ค้นหาบทความ:

หากหมดสัญญาจ้างหรือลาออกจากงาน ทั้งนายจ้างและลูกจ้างต้องทำอย่างไร?

012_Cover_Thai

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของลูกจ้าง ไม่ว่าจะเป็นนายจ้างยกเลิกการจ้างงาน หมดสัญญาจ้างงาน หรือลูกจ้างลาออกจากงาน ทั้งนายจ้างและลูกจ้างจะต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างไร? Wonderful Package ขอแนะนำข้อมูลและขั้นตอนดำเนินการในการแจ้งยกเลิกใบอนุญาตทำงานและวีซ่าทำงานให้ค่ะ

ก่อนอื่นเลย เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของลูกจ้างตามข้อมูลข้างต้น ทั้งนายจ้างและลูกจ้างจะต้องดำเนินการแจ้งยกเลิกการอนุญาตทำงานที่กองการจัดหางานก่อน แล้วจึงไปดำเนินการแจ้งพ้นหน้าที่ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งทั้งสองอย่างนี้สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันเดียวกันได้ค่ะ

การแจ้งขอยกเลิกใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)

สถานที่แจ้งขอยกเลิกใบอนุญาตทำงานที่สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางานในเขตพื้นที่ที่ทำงาน

 • สถานที่ทำงานอยู่กรุงเทพ ยื่นที่กรมการจัดหางานตามเขตพื้นที่ที่ทำงานในกรุงเทพฯ ซึ่งมีอยู่ 10 พื้นที่ เช่น บริษัทตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ เขตสายไหม ให้ไปยื่นที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพฯ พื้นที่ 5 มีนบุรี เป็นต้น
 • สถานที่ทำงานอยู่ต่างจังหวัด ยื่นที่สำนักงานจัดหางานตามจังหวัดที่ทำงานตั้งอยู่ เช่น บริษัทตั้งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานี ให้ไปยื่นที่สำนักงานจัดหางานปทุมธานี เป็นต้น

การขอยกเลิกอนุญาตทำงาน แบ่งการดำเนินการออกเป็น 2 กรณีดังนี้

กรณีที่ 1 นายจ้างดำเนินการเอง เตรียมเอกสารดังนี้

 1. ใบแจ้งยกเลิกการอนุญาตทำงาน โดยนายจ้างเป็นผู้ลงนาม 2 ฉบับ พร้อมสำเนา
 2. ใบอนุญาตทำงานฉบับจริง พร้อมสำเนา
 3. สำเนา หนังสือรับรองการจดทะเบียนสถานประกอบการ เช่น หนังสือรับรองนิติบุคคลบริษัท (ไม่เกิน 6 เดือน), ใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน, หนังสือรับรองนิติบุคคลของมูลนิธิ เป็นต้น
 4. สำเนา บัตรประชาชนของนายจ้าง (ไทย) หรือสำเนา ใบอนุญาตทำงานของนายจ้าง(ต่างชาติ)
 5. หนังสือมอบอำนาจจากนายจ้าง ติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบ ถ้าไม่มาดำเนินการด้วยตนเอง

โดยนายจ้างจะต้องดำเนินการแจ้งยกเลิกการอนุญาตทำงานภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ลูกจ้างต่างชาตินั้นไม่ทำงานกับนายจ้าง หากส่งล่าช้ามีโทษปรับสูงสุด 20,000 บาท

กรณีที่ 2 ลูกจ้างต่างชาติดำเนินการเอง เตรียมเอกสารดังนี้

 1. ใบแจ้งขอยกเลิกการอนุญาตทำงาน โดยลูกจ้างต่างชาติเป็นผู้ลงนาม 2 ฉบับ พร้อมสำเนา
 2. หนังสือสิ้นสุดการจ้างงาน 2 ฉบับ
 3. ใบอนุญาตทำงานฉบับจริง พร้อมสำเนา
 4. หนังสือมอบอำนาจจากลูกจ้างต่างชาติ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบ ถ้าไม่มาดำเนินการด้วยตนเอง

ทั้งนี้ สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อ

 • เอกสารของนายจ้าง ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) หรือผู้รับมอบอำนาจ
 • เอกสารของลูกจ้างต่างชาติ ให้ลงลายมือชื่อ หรือผู้รับมอบอำนาจ

ข้อควรรู้ :

 • ขณะนี้ กรมการจัดหางานมีบริการออนไลน์ นายจ้างสามารถแจ้งการจ้างคนต่างด้าวและแจ้งคนต่างด้าวออกจากงานผ่าน Application ชื่อ E-Inform ได้แล้ว โดยสามารถดาวน์โหลดได้ทาง Google Play Store และ App Store หากฝ่าฝืนไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด จะมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท

