กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292

Trip Highlight
 • สำหรับท่านที่ต้องการเดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
 • รวมโรงแรม 5 คืน / รถรับส่งสนามบิน-โรงแรม ไปกลับ (Seat-in-coach)
 • ไคร้ชท์เชิร์ส เมืองที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมอังกฤษ ได้ชื่อว่าเป็น เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ
 • ทะเลสาบเทคาโป ทะเลสาบอันสวยงาม สีเขียวอมฟ้า หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าทะเลสาบสีน้ำนม
 • เม้าท์คุ้ก ภูเขาที่สูงที่สุดในนิวซีแลนด์ เต็มไปด้วยทุ่งหญ้าดอกไม้และฝูงแกะนับร้อยนับพัน
 • ชมความงดงามของทะเลสาบวาคาทีปู กับบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก
 • เมืองควีนส์ทาวน์ ได้รับสมญานามว่าเป็น ‘Adventure Capital of The World”
 • ล่องเรือชมความสวยงามแสนโรแมนติก ที่อุทยานแห่งชาติ มิลฟอร์ด ซาวด์
Details
ประเทศ: นิวซีแลนด์
ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน
รวมมื้ออาหาร: 5 มื้อ
สายการบิน: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: วันนี้ - ก.ย. 61
รหัสสินค้า: NZCHCCHC001

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ – นิวซีแลนด์ -
2 เมืองไคร้ชเชิร์ท (นิวซีแลนด์) – เข้าสู่ที่พัก
THE ASHLEY HOTEL CHRISTCHURCH
3 ทุ่งราบแคนเทอร์เบอร์รี่ – ทะเลสาบเทคาโป – เมืองทไวเซิล – โอทาโก – ทะเลสาบวาคาติปู – เมืองควีนส์ทาวน์
HEARTLAND HOTEL QUEENSTOWN
4 ควีนส์ทาวน์ – ทะเลสาบเตอานาว – ล่องเรือสำราญมิลฟอร์ด ซาว์ด – น้ำตกโบเวน – เมืองควีนส์ทาวน์
HEARTLAND HOTEL QUEENSTOWN
5 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - OPTIONAL TOUR
HEARTLAND HOTEL QUEENSTOWN
6 เมืองดะนีดิน – ทไวเซิล – ทะเลสาบพูคากิ – ยอดเขาเม้าท์คุ๊ก – เมืองอะคารัว – CHURCH OF GOOD SHEPHERD – เมืองไคร้ชเชิร์ท
THE ASHLEY HOTEL CHRISTCHURCH
7 สนามบินไคร้ชเชิร์ท - ท่าอากาศยานนานาชาติคิงฟอร์ดสมิทธ์(ออสเตรเลีย) - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -

อัตราค่าบริการ เป็นราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 

กำหนดการเดินทาง คณะเดินทาง 2 ท่าน พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
มี.ค. - เม.ย. 61 43,900.- 17,500.-
พ.ค. - ก.ย. 61 41,900.- 15,500.-

ตารางการเดินทาง

วันแรก : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ไคร้ชเชิร์ท (นิวซีแลนด์)

 • เช็คอินบัตรโดยสาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4  
 • เดินทางสู่ คร้ชเชิร์ท ประเทศนิวซีแลนด์ 

วันที่สอง : ไคร้ชเชิร์ท (นิวซีแลนด์) - เข้าสู่ที่พัก

 • เดินทางถึง เมืองไคร้สเชิร์ท ประเทศนิวซีแลนด์ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเมืองไทย 5ชั่วโมง) ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร (นิวซีแลนด์มีกฎหมายห้ามนำเข้าอาหารสด และพืชผักเข้า เมืองโดยเด็ดขาด)
 • พบเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นบริเวณทางขาเข้าของสนามบิน จากนั้นเดินทางสู่ที่พัก
 • ที่พัก โรงแรม THE ASHLEY HOTEL CHRISTCHURCH หรือเทียบเท่า


วันที่สาม : ทุ่งราบแคนเทอร์เบอร์รี่ – ทะเลสาบเทคาโป – เมืองทไวเซิล – โอทาโก – ทะเลสาบวาคาติปู – เมืองควีนส์ทาวน์

