Trip Highlight
 • เปิดประสบการณ์การเดินทางมุมมองใหม่ เที่ยวภูฏานแบบส่วนตัว เดินทางตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป 
 • สัมผัสวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมอันงดงามเป็นเอกลักษณ์ครบทุกไฮไลท์ พาโร ทิมพู พูนาคา 
 • ชมพาโรซอง ตั้งตระหง่านในหุบเขา กับสะพานไม้เก่าแก่อันงดงาม 
 • ชมวิวทิวทัศน์ ณ วัดตัมโซ จุดบรรจบแม่น้ำสองสาย แม่น้ำพาโรและแม่น้ำทิมพู 
 • ทาชิโซซอง สถาปัตยกรรมแบบภูฏาน สัญลักษณ์แห่งเมืองหลวงทิมพู 
 • ไหว้ขอพรพระพุทธรูปศากยมุนี องค์ใหญ่ที่สุดในโลก 
 • พูนาคา ซอง ป้อมปราการที่สวยงามที่สุดแห่งภูฏาน กับสมญานาม วังแห่งความสุข “The Palace of Great Happiness” 
 • เดินทางขึ้นเขาสู่พลังแห่งศรัทธา ณ วัดทักซัง วัดศักดิ์สิทธิ์บนหินผาสูง 
 • ชมสัตว์หายาก "ตาคิน" สัตว์ประจำชาติของภูฏาน มีลักษณะเหมือนวัวผสมกับแพะ 
 • พักโรงแรมสไตล์ภูฏาน เต็มอิ่มอาหารทุกมื้อตลอดทริป
 • เดินทางโดยสายการบิน Bhutan Airlines พร้อมบริการแบบฟูลเซอร์วิส
Details
ประเทศ: ภูฏาน
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
รวมมื้ออาหาร: 12 มื้อ
สายการบิน: Bhutan Airlines
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: พฤษภาคม-กันยายน 2567
รหัสสินค้า: GGBKKCCUB301

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 สนามบินสุวรรณภูมิ - พาโรซอง - ทิมพู
Hotel Migmar หรือเทียบเท่า
2 ทิมพู - โคชล่าพาส - พูนาคา
Hotel Lobessa หรือเทียบเท่า
3 พูนาคา - พาโร
Rema Resort Hotel หรือเทียบเท่า
4 พาโร - เขาทักซัง พิชิตวัดทังซัง (รวมค่าขี่ม้า) - พาโร
Rema Resort Hotel หรือเทียบเท่า
5 เมืองพาโร - สุวรรณภูมิ (กรุงเทพ) -

อัตราค่าบริการ (ราคารวมตั๋วเครื่องบิน)
ช่วงเวลาเดินทาง: พฤษภาคม - กันยายน 2567

จำนวนผู้เดินทาง

ราคา (บาท/ท่าน)

4 ท่าน

73,900

6 ท่าน

71,900

8 ท่าน

69,900

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

6,900

หมายเหตุ

 • ** ราคานี้สำหรับลูกค้าที่ถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น และไม่มีราคาเด็ก ** 
 • ราคาทัวร์ข้างต้นรวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นภูฏานเรียบร้อยแล้ว 
 • โปรแกรมขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ และฤดูกาล 
 • การจัดที่นั่งบนเครื่องเป็นไปตามที่สายการบินเป็นผู้กำหนด โดยจะเป็นการรันตามระบบ ไม่สามารถเลือกที่นั่ง และที่นั่งอาจจะไม่ได้ติดกัน ซึ่งทางบริษัทไม่สามารถเข้าไปจัดการได้แต่อย่างได ทั้งนี้สายการบินมีนโยบายขายบัตร(ตั๋ว) โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนอกเหนือรายการทัวร์

แพลนการเดินทาง 

วันแรก :: สนามบินสุวรรณภูมิ - พาโรซอง - ทิมพู

ออกเดินทาง

 • 02.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 6 เคาน์เตอร์ K สายการบิน Bhutan Airlines (B3)
 • 04.30 น. เดินทางสู่ภูฏาน โดยสายการบินภูฏานแอร์ไลน์ (Bhutan Airlines) เที่ยวบินที่ B3-701 (บริการอาหารเช้าและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

