Trip Highlight
 • เดินทางสุดคุ้มเที่ยว 2 ประเทศ บรูไน-ญุี่ปุ่น บินแบบ Full service โดย Royal Brunei Airlines พร้อมนน.กระเป๋าโหลด 20 kg.
 • พิเศษ Night Tour ที่บรูไน ชมความอลังการของมัสยิด ระหว่างรอต่อเครื่องไปนาริตะ
 • ที่พัก 3 คืน พร้อมอาหารเช้า
 • เที่ยวอิสระเที่ยวและช้อปปิ้งที่โตเกียว
 • ซิตี้ทัวร์ 1 วัน [เที่ยวชมภูเขาฟูจิสถานีที่ 5 สัมผัสประสบการณ์ชงชามัทฉะแบบดั้งเดิม - เยี่ยมชม หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่ Gotemba Premium Outlets]
 • เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไปไม่ต้องรอกรุ๊ปคอนเฟิร์ม
Details
ประเทศ: บรูไน-ญี่ปุ่น
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 4 มื้อ + อิสระ 7 มื้อ
สายการบิน: ROYAL BRUNEI
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: ตุลาคม - มีนาคม 2567
รหัสสินค้า: PKJPBWNNRTBI01

BOOKING

Booking Seat Available Period Depart Return Airline Price
จอง 4 6-10Jan 2024 BI514
13:30-17:15
BI519
18:20-20:05
24,900 THB
จอง 4 13-17Jan 2024 BI514
13:30-17:15
BI519
18:20-20:05
24,900 THB
จอง 4 20-24Jan 2024 BI514
13:30-17:15
BI519
18:20-20:05
24,900 THB
จอง 4 24-28Feb 2024 BI514
13:30-17:15
BI519
18:20-20:05
24,900 THB
จอง 4 2-6Mar 2024 BI514
13:30-17:15
BI519
18:20-20:05
31,900 THB
จอง 4 9-13Mar 2024 BI514
13:30-17:15
BI519
18:20-20:05
31,900 THB
จอง 4 16-20Mar 2024 BI514
13:30-17:15
BI519
18:20-20:05
31,900 THB
จอง 4 23-27Mar 2024 BI514
13:30-17:15
BI519
18:20-20:05
31,900 THB
จอง 4 30 Mar 2024-3 Apr 2024 BI514
13:30-17:15
BI519
18:20-20:05
31,900 THB
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินบันดาเสรีเบกาวัน (บรูไน) BI514 (13.30-17.15) - จุดชมพระอาทิตย์ตก ที่ Empire Hotel - มัสยิด OMAR ALI SAIFFUDDIEN - มัสยิด JAME ASR HASSANIL BOLKIAH – สนามบินบันดาสรีเบกาวัน (บรูไน) -
2 สนามบินบันดาเสรีเบกาวัน – สนามบินนาริตะ (ญี่ปุ่น) BI695 (00.35-07.30) – อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบริการ)
The Hedistar Hotel Narita หรือเทียบเท่า
3 [ 1 DAY TOUR ] ภูเขาฟูจิสถานีที่ 5 - สัมผัสประสบการณ์ชงชามัทฉะแบบดั้งเดิม - โอชิโนะฮักไก - โกเท็มบะพรีเมียมเอาท์เล็ท (S.I.C)
The Hedistar Hotel Narita หรือเทียบเท่า
4 อิสระท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งในกรุงโตเกียว (ไม่มีรถบริการ)
The Hedistar Hotel Narita หรือเทียบเท่า
5 (ไม่มีรถบริการ) สนามบินนาริตะ – สนามบินบันดาเสรีเบกาวัน BI 696 (11.45-17.15) เปลี่ยนเครื่อง – สนามบินสุวรรณภูมิ BI519 (18.20-20.05) -

แพลนการเดินทาง

วันแรก: สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินบันดาเสรีเบกาวัน (บรูไน) - จุดชมพระอาทิตย์ตก ที่ Empire Hotel - มัสยิด OMAR ALI SAIFFUDDIEN - มัสยิด JAME ASR HASSANIL BOLKIAH – สนามบินบันดาสรีเบกาวัน (บรูไน)

 • 11.00 น. คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U สายการบินรอยัล บรูไน (ROYAL BRUNEI) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทและหัวหน้าทัวร์ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
 • 13.30 น. นำท่านเดินทางสู่ กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน โดย สายการบิน รอยัล บรูไน (ROYAL BRUNEI) เที่ยวบินที่ BI514 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 45 นาที

 • 17.15 น. เดินทางถึง สนามบิน BRUNEI INTERNATIONAL AIRPORT ประเทศบรูไน เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น) จากนั้นนำท่านสัมผัสบรรยากาศ ณ จุดชมพระอาทิตย์ตก ที่ Empire Hotel
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • หลังอาหารค่ำ พาท่านแวะถ่ายรูปที่ มัสยิด OMAR ALI SAIFFUDDIEN มัสยิดใจกลางเมือง บันดาร์เสรีเบกาวัน
 • หลังจากนั้นนำท่านผ่านชมและถ่ายรูปด้านนอก มัสยิด JAME ASR HASSANIL BOLKIAH มัสยิดทองคำแห่งนี้เป็นมัสยิดแห่งชาติของบรูไน และมีสถาปัตยกรรมสวยงามที่สุดในบรูไน
 • หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินบันดาสรีเบกาวัน ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน เพื่อนำท่านเดินทางต่อไปยังประเทศญี่ปุ่น