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ เมืองแอชเบอร์ตัน ศูนย์กลางการซื้อขายผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญของเกาะใต้ ผ่านที่ราบทางการเกษตรอันกว้างใหญ่ สมญานาม “แคนเทอร์เบอรี่”  
 • เดินทางต่อสู่ ทะเลสาบเทคาโป (Tekapa) ที่ผืนน้ำมีสีเขียวอมฟ้า สีพิเศษนี้เกิดจากแร่ธาตุผสมกับธารน้ำแข็งของภูเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดปีไหลลงมาสู่ทะเลสาบ 
 • อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
 • เดินทางผ่าน เมืองทไวเซิล เมืองแห่งต้นไม้ ของนิวซีแลนด์ ระหว่างทางชมทิวทัศน์สองข้างทาง ที่สวยงามเหมือนภาพวาดของนิวซีแลนด์ ผ่านชม โอทาโก (Otago) จากนั้นเดินทางสู่ เมืองควีนส์ทาวน์ ผ่านชม ทะเลสาบวาคาตีปู อยู่ในเมืองควีนส์ทาวน์ มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของเกาะใต้ มีระดับความลึกถึง 380 ม เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งเช่นเดียวกันกับทะเลสาบอื่นๆ
 • อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
 • ที่พัก โรงแรม HEARTLAND HOTEL QUEENSTOWN หรือเทียบเท่า


วันที่สี่ : ควีนส์ทาวน์ – ทะเลสาบเตอานาว – ล่องเรือสำราญมิลฟอร์ด ซาว์ด – น้ำตกโบเวน – เมืองควีนส์ทาวน์

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • ออกเดินทางสู่ มิลฟอร์ดซาวน์ โดยผ่าน ทะเลสาบเตอานาว ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ เข้าสู่ เขตอุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ดซาวด์ ระหว่างทางท่านจะได้ชมความงามที่สร้างโดยธรรมชาติทะเลสาบ MIRROR LAKE ทะเลสาบที่ใสราวกระจก เป็นทะเลสาบที่ท่านจะสามารถมองสะท้อนภาพภูเขา 
 • อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
 • ล่องเรือสำราญ MILFORD MONARCH CRUISE ชมความงามของธรรมชาติโดยรอบ ตื่นตาตื่นใจกับภาพของสายน้ำตกอันสูงตระหง่านของ น้ำตกโบเวน ซึ่งมีความสูง160เมตรจากหน้าผา  
 • เดินทางกลับ เมืองควีนส์ทาวน์
 • อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
 • ที่พัก โรงแรม HEARTLAND HOTEL QUEENSTOWN หรือเทียบเท่า


วันที่ห้า : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - OPTIONAL TOUR

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • อิสระท่องเที่ยวตาม อัธยาศัย หรือเลือก Optional Tour ดังนี้
  Optional Tour
  1.การกระโดดบันจี้ (Bungy Jump)
  2. การนั่งเรือเร็วเจ็ทโบ้ท (Jetboating)
  3.นั่งกระเช้ากอนโดล่า (Gondola Rides)
  (สำหรับ Optional Tour ไม่รวมอยู่ในค่าใช้จ่าย สำหรับท่านที่ต้องการจะร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆรบกวนแจ้งล่วงหน้า)
 • อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่ำตามอัธยาศัย
 • ที่พัก โรงแรม HEARTLAND HOTEL QUEENSTOWN หรือเทียบเท่า


วันที่หก : เมืองดะนีดิน – ทไวเซิล – ทะเลสาบปูคากิ – ยอดเขาเม้าท์คุ๊ก – เมืองอะคารัว – Church of Good Shepherd – เมืองไคร้ชเชิร์ท 