การแจ้งพ้นหน้าที่ทำงาน (ยกเลิกวีซ่าทำงาน/Non-B Visa)

หลังจากที่ยกเลิกอนุญาตทำงานแล้ว ลูกจ้างต่างชาติจะต้องไปดำเนินการแจ้งพ้นหน้าที่ทำงานด้วยตนเองที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

 • สถานที่ทำงานอยู่กรุงเทพ ยื่นที่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคารบี ชั้น 2
 • สถานที่ทำงานอยู่ต่างจังหวัด ยื่นที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตามจังหวัดที่ทำงานตั้งอยู่

เอกสารประกอบการแจ้งพ้นหน้าที่ทำงาน มีดังนี้

 1. จดหมายถึงสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อแจ้งคนต่างด้าวพ้นหน้าที่ (โดยจะต้องระบุวันที่ออกจากงานให้ชัดเจน หากไม่ระบุวันที่ออกจากงาน จะถือว่าออกจากงานตามวันที่ที่ออกจดหมาย) ลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด
 2. สำเนา หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉบับนายทะเบียนรับรองไม่เกิน 6 เดือน
 3. สำเนา แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1) เดือนล่าสุด ผ่านการรับรองจากนายทะเบียนสำนักงานสรรพากร
 4. สำเนา บัตรประชาชน หรือสำเนา หนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัท พร้อมลงชื่อกำกับรับรองสำเนาถูกต้อง
 5. หนังสือเดินทางของลูกจ้างต่างชาติ ผู้พ้นหน้าที่ (เจ้าหน้าที่ต้องประทับตราพ้นหน้าที่ในเล่มหนังสือเดินทางดังกล่าว)
 6. ใบอนุญาตทำงานฉบับจริงของลูกจ้างต่างชาติ ผู้พ้นหน้าที่

ข้อควรรู้ :

 • กรณีที่ลูกจ้างต่างชาติไม่ได้อยู่ในประเทศไทย (เดินทางออกนอกประเทศไปแล้ว) นายจ้างจะต้องเป็นผู้ดำเนินการแจ้งพ้นหน้าที่ทำงานแทนลูกจ้าง
 • การแจ้งพ้นหน้าที่ทำงาน สามารถยื่นล่วงหน้าก่อนวันสิ้นสุดการทำงานได้ 21 วัน โดยระบุวันที่ออกจากงานให้ชัดเจนในจดหมาย (รายการที่ 1 ตามข้างบน) เช่น ทำงานวันสุดท้ายวันที่ 21 มิถุนายน 2563 นายจ้างแจ้งพ้นหน้าที่ล่วงหน้าได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้น
 • เอกสารประกอบการแจ้งพ้นหน้าที่ทำงานข้างต้น (6 ข้อ) ไม่สามารถนำมาใช้อ้างอิงในการยื่นที่สำนักงานอาคารจัตุรัสจามจุรี หรือตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่ต่างจังหวัดได้ เพราะอำนาจของตรวจคนเข้าเมืองแต่ละพื้นที่นั้นไม่เหมือนกัน จึงขอแนะนำให้โทรสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่นั้นก่อนดำเนินการยื่นค่ะ

เมื่อดำเนินการยกเลิกใบอนุญาตทำงานและแจ้งพ้นหน้าที่ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว การอนุญาตให้อยู่ต่อในราชอาณาจักรเพื่อทำงานของลูกจ้างต่างชาติจะมีผลสิ้นสุดลงทันที พร้อมทั้งต้องเดินทางออกจากประเทศไทยภายใน 24 ชั่วโมง รวมทั้งครอบครัวที่ใช้สิทธิติดตามก็จะมีผลสิ้นสุดลงเช่นกัน

หากมีคำถามสงสัยหรือต้องการคำแนะนำ ติดต่อ Wonderful Package ได้เลยนะคะ ทางเรามีทีมงานยินดีให้คำแนะนำและพร้อมบริการทุกท่านตลอดเวลาค่ะ

ขอบคุณข้อมูลจาก :

บทความที่เกี่ยวข้อง :

ยื่นขอ work permit และวีซ่าในประเทศไทย


If the employment contract is terminated or resigned, what should both the employer and employee do?
如果劳动合同到期或辞职,雇主与雇员需要怎么处理?

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

If I want to legalize documents from the Department of Consular Affairs, where can I apply and what channels?

If I want to legalize documents from the Department of Consular Affairs, where can I apply and what channels? If you want to submit the documents to request a legalization document, you can do it by yourself, by mail, or through an agent.

