ค้นหาบทความ:

ทำอย่างไรจึงจะได้วีซ่านักเรียนออสเตรเลีย

ทำอย่างไรจึงจะได้วีซ่านักเรียนออสเตรเลีย

ด้วยความที่เป้าหมายในการขอวีซ่านักเรียนประเทศออสเตรเลียของแต่ละคนมีหลายหลายรูปแบบแตกต่างกันออกไป บางคนขอวีซ่านักเรียนและทำตามข้อกำหนดเพื่อให้ได้มาซึ่งวุฒิการศึกษา บางคนต้องการไปฝึกภาษา ซึ่งก็ตรงวัตถุประสงค์ แต่บางคนขอวีซ่านักเรียนเพื่อเป็นใบเบิกทางในการหาประสบการณ์อย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นการทำงาน หรือหาโอกาสไปเป็นพลเมือง ซึ่งอาจเป็นสิ่งที่นอกเหนือจากข้อกำหนดของวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย แต่อย่างไรก็ตามผู้สมัครต้องคำนึงไว้เสมอว่าเป้าหมายเดียวที่รัฐบาลออสเตรเลียต้องการจากผู้ขอวีซ่าคือการมาเรียนหนังสือและเป็นนักเรียนอย่างแท้จริง ให้ตรงตามชื่อที่ระบุไว้ชัดเจนว่า Student Visa ดังนั้น WonderfulPacakge จะชี้เป้าสิ่งสำคัญต่อไปนี้ที่ผู้ขอวีซ่าจำเป็นต้องรู้และเตรียมตัวเพื่อให้ได้มาซึ่งวีซ่านักเรียนออสเตรเลียกันค่ะ

เลือกเรียนในสถาบันที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง

เพราะว่าออสเตรเลียมีการจัดระดับความเสี่ยงสำหรับบุคลต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศ (Immigration risk rating) โดยวีซ่านักเรียนสถานทูตออสเตรเลียใช้ระบบวีซ่าที่เรียกว่า SSVF (Streamlined Student Visa Framework) ซึ่งใช้ขอกำหนด 2 อย่างการในการจัดระดับความเสี่ยงคือ ประเทศ และสถาบันที่เลือกเรียน โดยแบ่งความเสี่ยงเป็น 3 Level และประเทศไทยเองก็ถูกจัดอยู่ในประเทศเสี่ยงระดับที่3เลยค่ะ ดังนั้นผู้เรียนจะต้องเลือกสถาบันที่จะลงเรียนในออสเตรเลียให้ดี ต้องดูว่าสถาบันได้รับการรับรองอยู่ในLevelไหน ทางที่ดีต้องเลือกสถาบันที่ได้รับการรับรองอยู่ในLevel1เพื่อลดผลเสี่ยงการถูกปฎิเสธวีซ่าค่ะ

เลือกหลักสูตรที่เหมาะสมกับประวัติการศึกษาและการทำงาน

ข้อนี้เป็นอีกหนึ่งส่วนที่สำคัญที่ผู้สมัครขอวีซ่าต้องตัดสินใจให้ดีในการเลือกหลักสูตรเรียนในออสเตรเลีย เพราะถ้าตัดสินใจผิดก็มีผลกับการขอวีซ่า ซึ่งถ้าเลือกเรียนหลักสูตรเดิมหรือสาขาเดียวกันกับที่จบมาจากไทย ก็ต้องลงเรียนในระดับที่สูงขึ้นหรือต้องได้คุณวุฒิที่สูงกว่าเดิมเท่านั้น ถ้าลงเรียนหลักสูตรที่ต่ำกว่า ได้วุฒิบัตรที่ต่ำกว่าก็จะเป็นผลให้ไม่มีความจำเป็นต้องไปออสเตรเลีย และถูกปฎิเสธวีซ่าได้

