Trip Highlight
 • พักโรงแรม ซูวอน 1 คืน โซล 2 คืน (ย่านช้อปปิ้ง)
 • สนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ดิสนีย์แลนด์เกาหลี (รวมบัตร)
 • ถ่ายภาพสุดชิค เวนิสเกาหลี,หมู่บ้านโบราณบุกชอนฮันอก
 • เที่ยวชมพระราชวังเคียงบ็อค
 • ช้อปปิ้งที่ย่านดัง ถนนกาโรซูกิล
 • ถ่ายรูปที่ 934 King's cross คาเฟ่ ธีมแฮร์รี่ พอตเตอร์
 • ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองสไตล์เกาหลีแท้ๆ
Details
ประเทศ: เกาหลีใต้
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 9 มื้อ
เดินทางโดย: Thai Airasia X
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
จุดนัดพบ: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: มิ.ย. - ก.ย.65
รหัสสินค้า: KRBKKICNXJIT101

BOOKING

Booking Seat Available Month Period Depart Return Airline Price
เต็ม 0 June 14-18Jun 2022 XJ700
02:45 - 10:05
XJ701
11:15 - 15:15
18,999 THB
เต็ม 0 June 21-25Jun 2022 XJ700
02:45 - 10:05
XJ701
11:15 - 15:15
18,999 THB
เต็ม 0 June 28 Jun 2022-2 Jul 2022 XJ700
02:45 - 10:05
XJ701
11:15 - 15:15
17,999 THB
จอง 6 July 5-9Jul 2022 XJ700
02:45 - 10:05
XJ701
11:15 - 15:15
18,999 THB
จอง 6 July 12-16Jul 2022
(วันอาสาฬหบูชา)
XJ700
02:45 - 10:05
XJ701
11:15 - 15:15
18,999 THB
จอง 6 July 19-23Jul 2022 XJ700
02:45 - 10:05
XJ701
11:15 - 15:15
18,999 THB
จอง 6 July 26-30Jul 2022
(วันเฉลิมพระชนม์ ร.10)
XJ700
02:45 - 10:05
XJ701
11:15 - 15:15
18,999 THB
จอง 6 August 2-6Aug 2022 XJ700
02:45 - 10:05
XJ701
11:15 - 15:15
17,999 THB
จอง 6 August 9-13Aug 2022
(วันแม่แห่งชาติ)
XJ700
02:45 - 10:05
XJ701
11:15 - 15:15
18,999 THB
จอง 6 August 16-20Aug 2022 XJ700
02:45 - 10:05
XJ701
11:15 - 15:15
18,999 THB
จอง 6 August 23-27Aug 2022 XJ700
02:45 - 10:05
XJ701
11:15 - 15:15
18,999 THB
จอง 6 August 30 Aug 2022-3 Sep 2022 XJ700
02:45 - 10:05
XJ701
11:15 - 15:15
18,999 THB
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -
2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน – ซงโดเซนทรัลพาร์ค - เวนิสเกาหลี - ป้อมฮวาซ็องป้อมฮวาซ็อง
Suwon Korea Tourist Hotel
3 สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - หอคอยเอ็นโซล - ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี - สวนสาธารณะฮานึล - 934 King's cross คาเฟ่ ธีม แฮร์รี่ พอตเตอร์ - ย่านยอนนัมดง
SEOUL L’ART HOEL
4 ร้านสมุนไพร Red Pine - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - ศูนย์โสมรัฐบาล - ถนนกาโรซูกิล - หมู่บ้านโบราณบุกชอนฮันอก - พระราชวังเคียงบ็อค - ช้อปปิ้งที่เมียงดง
SEOUL L’ART HOEL
5 ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -

วันแรก : กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

 • 23.40 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 2 เคาน์เตอร์ สายการบิน Thai AirAsia X โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป๋า

วันที่สอง : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน – ซงโดเซนทรัลพาร์ค - เวนิสเกาหลี - ป้อมฮวาซ็องป้อมฮวาซ็อง

