ค้นหาบทความ:

Visa on Arrival (VOA) และ Free Visa (ผ.30) มีความเหมือนและแตกต่างกันยังไง?

VOA ผ.30

ในปัจจุบันประเทศไทยอนุญาตให้นักท่องเที่ยวหลายประเทศเดินทางเข้ามาเที่ยวไทยได้โดยที่ไม่ต้องขอวีซ่าและไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา เพียงแค่มีหนังสือเดินทางและเงินเท่านั้น ทำให้หลายคนมีคำถามสงสัยว่า Visa on Arrival และ Free Visa มีความแตกต่างกันยังไง ประเทศไหนบ้างที่ได้สิทธิ์นี้ แล้วต้องดำเนินการอย่างไร Wonderful Package มีคำตอบที่จะไขข้อข้องใจของใครหลายๆ คนให้ได้ทราบกันค่ะ

Visa on Arrival (VOA) และ Free Visa (ผ.30) คืออะไร??

 • Visa on Arrival (VOA) คือ วีซ่าที่ผู้ถือหนังสือเดินทางสามารถขอได้ ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองในประเทศ เพื่อการท่องเที่ยวเป็นระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน โดยที่ไม่ต้องทำวีซ่าล่วงหน้า (ทำวีซ่าเมื่อถึงไทย) ซึ่งประเทศที่ได้รับสิทธิการขอวีซ่าประเภทนี้ มีสัญชาติ 18 ประเทศ และ 1 เขตเศรษฐกิจ เท่านั้น

 • Free Visa (ผ.30) คือ ผู้ถือหนังสือเดินทางจะได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราในการเข้าประเทศ เพื่อการท่องเที่ยวเป็นระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน ซึ่งประเทศที่ได้รับสิทธิการยกเว้นตรวจลงตรา มีทั้งหมด 56 ประเทศ

ความแตกต่างระหว่าง Visa on Arrival และ Free Visa มีดังนี้

ประเภท วิธีการ ระยะเวลาพำนัก ข้อดี
1. Visa on Arrival ขอวีซ่าตรวจลงตราที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ไม่เกิน 15 วัน ไม่ต้องเผื่อเวลาในการขอวีซ่าล่วงหน้า
2. Free Visa ไม่ต้องขอวีซ่า เดินผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเข้าไทยได้เลย ไม่เกิน 30 วัน เข้าประเทศได้เลยไม่ต้องขอวีซ่า

ทั้งนี้ ความเหมือนของวีซ่าทั้ง 2 ประเภท คือ มีวัตถุประสงค์สำหรับการท่องเที่ยวเท่านั้น ห้ามทำงานและห้ามอยู่เกินกำหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต หากอยู่เกินกำหนดระยะเวลาอนุญาต (Overstay) จะเสียค่าปรับในอัตรา 500 บาท/วัน แต่ไม่เกิน 20,000 บาท และจะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทย

คุณสมบัติทั่วไปของผู้ขอยื่นวีซ่าเข้าไทย

1. ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่ถูกต้องสมบูรณ์ และมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
2. มีหลักฐานแสดงว่าจะเดินทางออกจากประเทศไทยหลังจากสิ้นสุดการพำนักในไทย เช่น ตั๋วเครื่องบิน และมีวีซ่าหรือหลักฐานว่าสามารถเดินทางกลับประเทศที่มีถิ่นพำนัก หรือเดินทางต่อไปยังประเทศอื่นได้ (ในกรณีขอเดินทางผ่าน)
3. ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามเข้าราชอาณาจักร ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522


ประเทศใดบ้างที่สามารถขอรับการตรวจลงตรา Visa on Arrival และ Free Visa ในประเทศไทย

VOA ผ.30

** ผู้ถือหนังสือเดินทาง ทูต ราชการ และธรรมดาของทั้ง 3 ประเทศ (ประเทศบราซิล สาธารณรัฐเกาหลี และเปรู) จะได้รับยกเว้นการตรวจลงตรา และอนุญาตให้พำนักในไทยได้ไม่เกิน 90 วัน (แทนที่จะพำนักได้ 30 วันตามประกาศกระทรวงมหาดไทย)


