ค้นหาบทความ:

ทำอย่างไรจึงจะได้วีซ่านักเรียนออสเตรเลีย

ทำอย่างไรจึงจะได้วีซ่านักเรียนออสเตรเลีย

ด้วยความที่เป้าหมายในการขอวีซ่านักเรียนประเทศออสเตรเลียของแต่ละคนมีหลายหลายรูปแบบแตกต่างกันออกไป บางคนขอวีซ่านักเรียนและทำตามข้อกำหนดเพื่อให้ได้มาซึ่งวุฒิการศึกษา บางคนต้องการไปฝึกภาษา ซึ่งก็ตรงวัตถุประสงค์ แต่บางคนขอวีซ่านักเรียนเพื่อเป็นใบเบิกทางในการหาประสบการณ์อย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นการทำงาน หรือหาโอกาสไปเป็นพลเมือง ซึ่งอาจเป็นสิ่งที่นอกเหนือจากข้อกำหนดของวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย แต่อย่างไรก็ตามผู้สมัครต้องคำนึงไว้เสมอว่าเป้าหมายเดียวที่รัฐบาลออสเตรเลียต้องการจากผู้ขอวีซ่าคือการมาเรียนหนังสือและเป็นนักเรียนอย่างแท้จริง ให้ตรงตามชื่อที่ระบุไว้ชัดเจนว่า Student Visa ดังนั้น WonderfulPacakge จะชี้เป้าสิ่งสำคัญต่อไปนี้ที่ผู้ขอวีซ่าจำเป็นต้องรู้และเตรียมตัวเพื่อให้ได้มาซึ่งวีซ่านักเรียนออสเตรเลียกันค่ะ

เลือกเรียนในสถาบันที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง

เพราะว่าออสเตรเลียมีการจัดระดับความเสี่ยงสำหรับบุคลต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศ (Immigration risk rating) โดยวีซ่านักเรียนสถานทูตออสเตรเลียใช้ระบบวีซ่าที่เรียกว่า SSVF (Streamlined Student Visa Framework) ซึ่งใช้ขอกำหนด 2 อย่างการในการจัดระดับความเสี่ยงคือ ประเทศ และสถาบันที่เลือกเรียน โดยแบ่งความเสี่ยงเป็น 3 Level และประเทศไทยเองก็ถูกจัดอยู่ในประเทศเสี่ยงระดับที่3เลยค่ะ ดังนั้นผู้เรียนจะต้องเลือกสถาบันที่จะลงเรียนในออสเตรเลียให้ดี ต้องดูว่าสถาบันได้รับการรับรองอยู่ในLevelไหน ทางที่ดีต้องเลือกสถาบันที่ได้รับการรับรองอยู่ในLevel1เพื่อลดผลเสี่ยงการถูกปฎิเสธวีซ่าค่ะ

เลือกหลักสูตรที่เหมาะสมกับประวัติการศึกษาและการทำงาน

ข้อนี้เป็นอีกหนึ่งส่วนที่สำคัญที่ผู้สมัครขอวีซ่าต้องตัดสินใจให้ดีในการเลือกหลักสูตรเรียนในออสเตรเลีย เพราะถ้าตัดสินใจผิดก็มีผลกับการขอวีซ่า ซึ่งถ้าเลือกเรียนหลักสูตรเดิมหรือสาขาเดียวกันกับที่จบมาจากไทย ก็ต้องลงเรียนในระดับที่สูงขึ้นหรือต้องได้คุณวุฒิที่สูงกว่าเดิมเท่านั้น ถ้าลงเรียนหลักสูตรที่ต่ำกว่า ได้วุฒิบัตรที่ต่ำกว่าก็จะเป็นผลให้ไม่มีความจำเป็นต้องไปออสเตรเลีย และถูกปฎิเสธวีซ่าได้