ค่าใช้จ่ายต้องพร้อมให้กับการเรียนเป็นหลัก งานหรือผลประโยชน์อื่นๆเป็นรอง

โดยผู้ที่จะสมัครขอวีซ่านักเรียนต้องผ่านการสมัคร และได้รับการตอบรับเข้าเรียนจากสถาบันในประเทศออสเตรเลียแล้ว รวมถึงมีการชำระค่าเรียนแล้วตามเงื่อนไข ถ้าคิดว่าลงคอร์สสั้นๆจ่ายค่าเรียนน้อยๆ แล้วจะไปหางานทำ หาค่าเทอมเอาดาบหน้า เพราะถึงแม้ออสเตรเลียจะเปิดโอกาสให้ผู้ที่ถือวีซ่านักเรียนทำงานระหว่างเรียนได้ แต่นั่นไม่ได้หมายถึงช่องทางการหารายได้เพื่อจ่ายค่าเรียน เป็นเพียงการเปิดโอกาสให้หาประสบการณ์และค่าขนมเล็กน้อยๆเท่านั้น ดังนั้นผู้สมัครจะต้องชำระค่าเรียน แสดงยอดเงินเพื่อสนับสนุนได้ครอบคลุมตลอดหลักสูตรการเรียน และวางแผนค่าใช้จ่ายมาแล้วอย่างดี สิ่งเหล่านี้จะเป็นปัจจัยที่บ่งบอกถึงเป้าหมายการเรียนของผู้สมัครได้ อีกทั้งยังเป็นส่วนที่สำคัญที่สถานทูตจะพิจารณาอนุญาตวีซ่าสำหรับนักเรียนไทยด้วยค่ะ

มีแผนกลับไทยหลังเรียนจบ

วีซ่านักเรียนออสเตรเลียสำหรับนักเรียนต่างชาติ เน้นเปิดโอกาสให้ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้จากการเรียนกลับไปประกอบอาชีพในประเทศบ้านเกิดของตนมากกว่าการต่อยอดการทำงานต่อในออสเตรเลีย ดังนั้นในการขอวีซ่านักเรียนควรชี้แจงวัตถุประสงค์ในการมาเรียน มีการวางแผน และกล่าวถึงอนาคตหน้าที่การงานในประเทศไทยไว้ด้วย ซึ่งต้องชี้ให้เห็นประโยชน์ที่ได้จากการเรียนในหลักสูตรที่เลือกเพื่อเพิ่มโอกาสทำงานหรือต่อยอดอนาคตเมื่อกลับประเทศไทย มากกว่าจุดหมายในการอยู่ต่อในออสเตรเลีย

เตรียมเอกสารและศึกษาขั้นตอนการขอวีซ่าให้ดี

เพราะเรื่องการเตรียมเอกสารขอวีซ่าถือเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนกังวลไม่แพ้เรื่องสมัครเรียน ฉะนั้นผู้สมัครต้องหาข้อมูลให้ครบถ้วน และศึกษาขั้นตอนการยื่นวีซ่าให้ดีซะก่อนเพื่อที่จะทำให้การยื่นขอวีซ่าราบรื่น ไม่ยืดเยื้อ และเป็นไปตามกำหนดเวลา ซึ่งการเตรียมเอกสารสำหรับขอวีซ่านักเรียนออสเตรเลียมี 3 ส่วนที่ต้องเตรียมคือ

  • เอกสารส่วนตัวของผู้สมัคร
  • เอกสารส่วนของสปอรต์เซอร์(ถ้ามี)
  • เอกสารตอบรับจากโรงเรียนในออสเตรเลีย

ซึ่งสามารถเตรียมเอกสารสำหรับใช้ขอวีซ่าไปควบคู่ไปกับการสมัครเรียนเพื่อไม่ให้เสียเวลา จากนั้นก็ดำเนินการยื่นตามขั้นตอน โดยวีซ่านักเรียนออสเตรเลียเป็นการยื่นผ่านระบบออนไลน์ ตามขั้นตอนดังนี้