วันที่สอง: สนามบินบันดาเสรีเบกาวัน  – สนามบินนาริตะ (ญี่ปุ่น) – อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบริการ)

 • 00.35 น ออกเดินทางจาก สนามบินบันดาสรีเบกาวัน โดยสายการบินรอยัลบรูไน เที่ยวบินที่ BI695
 • 07.30 น เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
  สำคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้นำอาหารสดจำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญี่ปุ่น หากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับ (เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
 • ให้ท่านได้อิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆใน กรุงโตเกียว (ไม่มีรถบริการ)
 • อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำตามอัธยาศัย
 • ที่พัก : The Hedistar Hotel Narita 3* หรือเทียบเท่า


วันที่สาม: [ 1 DAY TOUR ] ภูเขาฟูจิสถานีที่ 5 - สัมผัสประสบการณ์ชงชามัทฉะแบบดั้งเดิม - โอชิโนะฮักไก - โกเท็มบะพรีเมียมเอาท์เล็ท (S.I.C)
อิสระท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งในกรุงโตเกียว (ไม่มีรถบริการ)

 • รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
 • 08:00 น. พบกันที่ เสาธงหน้า Tokyo Mode Gakuen (ออกเดินทางเวลา 08:10 น.)
 • 10:20-11.30 น. เดินทางถึง สถานีที่ 5 ของ Mt.Fuji (Mt. Fuji World Heritage Center หรือ Oishi Park) (70 นาที)
 • 12:20-13.00 น. เรียนรู้ประสบการณ์วิธีการ ชงชามัทฉะ (40 นาที) ที่ถูกต้องในห้องสไตล์ญี่ปุ่น ที่ร้านกาแฟเก่าแก่ที่ทะเลสาบคาวา กุจิ ในวันที่อากาศดีท้องฟ้าแจ่มใสคุณสามารถมองเห็นวิวภูเขาไฟฟูจิระหว่างชงชาอีกด้วย
 • 13:30-14.30 น. เยี่ยมชม หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก (60 นาที) ชมปลาหลากหลายชนิดในน้ำใสของโอชินะฮักไก
 • 15:00-16.20 น. เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่ Gotemba Premium Outlets
 • 19:00 น. ทัวร์สิ้นสุด จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ สถานีชินจูกุ-นิชิงุจิ และพักผ่อนตามอัธยาศัย

หมายเหตุ
 • กรุณามาถึงจะจุดนัดพบล่วงหน้า 10 นาที ก่อนเวลาออกเดินทาง รถจะออกเดินทางตรงเวลา
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ขึ้น Mt.Fuji 5th Station เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยหรือปิดให้บริการ โปรแกรมจะเปลียนเป็น Mt. Fuji World Heritage Center ให้แทน
 • หากเกิดไต้ฝุ่น พายุหิมะ สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยหรือเกิดเหตุการณ์สุดวิสัยอื่นๆ อันเป็นเหตุให้การเดินทางหรือกิจกรรมถูกยกเลิก คุณจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลภายใน 1 วัน (12:00 น. ตามเวลาท้องถิ่น) ก่อนวันออกเดินทาง
 • ทัวร์นี้ไม่รวมอาหาร
 • กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสั้นลงเนื่องจากการจราจรหรือเหตุสุดวิสัยอื่นๆ
 • เวลาเดินทางกลับอาจล่าช้าเนื่องจากสภาพการจราจร
 • อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำตามอัธยาศัย
 • ที่พัก : The Hedistar Hotel Narita 3* หรือเทียบเท่า

วันที่สี่: อิสระท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งในกรุงโตเกียว (ไม่มีรถบริการ)

 • รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
 • ให้ท่านได้อิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆใน กรุงโตเกียว (ไม่มีรถบริการ)
 • อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำตามอัธยาศัย
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก The Hedistar Hotel Narita 3* หรือเทียบเท่า


วันที่ห้า: (ไม่มีรถบริการ)สนามบินนาริตะ – สนามบินบันดาเสรีเบกาวัน (เปลี่ยนเครื่อง) – สนามบินสุวรรณภูมิ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
 • สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ เพื่อเช็คอินเตรียมตัวเดินทางกลับ
 • 11.45 น ออกเดินทางจาก สนามบินนาริตะ โดยสายการบินรอยัลบรูไน เที่ยวบินที่ BI696
 • 17.15 น เดินทางถึง สนามบินบันดาเสรีเบกาวัน รอเปลี่ยนเครื่อง
 • 18.20 น ออกเดินทางจาก สนามบินบันดาเสรีเบกาวัน โดยสายการบินรอยัลบรูไน เที่ยวบินที่ BI519
 • 20.05 น เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขสินค้า

