ค้นหาบทความ:

Visa on Arrival (VOA) และ Free Visa (ผ.30) มีความเหมือนและแตกต่างกันยังไง?

VOA ผ.30

ในปัจจุบันประเทศไทยอนุญาตให้นักท่องเที่ยวหลายประเทศเดินทางเข้ามาเที่ยวไทยได้โดยที่ไม่ต้องขอวีซ่าและไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา เพียงแค่มีหนังสือเดินทางและเงินเท่านั้น ทำให้หลายคนมีคำถามสงสัยว่า Visa on Arrival และ Free Visa มีความแตกต่างกันยังไง ประเทศไหนบ้างที่ได้สิทธิ์นี้ แล้วต้องดำเนินการอย่างไร Wonderful Package มีคำตอบที่จะไขข้อข้องใจของใครหลายๆ คนให้ได้ทราบกันค่ะ

Visa on Arrival (VOA) และ Free Visa (ผ.30) คืออะไร??

 • Visa on Arrival (VOA) คือ วีซ่าที่ผู้ถือหนังสือเดินทางสามารถขอได้ ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองในประเทศ เพื่อการท่องเที่ยวเป็นระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน โดยที่ไม่ต้องทำวีซ่าล่วงหน้า (ทำวีซ่าเมื่อถึงไทย) ซึ่งประเทศที่ได้รับสิทธิการขอวีซ่าประเภทนี้ มีสัญชาติ 18 ประเทศ และ 1 เขตเศรษฐกิจ เท่านั้น

 • Free Visa (ผ.30) คือ ผู้ถือหนังสือเดินทางจะได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราในการเข้าประเทศ เพื่อการท่องเที่ยวเป็นระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน ซึ่งประเทศที่ได้รับสิทธิการยกเว้นตรวจลงตรา มีทั้งหมด 56 ประเทศ

ความแตกต่างระหว่าง Visa on Arrival และ Free Visa มีดังนี้

ประเภท วิธีการ ระยะเวลาพำนัก ข้อดี
1. Visa on Arrival ขอวีซ่าตรวจลงตราที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ไม่เกิน 15 วัน ไม่ต้องเผื่อเวลาในการขอวีซ่าล่วงหน้า
2. Free Visa ไม่ต้องขอวีซ่า เดินผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเข้าไทยได้เลย ไม่เกิน 30 วัน เข้าประเทศได้เลยไม่ต้องขอวีซ่า

ทั้งนี้ ความเหมือนของวีซ่าทั้ง 2 ประเภท คือ มีวัตถุประสงค์สำหรับการท่องเที่ยวเท่านั้น ห้ามทำงานและห้ามอยู่เกินกำหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต หากอยู่เกินกำหนดระยะเวลาอนุญาต (Overstay) จะเสียค่าปรับในอัตรา 500 บาท/วัน แต่ไม่เกิน 20,000 บาท และจะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทย

คุณสมบัติทั่วไปของผู้ขอยื่นวีซ่าเข้าไทย

1. ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่ถูกต้องสมบูรณ์ และมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
2. มีหลักฐานแสดงว่าจะเดินทางออกจากประเทศไทยหลังจากสิ้นสุดการพำนักในไทย เช่น ตั๋วเครื่องบิน และมีวีซ่าหรือหลักฐานว่าสามารถเดินทางกลับประเทศที่มีถิ่นพำนัก หรือเดินทางต่อไปยังประเทศอื่นได้ (ในกรณีขอเดินทางผ่าน)
3. ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามเข้าราชอาณาจักร ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522


ประเทศใดบ้างที่สามารถขอรับการตรวจลงตรา Visa on Arrival และ Free Visa ในประเทศไทย

VOA ผ.30

** ผู้ถือหนังสือเดินทาง ทูต ราชการ และธรรมดาของทั้ง 3 ประเทศ (ประเทศบราซิล สาธารณรัฐเกาหลี และเปรู) จะได้รับยกเว้นการตรวจลงตรา และอนุญาตให้พำนักในไทยได้ไม่เกิน 90 วัน (แทนที่จะพำนักได้ 30 วันตามประกาศกระทรวงมหาดไทย)


เกร็ดความรู้ : 

 • แนะนำว่าให้ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนการเดินทาง เนื่องจากเป็นการอนุญาตของประเทศปลายทางซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได
 • ชาวต่างชาติบางคนอาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศ หากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีลักษณะหรือพฤติการณ์เป็นบุคคลต้องห้ามเข้าราชอาณาจักรตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
 • การพิจารณาอนุญาตให้อยู่ต่อของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จะพิจารณาตามวัตถุประสงค์ของการพำนักและเหตุผลความจำเป็น รวมถึงสัญชาติของผู้ขอ รายละเอียดตามคำสั่ง สตช. ที่ 606/2549 ในกรณีของการไม่อนุญาตให้อยู่ต่อ ในทางปฏิบัติ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จะให้พำนักอยู่ต่ออีก 7 วัน สำหรับการเตรียมตัวเดินทางออก

