Trip Highlight
 • แอ่วเชียงใหม่สนุก ได้ทุกแนว เลือกเที่ยวได้ตามใจ
 • เดินทางตั้งแต่ 2 ท่าน ขึ้นไป เดินทาง 4 ท่านขึ้นไป มีทีมงานไกด์คอยดูแลตลอดการเดินทาง
 • พาท่านไหว้พระขอพรกันที่ วัดพระธาตุดอยคำ
 • พาท่านชม วัดพระธาตุดอยสุเทพฯ เป็นปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

 

วัน

ตัวอย่างโปรแกรมการเดินทาง

มื้ออาหาร

เช้า

กลางวัน

ค่ำ

1

รับท่าน ณ สนามบินเชียงใหม่ / บขส.เชียงใหม่ + วัดพระธาตุดอยคำ + อุทยานหลวงราชพฤกษ์ + วัดพระธาตุดอยสุเทพฯ + ห้วยตึงเฒ่า + เนินนุ่ม + ที่พัก

2

อิสระ หรือ เลือกซื้อ Option Tour เสริม + ที่พัก

3

อิสระ หรือ เลือกซื้อ Option Tour เสริม + ซื้อของฝาก + ส่งสนามบินเชียงใหม่ / บขส.เชียงใหม่

อัตราค่าบริการ

เดินทาง : วันนี้ - ธันวาคม 2563

โรงแรมที่พัก คณะ 2 ท่าน
ท่านละ
คณะ 4 ท่าน
ท่านละ
คณะ 6 ท่าน
ท่านละ
คณะ 8 ท่าน
ท่านละ
พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ

โรงแรมเชียงใหม่เกต ระดับ 3 ดาว (ประตูท่าแพใกล้ถนนคนเดินวัวลายและไนท์บาร์ซ่า)
หมายเหตุ :  เดินทางช่วง 20 ธันวาคม 2563 - 05 มกราคม 2564 จ่ายเพิ่มท่านละ 500 บาท

4,199

3,799

3,399

3,199

2,000

โรงแรมฟูราม่า ระดับ 4 ดาว (ย่านแยกรินคำใกล้ห้างเมย่าเชียงใหม่และถนนนิมมานเหมินท์)
หมายเหตุ : เดินทางช่วง 20 ธันวาคม 2563 - 05 มกราคม 2564 จ่ายเพิ่มท่านละ 1,000 บาท 

4,799

4,399

3,999

3,799

3,299

**ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาเพิ่ม กรณีเดินทางช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดเทศกาล**


อัตราค่าบริการ Option เสริม ให้ท่านเลือก

Options 1 - 4

ตั้งแต่เวลา 08.00 - 18.00

คณะ 2 ท่าน
ท่านละ
คณะ 4 ท่าน
ท่านละ
คณะ 6 ท่าน
ท่านละ
คณะ 8 ท่าน
ท่านละ

Options 1 โรงแรมที่พัก - อ.แม่ออน - บ้านแม่กำปอง - ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก - รับประทานอาหารกลางวัน - น้ำพุร้อนสันกำแพง - ศูนย์หัตถกรรมร่มบ่อสร้าง - เข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

Options 2 โรงแรมที่พัก - ม่อนแจ่ม - โป่งแยงซิปไลน์แอนด์จังเกิ้ลโคสเตอร์(ไม่รวมค่าเครื่องเล่น) - รับประทานอาหารกลางวัน - สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ - เข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

Options 3 โรงแรมที่พัก - ดอยอินทนนท์ - พระมหาธาตุนภเมทนีดล - พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ - รับประทานอาหารกลางวัน - น้ำตกวชิรธาร - วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร - เข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

Options 4 โรงแรมที่พัก - อ.เชียงดาว - ฮิโนกิแลนด์ - รับประทานอาหารกลางวัน - ถ้ำเชียงดาว - วัดเด่นสะหรีศรีเมืองแกน - เข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

1,999

1,999

1,699

1,499

**ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาเพิ่ม กรณีเดินทางช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดเทศกาล**


โปรแกรมท่องเที่ยว

วันแรก : รับท่าน ณ สนามบินเชียงใหม่ / บขส.เชียงใหม่ + วัดพระธาตุดอยคำ + อุทยานหลวงราชพฤกษ์ + วัดพระธาตุดอยสุเทพฯ + ห้วยตึงเฒ่า + เนินนุ่ม + ที่พัก

 • 07.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินเชียงใหม่/บขส.เชียงใหม่ พร้อมให้การต้อนรับโดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ออกเดินทางโดยรถปรับอากาศ
 • พาท่านไหว้พระขอพรกันที่ วัดพระธาตุดอยคำ แต่เดิมชื่อวัดสุวรรณบรรพตเป็นวัดที่มีชื่อเสียงด้านการขอพร บนบาน และเป็นวัดที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี
 • พาท่านเดินชม อุทยานหลวงราชพฤกษ์ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2550 รวม 92 วันภายใต้ชื่อ “มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549” ซึ่งเป็นงานที่ประเทศไทยประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก
 • บริการอาหารกลางวัน (1) บุฟเฟต์ขนมจีน
 • พาท่านชม วัดพระธาตุดอยสุเทพฯ และบรมธาตุดอยสุเทพเป็นปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่และล้านนานไทยมาเป็นเวลานาน
 • จากนั้นนำท่านชมบรรยากาศทุ่งนากว้างใกล้เมืองเชียงใหม่ ถ่ายภาพคู่กับหุ่นฟางคิงตองยักษ์ ที่อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า สถานที่พักผ่อนของชาวเชียงใหม่ นำท่านไป ลานเนินนุ่ม ชมความน่ารักและถ่ายภาพกับฝูงแกะนับร้อยตัว
 • บริการอาหารเย็น (2) ร้านอาหาร
 • นำท่าน Check In เข้าสู่ที่พัก โรงแรมที่ท่านเลือก ...พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สอง : อิสระ หรือ เลือกซื้อ Option Tour เสริม + ที่พัก

