Trip Highlight
 • บริการทัวร์ส่วนตัวเดินทางได้ตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป พร้อมไกด์ท้องถิ่นดูแลให้บริการ
 • พักโรงแรมสุดหรูระดับ 5 ดาว
 • เพลิดเพลินกับซิตี้ทัวร์ชม เมืองโอ๊คแลนด์ เมืองที่ใหญ่ที่สุดของนิวซีแลนด์
 • เช็คอิน Mt.Eden ปล่องภูเขาไฟที่ดับแล้ว หนึ่งในแลนด์มาร์คขึ้นชื่อของเมืองโอ๊คแลนด์
 • ชมความสวยงามของธรรมชาติที่โด่งดังระดับโลกที่ ถ้ำหนอนเรืองแสง Waitomo Caves
 • เดินทางสู่ดินแดนแห่งสปาอันเลื่องชื่อที่ เมืองโรโตรัว
 • สัมผัสวิถีชีวิตชาวเมารี และลิ้มรสอาหารตำรับเมารีมื้อใหญ่ Hangi Dinner
 • ชมฟาร์มเลี้ยงแกะที่ใหญ่ที่สุดและดูโชว์ตัดขนแกะที่ อโกรโดม (Agrodome)
 • นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้น เขาบ๊อบพีค เล่นเครื่องเล่น ลูจ (Luge) สุดมันส์
 • เดินทางสู่ เมืองเทาโป เมืองพักผ่อนตากอากาศยอดนิยมของนิวซีแลนด์
 • ตื่นตาไปกับความสวยงามของน้ำตกสีฟ้าคราม น้ำตกฮูก้า (HUKA FALLS)
 • ท่องดินแดนเหนือจินตนาการในหมู่บ้านฮอบบิตัน Hobbiton Movie Set
Details
ประเทศ: นิวซีแลนด์
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
รวมมื้ออาหาร: 12 มื้อ
เดินทางโดย: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
จุดนัดพบ: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: สิงหาคม - ธันวาคม 2563
รหัสสินค้า: GGNEWZEINCEN01

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก : กรุงเทพฯ – โอ๊คแลนด์

 • ... คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก ประตู... เคาน์เตอร์สายการบิน เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
 • ... ออกเดินทางสู่ เมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ โดยเที่ยวบินที่

วันที่สอง : โอ๊คแลนด์ – City Tour – Mt. Eden

 • ... เดินทางถึง สนามบินนานาชาติโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) 
 • ให้ท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง, รับกระเป๋าเดินทาง และผ่านพิธีการศุลกากร... จากนั้นพบกับมัคคุเทศก์ท้องถิ่นรอต้อนรับท่านบริเวณจุดผู้โดยสารขาเข้า... เมืองโอ๊คแลนด์ เมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ ตัวเมืองตั้งอยู่บนภูเขาไฟที่ดับแล้ว จึงเห็นภูมิประเทศเป็นเนินเขาและหลุมปล่องภูเขาไฟอยู่ทั่วไป และยังได้รับสมญานามว่าเป็น “เมืองแห่งการแล่นเรือ” (The City of Sails) ซึ่งมาจากการที่มีอ่าวจอดเรือที่สมบูรณ์ และยังเป็นศูนย์กลางการพาณิชย์และการคมนาคมรวมทั้งเป็นศูนย์กลางกีฬาทางน้ำ
 • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • บ่าย นำท่านชมเมืองโอ๊คแลนด์เริ่มจาก Tamaki Drive ถนนเลียบอ่าวที่เริ่มตั้งแต่ Ferry Building  ผ่านอ่าว Judges Bay, Okahu Bay, Mission Bay ไปจนถึง Saint Heliers Bay ช่วงที่ผ่านอ่าว Okahu Bay มีเรือยอร์ชจอดเรียงรายสวยงามอยู่เป็นจำนวนมาก นำท่านผ่านชมย่านที่เก่าแก่ของ Parnell Village ที่มี Parnell Rose Garden สวนที่รวมพรรณไม้ และดอกไม้โดยเป็นจำนวนมาก และชมสะพานฮาร์เบอร์ ท่าเรือริมอ่าวที่เต็มไปด้วยเรือนับร้อยลำและนำท่านผ่านชมย่าน Queen street ที่เป็นถนนสายสำคัญย่านการค้า และตึกสำคัญของเมือง