ค่าใช้จ่ายต้องพร้อมให้กับการเรียนเป็นหลัก งานหรือผลประโยชน์อื่นๆเป็นรอง

โดยผู้ที่จะสมัครขอวีซ่านักเรียนต้องผ่านการสมัคร และได้รับการตอบรับเข้าเรียนจากสถาบันในประเทศออสเตรเลียแล้ว รวมถึงมีการชำระค่าเรียนแล้วตามเงื่อนไข ถ้าคิดว่าลงคอร์สสั้นๆจ่ายค่าเรียนน้อยๆ แล้วจะไปหางานทำ หาค่าเทอมเอาดาบหน้า เพราะถึงแม้ออสเตรเลียจะเปิดโอกาสให้ผู้ที่ถือวีซ่านักเรียนทำงานระหว่างเรียนได้ แต่นั่นไม่ได้หมายถึงช่องทางการหารายได้เพื่อจ่ายค่าเรียน เป็นเพียงการเปิดโอกาสให้หาประสบการณ์และค่าขนมเล็กน้อยๆเท่านั้น ดังนั้นผู้สมัครจะต้องชำระค่าเรียน แสดงยอดเงินเพื่อสนับสนุนได้ครอบคลุมตลอดหลักสูตรการเรียน และวางแผนค่าใช้จ่ายมาแล้วอย่างดี สิ่งเหล่านี้จะเป็นปัจจัยที่บ่งบอกถึงเป้าหมายการเรียนของผู้สมัครได้ อีกทั้งยังเป็นส่วนที่สำคัญที่สถานทูตจะพิจารณาอนุญาตวีซ่าสำหรับนักเรียนไทยด้วยค่ะ

มีแผนกลับไทยหลังเรียนจบ

วีซ่านักเรียนออสเตรเลียสำหรับนักเรียนต่างชาติ เน้นเปิดโอกาสให้ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้จากการเรียนกลับไปประกอบอาชีพในประเทศบ้านเกิดของตนมากกว่าการต่อยอดการทำงานต่อในออสเตรเลีย ดังนั้นในการขอวีซ่านักเรียนควรชี้แจงวัตถุประสงค์ในการมาเรียน มีการวางแผน และกล่าวถึงอนาคตหน้าที่การงานในประเทศไทยไว้ด้วย ซึ่งต้องชี้ให้เห็นประโยชน์ที่ได้จากการเรียนในหลักสูตรที่เลือกเพื่อเพิ่มโอกาสทำงานหรือต่อยอดอนาคตเมื่อกลับประเทศไทย มากกว่าจุดหมายในการอยู่ต่อในออสเตรเลีย

เตรียมเอกสารและศึกษาขั้นตอนการขอวีซ่าให้ดี

เพราะเรื่องการเตรียมเอกสารขอวีซ่าถือเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนกังวลไม่แพ้เรื่องสมัครเรียน ฉะนั้นผู้สมัครต้องหาข้อมูลให้ครบถ้วน และศึกษาขั้นตอนการยื่นวีซ่าให้ดีซะก่อนเพื่อที่จะทำให้การยื่นขอวีซ่าราบรื่น ไม่ยืดเยื้อ และเป็นไปตามกำหนดเวลา ซึ่งการเตรียมเอกสารสำหรับขอวีซ่านักเรียนออสเตรเลียมี 3 ส่วนที่ต้องเตรียมคือ

  • เอกสารส่วนตัวของผู้สมัคร
  • เอกสารส่วนของสปอรต์เซอร์(ถ้ามี)
  • เอกสารตอบรับจากโรงเรียนในออสเตรเลีย

ซึ่งสามารถเตรียมเอกสารสำหรับใช้ขอวีซ่าไปควบคู่ไปกับการสมัครเรียนเพื่อไม่ให้เสียเวลา จากนั้นก็ดำเนินการยื่นตามขั้นตอน โดยวีซ่านักเรียนออสเตรเลียเป็นการยื่นผ่านระบบออนไลน์ ตามขั้นตอนดังนี้

