Group&Go ทัวร์ครอบครัวส่วนตัว เที่ยวภูฏาน พาโร ทิมพู ทาคิน 5 วัน 4 คืน

Trip Highlight
 • Group & Go เดินทาง 4 คนขึ้นไป มีไกด์ท้องถิ่นดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดการเดินทาง
 • ที่พัก 4 คืน พร้อมอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่กับโปรแกรมทัวร์ภูฏาน ดินแดนแห่งขุนเขาอันลึกลับ มนต์เสน่ห์แห่งธรรมชาติ และสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
 • ชมความอลังการแห่งผ้าพระบท แผนภูมิศักดิ์สิทธิ์แห่งชาวพุทธวัชรยา
 • ชมความงดงามและเก่าแก่ของวัดคิชู อายุราว 1300 ปี
 • เดินทางสบายโดยสายการบินแห่งชาติของภูฏาน
Details
ประเทศ: ภูฏาน
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
รวมมื้ออาหาร: 12 มื้อ
สายการบิน: Bhutan Airlines
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: กรกฎาคม - ธันวาคม 2563
รหัสสินค้า: GGBHUTAN02

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ – โกลกัลต้า (ประเทศอินเดีย) – พาโร – ทิมพู – ทาชิโชซอง
PHUNTSHOPELRI HOTEL
2 ทิมพู – หอสมุดแห่งชาติภูฏาน – วัดชังกังคา – ทาคิน – พาโร – พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเมืองพาโร - รินปุงซอง พาโร
BHUTAN MANDALA RESORT
3 ทิมพู – พาโร – พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเมืองพาโร - รินปุงซอง พาโร
BHUTAN MANDALA RESORT
4 พาโร – วัดทักซัง – วัดคิชู ลาคัง
BHUTAN MANDALA RESORT
5 พาโร – โกลกัลต้า (ประเทศอินเดีย) – กรุงเทพฯ -

ช่วงเวลาเดินทาง

วันนี้ - 31 ธันวาคม 2563

อัตราค่าบริการ สำหรับเดินทาง 4 ท่านขึ้นไป

ช่วงวันเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก
ห้องละ 2-3 ท่าน
เด็ก อายุ 2-12 ปี พักคนเดียว
จ่ายเพิ่ม
พักกับ 2 ผู้ใหญ่
มีเตียง
พักกับ 2 ผู้ใหญ่
ไม่มีเตียง

1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2563

1 - 31 ธันวาคม 2563

59,900.- 58,900.- 57,900.- 6,500.-

1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2563

60,900.- 59,900.- 58,900.- 6,500.-

หมายเหตุ: ราคานี้ไม่สามารถใช้เดินทางได้ในพีเรียดวันหยุดเทศกาลปีใหม่


รถนำเที่ยวสำหรับเดินทาง 1-2 ท่าน โดย Hyundai 

รถนำเที่ยวสำหรับเดินทาง 4-8 ท่าน โดย Toyota Commuter

*ภาพตัวอย่างรถเพื่อการโฆฆณาเท่านั้น


เยือนภูฎาน “วิมานมังกรสันติ”
วิมานมังกรสันติ “ภูฎาน” ด้วยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นหุบเขาสูงกว่า 2,000 เมตร สลับกับภูเขาสูงชันกว่า 7,000 เมตร จึงเป็นที่มาของชื่อ “ภูฎาน” ซึ่งแปลว่าดินแดนบนที่สูง หรืออาณาจักรบนฟ้า แต่ชาวภูฎานเรียกประเทศตนเองว่า “ดรุกยุล” หรือดินแดน แห่งมังกรผู้รักสันติ และเรียกเผ่าพันธุ์ตนว่า “ดรุกปา” หรือชาวมังกรสันติ ท่านจะได้สัมผัสกับวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ พร้อมทั้งชมธรรมชาติที่ยังคงความสมบูรณ์ของต้นไม้และสายธารที่ใสบริสุทธิ์จนเป็นอีกที่หนึ่งในโลกที่ได้สมญานามว่า “สวิสแห่งเอเชีย”

ตารางการเดินทาง

วันแรก : กรุงเทพฯ – พาโร – รินปุงซอง พาโร – พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเมืองพาโร – เมืองทิมพู – ที่ทำการไปรษณีย์ภูฏาน – ทาชิโชซอง

