กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292

Trip Highlight
 • สำหรับท่านที่ต้องการเดินทางตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
 • รวมโรงแรม 5 คืน / รถรับส่งสนามบิน-โรงแรม ไปกลับ (Seat-in-coach)
 • อ็อคแลนด์ เมืองที่ได้รับสมญานามว่า เมืองแห่งการแล่นเรือใบ
 • หมู่บ้านของชาวฮอบบิต สถานที่ถ่ายทำภาพยนต์ เรื่องลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ และ เดอะ ฮอบบิต
 • TE PUIA ชมศูนย์วัฒนธรรมและฝึกหัดงานผีมือของชาวเมารี พร้อมชมบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติ
 • อโกรโดม ชมการแสดงความสามารถที่น่ารักๆของแกะ
 • ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ ปรากฏการณ์ธรรมชาติหาชมได้ยาก ที่มีหนอนเรืองแสงเปล่งประกายระยิบ ระยับเป็นล้านๆตัว เหมือนดวงดาวบนท้องฟ้ายามค่ำคืน
Details
ประเทศ: นิวซีแลนด์
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
รวมมื้ออาหาร: 5 มื้อ
สายการบิน: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: วันนี้ - ก.ย. 61
รหัสสินค้า: NZAKLAKLTG01

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -
2 อ็อคแลนด์ – เข้าสู่โรงแรมที่พัก
COPTHORNE HOTEL AUCKLAND,HARBOUR
3 สวนตลาด Pukekohe – เมืองแฮมิลตัน – เมืองไวกาโต – เมืองโรโตรัว – ชมการแสดงของชาวเผ่าเมารี
SUDIMA LAKE ROTORUA
4 Te Puia – เรนโบว์สปริง – อโกรโดม – หมู่บ้านชาวฮอบบิต – โรโตรัว
SUDIMA LAKE ROTORUA
5 ไวโตโม่ – ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – เมืองอ็อคแลนด์
COPTHORNE HOTEL AUCKLAND,HARBOUR
6 อิสระฟรีช้อปปิ้ง – สนามบินเมืองอ็อคแลนด์ – กรุงเทพฯ -

อัตราค่าบริการ เป็นราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 

กำหนดการเดินทาง คณะเดินทาง 2 ท่าน พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
มี.ค. - เม.ย. 61 42,900.- 17,500.-
พ.ค. - ก.ย. 61 40,900.- 15,500.-

วันแรก: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
D1: SUVARNABHUMI AIRPORT

 • เช็คอินบัตรโดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4
 • ออกเดินทางสู่ กรุงอ็อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ 

วันที่สอง: เมืองอ็อคแลนด์ (ประเทศนิวซีแลนด์)
D2: BANGKOK – ARRIVAL AUCKLAND AIRPORT (NEW ZEALAND) – MET BY OUT LOCAL REPRESENTATIVE AT TO BE ADVISED –TRANSFER TO HOTEL 

 • เดินทางถึง เมืองอ็อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเมืองไทย ชั่วโมง) ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร **นิวซีแลนด์มีกฎหมายห้ามนำเข้าอาหารสด และพืชผักเข้าเมือโดยเด็ดขาด
 • พบเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นบริเวณทางขาเข้าของสนามบิน จากนั้นเดินทางสู่ที่พัก
 • ที่พัก โรงแรม COPTHORNE HOTEL AUCKLAND,HARBOUR หรือเทียบเท่า


วันที่สาม: สวนตลาด Pukekohe - เมืองแฮมิลตัน - เมืองไวกาโต - เมืองโรโตรัว - ชมการแสดงของชาวเผ่าเมารี
D3: VISIT MARKET GARDEN AREA OF PUKEKOHE – TRANSFER TO HAMILTON – WAIKATO –ROTORUA –THIS AFTERNOON IS AT LEISURE. – MAORI HANGI (FEAST)&CONCERT 

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เที่ยวชม สวนตลาดบริเวณ Pukekohe สวนบนพื้นดินสีน้ำตาลเข้ม ที่เกิดจากหินภูเขาไฟ
 • เดินทางสู่ เมืองแฮมิลตัน เมืองทางตอนเหนือของประเทศนิวซีแลนด์
 • แวะชม The Waikato University มหาวิทยาลัยที่ติด Top 50 ของโลก
 • ผ่าน เมืองไวกาโต เดินทางสู่ เมืองโรโตรัว เมืองที่เต็มไปด้วยพลังความร้อนใต้พิภพที่ชาวเมารี อาศัยอยู่เป็นจํานวนมากเมืองโรโตรัวยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สําคัญของเกาะ เหนือที่นักท่องเที่ยวนิยมมากที่สุด 
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง **พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวเผ่าเมารี
 • ที่พัก โรงแรม SUDIMA LAKE ROTORUA หรือเทียบเท่า


