Trip Highlight

 • บริการเดินทางแบบส่วนตัว ที่ท่านสามารถดีไซน์โปรแกรมได้ด้วยตัวท่านเอง โดยเลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่ท่านต้องการมากสุด 9 สถานที่ จากตัวเลือกทั้งหมด 15 สถานที่
 • พิเศษ! ไกด์ท้องถิ่น (พูดภาษาไทย) คอยดูแลให้บริการตลอดทริป
 • บริการด้วยรถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับชำนาญเส้นทาง
 • ที่พัก 2 คืน (ในเมืองหลวงพระบาง) พร้อมอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • บริการอาหาร 6 มื้อ
Details
ประเทศ: ลาว
ระยะเวลา: 3วัน 2คืน
รวมมื้ออาหาร: 6 มื้อ
เดินทางโดย: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
จุดนัดพบ: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: ติดต่อสอบถาม
รหัสสินค้า: GGCHOOSELAOS01

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

Desing Your Trip 
เที่ยวหลวงพระบางแบบส่วนตัว ที่คุณสามารถดีไซน์โปรแกรมได้ด้วยตัวคุณเอง

บริการเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศ TOYOTA COMMUTER D4D 12 ที่นั่ง

วัน

ตัวอย่างโปรแกรมการเดินทาง

มื้ออาหาร

ตัวเลือกสถานที่ท่องเที่ยว

เช้า

กลางวัน

ค่ำ

1

กรุงเทพฯ – หลวงพระบาง – (1)น้ำตกตาดกวงซี – (2)พระธาตุพูสี – (3)ตลาดกลางคืน

1.น้ำตกตาดกวางสี
2.พระธาตุพูสี
3.ตลาดมืด
4.ตักบาตรข้าวเหนียว
5.ตลาดเช้า
6.หอพระบาง
7.หมู่บ้านผ้าทอผานม และวัดป่าโพนเพา
8.ล่องเรือแม่น้ำโขง ชมบ้านช่างไห & ถ้ำติ่ง
9.วัดวิชุนราช (พระธาตุหมากโม)
10.วัดเชียงทอง
11.วัดแสนสุขาราม (วัดแสน)
12.วัดใหม่สุวรรณภูมาราม (วัดใหม่)
13.สะพานไม้ไผ่
14.น้ำตกตาดแส้
15.ล่องเรือแม่น้ำโขง ชมพระอาทิตย์ตก

2

(4)ตักบาตรข้าวเหนียว – (5)ตลาดเช้าหลวงพระบาง – (6)หอพระบาง – (7)บ้านผานม – วัดป่าโพนเพา –
(8)ล่องเรือแม่น้ำโขง – บ้านซ่าไห – ถ้ำติ่ง

3

(9)วัดวิชุนราช (พระธาตุหมากโม) – สนามบินหลวงพระบาง – กรุงเทพฯ

 ✘

ข้อมูลสถานที่ท่องที่ยว:

1. น้ำตกตาดกวางสี : น้ำตกที่สวยที่สุดของเมืองหลวงพระบาง สีน้ำใสสะอาดเป็นสีฟ้าเทอคว๊อยซ์
2. พระธาตุพูสี : พระธาตุที่ตั้งอยู่บนยอดเขาสูงราว 150 เมตร อยู่ใจกลางเมืองหลวงพระบาง
3. ตลาดมืด : ถนนคนเดินยามค่ำคืนแห่งเมืองหลวงพระบาง เต็มไปด้วยสินค้าหัตถกรรมพื้นเมือง งานศิลปะ ของที่ระลึก และของกินของฝากมากมาย

4. ตักบาตรข้าวเหนียว : ประเพณีใส่บาตรพระนับร้อยรูปยามเช้าเสน่ห์วิถีชีวิตดั้งเดิมที่สืบทอดกันมาช้านานของชาวหลวงพระบาง
5. ตลาดเช้า : ชมวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองหลวงพระบางตั้งแต่การเริ่มต้นเช้าวันใหม่ที่ออกมาจับจ่าย ค้าขาย ในตลาดที่เต็มไปด้วยของกินแบบท้องถิ่นมากมาย
6. พระราชวังหลวงพระบาง และ หอพระบาง : ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองที่ชาวหลวงพระบางให้ความเคารพบูชามาช้านาน

7. วัดป่าโพนเพา และ หมู่บ้านผ้าทอผานม : หมู่บ้านชาวไทลื้อที่ขึ้นชื่อเรื่องฝีมือในการทอผ้าที่สวยงามมาก อดีตเป็นแหล่งทอผ้าถวายแด่เจ้ามหาชีวิต
8. ล่องเรือแม่น้ำโขง ชมบ้านช่างไห & ถ้ำติ่ง : ล่องเรือสัมผัสวิถีชีวิตชาวลาวที่ บ้านซ่างไห และชม ถ้ำติ่ง ถ้ำริมแม่น้ำโขงที่มีพระพทธรุปอยู่จำนวนมาก
9. วัดวิชุนราช (พระธาตุหมากโม) : วัดที่มีพระธาตุเจดีย์ต่างจากวัดอื่นๆ คือมีเจดีย์องค์ใหญ่รูปทรงคล้ายแตงโม ชาวลาวจึงเรียกว่า พระธาตุหมากโม