 • นำท่านสู่ ภูเขาเม้าท์อีเดน (Mt. Eden) ที่อยู่ทางใต้ของเมืองโอ๊คแลนด์ เป็นปล่องภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อยู่สูงที่สุดของเมืองโอ๊คแลนด์ ซึ่งมีความสูง 196 เมตรจาก ระดับน้ำทะเล บริเวณตรงกลางของภูเขา Mt.Eden เป็นแอ่งคล้ายกะทะหรือชามใบใหญ่ซึ่งมีความลึกประมาณ 50 เมตร บริเวณนี้เคยมีการระเบิดของภูเขาไฟอยู่บ่อยครั้ง เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สำคัญของเมืองโอ๊คแลนด์อีกด้วย
 • หมายเหตุ: รถโค้ชไม่สามารถนำท่านขึ้นสู่จุดชมวิวได้ มัคคุเทศก์จะนำท่านเดินชมทัศนียภาพอันงดงามไปตามจุดชม

 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก CROWN PLAZA AUCKLAND หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน  


วันที่สาม : โอ๊คแลนด์ – ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม – เมืองโรโตรัว – ศูนย์วัฒนธรรมฯชาวเมารี

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม (WAITOMO CAVES) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) ชมถ้ำที่มีหนอนเรืองแสงเปล่งประกายระยิบระยับเป็นล้าน ๆ ตัว ดั่งดวงดาวบนท้องฟ้ายามค่ำ คืนนับเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่หาดูได้ยาก มัคคุเทศก์ท้องถิ่นจะนำท่านล่องเรือเข้าไปในถ้ำอันเงียบสงบอันเป็นที่อยู่ของหนอนเรืองแสงและท่านจะได้ชมความงดงามของถ้ำหินงอกหินย้อยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ

 • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองโรโตรัว
 • ชม TE PUIA หรือ ศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมือของชาวเมารี นำท่านชมภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวเผ่าเมารี อาทิ การแกะสลักไม้ และการทอเครื่องนุ่งห่ม พร้อมชมบ่อน้ำพุร้อน บ่อโคลนเดือดสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากพลังความร้อนใต้พิภพที่พวยพุ่งจากพื้นดินโดยผสมแร่ธาตุต่าง ๆ ตามธรรมชาติ
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร HANGI อาหารพื้นเมืองแบชาวเมารีที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมการแสดงจากชาวเมารี
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก SUDIMA HOTEL LAKE ROTORUA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน


วันที่สี่ : โรโตรัว – ทะเลสาบโรโตรัว (ล่องเรือ) – อโกรโดม – ขึ้นเขาบ๊อบพีค (นั่งกระเช้าไฟฟ้า) – เทาโป – น้ำตกฮูก้า – โรโตรัว

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือของทะเลสาบโรโตรัว เพลิดเพลินกับการ ล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบโรโตรัว (LAKELAND QUEEN CRUISE) กับทิวทัศน์ของทั้งสองฟากฝั่ง ดื่มด่ำกับบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อโกรโดม (AGRODOME) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที) ฟาร์มเลี้ยงแกะใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองโรโตรัว ชมการแสดงความสามารถของแกะพันธุ์ต่างๆ ที่เดินเรียงรายให้ท่านได้ชม ชมความน่ารักของการป้อนอาหารแกะตัวน้อย ชมการสาธิตวิธีการตัดขนแกะ และชมการต้อนแกะโดยสุนัขแสนรู้ (การแสดง 1 ชั่วโมง) หลังจบการแสดง ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากของที่ระลึก อาทิ ครีมรกแกะ เซรั่มรกแกะ และของที่ระลึกอีกมากมาย
 • จากนั้นนำท่านเดินทางไปขึ้นกระเช้าไฟฟ้า SKYLINE GONDOLA สู่ยอดเขาบ๊อบพีค เพื่อชมวิวของเมืองโรโตรัวบนยอดสูง 900 เมตรจากพื้นดิน
 • พิเศษ!! ให้ท่านได้สนุกสนานเพลิดเพลินกับการเล่น ลูจ LUGE เครื่องเล่นสุดประทับใจ (เล่นได้ท่านละ 1 รอบ)

 • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ (Buffet Lunch @Stratosfare Restaurant)
 • บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองเทาโป (Taupo) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองพักผ่อนตากอากาศยอดนิยมแห่งนิวซีแลนด์ มีทะเลสาบเทาโป ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของนิวซีแลนด์ที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ ทำลายส่วนยอดของภูเขาไฟไปเมื่อราว 2,000 ปีมาแล้ว และยังเป็นเมืองแห่งการตกปลาเทราต์ที่มีชื่อเสียงติดอันดับโลก
 • ชม น้ำตกฮูก้า (HUKA FALLS) ซึ่งเป็นน้ำตกสวยสีฟ้าครามที่ใหญ่ที่สุดในแถบแม่น้ำ Waikato อยู่ใกล้ๆเมืองเทาโป ในเมืองแห่งนี้ท่านจะได้ชมกิจกรรมกีฬายอดนิยมเพื่อทดสอบความกล้าจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกเมื่อมาเยือนนิวซีแลนด์อย่าง นั่งเรือเร็ว (เจ็ทโบ๊ท) และ การกระโดดบันจี้ ที่น่าตื่นเต้น (กิจกรรมเพิ่มเติมดังกล่าว ราคาไม่รวมอยู่ในแพคเกจ หากท่านต้องการร่วมกิจกรรมจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มและต้องแจ้งล่วงหน้า)
 • จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่เมืองโรโตรัว 
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก SUDIMA HOTEL LAKE ROTORUA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน


วันที่ห้า : โรโตรัว – มาทามาท่า – หมู่บ้านฮอบบิตัน – โอ๊คแลนด์ – ช้อปปิ้ง SLYVIA PARK

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองมาทามาทา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
 • นำท่านชม หมู่บ้านฮอบบิตัน (HOBBITON MOVIE SETสัมผัสประสบการณ์เบื้องหลังของสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ไตรภาคฟอร์มยักษ์เรื่อง THE LORD OF THE RINGS และ THE HOBBIT ของผู้กำกับชื่อดัง เซอร์ปีเตอร์ แจ๊คสัน ชมพื้นที่อันสวยงามของฟาร์มเลี้ยงแกะที่มีพื้นที่มากกว่าพันเอเคอร์ ประกอบกับวิวทิวทัศน์ของเทือกเขา ไคไมเรนจ์ (KAIMAI RANGES) อันตระการตา

 • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในฮอบบิตัน

 • บ่าย นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่เมืองโอ๊คแลนด์ ระหว่างทางให้ท่านช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าขนาดใหญ่ SLYVIA PARK เชิญท่านเดินชมสินค้านานาชนิดเพื่อเลือกซื้อเป็นของฝาก ของที่ระลึก หรือเลือกชิมขนม เบเกอร์รี่ ของแบรนด์ท้องถิ่นชื่อดัง

 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก CROWN PLAZA AUCKLAND หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน


วันที่หก : โอ๊คแลนด์ – กรุงเทพฯ

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติโอ๊คแลนด์ เพื่อเตรียมเช็คอินเดินทางกลับกรุงเทพฯ
 • ... ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่...
 • ... เดินทางถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าบริการทัวร์ส่วนตัวพร้อมไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษ (ไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย)
 • ค่ารถนำเที่ยวแบบส่วนตัว พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • โรงแรมตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ / ค่าภาษีสนามบิน และภาษีน้ำมัน / ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ
 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าเครื่องดื่ม และอาหาร นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆนอกเหนือจากทีระบุในรายการ 
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม และร้านอาหาร / ค่าทิปพนักงานขับรถ / ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

แชร์ สินค้านี้

TRIP INFORMATION

Group Size:

4คน

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!