วันที่สี่: Te Puia - เรนโบว์สปริง - อโกรโดม - หมู่บ้านชาวฮอบบิต - โรโตรัว
D4: VISIT TE PUIA – VISIT RAINBOW SPRING – TRANSFER TO AGRODOME  - VISIT HOBBITON MOVIE SET –BACK TO ROTORUA

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ TE PUIA ชมงานด้านการฝีมือของชาวเมารี
 • ชมธรรมชาติที่สวยงามของ เรนโบว์สปริง (Rainbow Springs) และที่นี่ยังเป็นสถานอนุรักษ์พันธุ์ปลาเทร้า
 • เดินทางสู่ อโกรโดม (Agrodome) ชมการแสดงของแกะพันธุ์ต่างๆ
 • ชม หมู่บ้านชาวออบบิต (Hobbiton Movie Set) สถานที่ถ่ายทำภาพยนต์ไตรภาคฟอร์มยักษ์ เรื่อง ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ และ เดอะ ฮอบบิต
 • เดินทางกลับ โรโตรัว
 • ที่พัก โรงแรม SUDIMA LAKE ROTORUA หรือเทียบเท่า


วันที่ห้า: ไวโตโม่ - ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ - เมืองอ็อคแลนด์
D5: TRANSFER TO WITOMO – VISIT WAITOMO GLOWWORM CAVES –CONTINUE THROUGH THE FERTILE WAIKATO AREA TO REACH AUCKLAND

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ ไวโตโม่ ชม ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (Waitomo Caves)
 • ผ่านชม Fertile Waikato ระหว่างเดินทางกลับ เมืองอ็อคแลนด์
 • ที่พัก โรงแรม COPTHORNE HOTEL AUCKLAND,HARBOUR หรือเทียบเท่า


วันที่หก: อิสระฟรีช้อปปิ้ง - สนามบินเมืองอ็อคแลนด์ - สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ
D6: FREE TIME SHOPPING AT QUEEN TOWN STREET 13.10 : FLY TO BKK BY TG492 20.25 : ARRIVAL AT SUWANNARPHUM AIRPORT 

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • อิสระช้อปปิ้งย่านควีนส์สตรีท หรือจะเล่นคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์
 • 13.10เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย  (THAI AIRWAYS)  เที่ยวบินที่ TG 492 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 ชั่วโมง 15 นาที
 • 20.25เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้
 • าค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าประกันสุขภาพระหว่างการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ / ค่าภาษีสนามบิน และภาษีน้ำมัน
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง
 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม / ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ ,ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์ วีซ่ากรุ๊ป 3,000 บาท ต่อท่าน(ยื่นพร้อมกันทั้งคณะใช้เวลาในการยื่นวีซ่า 15 วันทำการ และเข้าประเทศนิวซีแลนด์พร้อมกัน หรือขึ้นอยู่กับเอกสาร) วีซ่าเดี่ยว 5,800 บาทต่อท่าน

RELATED ARTICLES

10 ประสบการณ์การลิ้มรสอาหารที่ดีที่สุดในโลก โดย Lonely Planet

ประสบการณ์การลิ้มรสอาหารที่ดีที่สุดในโลก จัดอันดับโดย Lonely Planet และนี่ก็คือ 10 อันดับอาหารจานเด็ดจากทั่วโลก มีของไทยด้วย

25 สุดยอดจุดหมายปลายทางที่ต้องไปเยือนในปี 2015 โดย Tripadvisor

25 สุดยอดจุดหมายปลายทางที่ต้องไปเยือนในปี 2015 โดย Tripadvisor จะเป็นที่ไหนบ้างนั้น มาดูกันเลย

สายการบิน ที่ดีที่สุดในโลก 20 อันดับแรก ปี 2018 จาก SKYTRAX

สายการบิน ที่ดีที่สุดในโลก 20 อันดับแรกที่ได้รับการยอมรับจาก Skytrax และ FlightStats ทั้ง Qatar Airways, Singapore Airlines, All Nippon Airways และอื่นๆ

15 อันดับ เมืองที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลก เที่ยวต่างประเทศ 2016

เมืองไหนในโลกนี้ที่น่าอยู่กันนะ ที่คุณภาพชีวิตดีมากซะจนน่าอิจฉา ทาง Mercer ได้สำรวจมาให้ไว้แล้ว และนี่คือ 15 อันดับแรกของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดในโลกในปี 2016

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!