อัตราค่าบริการนี้รวม :

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด และค่าภาษีสนามบิน ค่าภาษีน้ำมัน เส้นทางตามระบุในโปรแกรม
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง ไม่เกิน 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่ารถ(SIC)+คนขับรถ+ค่าผ่านทาง ซิตี้ทัวร์ที่ญี่ปุ่น
 • อาหารเย็น 1 มื้อที่บรูไน
 • ค่ามัคคุเทศก์ที่บรูไน(พูดภาษาอังกฤษ)
 • ค่ารถนำเที่ยวที่บรูไน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม : 

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถรับ-ส่งที่ญี่ปุ่น
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ
 • ค่าอาหาร
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ

การสำรองที่นั่งและชำระเงิน

 • ยืนยันการสำรองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง
 • ชำระเงินเต็มจำนวนในวันที่จอง เพื่อเป็นการยืนยันการจองของท่าน
 • หากท่านไม่ชำระเงินค่าทัวร์ตามกำหนดวันดังกล่าว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข

เงื่อนไขการเดินทาง

 • อัตราค่าบริการที่แสดงข้างต้น ต้องมีผู้เดินทาง 2 ท่านขึ้นไป
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอันเนื่องมาจากการล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิด กฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระมาแล้ว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงเท่านั้น เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน, ค่าวีซ่าในกรณีที่ยื่นวีซ่าแล้ว และค่าวางมัดจำห้องพัก ฯลฯซ่าแล้ว และค่าวางมัดจำห้องพัก ฯลฯ

RELATED ARTICLES

บรรยากาศล่าสุดจาก เทศกาลชิบะซากุระ หรือ พิงค์มอส 2023 @Oishi Park กับวิวภูเขาไฟฟูจิ

เมื่อถึงฤดูใบไม้ผลิ ก็จะถึงเวลาของเทศกาล ดอกชิบะซากุระ (Shibazakura) หรือ พิงค์มอส (Pink Moss) ที่มีความสวยงามไม่แพ้กับ ดอกซากุระ เลยล่ะค่ะ ซึ่งดอกซากุระนั้น จะบานสวยงามอยู่บนต้นไม้ แต่ดอกชิบะซากุระ (Shibazakura) เป็นดอกไม้ที่มีสีคล้ายกัน สวยงามเหมือนกัน แต่เติบโตอยู่บนพื้นดินนั่นเอง วันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับ ดอกชิบะซากุระ และเทศกาลชิบะซากุระ หรือ พิงค์มอส หรือชื่ออย่างเป็นทางการก็คือ เทศกาลฟูจิชิบะซากุระ 2023 (Fuji Shibazakura Festival 2023)

พาเที่ยวญี่ปุ่น ชมวัดที่เก่าแก่ที่สุดในโอซาก้า วัดชิเทนโนจิ (Shitennoji Temple)

โอซาก้า เป็นเมืองที่โด่งดังอย่างมากของญี่ปุ่น นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย ทั้งชาวต่างชาตินิยมไปเที่ยวกันเยอะ วันนี้เราก็เลยจะพามารู้จักวัดที่มีความเก่าแก่ที่สุดในเมืองโอซาก้ากันค่ะ นั่นก็คือ วัดชิเทนโนจิ (Shitennoji Temple) มีจุดเด่นตรงเจดีย์ห้าชั้นที่มีความสวยงามตามสไตล์ญี่ปุ่น และยังเป็นต้นแบบของเจดีย์แดงที่มีวิวภูเขาไฟฟูจิที่เราเห็นกันบ่อยๆนั่นเองค่ะ

น้ำตกศักดิ์สิทธิ์ของญี่ปุ่น น้ำตกนาชิ (Nachi Fall)

ถ้าพูดถึงน้ำตกโบราณที่มีความศักดิ์สิทธิ์ของประเทศญี่ปุ่น ก็ต้องเป็น น้ำตกนาชิ (Nachi Fall) อย่างแน่นอนค่ะ มีวิวธรรมชาติกลางป่าทึบดึกดำบรรพ์ที่สวยงามอย่างมาก รวมถึงมีวัดเจดีย์ เซงันโทะจิ (Seigantoji) สีแดงอันโด่งดังที่ตั้งสูงตระหง่านอยู่หน้าน้ำตกนาชิ และน้ำตกนาชิแห่งนี้ยังเป็นน้ำตกที่ไหลต่อเนื่องชั้นเดียวที่สูงที่สุดในญี่ปุ่นอีกด้วยค่ะ

50 เมนูเด็ด อาหารญี่ปุ่นที่ต้องลอง!

ใครๆ ก็ชอบกินอาหารญีปุ่น แต่เรารู้จักกับอาหารญี่ปุ่นกันดีแล้วหรือยังนะ เราดูหน้าตาอาหารญี่ปุ่นทั้ง 50 เมนูกันดีกว่า ว่าจะน่ากินขนาดไหน ใครจัดไปครบทุกเมนูแล้วบ้างนะ

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!