Trip Highlight
 • สำหรับท่านที่ต้องการเดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
 • รวมโรงแรม 5 คืน / รถรับส่งสนามบิน-โรงแรม ไปกลับ (Seat-in-coach)
 • ไคร้ชท์เชิร์ส เมืองที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมอังกฤษ ได้ชื่อว่าเป็น เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ
 • ทะเลสาบเทคาโป ทะเลสาบอันสวยงาม สีเขียวอมฟ้า หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าทะเลสาบสีน้ำนม
 • เม้าท์คุ้ก ภูเขาที่สูงที่สุดในนิวซีแลนด์ เต็มไปด้วยทุ่งหญ้าดอกไม้และฝูงแกะนับร้อยนับพัน
 • ชมความงดงามของทะเลสาบวาคาทีปู กับบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก
 • เมืองควีนส์ทาวน์ ได้รับสมญานามว่าเป็น ‘Adventure Capital of The World”
 • ล่องเรือชมความสวยงามแสนโรแมนติก ที่อุทยานแห่งชาติ มิลฟอร์ด ซาวด์
Details
ประเทศ: นิวซีแลนด์
ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน
รวมมื้ออาหาร: 5 มื้อ
เดินทางโดย: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
จุดนัดพบ: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: กรกฎาคม - กันยายน 2563
รหัสสินค้า: NZCHCCHC001

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ – นิวซีแลนด์ -
2 เมืองไคร้ชเชิร์ท (นิวซีแลนด์) – เข้าสู่ที่พัก
THE ASHLEY HOTEL CHRISTCHURCH
3 ทุ่งราบแคนเทอร์เบอร์รี่ – ทะเลสาบเทคาโป – เมืองทไวเซิล – โอทาโก – ทะเลสาบวาคาติปู – เมืองควีนส์ทาวน์
HEARTLAND HOTEL QUEENSTOWN
4 ควีนส์ทาวน์ – ทะเลสาบเตอานาว – ล่องเรือสำราญมิลฟอร์ด ซาว์ด – น้ำตกโบเวน – เมืองควีนส์ทาวน์
HEARTLAND HOTEL QUEENSTOWN
5 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - OPTIONAL TOUR
HEARTLAND HOTEL QUEENSTOWN
6 เมืองดะนีดิน – ทไวเซิล – ทะเลสาบพูคากิ – ยอดเขาเม้าท์คุ๊ก – เมืองอะคารัว – CHURCH OF GOOD SHEPHERD – เมืองไคร้ชเชิร์ท
THE ASHLEY HOTEL CHRISTCHURCH
7 สนามบินไคร้ชเชิร์ท - ท่าอากาศยานนานาชาติคิงฟอร์ดสมิทธ์(ออสเตรเลีย) - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -

อัตราค่าบริการ เป็นราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 

กำหนดการเดินทาง

คณะเดินทาง 2 ท่าน

ท่านละ 

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
กรกฎาคม - กันยายน 2563 33,900.- 15,900.-

ตารางการเดินทาง

วันแรก : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ไคร้ชเชิร์ท (นิวซีแลนด์)

 • เช็คอินบัตรโดยสาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4  
 • เดินทางสู่ คร้ชเชิร์ท ประเทศนิวซีแลนด์ 

วันที่สอง : ไคร้ชเชิร์ท (นิวซีแลนด์) - เข้าสู่ที่พัก

 • เดินทางถึง เมืองไคร้สเชิร์ท ประเทศนิวซีแลนด์ เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเมืองไทย 5 ชั่วโมง) ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร(นิวซีแลนด์มีกฎหมายห้ามนำเข้าอาหารสด และพืชผักเข้าเมืองโดยเด็ดขาด)
 • พบเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นบริเวณทางขาเข้าของสนามบิน จากนั้นเดินทางสู่ที่พัก
 • ที่พัก โรงแรม THE ASHLEY HOTEL CHRISTCHURCH หรือเทียบเท่า


วันที่สาม : ทุ่งราบแคนเทอร์เบอร์รี่ – ทะเลสาบเทคาโป – เมืองทไวเซิล – โอทาโก – ทะเลสาบวาคาติปู – เมืองควีนส์ทาวน์