สนามบินพาโร
(Paro Airport)

 • 07.55 น. เดินทางถึง สนามบินพาโร (เวลาท้องถิ่นภูฏานช้ากว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
 • หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว ทุกท่านกรุณาแลกเงินนูดรัม (Ngudrum) ที่สนามบินก่อนออกเดินทาง จากนั้นพบกับมัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยต้อนรับท่าน 
 • พาโร: ความสูงที่ 2,280 เมตรจากระดับน้ำทะเล

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติภูฏาน
(National Museum of Bhutan)

ในอดีตเคยเป็นป้อมปราการ หรือ ตาซอง (Ta Dzong) ภายในพิพิธภัณฑ์น่าสนใจมากเพราะเป็นที่เก็บรวบรวมเครื่องแต่งกาย อาวุธ เหรียญกษาปณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ในสมัยโบราณ รวมทั้งหน้ากากต่างๆ ที่ใช้สำหรับการเต้นระบำเกี่ยวกับทางศาสนาในเทศกาลเตชูด้วย

พาโรซอง
(Paro Rinchen Pong Dzong)

สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1645 บนพื้นที่เด่นตระหง่านในหุบเขาพาโร เดินข้ามสะพานไม้เก่าแก่ที่สวยงามมาก พาดผ่านแม่น้ำเพื่อเข้าสู่ตัวซอง ปัจจุบันพาโรซองเป็นสถานที่ราชการทำงานในส่วนบริหารเมืองพาโร และเป็นวัดที่พระประจำพรรษาอยู่ประมาณ 200 รูป

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

= เดินทางสู่ เมืองหลวงทิมพู (Thimphu) =
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง
ความสูง 2,320 เมตรจากระดับน้ำทะเล

วัดตัมโช
(Tamchoe Monastery)

ชมวิวทิวทัศน์ที่ วัดตัมโช (Tamchoe Monastery) ซึ่งมีสะพานโซ่เหล็กเก่าแก่อยู่ด้านหน้าวัด โดยจุดชมวิวแม่น้ำวังชู เป็นจุดรวมของแม่น้ำพาโรและแม่น้ำทิมพูที่ไหลมาบรรจบกัน ก่อนที่จะไหลลงสู่ประเทศอินเดีย ชมเจดีย์สามองค์ ที่เป็นเจดีย์ในแบบทิเบต ภูฏาน และ เนปาล ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของหุบเขาที่สลับกันไปมาและแม่น้ำที่ใสสะอาด เดินทางถึง เมืองทิมพู ที่ระดับความสูง 2,400 เมตร (ดอยอินทนนท์ 2,565 เมตร)

วัดซันกังคา
(Changangkha Temple)

วัดเก่าแก่ที่สร้างใน คศ.ที่ 14 หรือกว่า 600 ปี ภายในอาคารมีภาพเขียนสีเรื่องราวศาสนาพุทธ

สถานอนุรักษ์ ตาคิน
(Motithang Takin Preserve)

เขตรักษาพันธ์สัตว์หายากของภูฏาน สถานอนุรักษ์ ตาคิน (Takin) สัตว์ประจำชาติของภูฏานที่มีลักษณะเหมือนวัวผสมกับแพะ

มหาสถูปแห่งทิมพู
(National Memorial Chorten)

มหาสถูปที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1974 เพื่อระลึกถึงกษัตริย์องค์ที่ 3 พระเจ้าจิ๊กมี่ ดอร์จี วังชุก ซึ่งได้ประดิษฐานพระบรมอัฐิของพระองค์ที่นี่ด้วย สร้างโดยเสด็จแม่ของพระเจ้าจี๊กมี่ ดอร์จี วังชุก มหาสถูปแห่งนี้ถือเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างทางศาสนาในเมืองทิมพูสไตล์แบบทิเบต โดยเมื่อครั้งกษัตริย์จิ๊กมี่ ดอร์จี วังชุก ยังมีชีวิตอยู่ มีพระประสงค์สร้างสถูปนี้ถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนจิตใจอันบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้า ที่นี่มีภาพฝาผนังบอกถึงเรื่องราวต่างๆ ได้ดี

