่างชาติที่ถูกว่าจ้างต้องดำเนินการยื่นขอวีซ่า Non-Immigrant Visa "B" ที่สถานทูตไทย ณ ประเทศนั้นๆ หลังจากได้วีซ่าเรียบร้อยแล้วนั้นก็สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ตามขั้นตอนของรัฐบาลไทยได้เลย เมื่อเดินทางมาถึงประเทศแล้ว ให้ท่านนำเอกสาร บต.32 (ยื่นคำขออนุญาตแทนต่างด้าว) ไปยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานได้ภยใน 30 วันและดำเนินการต่อวีซ่าก่อนที่จะหมดอายุ

Q : ตำแหน่งงานแบบไหน? ที่สามารถขอใบอนุญาตทำงาน ที่จัดหางานพื้นที่ต่างๆได้

A : ต้องเป็นตำแหน่ง ที่ไม่ใช่งานต้องห้ามสำหรับคนต่างชาติ สามารถดูวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำได้ที่ https://www.mol.go.th/employee/occupation_prohibited/ และต้องไม่ใช่ตำแหน่งงานเฉพาะทาง เช่น วิศวกร, ช่าง, ผู้เชี่ยวชาญ และแพทย์ เป็นต้น

Q : สำหรับตำแหน่งงานเฉพาะทาง สามารถขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงานได้ที่ไหน?

A : สามารถดำเนินการได้ที่ ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน (One Stop Service Center for Visa and Work Permit: OSS) อาคารจัตุรัสจามจุรี หรือสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ โดยทางบริษัทนายจ้างต้องทำเรื่องขออนุมัติตำแหน่งงานในระบบ BOI ของบริษัทก่อน จากนั้นหากได้รับอนุมัติแล้วก็สามารถขอใบอนุญาตทำงาน และวีซ่าในระบบได้ตามปกติ 


บทความที่เกี่ยวข้อง

ขอบคุณข้อมูลจาก

  • สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

Work Permit & VISA consultancy


Q&A about Work permit

关于工作许可证問答集Q&A

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

มารู้จัก ภงด.90 และ ภงด.91 กันดีกว่า

ผู้ที่ต้องชำระภาษี จะต้องมีการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อเป็นการแสดงหลักฐานการเสียภาษีตามกฎหมาย สำหรับแบบยื่นภาษีนั้น เราจะเรียกว่า "ภ.ง.ด." ย่อมาจาก ภาษีเงินได้ ซึ่งการยื่นแบบภาษีแต่ละชนิด จะมีรูปแบบที่แตกต่างกัน

รู้ไหมมี Visa Non-B แต่ไม่มี Work Permit ทำงานในประเทศไทยไม่ได้นะจ๊ะ!!

ใครที่มี Non-Immigration Visa Business (Visa Non-B) หรือใบอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพื่อทำงานแล้ว ไม่ใช่ว่าจะทำงานได้เลยนะ ต้องมี Work Permit หรือใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยก่อน

วิธีขอพรไอ้ไข่วัดเจดีย์ นครศรีธรรมราช

นาทีนี้ไม่ต้องพูดถึงเสียงร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์และความแม่นในการให้โชคลาภของไอ้ไข่วัดเจดีย์ ทั้งเรื่องขอหวย หรือขอให้ค้าขายร่ำรวย รวมไปถึงการเช่าไปบูชาไปอีก วันนี้เราเลยจะมาแนะวิธีขอพรไอ้ไข่วัดเจดีย์ นครศรีธรรมราช ว่าเขาทำกันอย่างไร จะได้ทำได้อย่างถูกต้อง

ชาวต่างชาติมีเฮ! ใบอนุญาตทำงาน ที่ไทย และ วีซ่าธุรกิจ มีคนช่วยทำแล้ว

ชาวต่างชาติมีเฮ! ใบอนุญาตทำงาน ที่ไทย และ วีซ่าธุรกิจ มีคนช่วยทำแล้ว ทำ Work Permit & Visa Non-B ของประเทศไทยยากไหม? Wonderful Package มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำแนะนำและมีบริการ บริษัทรับทำ Work Permit & Visa Non-B ให้กับทุกท่าน

ชมวิวทะเล อิงแอบธรรมชาติ Soneva Kiri เกาะกูด

ความหรูหรามีระดับกับการพักผ่อนแนบชิดธรรมชาติแบบขั้นสุด บินสู่ที่พักด้วยเครื่องบินส่วนตัว ที่ Soneva Kiri รีสอร์ทหรูสุด Luxury ที่เกาะกูด จังหวัดตราด รีสอร์ทที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์ สูดอากาศสดชื่นให้เต็มปอดในทั่วทุกอณูที่อยู่ที่นี่

มารู้จักชื่อเรียกต่างๆ ที่เกี่ยวกับ Passport, Visa, Work Permit กันดีกว่า..

หลายคนเคยสงสัยและสับสนกับวิธีเรียกชื่อประเภทต่างๆ ของ Passport, Visa, Work Permit ไม่ว่าจะเป็นทั้งชาวต่างชาติหรือคนไทย ซึ่งรู้ไหมว่าแต่ละตัวมีหลายประเภทมากเลย ใช้งานก็แตกต่างกัน แถมยังมีหลายชื่อเรียกอีกต่างหาก แล้วชาวต่างชาติที่อยากเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยจะต้องใช้วีซ่าประเภทไหน

จะขอ Visa Non-B และ Work Permit ต้องใช้แบบฟอร์มอะไรบ้าง?

เคยไหม.. อยากได้ Visa Non-B และ Work Permit แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดี หากูเกิ้ลก็แล้ว พันทิปก็แล้ว มีหลายแบบฟอร์มให้เลือกกรอกเยอะแยะมากมาย..ดูจนตาลาย ไม่รู้จะใช้แบบฟอร์มถูกไหม เชิญทางนี้ค่ะ Wonderful Package ได้รวบรวมข้อมูลและสรุปเป็นตารางมาให้ทุกท่านเลือกใช้

เกร็ดความรู้กับการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน หรือ Work Permit

ใครที่มีปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับการต่อใบอนุญาต เช่น ดำเนินการต่อภายในกี่วัน ระหว่างรอผลอนุญาตจะทำงานได้ไหม จะได้รับใบอนุญาตกี่ปี เป็นต้น Wonderful Package มีเกร็ดความรู้มาบอกต่อค่ะ!!

The World's Best Airports of 2022 สนามบินที่ดีที่สุดในโลก จาก SKYTRAX

แพลนเดินทางกันล่วงหน้า เช็ครายชื่อสนามบินกันก่อน เป็นการจัดลำดับเป็นประจำทุกปีจาก SKYTRAX ที่จะมาบอกว่าสนามบินใดเป็นสนามบินที่ดีที่สุดในโลก โดยได้รับการโหวตจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก ซึ่งในปี 2022 นี้จะมีอันดับปรับเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง มาดูกัน

ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ใบขออนุญาตทำงานใกล้หมดอายุแล้ว แต่ผู้ขอยื่นยังอยู่ต่างประเทศต้องทำอย่างไร

จากเหตุการณ์ปิดประเทศทั่วโลกเพราะโควิด-19 ระบาด รวมถึงประเทศไทยด้วย ชาวต่างชาติที่ต้องการต่ออายุ Work Permit และ Non-B Visa เพราะใกล้หมดอายุ แต่ตอนนี้ยังอยู่ต่างประเทศไม่สามารถเข้าประเทศไทยได้จะทำอย่างไรดี?

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!