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ เมืองแอชเบอร์ตัน ศูนย์กลางการซื้อขายผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญของเกาะใต้ ผ่านที่ราบทางการเกษตรอันกว้างใหญ่ สมญานาม “แคนเทอร์เบอรี่”  
 • เดินทางต่อสู่ ทะเลสาบเทคาโป (Tekapa) ที่ผืนน้ำมีสีเขียวอมฟ้า สีพิเศษนี้เกิดจากแร่ธาตุผสมกับธารน้ำแข็งของภูเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดปีไหลลงมาสู่ทะเลสาบ 
 • อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
 • เดินทางผ่าน เมืองทไวเซิล เมืองแห่งต้นไม้ ของนิวซีแลนด์ ระหว่างทางชมทิวทัศน์สองข้างทาง ที่สวยงามเหมือนภาพวาดของนิวซีแลนด์ ผ่านชม โอทาโก (Otago) จากนั้นเดินทางสู่ เมืองควีนส์ทาวน์ ผ่านชม ทะเลสาบวาคาตีปู อยู่ในเมืองควีนส์ทาวน์ มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของเกาะใต้ มีระดับความลึกถึง 380 ม เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งเช่นเดียวกันกับทะเลสาบอื่นๆ
 • อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
 • ที่พัก โรงแรม HEARTLAND HOTEL QUEENSTOWN หรือเทียบเท่า


วันที่สี่ : ควีนส์ทาวน์ – ทะเลสาบเตอานาว – ล่องเรือสำราญมิลฟอร์ด ซาว์ด – น้ำตกโบเวน – เมืองควีนส์ทาวน์

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • ออกเดินทางสู่ มิลฟอร์ดซาวน์ โดยผ่าน ทะเลสาบเตอานาว ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ เข้าสู่ เขตอุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ดซาวด์ ระหว่างทางท่านจะได้ชมความงามที่สร้างโดยธรรมชาติทะเลสาบ MIRROR LAKE ทะเลสาบที่ใสราวกระจก เป็นทะเลสาบที่ท่านจะสามารถมองสะท้อนภาพภูเขา 
 • อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
 • ล่องเรือสำราญ MILFORD MONARCH CRUISE ชมความงามของธรรมชาติโดยรอบ ตื่นตาตื่นใจกับภาพของสายน้ำตกอันสูงตระหง่านของ น้ำตกโบเวน ซึ่งมีความสูง160เมตรจากหน้าผา  
 • เดินทางกลับ เมืองควีนส์ทาวน์
 • อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
 • ที่พัก โรงแรม HEARTLAND HOTEL QUEENSTOWN หรือเทียบเท่า


วันที่ห้า : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - OPTIONAL TOUR

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • อิสระท่องเที่ยวตาม อัธยาศัย หรือเลือก Optional Tour ดังนี้
  Optional Tour
  1.การกระโดดบันจี้ (Bungy Jump)
  2. การนั่งเรือเร็วเจ็ทโบ้ท (Jetboating)
  3.นั่งกระเช้ากอนโดล่า (Gondola Rides)
  (สำหรับ Optional Tour ไม่รวมอยู่ในค่าใช้จ่าย สำหรับท่านที่ต้องการจะร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆรบกวนแจ้งล่วงหน้า)
 • อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่ำตามอัธยาศัย
 • ที่พัก โรงแรม HEARTLAND HOTEL QUEENSTOWN หรือเทียบเท่า


วันที่หก : เมืองดะนีดิน – ทไวเซิล – ทะเลสาบปูคากิ – ยอดเขาเม้าท์คุ๊ก – เมืองอะคารัว – Church of Good Shepherd – เมืองไคร้ชเชิร์ท 