ทาชิโซซอง
(Tashicho Dzong)

เป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองหลวงทิมพู เป็นสถาปัตยกรรมแบบภูฏานที่ใหญ่โต ตัวอาคารสีขาวมีหลังคาสีแดงซ้อนลดหลั่นเป็นชั้นๆ ภายในประกอบด้วยส่วนต่างๆ เป็นทั้งที่ทำงานของกษัตริย์ ที่พักฤดูร้อนของสมเด็จพระสังฆราช ที่ทำการรัฐบาลและศาสนา (วันธรรมดาจะเปิดให้เข้าชมหลังเวลาเลิกงาน 17.00 น.)

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ที่พัก Hotel Migmar
หรือเทียบเท่า 4 ดาว มาตรฐานภูฏาน


วันที่สอง :: ทิมพู - โคชล่าพาส - พูนาคา

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เนินเขา Kuenselphodrang

เนินเขาที่เรียกว่า Buddha Point ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศากยมุนีองค์ใหญ่ที่สุดในโลก ความสูง 51.50 เมตร ตั้งอยู่ด้านบนเขา และยังเป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดของทิมพู สวดมนต์ไหว้พระและขอพรก่อนออกเดินทาง

= เดินทางสู่ เมืองพูนาคา (Punakha) =
ความสูง 1,300 เมตรจากระดับน้ำทะเล

ช่องเขาโดชูลาพาส
(Dochula Pass)

ระหว่างทางแวะช่องเขาโดชูลาพาส (Dochula Pass) ที่ระดับความสูง 3,150 เมตร จากระดับน้ำทะเล ชมสถูป 108 ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ. 2005 เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับทหารวีรชนชาวภูฏานที่เสียชีวิตจากสงครามอัสสัม

วัดดรุกวังเยล ลาคัง
(Druk Wangyal Lhakhang)

ชมความงามของ วัดดรุกวังเยล ลาคัง ที่ พระราชินีในรัชกาลที่ 4 สร้างถวายแด่กษัตรีย์องค์ที่ 4 ภายในวัดมีภาพเขียนของเจ้าหญิงและเจ้าชายทุกพระองค์ในรูปของนางฟ้าและเทวดา และภาพเขียนเล่าเรื่องราวประวัติของภูฏาน แวะดื่มชาพร้อมชมธรรมชาติบริเวณรอบๆ ในวันที่อากาศแจ่มใสจะสามารถมองเห็นแนว “เทือกเขาหิมาลัย”ได้อย่างชัดเจน

วัดชิมิลาคัง
(Chimi Lhakhang)

เดินเล่นทุ่งนาสัมผัสชีวิตชาวชนบท และชม วัดชิมิลาคัง (Chimi Lhakhang) ชาวภูฏานนิยมมาไหว้ขอพรเกี่ยวกับเรื่องครอบครัว เช่น ขอพรเรื่องความรักให้สมหวัง ขอพรให้ลูก และชาวภูฏานนิยมนำลูกมาให้พระตั้งชื่อให้

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

พูนาคา ซอง
(PunakhaDzong)

ได้รับการขนานนามว่าเป็นวังแห่งความสุข “The Palace of Great Happiness” และเป็นหนึ่งในป้อมปราการที่สวยสง่างามที่สุดในภูฏาน เป็นป้อมที่สร้างเป็นอันดับสองของภูฏาน ในอดีตเมื่อครั้งเมืองพูนาคายังเป็นเมืองหลวง ป้อมแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นที่ทำการของรัฐบาล ปัจจุบันเป็นที่พักในฤดูหนาวของพระชั้นผู้ใหญ่ ป้อมนี้ตั้งอยู่ บริเวณที่แม่น้ำโพ (Pho Chu) และ แม่น้ำโม (Mo chu) ไหลมาบรรจบกัน