  • ยื่น Online (Subclass500) เท่านั้น โดยยื่นผ่านเว็บไซด์ของสถานทูต พร้อมสแกนไฟล์เอกสารแนบ (เว็บไซด์ online.immi.gov.au/lusc/login การยื่นออนไลน์ผ่านเว็บไซด์ ผู้สมัครจะต้องมี User ที่เรียกว่า ImmiAccount ก่อน) รับชำระโดยการตัดบัตรเครดิต
  • เมื่อยื่นSubmitเรียบร้อยแล้วผู้สมัครต้องทำนัดหมายผ่านเว็บไซด์ของ VFS คือศูนย์รับยื่นวีซ่า VFS Australia Visa Application Centre เพื่อไปทำการเก็บข้อมูล Biometrics (เก็บภาพถ่ายใบหน้า และสแกนลายนิ้วมือ)
  • เอกสารที่เป็นภาษาไทยจะต้องแปลเป็นฉบับภาษาอังกฤษและแนบยื่นคู่กัน
  • ยื่นขอวีซ่าล่วงได้ 3 เดือน และไม่ควรน้อยกว่า 1 เดือนก่อนกำหนดการเริ่มเรียนหรือกำหนดการเดินทาง
  • ระยะเวลาการพิจารณาอยู่ที่ประมาณ 15-30 วันทำการ
  • แจ้งผลการพิจารณาผ่านอีเมล หากผลพิจารณาผ่านจะได้รับเป็น E-Visa (Electronic Visa) ซึ่งระยะเวลาวีซ่าที่ได้รับส่วนใหญ่จะได้สอดคล้องหรือครอบคลุมตามระยะเวลาที่ลงเรียนค่ะ ส่วนกรณีที่ไม่ผ่านสถานทูตก็จะ
  • ชี้แจงเหตุผลที่ปฏิเสธการพิจารณาให้ผู้สมัครทราบทางอีเมลเช่นกัน

เมื่อทราบแนวทางกันแล้ว สำหรับใครที่แพลนจะไปเรียนต่อประเทศออสเตรเลีย อย่าลืมที่จะนำแนวทางที่ WonderfulPacakge แนะนำไว้ไปเป็นข้อมูลประกอบการเตรียตัวไว้ให้พร้อมนะคะ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อย ส่วนใครที่ต้องการสอบถามข้อมูล หรือต้องการขอคำปรึกษาเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามผ่านทีมงามมืออาชีพของ WonderfulPackage ได้เลยค่ะ^^

บริการยื่นวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย


มาดูกันว่า วีซ่านักเรียนประเทศไหน ทำงาน Part Time ได้บ้าง

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

TOP 10 BEST IN TRAVEL 2022 ประเทศที่น่าไปท่องเที่ยวที่สุดในโลก by Lonely Planet

Lonely Planet ได้เดินทางท่องรอบโลก และได้คัดเลือก 10 สุดยอดประเทศที่ดีที่สุด ที่ควรแก่การไปเยี่ยมชม TOP 10 BEST IN TRAVEL 2022 เตรียมแพลนกันยาวๆ จัดกระเป๋าแล้วไปกันเลย

รวมรูปแบบปลั๊กไฟทั่วโลก จะเที่ยวประเทศไหนต้องใช้ปลั๊กอะไรกันบ้าง ?

ได้เวลาเดินทางแล้วสิ จะไปต่างประเทศอย่าลืมเช็คเรื่องปลั๊กเป็นอันขาด เพราะเดี๋ยวนี้อุปกรณ์ที่เราพกติดตัวล้วนแล้วแต่จะต้องใช้ปลั๊กกันทั้งนั้น ปลั๊กไฟทั่วโลก แต่ละประเทศเค้ารองรับปลั๊กไฟรูปแบบไหน แล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเราเอาไปเสียบได้หรือไม่

หนาวนี้ไปเล่นสเก็ตน้ำแข็ง กับ 10 ลานสเก็ตที่สวยที่สุดในโลก

เอาใจคนรักความหนาว ให้เข้ากับช่วงเวลาอันหนาวเหน็บ กับ 10 สุดยอดลานสเก็ตน้ำแข็งที่สวยที่สุดในโลก จะเป็นที่ใดบ้างนั้น ไปดูกันเลย

