ค้นหาบทความ:

Visa on Arrival (VOA) และ Free Visa (ผ.30) มีความเหมือนและแตกต่างกันยังไง?

VOA ผ.30

ในปัจจุบันประเทศไทยอนุญาตให้นักท่องเที่ยวหลายประเทศเดินทางเข้ามาเที่ยวไทยได้โดยที่ไม่ต้องขอวีซ่าและไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา เพียงแค่มีหนังสือเดินทางและเงินเท่านั้น ทำให้หลายคนมีคำถามสงสัยว่า Visa on Arrival และ Free Visa มีความแตกต่างกันยังไง ประเทศไหนบ้างที่ได้สิทธิ์นี้ แล้วต้องดำเนินการอย่างไร Wonderful Package มีคำตอบที่จะไขข้อข้องใจของใครหลายๆ คนให้ได้ทราบกันค่ะ

Visa on Arrival (VOA) และ Free Visa (ผ.30) คืออะไร??

 • Visa on Arrival (VOA) คือ วีซ่าที่ผู้ถือหนังสือเดินทางสามารถขอได้ ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองในประเทศ เพื่อการท่องเที่ยวเป็นระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน โดยที่ไม่ต้องทำวีซ่าล่วงหน้า (ทำวีซ่าเมื่อถึงไทย) ซึ่งประเทศที่ได้รับสิทธิการขอวีซ่าประเภทนี้ มีสัญชาติ 18 ประเทศ และ 1 เขตเศรษฐกิจ เท่านั้น

 • Free Visa (ผ.30) คือ ผู้ถือหนังสือเดินทางจะได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราในการเข้าประเทศ เพื่อการท่องเที่ยวเป็นระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน ซึ่งประเทศที่ได้รับสิทธิการยกเว้นตรวจลงตรา มีทั้งหมด 56 ประเทศ

ความแตกต่างระหว่าง Visa on Arrival และ Free Visa มีดังนี้

ประเภท วิธีการ ระยะเวลาพำนัก ข้อดี
1. Visa on Arrival ขอวีซ่าตรวจลงตราที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ไม่เกิน 15 วัน ไม่ต้องเผื่อเวลาในการขอวีซ่าล่วงหน้า
2. Free Visa ไม่ต้องขอวีซ่า เดินผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเข้าไทยได้เลย ไม่เกิน 30 วัน เข้าประเทศได้เลยไม่ต้องขอวีซ่า

ทั้งนี้ ความเหมือนของวีซ่าทั้ง 2 ประเภท คือ มีวัตถุประสงค์สำหรับการท่องเที่ยวเท่านั้น ห้ามทำงานและห้ามอยู่เกินกำหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต หากอยู่เกินกำหนดระยะเวลาอนุญาต (Overstay) จะเสียค่าปรับในอัตรา 500 บาท/วัน แต่ไม่เกิน 20,000 บาท และจะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทย

คุณสมบัติทั่วไปของผู้ขอยื่นวีซ่าเข้าไทย

1. ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่ถูกต้องสมบูรณ์ และมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
2. มีหลักฐานแสดงว่าจะเดินทางออกจากประเทศไทยหลังจากสิ้นสุดการพำนักในไทย เช่น ตั๋วเครื่องบิน และมีวีซ่าหรือหลักฐานว่าสามารถเดินทางกลับประเทศที่มีถิ่นพำนัก หรือเดินทางต่อไปยังประเทศอื่นได้ (ในกรณีขอเดินทางผ่าน)
3. ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามเข้าราชอาณาจักร ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522


ประเทศใดบ้างที่สามารถขอรับการตรวจลงตรา Visa on Arrival และ Free Visa ในประเทศไทย

VOA ผ.30

** ผู้ถือหนังสือเดินทาง ทูต ราชการ และธรรมดาของทั้ง 3 ประเทศ (ประเทศบราซิล สาธารณรัฐเกาหลี และเปรู) จะได้รับยกเว้นการตรวจลงตรา และอนุญาตให้พำนักในไทยได้ไม่เกิน 90 วัน (แทนที่จะพำนักได้ 30 วันตามประกาศกระทรวงมหาดไทย)


เกร็ดความรู้ : 

 • แนะนำว่าให้ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนการเดินทาง เนื่องจากเป็นการอนุญาตของประเทศปลายทางซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได
 • ชาวต่างชาติบางคนอาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศ หากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีลักษณะหรือพฤติการณ์เป็นบุคคลต้องห้ามเข้าราชอาณาจักรตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
 • การพิจารณาอนุญาตให้อยู่ต่อของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จะพิจารณาตามวัตถุประสงค์ของการพำนักและเหตุผลความจำเป็น รวมถึงสัญชาติของผู้ขอ รายละเอียดตามคำสั่ง สตช. ที่ 606/2549 ในกรณีของการไม่อนุญาตให้อยู่ต่อ ในทางปฏิบัติ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จะให้พำนักอยู่ต่ออีก 7 วัน สำหรับการเตรียมตัวเดินทางออก