ขอบคุณข้อมูลจาก

 • สถานทูตและสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ : www.thaiembassy.org
 • กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ : www.consular.go.th
 • สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง : www.immigration.go.th


ไขข้อสงสัย วิธีใช้สิทธิ ผ.30 และวีซ่าประเภทอื่น :

กรณีชาวต่างชาติได้รับสิทธิ ผ.30 (ผ่อนผันให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักรไทยได้ 30 วัน) และได้ขอรับการตรวจลงตราประเภทท่องเที่ยว (TR) แบบ 1 ครั้ง (Single Re-entry) เมื่อเดินทางถึงประเทศไทยจะไม่ใช้วีซ่า (TR) แต่จะใช้สิทธิ ผ.30 ก่อน เพื่อสำรองวีซ่าที่ได้สำหรับการเดินทางกลับมาประเทศไทยในครั้งต่อไปนั้น

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) แจ้งว่าการกระทำดังกล่าวไม่สามารถทำได้ เพราะเมื่อคนต่างชาติได้รับการตรวจลงตราเข้ามาแล้ว ก็จะต้องใช้สิทธิ์ตามที่ขอนั้น โดยจะอ้างว่าตนมีสิทธิ์เลือกใช้อันใดอันหนึ่งก่อนได้นั้น ถือว่าเป็นความเข้าใจผิด เพราะไม่ว่ากรณีใดย่อมถือว่าประเทศไทยเป็นผู้ให้สิทธิ์นั้นๆ และสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการตรวจลงตราหรือไม่ เมื่อใดก็ได้

หากต้องการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรมากกว่า 1 ครั้ง ผู้ร้องจะต้องดำเนินการตรวจลงตราตามจำนวนครั้งที่ตนต้องการ (Multiple Re-entry) แต่ไม่ควรเกิน 3 ครั้ง 

อย่างไรก็ดี สตม. จะพิจารณาอนุญาตให้ผู้เดินทางสามารถใช้สิทธิ์ ผ.30 สำหรับการเข้าประเทศไทยครั้งแรกเป็นกรณีๆ ไป เมื่อมีหลักฐานชัดเจนว่าเป็นการเข้ามาในระยะสั้นไม่เกิน 1-2 วัน เพื่อเปลี่ยนเครื่องบินก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังจุดหมายอื่น แล้ว จึงจะเดินทางกลับมาในประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยวอีกครั้ง ในกรณีเช่นนี้ผู้เดินทางจะต้องนำบัตรโดยสารเครื่องบิน ใบจองที่พัก/หรือนำใบจองรถเช่ามายืนยัน จึงจะได้รับอนุญาตจาก สตม.

วิธีขอ Re-entry ดูได้จาก https://bit.ly/3f25xBc

ขอบคุณข้อมูลจาก

 • สถานทูตและสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ : https://bit.ly/36uFzTT


ข่าวสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบัน

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ระบาด เพื่อลดโอกาสเสี่ยงของการแพร่ระบาดในอนาคต ประเทศไทยจึงยกเลิก Visa on Arrival 18 ประเทศ และ Free Visa 3 ประเทศในกลุ่มเสี่ยงเป็นการชั่วคราว โดยมีผลตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 กันยายน 2563 

ประเทศที่ถูกยกเลิก Visa on Arrival (VOA) และ Free Visa (ผ.30) 

ยกเลิกชั่วคราว VOA ผ.30

 • ตามคำสั่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ 1/2563 เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขในการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
 • คำสั่งระงับนี้ใช้กับหนังสือเดินทางธรรมดา และ เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางเท่านั้น 
 • หากนักท่องเที่ยวจากประเทศดังกล่าวต้องการเดินทางเข้ามาประเทศไทยจะต้องไปติดต่อสถานทูตไทยในแต่ละประเทศ
 • เป็นการระงับการเดินทางเฉพาะสิทธิ Visa on arrival และ ผ.30 (3 ประเทศ) เท่านั้น ซึ่งบางประเทศมีสิทธิการเดินทางเข้าประเทศไทยได้ 2 สิทธิ ทำให้ยังสามารถใช้สิทธิที่เหลือเข้ามาได้ เช่น รัสเซีย มี 2 สิทธิ คือ Visa on arrival และ ผผ.30 ตามคำสั่งระงับแค่ Visa on arrival ไม่ได้ระงับ ผผ.30 ทำให้คนรัสเซียก็ยังเข้ามาประเทศไทยได้ โดยใช้สิทธิ ผผ.30

ท่านสามารถดูข้อมูลอัพเดทประเทศที่ถูกยกเลิก Visa on Arrival และ Free Visa ชั่วคราว ได้จาก www.mcot.net

ขอบคุณข้อมูลจาก 

 • Government Contact Center

บริการ Work Permit & VISA


How is different between Visa on Arrival (VOA) and Free Visa?
落地签证和30天内免签证,有何异同呢?