 • 04.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ K สายการบินภูฏานแอร์ไลน์ และจะมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
  06.30 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศภูฏาน โดยสายการบินภูฏาน เที่ยวบินที่ B3701 (ใช้เวลาบิน 2 ชั่วโมง 50 นาที)
  07.45 น. แวะพักเครื่องที่เมืองโกลกัลต้า ประเทศอินเดีย (โดยที่ท่านไม่ต้องลงจากเครื่อง)
  08.15 น. เดินทางต่อไปยัง เมืองพาโร (ใช้เวลาบิน 1 ชั่วโมง 10 นาที)
  09.55 น. ถึง สนามบินพาโร เมืองพาโร (Paro) ที่ระดับความสูง 2,200 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล หลังจากผ่าน พิธีการเข้าประเทศ ที่ สนามบินพาโร (เวลาของประเทศภูฏาน ช้ากว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
 • จากนั้นนำท่านชม รินปุงซอง พาโร (Rimpung Dzong)เป็นสถานที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในพาโร ได้ชื่อว่าเป็นซองที่มีรูปทรงสถาปัตยกรรมที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของภูฏาน สีขาวของพาโรรินปุงซองเป็นจุดเด่นเหนือเมืองพาโร ชื่อที่ถูกต้องของพาโรซองคือ Rinchen Pung Dzong (แปลว่า ป้อมปราการบนกองอัญมณี) สถานที่นี้เป็นซองที่แข็งแรง และทำหน้าที่ป้องกันข้าศึกมาหลายครั้งหลายหน สร้างขึ้นโดยท่านซับดรุง งาวัง นัมเยลในศตวรรษที่ 16 โดยท่านสั่งให้ก่อสร้างขึ้นจากฐานเดิมของอารามที่ท่านกูรู รินโปเชเคยก่อสร้างเอาไว้ หอกลางที่อยู่กลางลานอเนกประสงค์มี 5 ชั้น บนชั้นบนสุดเป็นที่ตั้งโบสถ์ 2 โบสถ์ ด้านในซองประดับภาพเขียนต่างๆที่สวยงามมาก

 • จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเมืองพาโร (Paro National Museum) ตั้งอยู่บนอาคารทรงกลม ซึ่งเคยเป็น “หอ สังเกตการณ์รบ” หรือ “ตาซอง” (Ta Dzong) มีอายุ เก่าแก่กว่า 350 ปี สร้างไว้ตั้งแต่ พ.ศ.2192 (ร่วมสมัยพระเจ้า ปราสาท ทอง)ก่อนดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑ์ ใน พ.ศ.2511 โดยกษัตริย์ จิกมี่ ดอร์จิ วังชุก รัชกาลที่ 3 ผู้ได้รับการยกย่อง เป็น “บิดาแห่งภูฏานยุคใหม่” ชม อลังการแห่ง ผ้าพระบท (ตังกา)แผนภูมิศักดิ์สิทธิ์ของ ชาวพุทธวัชรยาน (มันดาลา) ตลอดจนอาวุธ เครื่อง แต่งกาย เครื่องดนตรีคัมภีร์พระไตรปิฎกรวมถึงแสตมป์ หรือดวงตราไปรษณีย์ที่ทําให้ภูฏานขึ้น ชื่อว่าเป็นประเทศที่ออกแบบแสตมป์สวยที่สุด

 • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองทิมพู (Thimphu ) เมืองหลวงของประเทศภูฏาน ระยะทาง 65 ก.ม. (ใช้เวลา เดินทาง ประมาณ 1.30 ช.ม.)
 • นำท่านชม ที่ทำการไปรษณีย์ภูฏาน (Post Office) ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อ ดวงตรา ไปรษณียากร ที่งดงามของภูฏานที่ถูกจัดแสดงไว้ที่นี่ ภูฏานจัดเป็นประเทศ “เจ้าแห่งสแตมป์ ” แห่งหนึ่งของโลก สแตมป์ ของภูฏานมีให้เลือกในหลายรูปแบบและราคา ทั้ง รูปวิวทิวทัศน์ธรรมชาติ รูปวัดและป้อมปราการที่เรียกว่า ซ็อง (Dzong) รูปสัตว์ รูปดอกไม้ต่างๆ
 • นำท่านชม ทาชิโชซอง (Tashichho Dzong) ซึ่งสร้างขึ้นใหม่ในปี 1962 ปัจจุบันป้อมปราการแห่งนี้ถูกใช้เป็นสถานที่ทำงานของกษัตริย์ สถานที่ทำการของกระทรวงต่างๆ และวัด รวมทั้งเป็นพระราชวังฤดูร้อนของพระสังฆราช นอกจากนี้กษัตริย์จิกมีทรงพำนักภายในบริเวณป้อมปราการนี้ด้วย หากมีเวลาเหลือนำท่านชมกีฬายิงธนู ซึ่งชาวภูฏานจะมาเล่นกันทุกวันที่สนามยิงธนู

 • ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม HOTEL AMODHARA หรือระดับเทียบเท่า


วันที่สอง :  National Memorial Chorten – ซิมโทกาซอง – เมืองพูนาคา – โดชูลาพาส – วัดชิมิลาคัง – พูนาคาซอง

 • เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านชม National Memorial Chorten อนุสรณ์มหาสถานแด่กษัตริย์รัชกาลที่ 3 แห่งประเทศภูฏาน สร้างในปี ค.ศ.1974 มีผู้คนมากมายเดินทางมาแสวงบุญและ สวดมนต์ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ

 • จากนั้นนำท่านชม ซิมโทกาซอง (Samtokha Dzong) เป็นหนึ่งในป้อมปราการเก่าแก่ที่สุดของประเทศสร้างในปี ค.ศ. 1629 โดยท่านซับดรุง งาวัง นัมเกล เป็นต้อนแบบของป้อมปราการหลายแห่งในประเทศภูฏาน ออกเดินทางสู่เมืองพูนาคา ระยะทางประมาณ 75 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง เนื่องจากถนนระหว่างการเดินทางนั้นกำลังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงและทางจะเป็นเขาคดไปมา ระหว่างทางท่านสามารถชมทิวทัศน์ของภูเขาสูงสลับกับแม่น้ำลําธารน้อยใหญ่ (โปรดเตรียมเสื้อหนาวมาด้วย เพราะจุดที่เราจะผ่านจะอยู่สูงกว่าเมืองทิมพูอยู่ราว ๆ 1,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล ส่วนเมื่อถึงเมืองพูนาคาอากาศจะอบอุ่นกว่าเมืองทิมพู เนื่องจากเมืองพูนาคาจะอยู่ที่ระดับความสูงที่ 1,300 เมตรจากระดับน้ำทะเล)

 • นำท่านแวะชม โดชูลาพาส ชมความงามของ เจดีย์ดรุกวังเยลลาคัง สถูปแห่งชัยชนะ ชม 108 สถูป อนุสรณ์สถานที่มีต่อกองกำลังกลุ่มหัวรุนแรงที่ยึดพื้นที่ทางภาคใต้ของภูฏาน ตั้งอยู่บนระดับความสูง 3,150 เมตร จากระดับน้ำทะเล พร้อมดื่มด่ำธรรมชาติทิวทัศน์ของภูเขาหิมาลัยด้านตะวันตกอันตระการตา และยอดเขาต่างๆเรียงรายกัน รวมไปถึงยอดเขาที่สูงที่สุดอย่างจูโมฮารี ซึ่งมีความสูงถึง 7,328 เมตร จากนั้นเดินทางต่อสู่เมืองพูนาคา

 • เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเดินขึ้นเนินไปชม วัดชิมิลาคัง (ใช้เวลาเดินประมาณครึ่งชั่วโมง) วัดที่อยู่บนยอดเนินกลางหุบเขา สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1499 โดยลามะที่มีชื่อเสียงมาก นามว่าท่าน Lama Drukpa Kunley ที่วัดแห่งนี้ชาวบ้านเชื่อกันว่าใครที่มีบุตรยาก หากมาอธิษฐานขอบุตรก็จะได้สมใจ

 • จากนั้นนำท่านชม พูนาคาซอง (Punakha Dzong) ป้อมปราการประจำเมืองพูนาคา สร้างขึ้นในปี 1637 โดยฉับดรุง งาวังนัมเกล ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น พระราชวังแห่งความสุขอันยิ่งใหญ่ “Palace of Great Happiness” และเป็นหนึ่งในป้อมปราการที่สวยงามที่สุดในภูฏาน เป็นป้อมที่สร้างเป็นอันดับสองของภูฏาน ในอดีตเมื่อครั้งเมืองพูนาคายังเป็นเมืองหลวง ป้อมแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นที่ทำการของรัฐบาล ปัจจุบันเป็นที่พักในฤดูหนาวของพระชั้นผู้ใหญ่ ป้อมนี้ตั้งอยู่ ณ บริเวณที่แม่น้ำ Pho chu และ แม่น้ำ Mo chu ไหลมาบรรจบกัน อีกทั้งเป็นสถานที่ท่านซับดรุง งาวัง นัมเกล มรณภาพที่นี่ และปัจจุบันก็ได้เก็บรักษาร่างของท่านอยู่ภายใน ท่านจะได้เห็น ลามะ (พระสงฆ์) จำนวนมากที่กำลังศึกษาพระธรรมและสวดมนต์

