สิ่งอำนวยความสะดวกในรีสอร์ท
Trip Highlight
 • ชมความสวยงามของหนอนเรืองแสงที่โด่งดังระดับโลก Waitomo Glowworm Caves
 • ท่องดินแดนเหนือจินตนาการ หมู่บ้าน Hobbiton Movie Set
 • ชม "เมืองโรโตรัว" (Rotorua) ดินแดนแห่งสปาอันเลื่องชื่อ
 • ตื่นตากับความมหัศจรรย์ของพลังงานความร้อนใต้พิภพ Te Puia Geothermal Valley
 • เยี่ยมชมลูกแกะที่น่ารักพร้อมดูโชว์ตัดขนแกะที่ Agrodome Farm Show
 • เพลิดเพลินกับอาหารตำรับเมารีมื้อใหญ่ Hangi Dinner
Details
ประเทศ: นิวซีแลนด์
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
รวมมื้ออาหาร: 5 มื้อ + อิสระ 5 มื้อ
เดินทางโดย: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
จุดนัดพบ: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: ติดต่อสอบถาม
รหัสสินค้า: PKNORTNZ6D4N

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ– ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ -
2 เดินทางถึงสนามบินนานาชาติโอ๊คแลนด์ – โอ๊คแลนด์
Auckland City Hotel หรือเทียบเท่า
3 ถ้ำหนอนเรืองแสง Waitomo - มาทามาท่า - หมู่บ้านฮอบบิท - โรโตรัว
Ibis Rotorua Hotel หรือเทียบเท่า
4 บ่อน้ำพุร้อนโพฮูตูไกเซอร์ - โชว์ตัดขนแกะที่ Agrodome - ชมนกกีวีที่ Rainbow Springs - ดินเนอร์พร้อมชมโชว์ Maori Hangi
Auckland City Hotel หรือเทียบเท่า
5 โรโตรัว - โอ๊คแลนด์ - อิสระท่องเที่ยว - ช้อปปิ้งบนถนน Queen Street -
6 ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติโอ๊คแลนด์ – กรุงเทพ -


อัตราค่าบริการ สำหรับเดินทาง 4-6 ท่าน
(ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบินและค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยว 6,500 บาทต่อท่าน) 

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
4 ท่าน(ห้องคู่)
35,900.- 15,000.-
6 ท่าน(ห้อง 3 คน) 32,900.- 18,000.-

***ราคานี้ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดเทศกาล***


เดินทางโดย รถ Seat in Coach


วันแรก: พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ– ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ

 • …… น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิหรือสนามบินดอนเมือง โดยสายการบินที่ท่านเลือกเอง เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง
 • …… น. ออกเดินทางสู่ประเทศนิวซีแลนด์ โดย สายการบินที่ท่านเลือกเอง


วันที่สอง: เดินทางถึงสนามบินนานาชาติโอ๊คแลนด์ – โอ๊คแลนด์

 • ...... น. ถึง สนามบินโอ๊คแลนด์ เมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง)
 • หลังผ่านพิธีการทางตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย พาท่านเดินทางสู่เมืองโอ๊คแลนด์


วันที่สาม: ถ้ำหนอนเรืองแสง Waitomo - มาทามาท่า - หมู่บ้านฮอบบิท - โรโตรัว

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • จากนั้นพาท่านเดินทางไปยัง Waitomo Glowworm Caves ดินแดนมหัศจรรย์เพื่อชมความสวยงามของ หนอนเรืองแสง ที่โด่งดังระดับโลก เพลิดเพลินไปกับการสำรวจถ้ำ ท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหินงอก หินย้อยและโครงสร้างหินปูนอื่น ๆ เรื่องราวประวัติของถ้ำ และเพลิดเพลินกับการนั่งเรือไปตามถ้ำใต้แสงสว่างไสวจากหนอนเรืองแสงเหนือศีรษะนับพัน

 • หลังจากนั้นเดินทางต่อไปยัง Matamata ที่จะพาคุณสู่ หมู่บ้าน Hobbiton Movie Set ที่สวยงาม ซึ่งถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของฉากภาพยนตร์ไตรภาคชื่อดัง เรื่อง ‘The Lord of the Rings’ และ ‘The Hobbit’ 

 • หลังจากนั้น เดินทางไปตามทางหลวง ผ่าน Fitzgerald Glade โอเอซิสสีเขียวที่เรียงรายไปด้วยต้นเฟิร์นอันเขียวชอุ่มและพืชพื้นเมืองสูงที่ตระหง่าน เพื่อเข้าสู่เมืองโรโตรัว
 • หากได้กลิ่นกำมะถันลอยมา แสดงว่า ทุกท่านได้เดินทางมาถึงเมือง "โรโตรัว" (Rotorua) ดินแดนแห่งสปาอันเลื่องชื่อ ของประเทศนิวซีแลนด์
 • อิสระอาหารกลางวันและเย็นตามอัธยาศัย
 • จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก IBIS ROTORUA HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
 • หรือ SUDIMA LAKE ROTORUAระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สี่: บ่อน้ำพุร้อนโพฮูตูไกเซอร์ - โชว์ตัดขนแกะที่ Agrodome - ชมนกกีวีที่ Rainbow Springs - ดินเนอร์พร้อมชมโชว์ Maori Hangi