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

RELATED PRODUCTS

[Pass] บัตรเข้าสวนน้ำรามายณะ (Ramayana Water Park), พัทยา

เริ่มต้น 555 บาท/ท่าน
*ปกติ 1,190 บาท/ท่าน

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

Phuket Sandbox แผนเปิดประเทศโดยไม่ต้องกักตัว!

ดีเดย์ 1 กรกฎาคม 2021 กับแผนเปิดประเทศอย่างเป็นทางการ ให้ชาวต่างชาติที่เดินทางมาประเทศไทยสามารถเที่ยวภูเก็ตได้แบบไม่ต้องกักตัว แต่ต้องอยู่ภายในเงื่อนไขที่กำหนด มีชื่อโครงการว่า ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox)

在泰国停留90天以上,不要忘记去报导!

如果外国人持有临时签证(非移民签证)而在泰国停留超过90天或曾经办理延期逗留,如果您没有出国,则需要每 90 天向移民办公室报导一次。

เปิดรีสอร์ทภูเก็ต 2 สไตล์ by Centara

อยากเที่ยวภูเก็ตแบบผ่อนคลายสบายใจสักที แนะนำรีสอร์ทภูเก็ต 2 สไตล์ 2 ความแตกต่างในเครือ Centara อยากเที่ยวหรูแบบแกรนด์ๆ กัน Centara Grand Beach Resort Phuket หรือจะเป็นแนวบูทิค ชิคๆ ชิลล์ๆ ที่ Maikhao Dream Villa Resort & Spa, Centara Boutique Collection

10 รีสอร์ทกระบี่สุดฮิต แนบชิดธรรมชาติ เต็มอิ่มวิวภูเขา & วิวทะเล

ชวนคุณออกเดินทางไปพักผ่อนที่กระบี่ หลีกหนีผู้คนและความวุ่นวาย ผ่อนคลายไปกับวิวทิวทัศน์ที่เต็มไปด้วยธรรมชาติของภูเขาและทะเล เติมเต็มความสุขที่หายไปให้ชาร์จพลังให้เต็มที่ แนะนำ 10 รีสอร์ทในกระบี่ที่อิงแอบแนบชิดธรรมชาติ

Q&A ถาม-ตอบ เกี่ยวกับใบอนุญาตทำงาน (Work permit)

สำหรับใครที่กำลังสงสัยเกี่ยวกับใบอนุญาตทำงาน (Work permit) ว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรของการยื่นขอใบอนุญาตทำงาน ต่ออายุวีซ่าทำงาน เปลี่ยนประเภทวีซ่าทำงาน ในประเทศไทยสำหรับคนต่างชาติ

อยู่เกิน 90 วัน อย่าลืมรายงานตัวนะ!

ชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทยเป็นระยะเวลานานกว่า 90 วัน ซึ่งถือวีซ่าประเภทชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) หรือมีการขยายเวลาการอยู่อาศัย ถ้าหากไม่ได้เดินทางออกนอกประเทศจำเป็นต้องรายงานตัวทุกๆ 90 วัน ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

Do not forget!! Notification of staying in the Kingdom over 90 days.

If foreigner who has been granted temporary stay in the Kingdom overstay for 90 days with Non-Immigrant Visa or extend his stay in the Kingdom without leaving the Kingdom, must make notification of staying in the Kingdom every 90 days.

Q&A about Work permit

Foreigner who is having suspicions about Work Permit in Thailand, how to apply for Work Permit?, how to renew your Work Permit? how to change category of your visa? Let's see the below Questions & Answers that will make you more clarify and we will serve you the best solutions.

Krabi Luxury Resort กระบี่ครั้งนี้ขอหรูสักคืน ที่พักกระบี่ 5 ดาว แนบชิดทะเลกระบี่ วิวดี กินหรู อยู่สบาย

มีโอกาสดีๆ ได้ไปพักผ่อนที่กระบี่ทั้งที ก็ขอไปเอนกายไปพร้อมกับความสะดวกสบายแบบ Luxury ดูสักที ท่ามกลางความหรูหราของห้องพักและการอิงแอบแนบชิดธรรมชาติ แนะนำ ที่พักกระบี่ 5 ดาว ให้การเดินทางมาครั้งนี้เป็นการพักผ่อนอย่างแท้จริง

关于工作许可证問答集Q&A

对于任何想知道工作许可证(Work permit)如何进行的人,外国人在泰国如何申请工作许可、延期工作签证、或更改工作签证类型。今天我们来为各位回答所有问题,并就各个步骤给出建议,希望这些信息对大家有用。

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!