Trip Highlight


 • บริการเดินทางแบบส่วนตัวที่ท่านสามารถดีไซน์โปรแกรมได้ด้วยตัวท่านเองโดยเลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่ท่านต้องการมากสุด 10 สถานที่ จากตัวเลือกทั้งหมด 15 สถานที่
 • พิเศษ ! ไกด์ท้องถิ่น (พูดภาษาไทย) คอยดูแลให้บริการตลอดทริป
 • บริการด้วยรถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับชำนาญเส้นทาง
 • ที่พัก 2 คืน ในโรงแรมระดับ 3 ดาว พร้อมอาหารเช้า 2 มื้อที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • บริการอาหารทั้งหมด 7 มื้อ พร้อมมื้อพิเศษ Buffet พร้อมดูโชว์ระบำนางอัปสรา 1 มื้อ
Details
ประเทศ: เวียดนาม
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
รวมมื้ออาหาร: 7 มื้อ
เดินทางโดย: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
จุดนัดพบ: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: ก.ย. 63 - มี.ค. 64
รหัสสินค้า: GGCHOOSESEAM01

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

เดินทางได้เป็นกรุ๊ปส่วนตัว คุณสามารถดีไซน์โปรแกรมได้ด้วยตนเอง


จำนวนผู้เดินทาง 4-8 ท่าน ใช้รถตู้ Mercedes-Benz MB 140

วัน

ตัวอย่างโปรแกรมการเดินทาง

มื้ออาหาร

ตัวเลือกสถานที่ท่องเที่ยว

เช้า

กลางวัน

ค่ำ

1

กรุงเทพ ฯ – เสียมเรียบ – นมัสการพระองค์เจ๊ก พระองค์จอม(1) – ทุ่งสังหาร(2) – ทะเลโตนเลสาป(3)

1. พระองค์เจ็ก พระองค์จอม
2. ทุ่งสังหาร (วัดใหม่)
3. ทะเลโตนเลสาบ
4. ปราสาทบันทายศรี
5. ปราสาทนครวัด
6. ปราสาทนครธม
7. ปราสาทบายน
8. ปราสาทตาพรหม
9. ตลาดซาจ๊ะ
10. พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ
11. โรงเรียนฝึกวิชาชีพ
12. วัดพระพรหมรัฐ*
13. วัดตำหนัก*
14. Silk Farm ฟาร์มเลี้ยงไหมและโรงทอผ้าไหม*
15. The Heritage Walk*

2

ปราสาทบันทายศรี(4) - นครวัด(5) – นครธม(6) – ปราสาทบายน(7) – ปราสาทตาพรหม(8) –โชว์ระบำนางอัปสรา

*Buffet

3

ช้อปปิ้งตลาดซาจ๊ะ(9) – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ(10) – สนามบินเสียมเรียบ – กรุงเทพฯ 

 

ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว

1. พระองค์เจ็ก พระองค์จอม สถานที่ที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อคนใน ท้องถิ่น ภายในศาลมีพระพุทธรูปที่อยู่ในพระอิริยาบถยืนอยู่สององค์ มีชื่อว่าองค์เจ็ก(องค์สูง) และพระองค์จอม (องค์เตี้ย) ซึ่งพระทั้งสององค์นี้ยังถือเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของเมืองเสียมเรียบที่มีผู้คนหลั่งไหลมาสักการะไม่ขาดสาย
2. ทุ่งสังหาร (วัดใหม่) ตำนานสังหารที่โลกไม่เคยลืม บทบันทึกความเลวร้ายที่ปรากฎในประวัติศาสตร์ที่มนุษย์กระทำต่อมนุษย์ด้วยกันอย่างป่าเถื่อน ทารุณ โศกนาฏกรรม "กัมพูชา" ช่วงเขมรแดงเรืองอำนาจหลังจากยึดกรุงพนมเปญได้ในปี 2518 ทั่วทั้ง แผ่นดินแดงฉานด้วยเลือดประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่ตกเป็นเหยื่อความโหดเหี้ยม
3. ทะเลโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีแม่น้ำโขงไหลผ่าน ยาว 500 กิโลเมตร จากนั้นไหล เข้าสู่เวียดนามลงสู่ทะเลจีนใต้ นับว่าเป็นแม่น้ำนานาชาติ