เกร็ดความรู้ : 

 • แนะนำว่าให้ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนการเดินทาง เนื่องจากเป็นการอนุญาตของประเทศปลายทางซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได
 • ชาวต่างชาติบางคนอาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศ หากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีลักษณะหรือพฤติการณ์เป็นบุคคลต้องห้ามเข้าราชอาณาจักรตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
 • การพิจารณาอนุญาตให้อยู่ต่อของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จะพิจารณาตามวัตถุประสงค์ของการพำนักและเหตุผลความจำเป็น รวมถึงสัญชาติของผู้ขอ รายละเอียดตามคำสั่ง สตช. ที่ 606/2549 ในกรณีของการไม่อนุญาตให้อยู่ต่อ ในทางปฏิบัติ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จะให้พำนักอยู่ต่ออีก 7 วัน สำหรับการเตรียมตัวเดินทางออก

ขอบคุณข้อมูลจาก

 • สถานทูตและสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ : www.thaiembassy.org
 • กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ : www.consular.go.th
 • สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง : www.immigration.go.th


ไขข้อสงสัย วิธีใช้สิทธิ ผ.30 และวีซ่าประเภทอื่น :

กรณีชาวต่างชาติได้รับสิทธิ ผ.30 (ผ่อนผันให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักรไทยได้ 30 วัน) และได้ขอรับการตรวจลงตราประเภทท่องเที่ยว (TR) แบบ 1 ครั้ง (Single Re-entry) เมื่อเดินทางถึงประเทศไทยจะไม่ใช้วีซ่า (TR) แต่จะใช้สิทธิ ผ.30 ก่อน เพื่อสำรองวีซ่าที่ได้สำหรับการเดินทางกลับมาประเทศไทยในครั้งต่อไปนั้น

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) แจ้งว่าการกระทำดังกล่าวไม่สามารถทำได้ เพราะเมื่อคนต่างชาติได้รับการตรวจลงตราเข้ามาแล้ว ก็จะต้องใช้สิทธิ์ตามที่ขอนั้น โดยจะอ้างว่าตนมีสิทธิ์เลือกใช้อันใดอันหนึ่งก่อนได้นั้น ถือว่าเป็นความเข้าใจผิด เพราะไม่ว่ากรณีใดย่อมถือว่าประเทศไทยเป็นผู้ให้สิทธิ์นั้นๆ และสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการตรวจลงตราหรือไม่ เมื่อใดก็ได้

หากต้องการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรมากกว่า 1 ครั้ง ผู้ร้องจะต้องดำเนินการตรวจลงตราตามจำนวนครั้งที่ตนต้องการ (Multiple Re-entry) แต่ไม่ควรเกิน 3 ครั้ง 

อย่างไรก็ดี สตม. จะพิจารณาอนุญาตให้ผู้เดินทางสามารถใช้สิทธิ์ ผ.30 สำหรับการเข้าประเทศไทยครั้งแรกเป็นกรณีๆ ไป เมื่อมีหลักฐานชัดเจนว่าเป็นการเข้ามาในระยะสั้นไม่เกิน 1-2 วัน เพื่อเปลี่ยนเครื่องบินก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังจุดหมายอื่น แล้ว จึงจะเดินทางกลับมาในประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยวอีกครั้ง ในกรณีเช่นนี้ผู้เดินทางจะต้องนำบัตรโดยสารเครื่องบิน ใบจองที่พัก/หรือนำใบจองรถเช่ามายืนยัน จึงจะได้รับอนุญาตจาก สตม.