  • ยื่น Online (Subclass500) เท่านั้น โดยยื่นผ่านเว็บไซด์ของสถานทูต พร้อมสแกนไฟล์เอกสารแนบ (เว็บไซด์ online.immi.gov.au/lusc/login การยื่นออนไลน์ผ่านเว็บไซด์ ผู้สมัครจะต้องมี User ที่เรียกว่า ImmiAccount ก่อน) รับชำระโดยการตัดบัตรเครดิต
  • เมื่อยื่นSubmitเรียบร้อยแล้วผู้สมัครต้องทำนัดหมายผ่านเว็บไซด์ของ VFS คือศูนย์รับยื่นวีซ่า VFS Australia Visa Application Centre เพื่อไปทำการเก็บข้อมูล Biometrics (เก็บภาพถ่ายใบหน้า และสแกนลายนิ้วมือ)
  • เอกสารที่เป็นภาษาไทยจะต้องแปลเป็นฉบับภาษาอังกฤษและแนบยื่นคู่กัน
  • ยื่นขอวีซ่าล่วงได้ 3 เดือน และไม่ควรน้อยกว่า 1 เดือนก่อนกำหนดการเริ่มเรียนหรือกำหนดการเดินทาง
  • ระยะเวลาการพิจารณาอยู่ที่ประมาณ 15-30 วันทำการ
  • แจ้งผลการพิจารณาผ่านอีเมล หากผลพิจารณาผ่านจะได้รับเป็น E-Visa (Electronic Visa) ซึ่งระยะเวลาวีซ่าที่ได้รับส่วนใหญ่จะได้สอดคล้องหรือครอบคลุมตามระยะเวลาที่ลงเรียนค่ะ ส่วนกรณีที่ไม่ผ่านสถานทูตก็จะ
  • ชี้แจงเหตุผลที่ปฏิเสธการพิจารณาให้ผู้สมัครทราบทางอีเมลเช่นกัน

เมื่อทราบแนวทางกันแล้ว สำหรับใครที่แพลนจะไปเรียนต่อประเทศออสเตรเลีย อย่าลืมที่จะนำแนวทางที่ WonderfulPacakge แนะนำไว้ไปเป็นข้อมูลประกอบการเตรียตัวไว้ให้พร้อมนะคะ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อย ส่วนใครที่ต้องการสอบถามข้อมูล หรือต้องการขอคำปรึกษาเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามผ่านทีมงามมืออาชีพของ WonderfulPackage ได้เลยค่ะ^^

บริการยื่นวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย


มาดูกันว่า วีซ่านักเรียนประเทศไหน ทำงาน Part Time ได้บ้าง

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

เตรียมตัวก่อนเดินทางไปเที่ยวออสเตรเลีย

นักท่องเที่ยวไทยที่กำลังจะเดินทางไปเที่ยวออสเตรเลีย (Australia) ประเทศที่มีเสน่ห์ทางธรรมชาติ มีเมืองน่าอยู่ที่สุดในโลกถึง 4 เมือง ผู้คนที่เป็นมิตร แถมยังเดินทางสะดวกสบายและปลอดภัย แนะนำข้อมูลดีๆ สำหรับการเตรียมตัวก่อนเดินทางไปเที่ยวออสเตรเลีย

เปิดโผ Travel Bubble ไทยจะทำร่วมกับใคร!!

เปิดโผ Travel Bubble ไทยจะทำร่วมกับใคร!! มาดูกันว่าประเทศไทย ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ดีมากประเทศหนึ่ง จะดำเนินการทำ Travel Bubble กับประเทศใดบ้าง

วีซ่ามีกี่ประเภท อะไรบ้าง? มารู้จักกับประเภทของวีซ่ากันเถอะ

บางประเทศเราสามารถเดินทางไปได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า แต่อีกหลายๆ ประเทศจำเป็นต้องขอวีซ่าก่อนเดินทางไปประเทศนั้น และในส่วนของชาวต่างชาติ ก็จำเป็นจะต้องขอวีซ่าเพื่อเข้าประเทศไทย วีซ่ามีกี่ประเภท มาดูคำตอบกันเลย