ขอบคุณข้อมูลจาก

 • สถานทูตและสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ : www.thaiembassy.org
 • กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ : www.consular.go.th
 • สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง : www.immigration.go.th


ไขข้อสงสัย วิธีใช้สิทธิ ผ.30 และวีซ่าประเภทอื่น :

กรณีชาวต่างชาติได้รับสิทธิ ผ.30 (ผ่อนผันให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักรไทยได้ 30 วัน) และได้ขอรับการตรวจลงตราประเภทท่องเที่ยว (TR) แบบ 1 ครั้ง (Single Re-entry) เมื่อเดินทางถึงประเทศไทยจะไม่ใช้วีซ่า (TR) แต่จะใช้สิทธิ ผ.30 ก่อน เพื่อสำรองวีซ่าที่ได้สำหรับการเดินทางกลับมาประเทศไทยในครั้งต่อไปนั้น

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) แจ้งว่าการกระทำดังกล่าวไม่สามารถทำได้ เพราะเมื่อคนต่างชาติได้รับการตรวจลงตราเข้ามาแล้ว ก็จะต้องใช้สิทธิ์ตามที่ขอนั้น โดยจะอ้างว่าตนมีสิทธิ์เลือกใช้อันใดอันหนึ่งก่อนได้นั้น ถือว่าเป็นความเข้าใจผิด เพราะไม่ว่ากรณีใดย่อมถือว่าประเทศไทยเป็นผู้ให้สิทธิ์นั้นๆ และสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการตรวจลงตราหรือไม่ เมื่อใดก็ได้

หากต้องการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรมากกว่า 1 ครั้ง ผู้ร้องจะต้องดำเนินการตรวจลงตราตามจำนวนครั้งที่ตนต้องการ (Multiple Re-entry) แต่ไม่ควรเกิน 3 ครั้ง 

อย่างไรก็ดี สตม. จะพิจารณาอนุญาตให้ผู้เดินทางสามารถใช้สิทธิ์ ผ.30 สำหรับการเข้าประเทศไทยครั้งแรกเป็นกรณีๆ ไป เมื่อมีหลักฐานชัดเจนว่าเป็นการเข้ามาในระยะสั้นไม่เกิน 1-2 วัน เพื่อเปลี่ยนเครื่องบินก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังจุดหมายอื่น แล้ว จึงจะเดินทางกลับมาในประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยวอีกครั้ง ในกรณีเช่นนี้ผู้เดินทางจะต้องนำบัตรโดยสารเครื่องบิน ใบจองที่พัก/หรือนำใบจองรถเช่ามายืนยัน จึงจะได้รับอนุญาตจาก สตม.

วิธีขอ Re-entry ดูได้จาก https://bit.ly/3f25xBc

ขอบคุณข้อมูลจาก

 • สถานทูตและสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ : https://bit.ly/36uFzTT


ข่าวสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบัน

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ระบาด เพื่อลดโอกาสเสี่ยงของการแพร่ระบาดในอนาคต ประเทศไทยจึงยกเลิก Visa on Arrival 18 ประเทศ และ Free Visa 3 ประเทศในกลุ่มเสี่ยงเป็นการชั่วคราว โดยมีผลตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 กันยายน 2563 

ประเทศที่ถูกยกเลิก Visa on Arrival (VOA) และ Free Visa (ผ.30) 

ยกเลิกชั่วคราว VOA ผ.30

 • ตามคำสั่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ 1/2563 เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขในการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
 • คำสั่งระงับนี้ใช้กับหนังสือเดินทางธรรมดา และ เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางเท่านั้น 
 • หากนักท่องเที่ยวจากประเทศดังกล่าวต้องการเดินทางเข้ามาประเทศไทยจะต้องไปติดต่อสถานทูตไทยในแต่ละประเทศ
 • เป็นการระงับการเดินทางเฉพาะสิทธิ Visa on arrival และ ผ.30 (3 ประเทศ) เท่านั้น ซึ่งบางประเทศมีสิทธิการเดินทางเข้าประเทศไทยได้ 2 สิทธิ ทำให้ยังสามารถใช้สิทธิที่เหลือเข้ามาได้ เช่น รัสเซีย มี 2 สิทธิ คือ Visa on arrival และ ผผ.30 ตามคำสั่งระงับแค่ Visa on arrival ไม่ได้ระงับ ผผ.30 ทำให้คนรัสเซียก็ยังเข้ามาประเทศไทยได้ โดยใช้สิทธิ ผผ.30

ท่านสามารถดูข้อมูลอัพเดทประเทศที่ถูกยกเลิก Visa on Arrival และ Free Visa ชั่วคราว ได้จาก www.mcot.net

ขอบคุณข้อมูลจาก 

 • Government Contact Center

บริการ Work Permit & VISA


How is different between Visa on Arrival (VOA) and Free Visa?
落地签证和30天内免签证,有何异同呢?