วิธีขอ Re-entry ดูได้จาก https://bit.ly/3f25xBc

ขอบคุณข้อมูลจาก

 • สถานทูตและสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ : https://bit.ly/36uFzTT


ข่าวสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบัน

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ระบาด เพื่อลดโอกาสเสี่ยงของการแพร่ระบาดในอนาคต ประเทศไทยจึงยกเลิก Visa on Arrival 18 ประเทศ และ Free Visa 3 ประเทศในกลุ่มเสี่ยงเป็นการชั่วคราว โดยมีผลตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 กันยายน 2563 

ประเทศที่ถูกยกเลิก Visa on Arrival (VOA) และ Free Visa (ผ.30) 

ยกเลิกชั่วคราว VOA ผ.30

 • ตามคำสั่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ 1/2563 เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขในการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
 • คำสั่งระงับนี้ใช้กับหนังสือเดินทางธรรมดา และ เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางเท่านั้น 
 • หากนักท่องเที่ยวจากประเทศดังกล่าวต้องการเดินทางเข้ามาประเทศไทยจะต้องไปติดต่อสถานทูตไทยในแต่ละประเทศ
 • เป็นการระงับการเดินทางเฉพาะสิทธิ Visa on arrival และ ผ.30 (3 ประเทศ) เท่านั้น ซึ่งบางประเทศมีสิทธิการเดินทางเข้าประเทศไทยได้ 2 สิทธิ ทำให้ยังสามารถใช้สิทธิที่เหลือเข้ามาได้ เช่น รัสเซีย มี 2 สิทธิ คือ Visa on arrival และ ผผ.30 ตามคำสั่งระงับแค่ Visa on arrival ไม่ได้ระงับ ผผ.30 ทำให้คนรัสเซียก็ยังเข้ามาประเทศไทยได้ โดยใช้สิทธิ ผผ.30

ท่านสามารถดูข้อมูลอัพเดทประเทศที่ถูกยกเลิก Visa on Arrival และ Free Visa ชั่วคราว ได้จาก www.mcot.net

ขอบคุณข้อมูลจาก 

 • Government Contact Center

บริการ Work Permit & VISA


How is different between Visa on Arrival (VOA) and Free Visa?
落地签证和30天内免签证,有何异同呢?

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

เกร็ดความรู้กับการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน หรือ Work Permit

ใครที่มีปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับการต่อใบอนุญาต เช่น ดำเนินการต่อภายในกี่วัน ระหว่างรอผลอนุญาตจะทำงานได้ไหม จะได้รับใบอนุญาตกี่ปี เป็นต้น Wonderful Package มีเกร็ดความรู้มาบอกต่อค่ะ!!

วิธีขอพรไอ้ไข่วัดเจดีย์ นครศรีธรรมราช

นาทีนี้ไม่ต้องพูดถึงเสียงร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์และความแม่นในการให้โชคลาภของไอ้ไข่วัดเจดีย์ ทั้งเรื่องขอหวย หรือขอให้ค้าขายร่ำรวย รวมไปถึงการเช่าไปบูชาไปอีก วันนี้เราเลยจะมาแนะวิธีขอพรไอ้ไข่วัดเจดีย์ นครศรีธรรมราช ว่าเขาทำกันอย่างไร จะได้ทำได้อย่างถูกต้อง

ชาวต่างชาติมีเฮ! ใบอนุญาตทำงาน ที่ไทย และ วีซ่าธุรกิจ มีคนช่วยทำแล้ว

ชาวต่างชาติมีเฮ! ใบอนุญาตทำงาน ที่ไทย และ วีซ่าธุรกิจ มีคนช่วยทำแล้ว ทำ Work Permit & Visa Non-B ของประเทศไทยยากไหม? Wonderful Package มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำแนะนำและมีบริการ บริษัทรับทำ Work Permit & Visa Non-B ให้กับทุกท่าน

Q&A ถาม-ตอบ เกี่ยวกับใบอนุญาตทำงาน (Work permit)

สำหรับใครที่กำลังสงสัยเกี่ยวกับใบอนุญาตทำงาน (Work permit) ว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรของการยื่นขอใบอนุญาตทำงาน ต่ออายุวีซ่าทำงาน เปลี่ยนประเภทวีซ่าทำงาน ในประเทศไทยสำหรับคนต่างชาติ

จะขอ Visa Non-B และ Work Permit ต้องใช้แบบฟอร์มอะไรบ้าง?