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ Hotel Lobessa
หรือเทียบเท่า 4 ดาว มาตรฐานภูฏาน

 


วันที่สาม :: พูนาคา - พาโร

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

= เดินทางสู่ เมืองพาโร =

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

วัดคิชู
(Kyichu Lhakhang)

วัดเก่าแก่ สร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าซองเซินกัมโป กษัตริย์แห่งทิเบต ตั้งแต่ศตวรรษที่ 7 และได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 ภายในโบสถ์หลังเก่าพื้นปูด้วยไม้แผ่นใหญ่ มีพระประธานองค์ใหญ่ เบื้องหน้ามีรอยบุ๋มเนื่องจากการยืนกราบในจุดเดียวกันเป็นเวลายาวนาน เป็นการกราบแบบอัษฎางคประดิษฐ์ คือการนอนราบพื้นอันเป็นการแสดงการคารวะสูงสุด)

เดินเล่นพักผ่อนในตัวเมืองพาโร ก่อนรับประทานอาหารเย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ Rema Resort Hotel
หรือเทียบเท่า 4 ดาว มาตรฐานภูฏาน


วันที่สี่ :: พาโร - เขาทักซัง พิชิตวัดทังซัง (รวมค่าขี่ม้า) - พาโร

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

วัดทักซัง
(Taksang Monastery)

เดินขึ้นเขา ณ วัดทักซัง (Taksang Monastery) เป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์และมีชื่อเสียงมากที่สุดในบรรดาวัดวาอารามของพุทธศาสนาในภูฏาน วัดตั้งอยู่บนหน้าผาหินสูง 900 เมตร คำแปลชื่อวัดนี้ แปลว่า Tiger’s Nest กล่าวกันว่าท่านกูรู หรือ พระอาจารย์ของวัดนี้ต้องขี่หลังนางเสือเพื่อขึ้นไปที่วัด จากนั้นท่านก็จะจำพรรษาอยู่ในถ้ำของวัดครั้งละ 3 เดือน 

วัดนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวภูฏานเคารพนับถือมาก นักแสวงบุญจากทั่วประเทศจะเดินทางเพื่อมาสวดมนต์ภาวนาที่วัดนี้ตลอดเวลา ตามปกติ วัดจะไม่เปิดให้คนทั่วไปเข้าชมยกเว้นนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาไหว้พระและชมวัดนี้จะต้องขออนุญาตจากทางการเป็นพิเศษ 

โดยท่านสามารถเลือกขี่ม้าได้ 1 ขาซึ่งประหยัดเวลาไปได้มาก ค่าม้าประมาณ 500 งูลดรัม และ ขาลงต้องเดินลง ซึ่งวัดนี้นับว่าคุ้มค่ากับการเดินทางมากที่สุด เพราะศักดิ์สิทธิ์มาก (ควรเตรียมรองเท้าสำหรับเดิน Hiking พิชิตวัดทักซังให้พร้อม)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บนเขา

เดินทางกลับพาโรโดยเดินลง

หมายเหตุ: การเดินทางขึ้นเขา โดยส่วนมากแล้ว จะใช้เวลาเดิน ประมาณ 2-3 ชั่วโมง ไปกลับประมาณ 6 ชั่วโมง ดังนั้นเวลาที่จะกลับลงมาถึงตีนเขาประมาณบ่าย 2 -3 โมง ต้องเริ่มออกเดินทางปีนเขาแต่เช้าเพื่อไปให้ทันก่อนวัดปิดช่วงกลางวัน และจะเปิดใหม่ตอนบ่าย 2 โมง

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ Rema Resort Hotel
หรือเทียบเท่า 4 ดาว มาตรฐานภูฏาน


วันที่ห้า :: เดินทางกลับ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

 • 08.00 น. ออกจากที่พักสู่สนามบินเพื่อทำการเช็คอิน
 • 10.35 น. เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ภูฏาน แอร์ไลน์ (Bhutan Airlines) เที่ยวบินที่ B3-702 (มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง ,เครื่องแวะรับ-ส่งผู้โดยสารระหว่างประเทศ)