เกร็ดความรู้ก่อนเดินทางไปเที่ยวออสเตรเลีย

"ออสเตรเลีย" เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีสถานที่ตามธรรมชาติมากมายและงดงาม มีเมืองน่าอยู่ที่สุดในโลกหลายเมือง ผู้คนที่เป็นมิตร ความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม ถือว่าเป็นประเทศยอดฮิตที่นักท่องเที่ยวและนักเรียนไทยส่วนใหญ่นิยมไปเที่ยวและศึกษากัน ใครที่กำลังจะไปท่องเที่ยวหรือศึกษาที่ออสเตรเลีย Wonderful Package มีเกร็ดความรู้ก่อนเดินทางมาฝากทุกท่านค่ะ

สรุปสถานการณ์ฉบับเรียนต่อต่างประเทศ เตรียมตัวขอวีซ่าอย่างไรมาดูกัน

ช่วงนี้โควิด-19 ก็ยังไม่ซา เรียนก็อยากเรียน เรามาดูการอัพเดทสถานการณ์ในตอนนี้กันดีกว่า ว่าถ้าอยากเรียนต่อต่างประเทศในช่วงเวลานี้จะไปเรียนต่อที่ประเทศใดได้บ้าง แล้วมีเงื่อนไขอย่างไรในการเตรียมตัวเดินทาง มาดูกัน!

ขอวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย ต้องทำอย่างไร?

ออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงทั่วโลกด้วยความสวยงามทางธรรมชาติ ความหลากหลายด้านวัฒนธรรม ความเจริญของบ้านเมือง คนไทยที่กำลังวางแผนจะไปเที่ยวออสเตรเลียอยู่ อย่าลืมที่จะขอวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลียก่อนไปนะคะ

วีซ่าออสเตรเลีย มีกี่ประเภท?

คนไทยที่จะเดินทางไปออสเตรเลียจะต้องขอวีซ่าออสเตรเลียก่อนจะเดินทาง วีซ่าออสเตรเลียมีหลายประเภทขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการท่องเที่ยว การศึกษา การทำงาน ฯลฯ ซึ่งการขอวีซ่าออสเตรเลียแต่ละประเภทนั้นมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันอยู่ แต่แตกต่างในเรื่องหลักฐานที่ต้องแสดงจุดประสงค์ในการขอวีซ่า แล้ววีซ่าประเภทไหนหละที่เหมาะกับเรา??

เราจะเที่ยวอีกครั้งได้หรือไม่? 10 ประเทศเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวหลังโควิด

เมื่อตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่ามีแนวโน้มว่าจะลดลงในไม่ช้า รวมไปถึงระบบการบริหารจัดการที่ดีในหลายๆ ประเทศ เป็นผลให้หลายประเทศเริ่มเตรียมตัวพร้อมรับนักท่องเที่ยวอีกครั้ง และนี่คือมาตรการของ 10 ประเทศที่เตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวหลังโควิด

เปิดเหตุผล 10 อันดับประเทศที่คนบอกว่า #ย้ายประเทศกันเถอะ

เป็นกระแสฮอตฮิตที่สุดในตอนนี้กับการชวนกันย้ายประเทศกันเถอะ เพราะแต่ละประเทศที่อยากย้ายไป ล้วนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นประเทศติดอันดับเมืองน่าอยู่ทั้งนั้น มาดูผลโหวตว่า มีคนอยากย้ายไปประเทศไหนกันบ้าง แล้วคุณล่ะ อยู่ทีมอะไร?

The 20 Happiest Countries In The World In 2021 20 ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก 2021

ในช่วงเวลาที่ผู้คนห่างหายความสุขกันไปนาน จากโควิด-19 การรายงานความสุขประจำปีนี้ต้องเผชิญกับความท้าทายในการจัดอันดับ 20 ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก The 20 Happiest Countries In The World In 2021

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!