 • 02.45 น. นำท่านเดินทางออกสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน Thai AirAsia X เที่ยวบินที่ XJ700
 • 10.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2ชั่วโมง
  กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร หมายเหตุ: เมื่อผ่านเข้าประเทศเกาหลีแล้วนำท่านตรวจโควิดแบบ RT-PCR Test (ท่านละ 80,000 วอน ไม่รวมในค่าทัวร์) ตามนโยบายและกฏระเบียบการเข้าประเทศเกาหลีใต้ที่ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน หลังจากนั้นพาท่านเข้าเช็คอินเข้าโรงแรมที่พักเพื่อรอผลตรวจ 3-5 ชั่วโมง
 • จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ ซงโดเซนทรัลพาร์ค Songdo Central Park เป็นสวนสาธารณะ ในบริเวณพื้นที่สีเขียวตรงกลาง ของย่านธุรกิจระหว่างประเทศซงโดและ ในเมืองอินชอน (Incheon)
 • จากนั้นนำทุกท่านไปอัพเดทแลนด์มาร์คใหม่ที่คยองกิโด เวนิสเกาหลี (Laveniche March Avenue) เมืองกิมโป แหล่งช้อปปิ้งกลางแจ้งที่ได้แรงบันดาลใจจาก คลองที่เวนิส
 • รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) แจยุกบ๊อกกึม Jeyuk bokkeum หรือหมูผัดซอสเกาหลี
 • ป้อมฮวาซ็องป้อมฮวาซ็อง (Hwaseong Fortress) ตั้งอยู่ที่เมืองซูว็อน เป็นป้อมปราการหินซ้อนและอิฐของราชวงศ์โชซอนที่ล้อมรอบใจกลางเมือง Suwon ของจังหวัด Gyeonggi-do
 • รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2)  Kimchi Jjigae ซุปกิมจิ
 • ที่พัก: Suwon Korea Tourist Hotel 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
  ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วัน ก่อนเดินทาง

วันที่สาม : สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - หอคอยเอ็นโซล - ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี - สวนสาธารณะฮานึล - 934 King's cross คาเฟ่ ธีม แฮร์รี่ พอตเตอร์ - ย่านยอนนัมดง

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ Everland (รวมบัตรแล้ว) ถูกขนานนามว่า ดิสนีย์แลนด์เกาหลี
 • รับประทานอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย ทางบริษัทมีบริการคูปองให้ท่านละ 1 ใบ (มื้อที่4)
 • นั่งกระเช้าลอยฟ้า Namsan Cable Car สู่ ยอดเขานัมซาน Namsan Mountain อันเป็นที่ตั้งของหอคอยเอ็นโซล N Seoul Tower
 • จากนั้นนำท่านไป ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี หลังจากนั้นพาทุกท่านตะลุยสู่แหล่งช้อปปิ้งที่ได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุดในเอเชีย สวนสาธารณะฮานึล Haneul Park
 • ถ่ายรูปสวย กลางทุ่งดอกหญ้าเป็น 1 ใน 5 สวนสาธารณะในเขตของ สวนสาธารณะเวิร์ดคัพ (World Cup Park)
 • นำท่านไปถ่ายรูปที่ 934 King's cross คาเฟ่ ธีม"แฮร์รี่ พอตเตอร์" คาเฟ่เกาหลีที่แฟนๆ แฮร์รี่ ห้ามพลาด (ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม) ย่านยอนนัมดง Yeonnam dong Central Park
 • รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5) เมนูจิมดัก (Jimdak)
 • ที่พัก : SEOUL L’ART HOEL 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
  ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง


วันที่สี่ : ร้านสมุนไพร Red Pine - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - ศูนย์โสมรัฐบาล - ถนนกาโรซูกิล - หมู่บ้านโบราณบุกชอนฮันอก - พระราชวังเคียงบ็อค - ช้อปปิ้งที่เมียงดง

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ ร้านสมุนไพร Red Pine เป็นผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากน้ำมันสน พิพิธภัณฑ์สาหร่าย จัดแสดงเรื่องราวต่างๆของการทำสาหร่าย ให้ท่านได้ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี ชุดฮันบก และถ่ายรูปภาพความประทับใจ นำท่านสู่ ศูนย์โสมรัฐบาล ซึ่งรับรองคุณภาพจากรัฐบาล
 • เดินทางสู่ ถนนกาโรซูกิล ถนนสายแฟชั่นและการดีไซน์
 • รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่7) เมนูชาบู ชาบู
 • นำท่านย้อนรอยอดีตกลับไปยังสมัยโชซอน หมู่บ้านโบราณบุกชอนฮันอก
 • นำท่านเดินทางชม พระราชวังเคียงบ็อค พระราชวังเก่าแก่ที่สุดของราชวงศ์โชซอน
 • นำท่าน ช้อปปิ้งที่เมียงด เลือกสินค้าเทรนด์แฟชั่นล่าสุดของเกาหลีได้ที่นี่โดยเฉพาะสินค้าวัยรุ่นเช่นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องประดับ ทั้งแบรนด์เนม
 • รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่8) เมนู Samgyetang
 • ที่พัก : SEOUL L’ART HOTEL 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
  ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง