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

สนามบินสุวรรณภูมิ
 • 16.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ  ชั้น Economy ไป-กลับ และค่าน้ำหนักกระเป๋าท่านละ 20 กก. ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่กำหนดในรายการ
 • ค่าวีซ่าภูฏานและภาษีท่องเที่ยวรัฐบาลภูฏาน
 • ค่าโรงแรมที่พัก 4 คืน พร้อมอาหารเช้า ตามโปรแกรมท่องเที่ยวด้านบน
 • อาหารทุกมื้อตามที่ระบุในโปรแกรม
 • ไกด์ท้องถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ), เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกส่งกรุ๊ป เช็คสัมภาระและเช็คตั๋วเครื่องบินที่สนามบินสุวรรณ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุและรักษาพยาบาลระหว่างการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ค่ายานพาหนะ และค่าเข้าชมตามสถานที่ต่าง ๆตามที่ระบุในรายการ
 • มีน้ำดื่มวันละ 2 ขวด ต่อท่าน
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถภูฏาน(แล้วเรียบร้อย)

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าหนังสือเดินทางและเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ เช่น เครื่องดื่ม,อาหาร,ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด,หรือค่าชดใช้ความเสียหายอื่นๆ
 • ค่าปรับกรณีมีน้ำหนักสัมภาระเกินจากที่สายการบินกำหนด
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (ถ้ามี)
 • ค่าทำเอกสารผู้ถือ พาสปอร์ต ต่างด้าว

เอกสารที่ใช้ยื่นวีซ่า

 • หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน ก่อนวันเดินทางกลับ
 • รัฐบาลภูฏานจะทำวีซ่าให้ก็ต่อเมื่อได้รับการชำระค่าทัวร์ 100 % แล้วเท่านั้น
 • ค่าวีซ่าได้รวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว และท่านจะได้รับตราประทับวีซ่าเมื่อไปถึงสนามบินพาโร หรือ Phuentsholing (หากเดินทางทางรถยนต์)
 • ยอดชำระเต็มต้องถูกส่งไปให้ทางภูฏานล่วงหน้าอย่างน้อย 3 อาทิตย์ก่อนวันเดินทาง และ 8อาทิตย์ก่อนวันเดินทางในช่วงเทศกาลเพราะนักท่องเที่ยวมากเดินทางมาจากทั่วโลกและมีสายการบินดรุ๊กแอร์สายการบินเดียวที่บินเข้าภูฏานค่ะ

สำรองที่นั่ง

 1. สำรองที่นั่งก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 30-90 วัน ชำระค่าทัวร์เหลือทั้งหมด ท่านจองทัวร์
 2. มัดจำครั้งแรกท่านละ 30,000 บาท (เพื่อสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน) ส่วนที่เหลือชำระภายใน 30 วันก่อนเดินทาง
  ***เนื่องจากต้องจ่ายเงินค่าทัวร์เต็ม 100% ทางการท่องเที่ยวภูฏานจึงจะออกวีซ่าให้****

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ และล่วงหน้า 8 สัปดาห์ในช่วงเทศกาล ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระยอดเต็มล่วงหน้าอย่างน้อย 3 สัปดาห์ เนื่องจากรัฐบาลภูฎานจะออกวีซ่าให้ก็ต่อเมื่อชำระยอดทั้งหมดแล้ว
 2. เนื่องจากราคาค่าบริการนี้เป็นราคาการจองตั๋วเครื่องบินมีการการันตีราคาชำระล่วงหน้าก่อนออกตั๋วเต็มจำนวน ซึ่งเมื่อจองแล้วและต้องการยกเลิกภายหลัง จะไม่มีการคืนค่ามัดจำใดๆทั้งสิ้นและเมื่อออกตั๋วเครื่องบินแล้ว หากมีการยกเลิกหรือเลื่อการเดินทาง ผู้จองจะไม่สามารถขอคืนค่าตั๋วหรือค่าบริการได้
 3. หากท่านงดใช้บริการใดๆในตารางทัวร์หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์จากการบริการหรือโปรแกรมดังกล่าว ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในโปรแกรมดังกล่าวคืนได้และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายจากการยกเลิกบริการดังกล่าวตามความเป็นจริง
 4. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพและต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางเข้าหรือออกประเทศ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 5. เงื่อนไขการยกเลิก
  5.1     ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 30 วัน เก็บค่าเสียหายท่านละ 20% ของราคาทัวร์
  5.2     ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 21 วัน เก็บค่าเสียหาย 30% ของราคาทัวร์
  5.3     ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 7 วัน เก็บค่าเสียหาย 50% ของราคาทัวร์
  5.4     ยกเลิกวันเดินทาง เก็บค่าเสียหาย 100% ของราคาทัวร์