จะขอ Visa Non-B และ Work Permit ต้องใช้แบบฟอร์มอะไรบ้าง?

เคยไหม.. อยากได้ Visa Non-B และ Work Permit แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดี หากูเกิ้ลก็แล้ว พันทิปก็แล้ว มีหลายแบบฟอร์มให้เลือกกรอกเยอะแยะมากมาย..ดูจนตาลาย ไม่รู้จะใช้แบบฟอร์มถูกไหม เชิญทางนี้ค่ะ Wonderful Package ได้รวบรวมข้อมูลและสรุปเป็นตารางมาให้ทุกท่านเลือกใช้

ชาวต่างชาติมีเฮ! ใบอนุญาตทำงาน ที่ไทย และ วีซ่าธุรกิจ มีคนช่วยทำแล้ว

ชาวต่างชาติมีเฮ! ใบอนุญาตทำงาน ที่ไทย และ วีซ่าธุรกิจ มีคนช่วยทำแล้ว ทำ Work Permit & Visa Non-B ของประเทศไทยยากไหม? Wonderful Package มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำแนะนำและมีบริการ บริษัทรับทำ Work Permit & Visa Non-B ให้กับทุกท่าน

ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ใบขออนุญาตทำงานใกล้หมดอายุแล้ว แต่ผู้ขอยื่นยังอยู่ต่างประเทศต้องทำอย่างไร

จากเหตุการณ์ปิดประเทศทั่วโลกเพราะโควิด-19 ระบาด รวมถึงประเทศไทยด้วย ชาวต่างชาติที่ต้องการต่ออายุ Work Permit และ Non-B Visa เพราะใกล้หมดอายุ แต่ตอนนี้ยังอยู่ต่างประเทศไม่สามารถเข้าประเทศไทยได้จะทำอย่างไรดี?

หากคนต่างชาติต้องการมาอยู่ไทยถาวรหลังแต่งงานจะต้องยื่นเอกสารหรือติดต่อที่ไหนบ้างมาดูกันเลย!!

ชาวต่างชาติที่ต้องการย้ายมาอยู่ประเทศไทยหลังจากที่จดทะเบียนสมรสกับคนสัญชาติไทยแล้ว สามารถยื่นขออยู่ต่อในประเทศไทยด้วย "วีซ่าประเภทแต่งงาน" หรือที่เรียกว่า วีซ่าติดตาม

มารู้จักชื่อเรียกต่างๆ ที่เกี่ยวกับ Passport, Visa, Work Permit กันดีกว่า..

หลายคนเคยสงสัยและสับสนกับวิธีเรียกชื่อประเภทต่างๆ ของ Passport, Visa, Work Permit ไม่ว่าจะเป็นทั้งชาวต่างชาติหรือคนไทย ซึ่งรู้ไหมว่าแต่ละตัวมีหลายประเภทมากเลย ใช้งานก็แตกต่างกัน แถมยังมีหลายชื่อเรียกอีกต่างหาก แล้วชาวต่างชาติที่อยากเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยจะต้องใช้วีซ่าประเภทไหน

退休后如果想在泰国享受安详的生活,有哪些规则要执行呢?

泰国是世界上最受欢迎的旅游目的地,由于天气好,食物是独特而美味的,泰国人心地很善良,脸上都带有美丽的笑容,有良好的文化,生活费不高,便利又安全,导致使曾经来泰国的许多外国人都着迷和想选择泰国为退休后生活的目的地。

Do not forget!! Notification of staying in the Kingdom over 90 days.

If foreigner who has been granted temporary stay in the Kingdom overstay for 90 days with Non-Immigrant Visa or extend his stay in the Kingdom without leaving the Kingdom, must make notification of staying in the Kingdom every 90 days.

รู้ไหมมี Visa Non-B แต่ไม่มี Work Permit ทำงานในประเทศไทยไม่ได้นะจ๊ะ!!

ใครที่มี Non-Immigration Visa Business (Visa Non-B) หรือใบอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพื่อทำงานแล้ว ไม่ใช่ว่าจะทำงานได้เลยนะ ต้องมี Work Permit หรือใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยก่อน

เกร็ดความรู้กับการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน หรือ Work Permit

ใครที่มีปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับการต่อใบอนุญาต เช่น ดำเนินการต่อภายในกี่วัน ระหว่างรอผลอนุญาตจะทำงานได้ไหม จะได้รับใบอนุญาตกี่ปี เป็นต้น Wonderful Package มีเกร็ดความรู้มาบอกต่อค่ะ!!

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!