 • บริการอาหารเช้า (3) ห้องอาหารของโรงแรม
 • อิสระ หรือ เลือกซื้อ Option Tour เสริม
 • นำท่าน Check In เข้าสู่ที่พัก โรงแรมที่ท่านเลือก ...พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม : อิสระ หรือ เลือกซื้อ Option Tour เสริม + ซื้อของฝาก + ส่งสนามบินเชียงใหม่ / บขส.เชียงใหม่

 • บริการอาหารเช้า (4) ห้องอาหารของโรงแรม
 • อิสระ หรือ เลือกซื้อ Option Tour เสริม
 • ช่วงบ่าย นำท่านเลือกซื้อของฝากกันที่ ร้านวนัสนันท์ ร้านขายของฝากจากเชียงใหม่เจ้าเก่าเขามีทุกสิ่งตั้งแต่ของกินทั้งหนักเบา อาทิ ไส้อั่ว หมูยอ แคบหมู น้ำพริกต่างๆ ผลไม้แปรรูป กาละแม แหนม ของใช้ของที่ระลึกผ้าพื้นเมือง ทั้งจากผู้ผลิตเจ้าดังทั่วเชียงใหม่และเขาทำเอง
 • ...เดินทางถึง สนามบินเชียงใหม่/บขส.เชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพปลอดภัย พร้อมความประทับใจ

เดินทางได้เป็นกรุ๊ปส่วนตัว 

จำนวน 4-8 ท่าน ใช้รถตู้จำนวน 2 ท่าน ใช้เก๋ง

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม:

 • ค่าที่พักตามระบุในรายการ ห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าอาหารตามรายการระบุ
 • ค่ารถรับ-ส่งนำเที่ยวตามรายการ (เดินทาง 2-3 ท่าน ใช้รถเก๋ง / เดินทาง 4 ท่านขึ้นไปใช้รถตู้)
 • มีไกด์ที่ชำนาญเส้นทางนำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการ เมื่อเดินทางตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม:

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางตามรายการระบุชั้นทัศนาจร
 • ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว และทางบริษัทขอเก็บเพิ่มในกรณีที่สายการบินมีการปรับค่าธรรมเนียมเพิ่ม ก่อนการเดินทาง
 • ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.) คิดประมาณกิโลกรัมละ 500 บาท ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน (กรุณาติดต่อสายการบินโดยตรง)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้องพัก , รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือ รายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาจ่ายเพิ่มเองต่างหาก )
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ : ตั้งแต่ 4 ท่าน ขึ้นไป มีทีมงานไกด์คอยดูแลตลอดการเดินทาง
*ค่าทิปไกด์ แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ

RELATED ARTICLES

8 จุดเช็คอิน ที่เที่ยวดอยอ่างขาง เชียงใหม่ ต้องตามเก็บให้ครบ

หนาวนี้ต้องพาร่างไปสัมผัสอากาศหนาวและไอหมอกที่ ดอยอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถ้าจะเที่ยวให้ทั่วทั้งดอยอ่างขางจะมีจุดแวะเช็คอินอยู่หลายแห่ง แนะนำ 8 จุดเด็ดๆ ที่ควรแวะเช็คอิน ไปดอยอ่างขางทั้งทีต้องตามเก็บให้ครบ

ธรรมชาติเต็มสิบ ดอกไม้ ทุ่งหญ้า กาแฟ น้ำตก เชียงใหม่ - ขุนแปะ

ฟินกันให้สุด และจะไม่หยุดแค่ตัวเมืองเชียงใหม่ เพราะยังมีธรรมชาติวิวดีแบบเต็มสิบรอให้เราไปเจออยู่มากมาย จะพาไปชมดอกไม้ ทุ่งหญ้า จิบกาแฟ เล่นน้ำตก ออกนอกเมืองไปตามเส้นทางขุนแปะ และไล่ตามเก็บธรรมชาติสวยๆ ไปตลอดทาง บอกเลยว่าสวยทุกจุดและได้เที่ยวครบทุกรสแน่นอน

ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด เสริมสิริมงคลรับปีใหม่

ปีใหม่นี้ ไปไหว้พระเสริมสิริมงคล นำสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิตรับต้นปีกันดีกว่า แนะนำไหว้พระธาตุประจำปีเกิด แยกมาให้ครบทั้ง 12 ปีนักษัตร ใครเกิดปีไหนต้องไปไหว้พระธาตุอะไร ไหว้อย่างไร เรามีข้อมูลดีๆมาฝาก

เตรียมชุดหวานๆ ไปถ่ายรูปสวย 10 สวนดอกไม้เชียงใหม่

หน้าหนาวใกล้เข้ามาแล้ว สวนดอกไม้สวยๆ ในเชียงใหม่หลายแห่งก็เริ่มเบ่งบานออกดอกสวยรอรับนักท่องเที่ยวแล้วล่ะ ใครสายถ่ายรูปต้องไม่พลาดการใส่ชุดหวานๆ ไปเก็บภาพสวยท่ามกลางทุ่งดอกไม้ แนะนำ 10 สวนดอกไม้เชียงใหม่ที่ใครๆ ก็ต้องอยากไปถ่ายรูปเช็คอิน

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!