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

RELATED PRODUCTS

[Pass] บัตรเข้าสวนน้ำรามายณะ (Ramayana Water Park), พัทยา

เริ่มต้น 555 บาท/ท่าน
*ปกติ 1,190 บาท/ท่าน

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

Q&A Non-B Visa Extension

Visa Extension or application to request for extension of stay in the Kingdom of Thailand. The applicant must apply for the visa before the expiration date. The period of re-acquisition depends on the type of visa and as required by law. Wonderful package is now sharing you the information.

Q&A About work permit made on Behalf of a Foreigner (If the foreigner has not yet traveled in to the kingdom) W.P.32

For applying Work Permit on behalf of foreigner who wishes to work in Thailand for operating business, enterprise or be the employees of all occupations. How to apply Work Permit if foreigner has not yet entered the Kingdom of Thailand? What are the conditions before travel to Thailand?

关于在泰国王国停留超过90天的报导问答集Q&A

已获准在泰王国逗留 1 年签证的外国人,如果您不离开该国,则需要每90天向移民办公室报导一次。 以下是关于在泰国王国停留超过90天的报导的问题與答案和相关的信息。

关于代表尚未进入王国的外国人申请工作许可证 “BorTor.32”问答集Q&A

代表希望在泰国工作的外国人申请工作许可证适用于所有职业的企业或成为所有职业的雇员。如果外国人尚未进入泰王国,要如何申请工作许可证?有哪些申请步骤?才能够前往泰国?今天我们为各位收集了问答集为了解决这个特定问题的疑虑。

Q&A ถาม-ตอบ เกี่ยวกับการรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักร เกิน 90 วัน

สำหรับชาวต่างชาติเมื่อได้รับวีซ่า 1 ปี สำหรับพำนักอยู่ในประเทศไทย หากไม่เดินทางออกนอกประเทศ ในทุกๆ 90 วันจำเป็นต้องไปรายงานตัวที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง วันนี้เราจึงได้รวบรวมคำถามที่เกี่ยวกับ การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักร เกิน 90 วัน พร้อมตอบคำถาม ดังนี้

Q&A ถาม-ตอบ การขออยู่ต่อ เพื่อทำงานหรือทำธุรกิจ

สำหรับชาวต่างชาติต้องการ การขออยู่ต่อ ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นทางธุรกิจ เช่น จะต้องอยู่ปฏิบัติงานในบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนเป็นต้น จะมีหลักเกณฑ์การพิจารณาอย่างไร ติดต่อที่ไหน ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง คุณจะไม่ต้องกังกลอีกต่อไป มีข้อมูลดีๆ มาแนะนำค่ะ

关于申请留在泰王国工作或做生意的问答集Q&A

签证延期或延期逗留申请就是继续逗留在泰王国的请求,这可以在签证未到期时完成,重新获得的期限取决于签证类型和法律要求。对于因业务需要而希望延长逗留期限的外国人,例如:必须在公司或合伙企业等继续工作,将考虑标有哪些、要联系何处、需要准备的文件有哪些?您再也不用担心了,因为 Wonderful Package 有很好的信息可以为您推荐。

Q&A ถาม-ตอบ เกี่ยวกับ Thailand Elite Card

Thailand elite เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้คุณสามารถอยู่ประเทศไทยในระยะยาว สำหรับสมาชิกจะมีสิทธิพิเศษซึ่งสามารถอยู่ในราชอาณาจักรไทยได้ระหว่าง 5-20 ปี โดยทั่วไปแล้ว ชาวต่างชาติที่ต้องการอยู่อาศัยในประเทศไทยด้วยวีซ่าระยะยาว ต้องมีถิ่นที่อยู่ในไทย หรือได้รับการอนุญาตให้เดินทางเข้าไทยด้วยวีซ่าประเภทพิเศษ ตามที่รัฐบาลไทยกำหนดไว้เท่านั้น ซึ่ง Elite Visa ก็เป็นหนึ่งในประเภทวีซ่าที่อนุญาตให้ชาวต่างชาติสามารถอยู่ประเทศไทยในระยะยาว

关于泰国精英签证的问答集Q&A

泰国精英签证是帮助您可以长期留在泰国的另一种方式,对于会员,有特权可以在泰王国停留5-20年。 一般来说,长期在泰王国逗留的外国人必须获得长期居留签证,必须在泰国有住所或根据泰国政府的要求已获准持特殊签证前往泰国,而精英签证是允许外国人在泰国长期逗留的签证类型之一。

Q&A About Notification of staying in the Kingdom over 90 days

Foreigner who has been granted for 1 year visa to stay in the Kingdom of Thailand must notify of his/her stay in the Kingdom of Thailand every 90 days at The Immigration Bureau in case he/she doesn't go abroad. Here is the summarize of questions and the information about Notification of Staying in the Kingdom over 90 days.

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!