4. ปราสาทบันทายศรี เป็นปราสาทหินขนาดเล็ก สร้างด้วยหินทรายสีชมพู ในปี พ.ศ. 1510 บันทายศรี ได้ฉายา ว่า เป็นรัตนชาติแห่งศิลปะกัมพูชาเพราะ ความสวยงาม และฝีมือการแกะสลัก
5. ปราสาทนครวัด สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ที่เปรียบเสมือนวิมานของเทพเจ้าสูงสุด สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ.1650-1720 โดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 เป็นเทวสถานในศาสนสถานฮินดูขนาดใหญ่ เป็นนฤมิตกรรมทางสถาปัตย์ซึ่งอาจไม่มีสิ่งก่อสร้างอื่นใดที่สร้างมาแล้ว หรือที่จะสร้างต่อไปในโลกเสมอเหมือนได้ ถือเป็นศาสนสถานชิ้นเดียวที่มีอาณาเขตใหญ่ที่สุดในบรรดาปราสาทขอมทั้งหมด
6.ปราสาทนครธม เมืองหลวงของอาณาจักรเขมรในสมัยโบราณ ซึ่งก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปลาย ศตวรรษที่ 12 ในยุคสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เมื่อเข้าในบริเวณนครธม โดยผ่านประตูชัย ท่าน สามารถมองเห็นสนามหลวง ลานช้าง ลานพระเจ้าขี้เรื้อนและปราสาทนางสิบสอง ซึ่งอยูใกล้พระราชวัง หลวงแต่โบราณอีกด้วย เมื่อถึงใจกลางเมืองนครธม นำทุกท่านเข้าชม ปราสาทบายน เป็นโบราณสถานที่สำคัญที่สุดเป็นลำดับที่สองที่

7. ปราสาทบายน เป็นโบราณสถานที่สำคัญที่สุดเป็นลำดับที่สองที่ควรมาเที่ยวชมเมื่อมาเยือนอังกอร์ สร้างขึ้นเมื่อปลายคริสต์ศตวรรษที่ 12 ในรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ปราสาทบายนสร้างขึ้นจากหินทรายและเป็นสัญลักษณ์ของเขาพระสุเมรุ
8. ปราสาทตาพรหม สร้างในปี พ.ศ.1729 โดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศถวายแด่พระราชมารดา เป็นวัดในพุทธศาสนา ซึ่งเป็นปราสาทตาพรหมเป็นที่ปราสาทที่สวยงาม มีมนต์ขลังมาก เป็นสถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างซับซ้อนประดุจเขาวงกต
9. ตลาดซาจ๊ะ ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง อาทิเช่น ผ้าพันคอ เสื้อยืดลายนครวัด หิน-ไม้แกะสลัก และสินค้าพื้นเมือง เพื่อเป็นของฝากคนทางบ้าน

10. โรงเรียนฝึกวิชาชีพ มีแกะสลักไม้กับหิน ซึ่งเป็นโรงเรียนขององค์การ ที่ช่วยเหลือนักเรียนตามชนบท
11. พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ อีกหนึ่งการเรียนรู้ในมรดกทางวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ ของ อาณาจักรขแมร์โบราณอาณาจักรที่ได้รับการขนานนามเป็นมรดกที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลกแท้จริงและ จะยิ่ง ตื่นตะลึงกับความงามของศิลปวัตถุล้ำค่าโดยเฉพาะเทวรูปศิลาแกะสลักขนาดใหญ่ที่งดงาม
12. วัดพระพรหมรัฐ เป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งในเมืองเสียมเรียบ วัดนี้มีถาวรวัตถุสร้างอยู่เต็มพื้นที่ เมื่อเดินผ่านซุ้มประตูเข้าไปก็จะเห็นเรือจำลองงดงามอยู่ด้านซ้ายมือมีประวัติความเป็นมาที่เกี่ยวเนื่องในเรื่องของเรือ ในช่วงศตวรรษที่ 14 พระภิกษุ Ang Chang ออกเรือบิณฑบาตจากเสียมเรียบข้ามโตนเลสาปไปลองเช็คซึ่งอยู่ใกล้พนมเปญแล้วกลับมาฉันเพลที่เสียมเรียบทุกวัน (ระยะทางไปกลับกว่า 300กิโลเมตร) อยู่มาวันหนึ่งเรือถูกฉลามโจมตีจนขาดเป็นสองท่อน ภิกษุจึงได้อาศัยส่วนหัวของเรือเดินทางกลับมาเสียมเรียบได้ ในขณะที่ส่วนท้ายของเรือไปอยู่ที่วัด Boribo ในจังหวัดกำปงชนัง