เปิดเหตุผล 10 อันดับประเทศที่คนบอกว่า #ย้ายประเทศกันเถอะ

เป็นกระแสฮอตฮิตที่สุดในตอนนี้กับการชวนกันย้ายประเทศกันเถอะ เพราะแต่ละประเทศที่อยากย้ายไป ล้วนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นประเทศติดอันดับเมืองน่าอยู่ทั้งนั้น มาดูผลโหวตว่า มีคนอยากย้ายไปประเทศไหนกันบ้าง แล้วคุณล่ะ อยู่ทีมอะไร?

ออสเตรเลีย เปิดประเทศนักท่องเที่ยวบินเข้าได้เลย ไม่ต้องกักตัว เพียงฉีดวัคซีนครบ 2 โดส

รัฐบาลออสเตรเลีย ประกาศเปิดต้อนรับนักเดินทางต่างชาติ ครั้งแรกหลังจากปิดประเทศนานกว่า 2 ปี โดยล่าสุด นักท่องเที่ยว และ นักเดินทาง สามารถเดินทางเข้าออสเตรเลียได้โดยไม่จำเป็นต้องกักตัวอีกต่อไป เพียงฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 2 โดส ตามมาตรการและข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณะสุข

เดินหน้าเปิดประเทศ ไม่ล็อกดาวน์อีก! ออสเตรเลีย ต้องอยู่กับโควิด-19 ให้ได้

ออสเตรเลีย เปลี่ยนแผนการควบคุมโควิด-19 ใหม่ โดยรณรงค์ให้ประชาชนอยู่กับโรคโควิดให้ได้ และ ให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับเรื่องการรักษาด้านการแพทย์ เพื่อไม่ให้ผู้ติดเชื้อมีป่วยหนักกว่าเดิม หรือ เสียชีวิต นั่นเอง

10 ประเทศที่ใครๆ ก็อยากไป ถึงต้องขอวีซ่าก็ไม่หวั่น

แต่ถ้าหากครั้งหนึ่งในชีวิตเราจะเดินทางไปต่างประเทศสักครั้ง ก็น่าจะเป็นประเทศในฝัน หรือประเทศที่ติดอันดับจุดหมายปลายทางของโลกที่ใครๆ ก็อยากไป ซึ่งถึงแม้เราอาจต้องยื่นขอวีซ่าก่อนการเดินทาง แต่ก็ไม่ใช่ปัญหา เพราะจุดหมายปลายทางที่เราเลือก ย่อมคุ้มค่ากับการเดินทางอยู่แล้ว

ต่างชาติ เที่ยวออสเตรเลีย ไม่ต้องโชว์สถานะวัคซีน เริ่ม 6 ก.ค. 65 นี้

นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าออสเตรเลียไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูล Digital Passenger Declaration (DPD) ซึ่งเป็นข้อมูลด้านสุขภาพและการแสดงสถานะการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แต่ประชาชนทุกคนที่เดินทางเข้าออสเตรเลีย ยังคงต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาของเที่ยวบิน

นักกินห้ามพลาด กับสุดยอด 15 เมืองที่เดินไปทางไหนก็มี Street Food

เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม เข้าเมืองไหนต้องลองชิมของอร่อยเมืองนั้น จะไปเที่ยวเมืองไหนดีที่มีแต่ของอร่อย สายกินต้องห้ามพลาด สุดยอดเมือง street food ไปที่ไหนก็มีแต่ของกิน

10 อันดับ เมืองที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลก เที่ยวต่างประเทศ 2019

เมืองไหนในโลกนี้ที่น่าอยู่กันนะ ที่คุณภาพชีวิตดีมากซะจนน่าอิจฉา ทาง Mercer ได้สำรวจมาให้ไว้แล้ว และนี่คือ 10อันดับแรกของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดในโลกในปี 2019

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!