วันที่ห้า : ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

 • รับประทานอาหารเช้า (เซตคิมบับ+นม) (มื้อที่9)
 • ก่อนเดินทางกลับนำท่านแวะละลายเงินวอนที่ร้าน Super Market ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าเกาหลีได้อีกรอบ โดยเฉพาะของกิน เช่น บะหมี่ซินราเมียน (มาม่าสไตล์เกาหลี) อูด้ง กิมจิ ขนมช็อคโก้พาย น้ำจิ้มปรุงรสหมูย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมสำเร็จรูป ผลไม้ตามฤดูกาล ในราคาพิเศษก่อนกลับเมืองไทย จนสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
 • 11.15 น. เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบิน Thai AirAsia X เที่ยวบินที่ XJ701
 • 15.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

แนะนำทริปเดินทางท่องเที่ยวเกาหลี

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)
 • ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน
 • กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน
 • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสายการบิน THAI AIRASIA X สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 1 ชิ้น ไม่เกิน 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ
 • การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทำแผนประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel แบบแผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื้อโควิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องทำการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านั้น (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึ่งสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซื้อประกันเพิ่มวงเงินคุ้มครอง เพิ่มความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั้งนี้การทำประกันนี้จากบริษัท มากกว่าข้อบังคับ ตาม พรบ ธุรกิจนำเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทนำเที่ยว ทำประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว
 • ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 • ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 50,000 วอน หรือ 1,500 บาท/ท่าน สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน
 • ค่าลงทะเบียน K-ETA 1,500 บาท
 • ค่าทดสอบ แบบ RT-PCR ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง มีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษ
 • ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR เมื่อถึงประเทศเกาหลี

RELATED ARTICLES

เกาหลีใต้ เปิดประเทศแล้ว วัคซีนครบ เข้าได้ไม่กักตัว เริ่ม 21 มี.ค. 65 นี้

เกาหลีใต้ ประกาศเปิดประเทศ รับนักเดินทางต่างชาติทั่วโลกที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว สามารถเดินทางเข้าประเทศได้โดยไม่ต้องกักตัว โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 21 มีนาคม 2565 นี้เป็นต้นไป

เข้าเกาหลีง่ายนิดเดียวด้วย K-ETA ระบบอนุมัติการเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้

สิ้นสุดการรอคอย สำหรับใครที่กำลังรอที่จะเดินทางท่องเที่ยวเกาหลี ตอนนี้เกาหลีเปิดรับนักท่องเที่ยวแล้ว สำหรับประเทศที่สามารถเข้าได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า นั่นหมายความว่าเราสามารถเดินทางเข้าเกาหลีได้แล้ว เพียงแค่กรอกข้อมูลในระบบ K-ETA

Beautiful Korea Park สวนสวย สุดโรแมนติก ในเกาหลี

ได้เวลาของความโรแมนติกแห่งเกาหลีกันแล้ว สำหรับใครที่กำลังรอคอยเพื่อจะไปเที่ยวชมบรรยากาศสวยๆ สุดโรแมนติก ตามรอยซีรีย์ดังในหลายๆ เรื่อง บอกเลยว่าที่เกาหลีมีสวนสาธารณะสวยๆ ให้เราเที่ยวชมเยอะมาก คัดมาแล้วเน้นๆ สวนสวยในเกาหลีที่สายโรแมนติกไม่ควรพลาด!

Asia’s 50 Best Restaurants 2022 50 ร้านอาหารที่ดีที่สุดในเอเชีย

รายชื่อ 50 ร้านอาหารยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย 2022 (Asia’s 50 Best Restaurants 2022) โดย S.Pellegrino และ Acqua Panna เปิดเผยเมื่อวันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565 ได้มีการหประกาศผลโดย LIVE ผ่าน 3 เมือง ได้แก่ กรุงเทพฯ มาเก๊า และโตเกียว

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!