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางผ่าน เมืองดะนีดีน (Dunedin)ได้รับการขนานนามว่าเป็น "สก๊อตแลนด์แห่งนิวซีแลนด์" อยู่ในเขตโอทาโก (Otago) ผ่าน เมืองทไวเซิล (Twizel) ชม ทะเลสาบปูคากิ เป็นทะเลสาบที่มีความสวยงามมากดั่งภาพวาดอีกแห่งหนึ่งของนิวซีแลนด์ จนได้ชื่อว่า Million Dollar View เดินทางสู่ ยอดเขาเม้าท์คุ๊ก หรือ อุทยานแห่งชาติเม้าท์คุ้ก ของเกาะใต้ของนิวซีแลนด์ที่เต็มไปด้วย ทุ่งหญ้า ภูเขา และทะเลสาบสีสันสวยงาม เชิญสัมผัสกับธรรมชาติอันงดงาม
 • อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
 • เดินทางสู่ เมืองอะคารัว เป็นส่วนหนึ่งของ Bank of Peninsula ซึ่งอยู่ในมณฑล Canterbury อันเป็นส่วนเรียบชายฝั่งตะวันออกของเกาะใต้ ซึ่งรวม Christchurch และ Mt. Cook ไปด้วย เมืองอะคารัวนับเป็นชุมชนแรกๆ ในแถบนี้
 • เดินทางสู่ เข้าชมโบสถ์ขนาดเล็ก Church of Good Shepherd โบสถ์ที่เล็กที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ที่ยังคงใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนาอยู่จากอดีตจนถึงปัจจุบัน 
 • เดินทางผ่าน เมืองแอชเบอร์ตัน เมืองที่อยู่ทุ่งราบแคนเทอร์เบอร์รี่ สู่ เมืองไคร้ชเชิร์ท
 • ที่พัก โรงแรม THE ASHLEY HOTEL CHRISTCHURCH หรือเทียบเท่า


วันที่เจ็ด : สนามบินไคร้ชเชิร์ท - กรุงเทพฯ

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ สนามบินนานาชาติไคร้ชเชิร์ท 
 • เดินทางกลับ กรุงเทพฯ 
 • เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการรวม ค่าภาษีสนามบิน และภาษีน้ำมัน
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง
 • ค่าวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์ วีซ่ากรุ๊ป 3,000 บาท ต่อท่าน (ยื่นพร้อมกันทั้งคณะใช้เวลาในการยื่นวีซ่า 15 วันทำการ และเข้าประเทศนิวซีแลนด์พร้อมกัน หรือขึ้นอยู่กับเอกสาร) วีซ่าเดี่ยว 5,800 บาทต่อท่าน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง (กรณีที่สนใจซื้อประกันเพิ่ม กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่)
 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม, ค่าทิปพนักงานขับรถ, ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 

RELATED ARTICLES

25 สุดยอดจุดหมายปลายทางที่ต้องไปเยือนในปี 2015 โดย Tripadvisor

25 สุดยอดจุดหมายปลายทางที่ต้องไปเยือนในปี 2015 โดย Tripadvisor จะเป็นที่ไหนบ้างนั้น มาดูกันเลย

10 ประสบการณ์การลิ้มรสอาหารที่ดีที่สุดในโลก โดย Lonely Planet

ประสบการณ์การลิ้มรสอาหารที่ดีที่สุดในโลก จัดอันดับโดย Lonely Planet และนี่ก็คือ 10 อันดับอาหารจานเด็ดจากทั่วโลก มีของไทยด้วย

15 อันดับ เมืองที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลก เที่ยวต่างประเทศ 2016

เมืองไหนในโลกนี้ที่น่าอยู่กันนะ ที่คุณภาพชีวิตดีมากซะจนน่าอิจฉา ทาง Mercer ได้สำรวจมาให้ไว้แล้ว และนี่คือ 15 อันดับแรกของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดในโลกในปี 2016

สายการบิน ที่ดีที่สุดในโลก 20 อันดับแรก ปี 2018 จาก SKYTRAX

สายการบิน ที่ดีที่สุดในโลก 20 อันดับแรกที่ได้รับการยอมรับจาก Skytrax และ FlightStats ทั้ง Qatar Airways, Singapore Airlines, All Nippon Airways และอื่นๆ

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

TRIP INFORMATION

Group Size:

2คน

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!