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เยี่ยมชมหุบเขาแห่งความร้อนใต้พิภพ Te Puia Geothermal Valley ตื่นตากับความมหัศจรรย์ของพลังงานความร้อนใต้พิภพซึ่งรวมถึง บ่อน้ำพุร้อนโพฮูตูไกเซอร์ (Pohutu Geyser) ที่มีชื่อเสียงซึ่งเป็นไกเซอร์ที่ใหญ่ที่สุดในซีกโลกใต้

 • นอกจากนี้ ท่านจะได้พบกับ นกกีวี สัตว์ท้องถิ่นของที่นี่ ที่ Kiwi House

 • ดื่มด่ำกับวัฒนธรรมและศิลปะของชาวเมารีผ่านการแกะสลักไม้และการสาธิตการทอผ้า พร้อมชมนิทรรศการต่างๆ ที่ หมู่บ้านเมารีจำลอง ในช่วงยุคก่อนการเข้ามาของยุโรป (Pre-European Maori Village)

 • หลังจากนั้นเดินทางไปยัง Agrodome Farm Show ชมการสาธิตการตัดขนแกะ การแนะนำแกะกว่า 19 สายพันธุ์ และมีส่วนร่วมในการประมูลแกะ เยี่ยมชมลูกแกะที่น่ารัก และถ่ายรูปกับลูกสัตว์อื่นๆ ใน Farmyard Nursery นอกจากนี้ ยังได้พบกับตัวอัลปาก้าและเพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่สวยงามรอบ ๆ ฟาร์ม

 • เดินทางไปเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติ Rainbow Springs Nature Parkซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่รวบรวมสัตว์พื้นเมืองของนิวซีแลนด์ในโรโตรัวไว้อย่างครบครัน 

 • อิสระท่องเที่ยวและอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
 • สามารถเลือกทัวร์เสริมตามความสนใจ รับส่วนลดทันที 10%
 • ช่วงเย็นเพลิดเพลินกับอาหารตำรับเมารีมื้อใหญ่ Hangi Dinner ซึ่งถูกเตรียมโดยกรรมวิธีการปรุงอาหารแบบ Hangi เป็นการใช้หินร้อน (Moari Earth) เพื่อสร้างไอน้ำสำหรับทำอาหาร พร้อมสัมผัสกับพิธีการต้อนรับแบบดั้งเดิม

 • จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก IBIS ROTORUA HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
 • หรือ SUDIMA LAKE ROTORUA ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ห้า: โรโตรัว - โอ๊คแลนด์ - อิสระท่องเที่ยว - ช้อปปิ้งบนถนน Queen Street

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • ออกเดินทางสู่โอ๊คแลนด์
 • เลือกซื้อสินค้า พื้นเมือง ของที่ระลึก บนถนน Queen Street เป็นการส่งท้ายก่อนอำลานิวซีแลนด์ 

Cr.ChewyPineapple - Own work 


วันที่หก: ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติโอ๊คแลนด์ – กรุงเทพ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • จากนั้นเดินทางไปยัง สนามบินนานาชาติโอ๊คแลนด์ เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
 • ……. น. นำท่านเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินที่ท่านเลือกเอง
 • ……. น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มตามรายการระบุ
 • ค่ารถรับส่ง ตามรายการระบุ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง(ขึ้นอยู่กับการผันแปรของภาษีน้ำมัน ณ วันนั้นๆ)
 • ค่ามัคคุเทศก์ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตามรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป - กลับ สามารถสอบถามและจองตั๋วเครื่องบินกับเจ้าหน้าที่ได้
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยว 6,500 บาทต่อท่าน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์ โทรสาร ค่าซักรีด ค่าอาหาร-เครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ
 • ค่ามินิบาร์ ค่าชมภาพยนตร์ช่องพิเศษภายในห้องพัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากความล่าช้าของสายการบิน, เหตุสุดวิสัย, การเมือง หรือ ภัยธรรมชาติ ฯลฯ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ค่าภาษีการบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%(ในกรณีที่ต้องการขอใบเสร็จมีภาษี)

RELATED ARTICLES

5 ประเทศที่สาวโสด เที่ยวคนเดียวได้ปลอดภัยหายห่วง

พูดถึงสาวโสด...เวลาไปเที่ยวนี่มันช่างโดดเดี่ยวเดียวดายเหลือเกินแต่ก็ไม่เกินใจที่อยากเที่ยวหรอกจริงมั้ยหละ? ให้คิดไว้เลยว่า "อยากเที่ยวต้องได้เที่ยวสิ" เที่ยวคนเดียวก็ได้ไม่ง้อ สาวๆ เที่ยวได้ 5 ประเทศสไตล์คนโสด

ฟินแลนด์ ครองแชมป์ ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก (World Happiness Report 2022)

นี่เป็นช่วงเวลาครบรอบ 10 ปีในการรายงานประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก World Happiness Report โดยมีนักวิจารณ์ผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากที่คอยให้ความช่วยเหลือตลอดหลายปีที่ผ่านมาและในปีนี้ "ฟินแลนด์" ได้รับยกย่องให้เป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก

12 มรดกโลกทางธรรมชาติ ที่คุณอาจไม่เคยเห็นมาก่อน

เป็นที่รู้กันดีว่า UNESCO ได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกมากมายหลายแห่ง และนี่คือ 12 มรดกโลกทางธรรมชาติ ที่คุณอาจไม่เคยเห็นมาก่อน จะงดงามแค่ไหนต้องดู

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!