หมายเหตุ

 1. ของเหลว เจล และสเปรย์ทุกชนิด กรุณานำใส่กระเป๋าสัมภาระ กรณีที่จะนำติดตัวไปให้บรรจุใส่ถุงพลาสติกใสเปิด-ปิดผนึกได้ไม่เกิน 1 ถุง ปริมาณที่ระบุไว้บนภาชนะที่ใส่ชิ้นละไม่เกิน 100ml/g รวมไม่เกิน 1,000ml/g
 2. สายการบินภูฏานแอร์ไลน์อนุญาติให้นำสัมภาระติดตัวขึ้นไปยังห้องผู้โดยสารบนเครื่องบินได้อีกคนละ 1 ชิ้น น้ำหนักไม่เกิน 5kg. และขนาดไม่เกิน 45cmx30cmx20cm

RELATED ARTICLES

เหตุผลที่ควรเดินทางแบบทัวร์ส่วนตัว

เคยมั้ย? เที่ยวกับกรุ๊ปทัวร์แล้วไม่สะดวกสบาย อยากจะไปเที่ยวกันเอง แต่ก็ไม่อยากต้องมานั่งแพลนการเดินทางเอง ลองเปลี่ยนมาเป็นทัวร์ส่วนตัว ที่ตอบโจทย์คนชอบเดินทาง แต่ไม่อยากไปกับทัวร์แบบเยอะๆ

รีวิวจัดเต็ม เที่ยวคุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า เต๋อชิน จะเที่ยวกันเองหรือไปทั้งครอบครัวก็ไปได้

รีวิวจัดเต็ม เที่ยวคุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า เต๋อชิน แนะนำประสบการณ์การเดินทางไปเที่ยวคุนหมิง นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ กับความประทับใจที่ยากจะลืมเลือน ที่เที่ยวสวยๆ ใกล้ไทยนิดเดียว ชวนกันไปเที่ยวทั้งครอบครัว หรือจะลุยเดี่ยวเที่ยวด้วยตัวเองก็ได้ทั้งนั้น

อยากไปทัวร์ส่วนตัว แพงไหม?

แพลนทริปไว้ล่วงหน้าสำหรับคนที่อยากจะออกเดินทางไปท่องโลก ถ้าอยากจะเที่ยวแบบทัวร์ส่วนตัว แพงไหม? เรามาลองแจกแจงงบประมาณกันเล่นๆ ดีกว่า ว่าแบบไหนดี แบบไหนจะคุ้มกว่ากัน

ไฮสปีดรถไฟความเร็วสูง พร้อมแล้ว ลาว-คุนหมิง 480 บาท เริ่ม 2 ธ.ค. นี้

รถไฟความเร็วสูง สปป. ลาว-จีน ก่อสร้างเสร็จพร้อมให้บริการแล้ว 100% โดยทางการจีน ร่วมกับ สปป.ลาว ได้ทดสอบการเดินรถจาก นครเวียงจันทน์ ถึง คุนหมิง มณฑลยูนนาน ระยะทางรวม 417 กม. โดยกำหนดราคาค่าโดยสาร ตลอดเส้นทาง จากเวียงจันทน์-คุนหมิง เพียง 480 บาท

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!