13. วัดตำหนัก อยู่ริมฝั่งทิศวันออกของแม่น้ำ ใกล้กับตลาดเก่า เหตุที่ได้ชื่อว่าวัดตำหนัก เนื่องจากแต่ก่อนเคยเป็นวังของกษัตริย์ศรีสวัสดิ์ ปัจจุบันเป็นศูนย์การเรียนรู้ มีห้องสมุดที่มีหนังสือเป็นจำนวนมากในประเทศ รองจากที่กรุงพนมเปญ
14. Silk Farm ฟาร์มเลี้ยงไหมและโรงทอผ้าไหม ฟาร์มเลี้ยงไหมและโรงทอผ้าไหมแบบกัมพูชาที่ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือลูกหลานชาวกัมพูชาในพื้นที่ให้ได้มีอาชีพและมีรายได้ เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่เคยมีความรู้เกี่ยวกับผ้าไหมมาก่อนที่จะได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับกรรมวิธีการผลิตผ้าไหม
15. The Heritage Walk เหมาะกับเดินเล่นตอนกลางคืน อยู่ด้านหลังโรงแรม Angkor Holiday 


อัตราค่าบริการ(ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
เดินทางช่วงกันยายน 2563 – มีนาคม 2564

กำหนดการดินทาง
(หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว)

คณะ 4 ท่าน

ท่านละ

คณะ 6 ท่าน

ท่านละ

คณะ 8 ท่าน

ท่านละ

พักเดี่ยว

เพิ่มท่านละ

SOMADEVI ANGKOR RESORT & SPA

8,900

7,900

6,900

3,500

**ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาเพิ่ม กรณีเดินทางช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดเทศกาลของกัมพูชา**

อัตราค่าบริการโรงแรมที่พัก*กรณีต้องการอัพเกรดโรงแรมที่พัก

โรงแรม

ระดับโรงแรม

ชำระเพิ่มท่านละ

พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ

SOKHA ANGKOR RESORT หรือเทียบเท่า

5 ดาว

2,000

5,500

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าบริการ Private Tour พร้อมไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทย (ไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย)
 • ค่ารถนำเที่ยวแบบส่วนตัวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศ สามารถอยู่ได้ไม่เกิน 14 วัน

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ กรุงเทพฯ-เสียมเรียบ / ค่าภาษีสนามบิน และภาษีน้ำมัน / ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ
 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม และร้านอาหาร
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ, ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ตลอดการเดินทาง ประมาณ 600 บาท/ท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

RELATED ARTICLES

เปิดโผ Travel Bubble ไทยจะทำร่วมกับใคร!!

เปิดโผ Travel Bubble ไทยจะทำร่วมกับใคร!! มาดูกันว่าประเทศไทย ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ดีมากประเทศหนึ่ง จะดำเนินการทำ Travel Bubble กับประเทศใดบ้าง

กัมพูชา เปิดประเทศ เที่ยวได้แล้วไม่กักตัว เริ่ม 15 พ.ย. นี้

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ ประกาศผ่อนคลายมาตรการควบคุม การแพร่ระบาดของเชื่อ โควิด-19 สำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศกัมพูชา เที่ยวได้ไม่ต้องกักตัว เริ่ม 15 พ.ย. นี้

TOP 5 สนามกอล์ฟ กัมพูชา

ลองเปลี่ยนบรรยากาศมาตีกอล์ฟในสนามของกัมพูชาด้วยก็ดีเหมือนกัน จะได้ประสบการณ์การตีกอล์ฟในสนามต่างประเทศ และยังเป็นการพักผ่อนที่ดีมากอีกด้วย แต่ถ้าไม่รู้ว่าจะเลือกไปเล่นสนามกอล์ฟกัมพูชาสนามไหน เราเอามาฝากกับ Top 5 สนามกอล์ฟกัมพูชา

อยากไปเที่ยวกลุ่มเล็กๆ ไปไหนกันดี

อยู่ว่างๆ อยากเที่ยวจังเลย ชวนใครไปบ้างดีนะ ถ้าอยากไปเที่ยวกลุ่มเล็กๆ แค่ไม่กี่คน จะไปไหนกันดี แล้วถ้าจะจัดทริป ถ้ายังคิดไม่ออกเราลองมาวางแพลนเที่ยวตามความชอบของแต่ละคนในกลุ่มกันดีกว่า ว่าอยากไปเที่ยวแล้วเห็นอะไรมากที่สุด

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!