เคยไหม.. อยากได้ Visa Non-B และ Work Permit แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดี หากูเกิ้ลก็แล้ว พันทิปก็แล้ว มีหลายแบบฟอร์มให้เลือกกรอกเยอะแยะมากมาย..ดูจนตาลาย ไม่รู้จะใช้แบบฟอร์มถูกไหม เชิญทางนี้ค่ะ Wonderful Package ได้รวบรวมข้อมูลและสรุปเป็นตารางมาให้ทุกท่านเลือกใช้

มารู้จัก ภงด.90 และ ภงด.91 กันดีกว่า

ผู้ที่ต้องชำระภาษี จะต้องมีการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อเป็นการแสดงหลักฐานการเสียภาษีตามกฎหมาย สำหรับแบบยื่นภาษีนั้น เราจะเรียกว่า "ภ.ง.ด." ย่อมาจาก ภาษีเงินได้ ซึ่งการยื่นแบบภาษีแต่ละชนิด จะมีรูปแบบที่แตกต่างกัน

มารู้จักชื่อเรียกต่างๆ ที่เกี่ยวกับ Passport, Visa, Work Permit กันดีกว่า..

หลายคนเคยสงสัยและสับสนกับวิธีเรียกชื่อประเภทต่างๆ ของ Passport, Visa, Work Permit ไม่ว่าจะเป็นทั้งชาวต่างชาติหรือคนไทย ซึ่งรู้ไหมว่าแต่ละตัวมีหลายประเภทมากเลย ใช้งานก็แตกต่างกัน แถมยังมีหลายชื่อเรียกอีกต่างหาก แล้วชาวต่างชาติที่อยากเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยจะต้องใช้วีซ่าประเภทไหน

ชมวิวทะเล อิงแอบธรรมชาติ Soneva Kiri เกาะกูด

ความหรูหรามีระดับกับการพักผ่อนแนบชิดธรรมชาติแบบขั้นสุด บินสู่ที่พักด้วยเครื่องบินส่วนตัว ที่ Soneva Kiri รีสอร์ทหรูสุด Luxury ที่เกาะกูด จังหวัดตราด รีสอร์ทที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์ สูดอากาศสดชื่นให้เต็มปอดในทั่วทุกอณูที่อยู่ที่นี่

The World's Best Airports of 2022 สนามบินที่ดีที่สุดในโลก จาก SKYTRAX

แพลนเดินทางกันล่วงหน้า เช็ครายชื่อสนามบินกันก่อน เป็นการจัดลำดับเป็นประจำทุกปีจาก SKYTRAX ที่จะมาบอกว่าสนามบินใดเป็นสนามบินที่ดีที่สุดในโลก โดยได้รับการโหวตจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก ซึ่งในปี 2022 นี้จะมีอันดับปรับเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง มาดูกัน

ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ใบขออนุญาตทำงานใกล้หมดอายุแล้ว แต่ผู้ขอยื่นยังอยู่ต่างประเทศต้องทำอย่างไร

จากเหตุการณ์ปิดประเทศทั่วโลกเพราะโควิด-19 ระบาด รวมถึงประเทศไทยด้วย ชาวต่างชาติที่ต้องการต่ออายุ Work Permit และ Non-B Visa เพราะใกล้หมดอายุ แต่ตอนนี้ยังอยู่ต่างประเทศไม่สามารถเข้าประเทศไทยได้จะทำอย่างไรดี?

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!