 • เย็น นำท่านเข้าสู่ที่พัก พร้อมบริการอาหารเย็นที่ HOTEL PEMA KARPO หรือระดับเทียบเท่า


วันที่สาม :  ทิมพู – องค์หลวงพ่อสัจจธรรม – สวนสัตว์แห่งชาติของประเทศภูฏาน – หอสมุดแห่งชาติภูฏาน – เมืองพาโร

 • เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองทิมพู (Thimphu ) เมืองหลวงของประเทศภูฏาน ระยะทาง 65 ก.ม. (ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 1.30 ช.ม.)
 • นำท่านสักการะ องค์หลวงพ่อสัจจธรรม (BUDDHA DORDENMA STATUE) ขอพรองค์พระศรีศากยมุนีพระพุทธรูปหล่อด้วยสัมฤทธิ์ขนาดใหญ่ ประดิษฐานอยู่บริเวณเชิงเขาในเมือง ทิมพู เมืองหลวงของประเทศภูฏาน ซึ่งบริเวณฐานองค์พระพุทธรูป เป็นห้องโถงสำหรับการทำสมาธิ ทำให้จิตใจสงบ อีกทั้งภายในพระพุทธรูปองค์นี้ ยังมีพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ขนาดเล็กบรรจุ

 • จากนั้นนำท่านชม สวนสัตว์แห่งชาติของประเทศภูฏาน และชมสัตว์ประจำชาติทาคิน ที่มีรูปร่างลักษณะพิเศษผสมระหว่างแพะกับวัว มีแห่งเดียวในประเทศภูฏานเท่านั้น ซึ่งครั้งนึ่งประเทศสหรัฐอเมริกาเคยเจรจาของไปเลี้ยงแต่ได้รับการปฏิเสธจากรัฐบาลประเทศภูฏาน ทาคิน เป็นสัตว์ในตำนานประวัติศาสตร์ของศาสนาพุทธ โดยเชื่อว่าท่านลามะ Drukpa Kunley เป็นผู้สร้างขึ้นจากซากโครงกระดูกของวัวและแพะที่ท่านได้ทานเป็นอาหารไปแล้ว เมื่อท่านละมะทานอิ่มก็ได้นำเอาหัวแพะไปต่อกับกระดูกวัวและดีดนิ้วหนึ่งที กองกระดูกก็กลับพลันมีชีวิตเป็น ตัวทาคิน วิ่งออกไปกินหญ้าในทุ่งหญ้าและสืบพันธุ์มาจนถึงปัจจุบันนี้
 • เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านชม หอสมุดแห่งชาติภูฏาน (National Library of Bhutan) ตั้งอยู่ที่ย่านคาวาจังซา เมืองทิมพู อยู่เหนือสนามกอล์ฟรอยัล ทิมพู ใกล้กับพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์พื้นบ้าน และสถาบันช่างสิบสามหมู่แห่งภูฏาน สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1967 โดยได้รับการอุปถัมภ์จากพระราชินีอาชิ พุนโช โชเด็น แต่เดิมทีหนังสือถูกเก็บรวบรวมไว้ที่ตาชิโชซอง แต่เมื่อมีหนังสือมากขึ้นเรื่อยๆ จึงย้ายไปเก็บไว้ที่อาคารแห่งหนึ่งในเขตชันกังคา และต่อมาได้สร้างหอสมุดที่เขตคาวาจังซาขึ้น ซึ่งตั้งให้เป็นหอสมุดแห่งชาติจนถึงปัจจุบันที่หอสมุดแห่งชาตินี้เก็บรักษาหนังสือ วรรณคดีโบราณ หนังสือสำคัญและหนังสือหายาก จดหมายเหตุเก่าแก่ ภาพถ่ายกว่า 7,000 ภาพ คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งพระไตรปิฏกอายุนับร้อยปี นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวภูฏานจะได้ชมหนังสือภาพถ่ายที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งเป็นหนังสือรวบรวมภาพถ่ายประเทศภูฏาน และสามารถซื้อในรูปแบบเล่มย่อเป็นที่ระลึกได้
 • เดินทางถึง เมืองพาโร (ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 4.00 ช.ม.)
 • เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
 • ค่ำ นำท่านเข้าสู่ที่พัก  MANDALA RESORT หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สี่ :  วัดตักซัง – พาโรสตรีท

 • เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • จากนั้น นำท่านชม วัดตักซัง หรือ “วัดถ้ำเสือ” ซึ่งเป็นวัดที่อยู่บนหน้าผา (ใช้เวลาเดินขึ้นประมาณ 4-5 ชั่วโมง) เป็นวัดสำคัญของภูฎาน คนที่นี่ทุกคนต้องขึ้นไปอย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิต ซึ่งเป็นสถานที่ที่กูรู รินโปเช ได้ขี่นางเสือขึ้นไปและได้นั่งสมาธิในถ้ำ จึงได้ชื่อว่าวัดถ้ำเสือ หรือรังเสือ Tiger Nest ซึ่งหลังจากสำเร็จสมาธิแล้วท่านจึงได้สร้างศาสนสถานแห่งนี้ขึ้นมา เพื่อให้ชาวภูฎานได้ขึ้นมาแสวงบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลและความเจริญก้าวหน้าของชีวิต (การขึ้นไปแสวงบุญที่วัดถ้ำเสือรถจะจอดได้แค่ลานจอดด้านล่าง ซึ่งการเดินทางขึ้นไปจะใช้วิธีการเดินขึ้นไปใช้เวลาในการเดินขึ้นถึงช้า ๆ ประมาณ 2 ชั่วโมง จะเดินทางถึงจุดพักครึ่งทาง จากนั้น เดินทางขึ้นไปอีกประมาณ 1 – 2 ชั่วโมง ทางเดินจะเปลี่ยนเป็นบันไดขึ้นลงสู่ยังวัดตักซัง ซึ่งท่านจะได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชมวิหารต่าง ๆ ซึ่งในบริเวณวัดทั้งหมดท่านไม่สามารถถ่ายภาพได้ หรืออีกวิธีหนึ่ง ก็คือ การที่ท่านเช่าม้าขี่ขึ้นไปประมาณครึ่งทาง แล้วเดินเท้าต่ออีกประมาณ 1 – 2 ชั่วโมง ก็จะถึงวัด แต่ขาลงต้องเดินเท้าลงเนื่องจากม้าไม่สามารถพาท่านเดินลงมาได้

 • หมายเหตุ: บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนจุดชมวิว (อาหารมังสวิรัติ)
 • นำทุกท่านเดินเท้าลงจากเขา (ไม่สามารถอนุญาติให้นั่งม้าลงมาด้านล่างได้ เนื่องจาก อันตรายเป็นอย่างมากต่อตัวผู้เดินทาง)
 • จากนั้นให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ การช้อบปิ้งที่ พาโรสตรีท ซื้อของฝากของที่ระลึก ตามอัธยาศัยค่ำ
 • ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม MANDALA RESORT หรือระดับเทียบเท่า


วันที่ห้า :  วัดคิชู ลาคัง – พาโร – กรุงเทพฯ

 • 07.30 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • จากนั้น นำท่านชม วัดคิชู ลาคัง ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของภูฎาน โดยวัดนี้มีความเชื่อว่าสร้างไว้เพื่อตรึงเท้าซ้ายของนางยักษ์ตนหนึ่งที่นอนทอดร่างปิดทับประเทศทิเบตและเทือกเขาหิมาลัย
 • นำท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเมืองพาโร เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
 • 10.35น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินภูฏาน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ B3 700
 • 10.55น. แวะพักเครื่องที่เมืองโกลกัลต้า ประเทศอินเดีย (โดยที่ท่านไม่ต้องลงจากเครื่อง)
 • 11.55 น. เดินทางต่อไปยังกรุงเทพฯ
 • 16.05 น. ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยวประเทศภูฏาน แบบปกติ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กก.
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางจำนวน 1 ท่าน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางคุ้มครองวงเงินท่านละ1ล้านบาทของบริษัทMSIGประกันภัย(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าวีซ่าภูฏาน

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ ค่าทิปไกด์มาตรฐาน วันละ 25USD ต่อท่าน/ตลอดทริปการเดินทาง

RELATED ARTICLES

เที่ยวภูฏาน รีวิวกันให้รู้ทุกซอกทุกมุม ตอนที่ 1

เที่ยวภูฏาน รีวิวกันให้รู้ทุกซอกทุกมุม ดินแดนแสนสงบที่ต้องมาสัมผัสให้ได้สักครั้งในชีวิต

เที่ยวภูฏาน เยือนดินแดนแห่งอารยธรรม

ถ้าจะพูดถึงที่เที่ยวภูฏาน น้อยคนนักที่จะเดินทางไปถึง ดินแดนอันแสนสงบที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของอารยธรรมอันเก่าแก่ที่สืบทอดกันมายาวนาน เราไปตามรอยอารยธรรมแห่งภูฏานพร้อมๆ กันเลย

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!