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางผ่าน เมืองดะนีดีน (Dunedin)ได้รับการขนานนามว่าเป็น "สก๊อตแลนด์แห่งนิวซีแลนด์" อยู่ในเขตโอทาโก (Otago) ผ่าน เมืองทไวเซิล (Twizel) ชม ทะเลสาบปูคากิ เป็นทะเลสาบที่มีความสวยงามมากดั่งภาพวาดอีกแห่งหนึ่งของนิวซีแลนด์ จนได้ชื่อว่า Million Dollar View เดินทางสู่ ยอดเขาเม้าท์คุ๊ก หรือ อุทยานแห่งชาติเม้าท์คุ้ก ของเกาะใต้ของนิวซีแลนด์ที่เต็มไปด้วย ทุ่งหญ้า ภูเขา และทะเลสาบสีสันสวยงาม เชิญสัมผัสกับธรรมชาติอันงดงาม
 • อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
 • เดินทางสู่ เมืองอะคารัว เป็นส่วนหนึ่งของ Bank of Peninsula ซึ่งอยู่ในมณฑล Canterbury อันเป็นส่วนเรียบชายฝั่งตะวันออกของเกาะใต้ ซึ่งรวม Christchurch และ Mt. Cook ไปด้วย เมืองอะคารัวนับเป็นชุมชนแรกๆ ในแถบนี้
 • เดินทางสู่ เข้าชมโบสถ์ขนาดเล็ก Church of Good Shepherd โบสถ์ที่เล็กที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ที่ยังคงใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนาอยู่จากอดีตจนถึงปัจจุบัน 
 • เดินทางผ่าน เมืองแอชเบอร์ตัน เมืองที่อยู่ทุ่งราบแคนเทอร์เบอร์รี่ สู่ เมืองไคร้ชเชิร์ท
 • ที่พัก โรงแรม THE ASHLEY HOTEL CHRISTCHURCH หรือเทียบเท่า


วันที่เจ็ด : สนามบินไคร้ชเชิร์ท - กรุงเทพฯ

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ สนามบินนานาชาติไคร้ชเชิร์ท 
 • เดินทางกลับ กรุงเทพฯ 
 • เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการรวม ค่าภาษีสนามบิน และภาษีน้ำมัน
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง
 • ค่าวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์ วีซ่าเดี่ยว 6,500 บาทต่อท่าน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง (กรณีที่สนใจซื้อประกันเพิ่ม กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่)
 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม, ค่าทิปพนักงานขับรถ, ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 

RELATED ARTICLES

วีซ่ามีกี่ประเภท อะไรบ้าง? มารู้จักกับประเภทของวีซ่ากันเถอะ

บางประเทศเราสามารถเดินทางไปได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า แต่อีกหลายๆ ประเทศจำเป็นต้องขอวีซ่าก่อนเดินทางไปประเทศนั้น และในส่วนของชาวต่างชาติ ก็จำเป็นจะต้องขอวีซ่าเพื่อเข้าประเทศไทย วีซ่ามีกี่ประเภท มาดูคำตอบกันเลย

World Citizenship Report 2022 Top 10 ประเทศที่น่าอยู่ที่สุดในโลก

ส่องประเทศที่มีความน่าอยู่ที่สุดในโลก World Citizenship Report 2022 โดยเป็นผลจากคะแนนตัวชี้วัด 5 อย่าง คือ ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาสทางเศรษฐกิจ ด้านคุณภาพชีวิต ด้านการบริหารจัดการ และ ด้านอิสระทางการเงิน ซึ่งอันดับ 1 ในปีนี้ได้แก่ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

สรุปสถานการณ์ฉบับเรียนต่อต่างประเทศ เตรียมตัวขอวีซ่าอย่างไรมาดูกัน

ช่วงนี้โควิด-19 ก็ยังไม่ซา เรียนก็อยากเรียน เรามาดูการอัพเดทสถานการณ์ในตอนนี้กันดีกว่า ว่าถ้าอยากเรียนต่อต่างประเทศในช่วงเวลานี้จะไปเรียนต่อที่ประเทศใดได้บ้าง แล้วมีเงื่อนไขอย่างไรในการเตรียมตัวเดินทาง มาดูกัน!

นิวซีแลนด์ พร้อมเปิดประเทศรับต่างชาติ เม.ย. นี้ รับต่างชาติอีกครั้ง!

นิวซีแลนด์ จะกลับมาเปิดพรมแดนอีกครั้ง เพื่อต้อนรับชาวต่างชาติในเดือน เมษายน นี้ และจะลดมาตรการป้อมปราการ ที่ได้ช่วยควบคุมโรคโควิด-19 ในประเทศในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้เกือบทั้งหมด ตลอดการที่มีการระบาดใหญ่ทั่วโลก

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

TRIP INFORMATION

Group Size:

2คน

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!