10. วัดเชียงทอง : วัดสำคัญประจำเมืองหลวงพระบาง ที่ได้รับการยกย่องจากนักโบราณคดีว่า เป็นดั่งอัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาว
11. วัดแสนสุขาราม : อีกหนึ่งวัดเก่าแก่ของเมืองหลวงพระบาง เอกลักษณ์เด่นของวัดนี้คือ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่ที่มีเพียงองค์เดียวในหลวงพระบาง
12. วัดใหม่สุวรรณภูมาราม : วัดที่ขึ้นชื่อว่าเป็นวัดที่มีกำแพงหน้าอุโบสถสวยงามที่สุด ด้วยการแกะสลักเรื่องราวพระเวชสันดรชาดกละรามเกียรติ์บนกำแพงสีทอง

13. สะพานไม้ไผ่ : สะพานที่ทำจากไม้ไผ่ทอดยาวข้ามลำน้ำคาน
14. น้ำตกตาดแส้ : อีกหนึ่งน้ำตกที่สวยงามของหลวงพระบาง ขนาดเล็กกว่าน้ำตกตาดกวางสี แต่มีน้ำใสเป็นสีฟ้าเทอคว๊อยซ์ไหลตามชั้นลงสู่ด้านล่าง

แพคเกจเสริม (มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม):

15. ล่องเรือแม่น้ำโขง ชมพระอาทิตย์ตกพร้อมรับประทานอาหารมื้อค่ำ ชำระเพิ่มท่านละ 2,000 บาท : นั่งเรือสัมผัสบรรยากาศยามเย็น และชมทิวทัศน์ริมสองฝั่งแม่น้ำโขง และหยุดชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า พร้อมรับประทานอาหารมื้อค่ำสุดพิเศษท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติก

อัตราค่าบริการ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
กำหนดการเดินทาง : กรกฏาคม 2563 – มีนาคม 2564

โรงแรม

(หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว)

คณะ 4-5 ท่าน
ราคาท่านละ

คณะ 6-7 ท่าน
ราคาท่านละ

คณะ 8 ท่าน
ราคาท่านละ

พักเดี่ยว

ท่านละ

VANSANA LUANGPRABANG

9,900

8,900

7,900

3,500

หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาเพิ่ม กรณีเดินทางในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดเทศกาลของลาว

อัตราค่าบริการโรงแรมที่พัก *กรณีต้องการอัพเกรดโรงแรมที่พัก

โรงแรม

(หรือเทียบเท่า)

ระดับ

ชำระเพิ่มท่านละ

พักเดี่ยว

เพิ่มท่านละ

MUANGTHONG HOTEL

4 ดาว

1,000

4,500

PULLMAN LUANGPRABANG

5 ดาว

3,000

6,500

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม:

 • ค่าบริการ Private Tour พร้อมไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทย (ไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย)
 • ค่ารถนำเที่ยวแบบส่วนตัวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

อัตรานี้ไม่รวม:

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ / ค่าภาษีสนามบิน และภาษีน้ำมัน / ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ
 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม และร้านอาหาร
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ, ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ตลอดการเดินทาง ประมาณ 600 บาท/ท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ข้อควรทราบ:

 • กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษัทถือว่าท่าน รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัท
 • บริการ Private Tour โดยมีไกด์ท้องถิ่น (พูดภาษาไทย) ให้บริการ จะไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย, คนขับรถพูดภาษาท้องถิ่นเท่านั้น
 • ควรนัดหมายเวลากับไกด์ท้องถิ่น (Local Guide) เรื่องจุดขึ้นลงรถ เวลานัดหมายให้ชัดเจน เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับคนขับรถของท่านและทีมฯ
 • ก่อนเดินทาง บริษัทฯจะแจ้งชื่อคนขับ และไกด์พร้อมเบอร์โทรศัพท์ รวมถึงใบ Confirmation ให้แก่ท่าน
 • วันแรกที่เดินทางไปถึงสนามบิน ไกด์ท้องถิ่นจะถือป้ายชื่อของท่านเพื่อรอรับท่าน
 • สำหรับท่านที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนทำการออกตั๋ว ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • อัตราค่าบริการที่แสดงข้างต้น ต้องมีผู้เดินทางตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป กรณีจำนวนผู้เดินทางน้อยกว่าหรือมากกว่าที่กำหนด กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอันเนื่องมาจากการล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงเท่านั้น

แชร์ สินค้านี้

TRIP INFORMATION

Group Size:

4คน

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!